Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » Jul 2017.

Arhiva

Aktuelnosti

Jul 2017.

26.07.2017.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA I
ČLANOVE SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14), Komisija za sprovođenje postupka za izbor kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, obrazovana Odlukom Vlade o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za izbor kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku 05 Broj 02-457/2017 od 24. januara 2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 5/17) (u dalјem tekstu: Komisija), raspisuje JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSEDNIKA I ČLANOVE SAVETA AGENCIJE ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE

Kompletan tekst oglasa možete pročitati ovde

Izjava o nepostojanju funkcije u stranci ovde ;

Izjava o nepostojanju srodstva ovde;

Izjava o neosuđivanosti ovde ;

Izjava o pribavlјanju podataka ovde.

25.07.2017.

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU UREDBE KOJOM SE UTVRĐUJE
PROGRAM OSTVARIVANјA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE
REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD DO 2025. GODINE SA
PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE ZA PERIOD 2017. DO 2013. GODINE

 

I

 

IZVEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROGRAMA
OSTVARIVANјA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE
SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE, ZA
PERIOD 2017. GODINE DO 2023. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

U Privrednoj komori Srbije održana je javna rasprava o Predlogu uredbe o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike za period 2017. do 2023. godine i Izveštaju o strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike na životnu sredinu.

 Javna rasprava o predlogu uredbe kojom se utvrđuje program ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2013. godine
i
Izveštaju o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. godine do 2023. godine na životnu sredinu

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine usvojena je u decembru 2015. godine i definiše osnovne okvire energetske politike Srbije u narednom periodu, podsetila je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović, otvarajući javnu raspravu u PKS. Strategija je bazirana na nekoliko klјučnih aspekata:

- na obaveze Republike Srbije koje proističu iz Ugovora o Energetskoj zajednici, i politici Republike Srbije, u pogledu pridruživanja Evropskoj Uniji;
- na obezbeđenje sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdevanja energijom i energentima, na osnovu raspoloživih energetskih resursa i potencijala, kao i na neophodnost dalјeg razvoja energetskog sektora i njegovog mrežnog i tržišnog uvezivanja sa regionom, u skladu sa realnim mogućnostima i potrebama.

Skup u PKS posvećen je predstavlјanju Programa ostvarivanja Strategije kojim se detalјno razrađuje Strategija razvoja energetike. Dokument sadrži tri važna poglavlјa.

 Javna rasprava o predlogu uredbe kojom se utvrđuje program ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2013. godine
i
Izveštaju o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. godine do 2023. godine na životnu sredinu

 • Jedno je poglavlјe kojim se definišu strateški energetski projekti. Tim poglavlјem se implementira Uredba 347 Evropske Unije o smernicama za transevropsku energetsku infrastrukturu, čime će se omogućiti brža realizacija projekata od strateškog značaja na nacionalnom i regionalnom nivou, istakla je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović.

Ona je navela i poglavlјe kojim se definišu cilјevi, indikatori, mere, aktivnosti i projekti, i to za sve oblasti energetike: električnu, kao i toplotnu energiju, obnovlјive izvore energije, ali i ugalј, naftu, prirodni gas i energetsku efikasnost. Trećim poglavlјem predstavlјa se lista projekata koji su predmet Programa ostvarivanja strategije prema prioritetu.

Ministarstvo rudarstva i energetike nastojalo je da pripremi realan, operativan dokument, što opet znači da je, kao takav, podložan promeni i stalnom unapređenju. Dokumentom se jasno iskazuje potreba unapređenja «energetskog miksa» Srbije, u cilјu dostizanja održivog razvoja energetike i uvažavanja aspekta zaštite životne sredine.

 Javna rasprava o predlogu uredbe kojom se utvrđuje program ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2013. godine
i
Izveštaju o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. godine do 2023. godine na životnu sredinu

 • Naime, predviđeno je povlačenje iz rada 8 termoblokova, a najveći deo novih kapaciteta za proizvodnju električne i toplotne energije, čija izgradnja je predviđena Programom ostvarivanja strategije, su kapaciteti bazirani na obnovlјivim izvorima energije. Definisani su i projekti modernizacije postojećih kapaciteta u oblasti proizvodnje električne i toplotne energije, u cilјu unapređenja energetske efikasnosti i zaštite životne sredine. Međutim, treba da budemo svesni da promene ne mogu da nastanu preko noći, već da je u pitanju duži proces, naglasila je Mirjana Filipović.

Ona je istakla da je veoma važno imati u vidu veličinu i strukturu energetskog sektora i s tim u vezi, realne mogućnosti razvoja srpske energetike s jedne strane, i obezbeđenje sigurnosti snabdevanja sa druge. Naime, ukupna potrošnja primarne energije iznosi oko 15 miliona tona ekvivalentne nafte godišnje.

 Javna rasprava o predlogu uredbe kojom se utvrđuje program ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2013. godine
i
Izveštaju o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. godine do 2023. godine na životnu sredinu

 • Raspoloživi energetski potencijal obnovlјivih izvora energije je procenjen na 5.65 miliona tona ekvivalentne nafte godišnje a proizvodnja električne energije zadovolјava domaće potrebe, pri čemu je 70 odsto ove proizvodnje iz termosektora, 30 odsto je iz hidrosektora, dok je po pitanju nafte i gasa, Srbija visoko uvozno zavisna. Sa druge strane, Srbija se graniči sa 8 zemalјa i ima geopolitički položaj koji nije dovolјno iskorišćen, podsetila je, u PKS, državni sekretar Mirjana Filipović.

U postupku izrade dokumenta obavlјene su konsultacije sa svim vodećim energetskim kompanijama, i Agencijom za energetiku a kao podloga, korišćena su sva neophodna i raspoloživa dokumenta. Početkom maja 2017. godine, sprovedene su javne konsultacije radi uklјučivanja javnosti u izradu ovog dokumenta a pored toga, organizovana je javna rasprava koja će trajati mesec dana, što je nastavak dosadašnje prakse ovog ministarstva - da na krajnje transparentan način, uz maksimalno uklјučivanje i uvažavanje javnosti, definiše svoja strateška dokumenta.

 Javna rasprava o predlogu uredbe kojom se utvrđuje program ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2013. godine
i
Izveštaju o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. godine do 2023. godine na životnu sredinu

Filipovićeva je učesnike skupa podsetila da je u procesu izrade Strategije razvoja energetike Republike Srbije, javna rasprava trajala gotovo tri meseca, da je organizovano 7 skupova u 4 grada Srbije (Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu), kao i da je organizovan skup posebno za diplomatski kor, Delegaciju Evropske Unije i Energetsku zajednicu. Strategija je predstavlјena i Evropskoj Komisiji 2014. Godine.

 Javna rasprava o predlogu uredbe kojom se utvrđuje program ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2013. godine
i
Izveštaju o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike republike srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. godine do 2023. godine na životnu sredinu

 • Cilј Ministarstva rudarstva i energetike je, verujem, isti za sve - a to je da svojim radom doprinesemo napretku, bolјem životu i lepšoj životnoj sredini svih nas, jer svi živimo u istoj zemlјi, zaklјučila je državni sekretar ministarstva, Mirjana Filipović uz poziv da učinimo ovaj dokument što je moguće kvalitetnijim.

24.07.2017.

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i
kompanije Rio Tinto u vezi implementacije Projekta “Jadar”

Vlada Republike Srbije i kompanija Rio Tinto potpisale su Memorandum o razumevanju, u vezi implementacije Projekta “Jadar”. Memorandum će omogućiti formiranje zajedničkih radnih grupa između Vlade i kompanije, kako bi se omogućio efikasniji razvoj Projekta “Jadar” kroz studijsku fazu i proces dobijanja dozvola, a u skladu sa zakonom.

 Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i kompanije Rio Tinto 
u vezi implementacije Projekta “Jadar”

Projekat “Jadar”, koji kompanija Rio Tinto razvija u Srbiji, odnosi se na razvoj ležišta litijuma i borata svetske klase. Ukoliko se realizuje, moći će da zadovolјi značajan deo svetske potražnje za litijumom i boratima

 Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i kompanije Rio Tinto 
u vezi implementacije Projekta “Jadar”

Potpisivanju Memoranduma prisustvovala je premijerka Ana Brnabić koja je tom prilikom izjavila: „Da bi se domaća privreda ravnomerno razvijala, neophodno je pokretanje ekonomskog razvoja na lokalu, a projekat “Jadar” značajno će uticati na razvoj Loznice i celog regiona. Projekat angažuje domaće i svetske stručnjake koji pored socio-ekonomskih parametara posebnu pažnju posvećuju i zaštiti životne sredine, bez čega je svaki dalјi napredak nezamisliv. Kompanija Rio Tinto do sada je uložila 90 miliona dolara u projekat Jadar, a pokretanje proizvodnje je planirano 2023. godine što potvrđuje dugoročnost i stabilnost projekta. Povećanjem investicija u Srbiji direktno se ubrzava ekonomski rast i to je preduslov za unapređenje kvaliteta života svakog građanina, što je najvažniji zadatak Vlade Srbije“.

 Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i kompanije Rio Tinto 
u vezi implementacije Projekta “Jadar”

Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, potpisao je Memorandum u ime Vlade Republike Srbije.

 • U razvoj Projekta “Jadar”, kompanija Rio Tinto do sada je investirala oko 90 miliona američkih dolara. Verujem da će potpisivanje Memoranduma o razumevanju ubrzati sve aktivnosti u procesu otvaranja rudnika i početka eksploatacije litijuma, što će kapitalno uticati na razvoj Srbije. Razvoj projekta u zadatim vremenskim okvirima, i njegova implementacija učiniće Srbiju klјučnim prerađivačem dva veoma važna elementa – litijuma i bora – koji su bitni za savremeni razvoj. Na taj način ćemo dati zamajac rastu srpske ekonomije”, istakao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

 Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i kompanije Rio Tinto 
u vezi implementacije Projekta “Jadar”

Sajmon Trot, izvršni direktor Rio Tinto So, uranijum i borati, potpisao je Memorandum u ime kompanije Rio Tinto.

 • Veoma smo zadovolјni napretkom u potpisivanju Memoranduma o razumevanju, kojem svedočimo danas u Beogradu. Memorandum polaže temelјe za efikasniju razradu našeg projekta kroz sve projektne faze, čime dovodimo Srbiju i Rio Tinto korak bliže cilјu da postanemo vodeći izvor ponude litijumom i boratima na svetskom nivou,” rekao je Sajmon Trot.

 Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i kompanije Rio Tinto 
u vezi implementacije Projekta “Jadar”

Projekat “Jadar” može da donese značajne dugoročne i održive koristi za Srbiju i lokalnu zajednicu tokom dugog perioda od više decenija, za mnoge njene generacije. Projekat se implementira u skladu sa najvišim međunarodnim standardima bezbednosti i zaštite na radu, zaštite životne sredine i standarda saradnje s lokalnom zajednicom. Ukoliko projekat dobije sva odobrenja, kompanija planira da investira značajna kapitalna sredstva u njegov razvoj, izgradnju rudnika i novu, inovativnu tehnologiju za preradu jadarita.

 Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i kompanije Rio Tinto 
u vezi implementacije Projekta “Jadar”

21.07.2017.

Obeležena rudarska slava Sveti Prokopije - Ministri Antić
i Stefanović u Kolubari

Službom i lomlјenjem slavskog kolača u Hramu Pokrova Presvete Bogorodice u Baroševcu i odavanjem počasti jamskim rudarima u Rudovcima, u Rudarskom basenu „Kolubara,“ obeležena je rudarska slava Sveti Prokopije. Proslavi, koju su organizovali sindikati EPS-a i „Kolubare“, prisustvovali su ministri, članovi NO JP EPS, predstavnici poslovodstva, radnika i brojni gosti.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić čestitao je svim rudarima slavu, sa želјom da ih njihov zaštitnik čuva i da taj izuzetno težak posao rade bezbedno, da obezbede materijalnu sigurnost svojim porodicama i da im se svakoga dana vrate kući. Uz prisećanje na sindikalne borbe rudara za veća prava, ministar Antić konstatovao je „da možemo slobodno da kažemo da smo se svi zajedno izborili da taj posao u Srbiji bude uvažen i poštovan.

 Obeležena rudarska slava Sveti Prokopije - Ministri Antić i Stefanović u Kolubari

 • Želim da se zahvalim svim zaposlenima u EPS-u, rudarima, predstavnicima sindikata, zato što smo u prethodnom periodu imali kvalitetan i partnerski odnos. Rezultat je pošten i kvalitetan kolektivni ugovor koji zaposlenima u EPS-u, a pre svega rudarima, garantuje prava koja zaslužuju i uvek ćemo se boriti da njihova prava budu još veća. Iako smo početkom godine imali relativno slabije rezultate u proizvodnji uglјa kao posledicu hladnog januara, i klizišta na Polјu „D”, snažnim angažovanjem rudara i menadžmenta kompanije uspeli smo da dostignemo planove i da nam elektroenergetski sistem ostane stabilan - istakao je Antić.

On je kazao da Vlada Republike Srbije želi da sa sindikatima ima dijalog i partnerski odnos, zasnovan na uvažavanju zahteva ali i na uvažavanju realnosti. Mi smo takav odnos sa sindikatima EPS-a i Kolubare izgradili a duboko verujem da ćemo takav odnos ostvariti i sa svim drugim sindikatima u privredi Srbije, kazao je Antić. On je podsetio da rudari u „Elektroprivredi Srbije“ obavlјaju izuzetno težak, rizičan i odgovoran posao i da je klјučno da se deo predstojećeg velikog investicionog ciklusa usmeri ka rudarskom sektoru.

Obeležavnju su prisustvovali i potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, v.d. generalnog direktora Milorad Grčić, predsednik Sindikata EPS Milan Đorđević i predsednik Sindikata „Kolubara“ Miodrag Ranković koji su čestitali slavu svim rudarima u Srbiji.

Beograd, godine

17.07.2017.

INFORMACIJA O ODRŽAVANјU JAVNIH RASPRAVA
O IZVEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROGRAMA
OSTVARIVANјA STRATEGIJE RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE
SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE, ZA
PERIOD 2017. GODINE DO 2023. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

U postupku pripreme Predloga uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine za period 2017. do 2013. godine (u dalјem tekstu: Predlog uredbe) u okviru kojeg je pripremlјen i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, za period 2017. do 2023. godine na životnu sredinu (u dalјem tekstu: Izveštaj o SPU), Ministarstvo rudarstva i energetike sprovodi javne rasprave o Predlogu uredbe i Izveštaju o SPU.

Javne rasprave o Predlogu uredbe i o Izveštaju o SPU, sprovešće se istovremeno u periodu od 19. jula do 19. avgusta 2017. godine. Prezentacije Predloga uredbe i Izveštaja o SPU održati će se 25. jula 2017. godine, od 10:00 do 13:00 časova, u Privrednoj komori Srbije, sala I, Resavska 13-15, Beograd.

Predlog uredbe i Izveštaja o SPU mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva rudarstva i energetike www.mre.gov.rs u delu Javne rasprave. Primedbe, predlozi i sugestije dostavlјaju se na adresu Ministarstva rudarstva i energetike, Kralјa Milana 36, Beograd ili elektronskim putem na e-adresu: jelena.tomasevic@mre.gov.rs.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo rudarstva i energetike će analizirati sve sugestije, predloge i primedbe i sačiniti izveštaje o sprovedenim javnim raspravama.

15.07.2017.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao
se u Vladi Srbije, sa ministarkom spolјnih poslova
Australije, Džuli Bišop

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se u Vladi Srbije, sa ministarkom spolјnih poslova Australije, Džuli Bišop. Na sastanku, koji je održan u okviru zvanične posete ministarke Bišop Beogradu, konstatovano je da Srbija ima veliki interes za unapređenje političkih odnosa sa Australijom, kao i da će ova poseta doprineti i bolјim sveukupnim ekonomskim odnosima dveju zemalјa.

Ministar Antić podsetio je da Srbija ima veliki potencijal u sektoru rudarstva, ali i na značajno učešće autralijskog kapitala u rudarski kompanijama, a pre svega multinacionalne kompanije Rio Tinto, koja ima veliku aktivnost u okolini Loznice, gde u okviru projekta "Jadar", vrši istraživanja jedinstvene mineralne kompozicije rude litijuma.

 Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se u Vladi Srbije, sa ministarkom spolјnih poslova Australije, Džuli Bišop

 • Projekat "Jadar" predstavlјa ozbilјan i značajan posao za kompaniju Rio Tinto, ali i veliki potencijal za razvoj Srbije, imajući u vidu da će se to nalazište svetske klase brzo naći u fazi otvaranja rudnika, koji će generisati više od 10 odsto svetske proizvodnje litijuma", naglasio je ministar Antić.

To predstavlјa dodatni osnov za dalјi razvoj saradnje dve zemlјe u sektoru rudarstva a sve veće prisustvo australijskih kompanija na rudarskim konferencijama u Srbiji, govori u prilog tome da Srbija za njih postaje privlačno tržište.

 • Srbija ima dobar Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima i ocenjena je kao sigurna i stabilna država za investiranje, što potkreplјuje činjenica da se u sektoru rudarstva, kompanije odlučuju na dugoročna ulaganja i da je Srbija, otpočinjanjem projekta "Jadar, zadobila poverenje ino investitora, ocenio je ministar Antić i dodao da naša država u oblasti rudarstva pravi win-win kombinaciju, što je u interesu kako Sbije, tako i stranih ulagača.

Šefica diplomatije Australije, Džuli Bišop konstatovala je da je Srbija viđena kao kao stabilna demokratska država sa razvijenim institucijama i slobodnim tržištem.

 Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se u Vladi Srbije, sa ministarkom spolјnih poslova Australije, Džuli Bišop

 • Rio Tinto je socijalno i bezbednosno odgovorna kompanija, projekat "Jadar" je nalazište svetske klase i ukoliko se realizuje, moći će da zadovolјi značajan deo svetske proizvodnje za litijumom i boratima. Ta kompanija spada u svetske lidere po eksploataciji ruda a potpisivanje predviđenog Memoranduma o razumevanju bi dao dodatni zamajac ekonomskoj razmeni dveju zemalјa, naglasila je Džuli Bišop.

Obe strane konstatovale su da rudarski biznis nije samo eksploatacija ruda, već i odgovorno ponašanje prema lјudskim životima, kvalitetna saradnja sa lokalnim samoupravama i visoka svest o očuvanju životne sredine. Ministar Antić zaklјučio je da australijske kompanije te standarde poštuju i primenjuju na srpskom tržištu, kao i da je srpska strana zainteresovana da svoje potencijale stavi na raspolaganje tamošnjim firmama, i podsetio da u ovom trenutku postoji oko 100 značajnih polјa na kojima se vrše istraživanja.

12.07.2017.

Saopštenje

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić sastao se danas sa svojom bugarskom koleginicom – ministarkom energetike Temenuškom Petkovom. Na sastanku je konstatovano da je saradnja između Bugarske i Srbije na visokom nivou, pogotovo u energetskom sektoru.

Saopštenje

Na sastanku dvoje ministara energetike razmatrani su zajednički projekti koji su u toku, a pre svega izgradnja Interkonektora Bugarska – Srbija. Ove godine, u Sofiji je već potpisan Memorandum o razumevanju za izgradnju projekta gasnog interkonektora Bugarska – Srbija.

Saopštenje

Ministri energetike dve zemlјe naglasili su da će izgradnja gasnog Interkonektora između Bugarske i Srbije pobolјšati snabdevanje gasom u celom regionu. Ministarka energetike Bugarske Temenuška Petkova, informisala je ministra Antića o razvoju projekta bugarskog gasnog čvorišta, čija će izgradnja doprineti diversifikaciji gasnog snabdevanja i uveliko razviti tržište gasa u regionu.

Saopštenje

Na sastanku je istaknuto da će se izradnjom bugarskog gasnog čvorišta omogućiti da se dodatne količine gasa iz novih izvora, uklјučujući potencijale Južnog gasnog koridora, Turskog toka, kao i LNG terminala u regionu, usmere ka Srbiji i drugim državama Jugoistočne Evrope.

Saopštenje

U Ministarstvu rudarstva i energetike, dogovoreno je da se sve aktivnosti rade koordinirano, da je iz tih razloga danas potpisan Memorandum o razumevanju za koordinisani razvoj gasno-transportnih sistema, na teritoriji Republike Srbije i Republike Bugarske, uz poštovanje evropskog zakonodavstva i pravila EU. Memorandum su potpisali direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović i predstavnik bugarske firme „Bulgartransgas“.

Saopštenje

Ministar Antić i ministarka Petkova ocenili su da je saradnja dve države na visokom nivou, da se naši ukupni odnosi dodatno razvijaju i da ćemo, u narednom periodu, imati veći broj zajedničkih projekata, pre svega u oblasti energetike.

Saopštenje

Služba za informisanje

10.07.2017.

Bilateralni razgovor ministara Antića i Albajraka

Ministar rudarstva i energetike Republike Srbije Aleksandar Antić, boravi u Istanbulu 9. i 10. jula radi učešća na Svetskom naftnom kongresu, tokom kojeg je imao bilateralni razgovor sa ministrom rudarstva i energetike Republike Turske, Beratom Albajrakom.

Bilateralni razgovor ministara Antića i Albajraka

U prijatelјskom i sadržajnom razgovoru dvojica ministara potvrdilla su dobre i prijatelјske odnose između dve zemlјe. Potvrda tome biće i sutrašnji susret predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Republike Turske Redžepa Taipa Erdogana, i učešće predsednika Republike Srbije na Svetskom naftnom kongresu u Istanbulu.

Obostrano je ocenjeno da između dve zemlјe postoje veliki potencijali za dalјe jačanje i unapređenje saradnje na svim polјima, a posebno u oblasti energetike.

Bilateralni razgovor ministara Antića i Albajraka

Ministar Antić je preneo naš interes za diversifikaciju gasnog snabdevanja Republike Srbije, i u tom smislu - interes za saradnju sa Republikom Turskom.

Dogovoreno je da o pitanjima od najvećeg interesa na polјu energetske saradnje dvojica ministara odrede saradnike koji bi bili u neposrednom kontaktu.

Bilateralni razgovor ministara Antića i Albajraka

Turski ministar naglasio je da je za Republiku Tursku, Republika Srbija klјučna zemlјa na Balkanu, sa kojom želi dalјe jačanje svestrane bilateralne saradnje. Dvojica ministara dogovorila su se da se do kraja godine održi bilatetalni sastanak u Beogradu ili Istanbulu, kako bi se nastavili razgovori.

03.07.2017.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić na svečanom
obeležavanju izmeštanja korita reke Kolubare

Izmeštanjem korita reke Kolubare stvoren je jedan od preduslova za otvaranje Velikog polјa "G" gde se nalazi 36,4 miliona tona uglјa, a ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i v.d. direktor EPS-a Milorad Grčić, poručili su da je ovo izuzetno značajan dan za stabilnost energetskog sistema u Srbiji.

 Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić na svečanom obeležavanju izmeštanja korita reke Kolubare

Deo reke koji će dobiti novi tok dug je 2,6 kilometara, a izmeštanje reke predstavlјa drugu fazu projekta, čija je prva faza urađena pre deset godina. Ukupna vrednost investicije je skoro 14 miliona evra, kada se saberu sredstva koja je RB "Kolubara" uložila i sredstva koja su uložena angažujući izvođače da urade ovaj veliki projekat.

Tokom svečanog obeležavanje izmeštanja korita Kolubare, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić istakao je da su "Kolubara", proizvodnja uglјa u Elektroprivredi Srbije, uklјučujući i kop Drmno, strateški važni za naš energetski sistem, uzimajući u obzir da mi gotovo 70 odsto električne energije proizvodimo iz uglјa.

 • Da bismo to obezbedili, moramo godišnje da otkopamo i proizvedemo gotovo 37-38 miliona tona uglјa, od čega u 'Kolubari' 28-29 miliona, a ove godine možda i celih 30 miliona tona", kazao je Antić.

Da bi se to obezbedilo, naveo je, kopovi moraju konstantno da se kreću, da rade.

 • - Reč je o jednom izuzetnom tehnološkom procesu, koji lјudi u 'Kolubari' rade, kako bi obezbedili da se taj proces svake godine odigrava kontinuirano i da svake godine imamo potrebnu proizvodnju uglјa, koja je neophodna za stabilnost energetskog sistema", istakao je Antić.

Kako je rekao, da bi se to dešavalo, čitava naselјa moraju da se izmeste, postojeća infrastruktura, a ponekad i tokovi reka, kao i značajni magistralni pravci, kao što je Ibarska magistrala.

Antić je čestitao lјudima iz "Kolubare" koji su nosili taj projekat i svim izvođačima radova, na čelu sa "Energoprojektom", koji su izveli taj, kako je rekao, kapitalno važan i izuzetno složen tehnološki proces.

03.07.2017.

Potpisan Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti naftne
i gasne privrede Srbije i Kuvajta

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i zamenik ministra spolјnih poslova Kuvajta Haled Sulejman Al – Džarala (Khaled Sulaiman Al – Jarallah) potpisali su, u Ministarstvu rudarstva i energetike, Memorandum o saradnji dve zemlјe u oblasti naftne i gasne privrede.

 Potpisan Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede Srbije i Kuvajta

Ministar Antić kazao je da će saradnja dve zemlјe biti unapređena, da je Srbija spremna da uči i razmenjuje iskustva sa Kuvajtom, koji ima ogromne rezerve nafte.

 • Činjenica da nemamo dovolјno nafte nas samo obavezuje da ono što imamo još više poštujemo, i da učimo kako to da iskoristimo na najkvalitetniji mogući način, kazao je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

 Potpisan Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede Srbije i Kuvajta

Potpisivanje Memoranduma treba da bude početak uspešne saradnje dve države na najvišem nivou, kazao je ministar Antić, a prvenstveno stručnjaka iz te oblasti. On je naglasio da je potrebno u potencijalne projekte uklјučiti zajedničku Mešovitu komisiju za ekonomsku saradnju, kako bi znanje i iskustvo bilo iskorišćeno na najefikasniji mogući način.

 • Ova Komisija predstavlјa važan mehanizam da u potpunosti iskoristimo potencijale naših bilateralnih odnosa a trebalo bi da nastojimo da sastanci Komisija budu redovni, rekao je zamenik ministra spolјhnih poslova Kuvajta, Khaled Sulaiman Al – Jarallah, prilikom potpisivanja Memoranduma.

 Potpisan Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede Srbije i Kuvajta

Na sastanku je obostrano konstatovano da osim oblasti naftne privrede, postoji niz otvorenih mogućnosti za saradnju, uzimajući u obzir da su srpske firme ranije učestvovale u realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata u Kuvajtu. Zamenik ministra spolјnih poslova Kuvajta izneo je stav da postoje volјa i odlučnost da se saradnja dve države intenzivira, što je pokazano upravo ovom posetom Srbiji. Obe strane konstatovale su izuzetno dobru saradnju dve ambasade, što predstavlјa dodatnu okosnicu za unapređenje ekonomskih odnosa dve zemlјe. Srpski ministar predložio je da, ukoliko se sledeće zasedanje Mešovite komisije održi u Kuvajtu, taj događaj treba iskoristiti za organizaciju poslovnog foruma, kako bi se tamošnjoj javnosti predstavila šira lepeza potencijala Srbije. Sastanku u Ministarstvu rudarstva i energetike prisustvovali su i ambasador Kuvajta u Beogradu – Jusef Abdul Samad (Yousef Abdul Samad), kao i državni sekretar Ministarstva spolјnih poslova Republike Srbije, Nemanja Stevanović.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19