Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » Mart 2015.

Arhiva

Aktuelnosti

Mart 2015.

26.03.2015.

Održivi rast kroz razvoj biomase

 Održivi rast kroz razvoj biomase

U organizaciji Finske ambasade, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Stalne konferencije gradova i opština (SKGO)  i Privredne komore Srbije (PKS), uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike, u PKS je  održana konferencija o biomasi pod nazivom: „Održivi rast kroz razvoj biomase“.

Poseban osvrt na veće korišćenje biomase u energetske svrhe dala je Mirjana Filipović, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike.

 • Energetska politika u oblasti obnovlјivih izvora, kao deo energetske politike Srbije, usklađena je sa realizacijom opšteg postavlјenog cilјa o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji ali su principi korišćenja obnovlјivih izvora energije (OIE) u Srbiji postavlјeni mnogo ranije – još 1997. godine, kada je objavlјena Bela knjiga Elektroprivrede Srbije o obnovlјivoj energiji, kojom su bili utvrđeni udeli OIE u energetskom miksu do 2010. godine. Još tada, korišćenje obnovlјivih izvora prepoznato je kao doprinos sigurnosti snabdevanja energijom, razvoju konkurentnosti i podsticanju industrijskim i tehnološkim inovacijama, kazala je Mirjana Filipović.

 Održivi rast kroz razvoj biomase

Ona je objasnila da je Zakonom o energetici iz 2004. godine korišćenje OIE definisano kao strateški cilј u oblasti energetike, dok je potpisivanjem Ugovora o osnivanju Energetske zajednice pre skoro 10 godina (2006), Srbija započela usklađivanje energetskog sektora sa evropskim standardima i direktivama.  Taj proces uticao je na kreiranje podsticajne politike u oblasti OIE koja se i danas promoviše. Odgovarajućim Uredbama, 2009.godine uveden je „fid- in“ tarifni sistem i status povlašćenog prizvođača električne energije. Sticanje ovog statusa omogućeno je pod jednakim uslovima domaćim i stranim licima.

Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike rekla je da su rezultati ove politike počeli su da se manifestuju kroz izgrađene nove kapacitete u oblasti OIE koji, kada se izraze u megavatima, možda i nisu impozantni u ovom trenutku (45 MW novih kapaciteta), ali nisu ni zanemarivi sa aspekta lokalnih zajednica.  Mirjana Filipović je precizirala da se iza ovog kapaciteta nalaze 123 elektrane malih kapaciteta koje koriste OIE (izgrađeno je 45 MHE, 72 solarne elektrane, jedna vetroelektrana 0,5 kW i 5 elektrana na biogas).

 • Značajan dokument kojim se sprovodi energetska politika u oblasti obnovlјivih izvora je Nacionalni akcioni plan koji je usvojen 2013. godine. Ovim dokumentom predviđen je jedan od načina kojim se može dostići obavezujući cilј od 27% obnovlјivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije 2020. godine.  Važno je istaći  da je biomasa  prepoznata kao  značajan izvor čije će korišćenje doprineti ostvarenju ovog cilјa, ocenila je Mirjana Filipović.

 Održivi rast kroz razvoj biomase

Energetski potencijal biomase u Srbiji iznosi 3,4 Mtoe (drvna biomasa: 1,5 miliona i polјoprivredna: 1,7 miliona), a koristi  se 1 Mtoe i to drvne biomase. Ministarstvo je prepoznalo značaj ovog resursa i pokrenulo nekoliko projekata koji će doprineti većem korišćenju biomase.  Jedan od tih projekata koji se sprovodi u saradnji sa UNDP predstavlјen  je danas.

 • Krajem decembra 2014. godine usvojen je novi Zakon o energetici koji u oblasti obnovlјivih izvora donosi značajne olakšice za investitore koji planiraju da koriste obnovlјive izvore. Ove olakšice nastale su, između ostalog, i kao rezultat ovakvih skupova koji omogućavaju dvosmernu komunikaciju i razmenu iskustava. Novi Zakon je uglavnom transponovao sve odredbe Direktive za obnovlјive izvore.  Usvajanjem podzakonskih akata, a do kraja godine u ovoj oblasti očekuje se  usvajanje 12 podzakonskih akata, biće izvršeno potpuno usklađivanje pravnog okvira sa legislativom EU, objasnila je Mirjana Filipović, državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike. 

Ona je dodala da će prvi set uredbi koji se najviše iščekuje, a odnosi se na nove uredbe o „fid in“ tarifama i modele ugovora o otkupu električne energije od povlašćenih proizvođača (PPA), biti donet do kraja juna. Nacrti uredbi biće dostupni zainteresovanoj javnosti u toku javne rasprave.

 Održivi rast kroz razvoj biomase

Konferenciji u Privrednoj komori Srbije, pored predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike, prisustvovali su: Marko Čadež, predsednik PKS, Nikola Petrović, generalni direktor EMS-a i potpredsednik PKS, Stana Božović, državni sekretar Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), UNDP Srbija, ambasador Finske, ali i zamenik ministra inostranih poslova te zemlјe i ministar za zapošlјavanje Finske.

23.03.2015.

Javna rasprava o predlogu Pravilnika

Ministarstvo rudarstva i energetike je na osnovu Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih uglјovodonika i distribuciji gasovitih uglјovodonika („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) pripremilo Predlog pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar. Predlog pravilnika možete pogledati ovde.

Primedbe i sugestije se mogu dostavlјati do 6. aprila 2015. godine na e-mail: olga.antic@mre.gov.rs na priloženom obrascu.

20.03.2015.

USVOJEN NOVI PRAVILNIK

Pre roka utvrđenog Zakonom o energetici, donet   je Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije. Objavlјen je u „Službenom glasniku RS”, broj 24/15 od 6. marta 2015. godine.

Pravilnik je osnov  za proveru stručne osposoblјenosti stručnog kadra za obavlјanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja elektroenergetskih objekata u smislu člana 22 stav 1. Zakona o energetici, a provera služi za obezbeđivanje dokaza koji se prilažu  uz zahtev za izdavanje licence za obavlјanje energetske delatnosti. Pravilnik možete pogledati ovde.

Za sva pitanja u vezi sa polaganjem ispita u skladu sa Pravilnikom, obratite se Savezu inženjera i tehničara – Kneza Miloša br.7 na telefon 3237 363 , odnosno e-mail oljajov@sits.rs.

12.03.2015.

JAVNI TENDER ZA IZBOR REZERVNOG SNABDEVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Ministarstvo rudarstva i energetike je 12. marta 2015. godine objavilo poziv za podnošenje prijava za učešće na javnom tenderu za izbor snabdevača koji će obavlјati rezervno snabdevanje električnom energijom. Detalјnije u delu Javni tenderi.

 

11.03.2015.

Češka delegacija u poseti Ministarstvu rudarstva i energetike

 Češka delegacija u poseti Ministarstvu rudarstva i energetike

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, primio je delegaciju Ministarstva industrije i trgovine Češke Republike, na čelu sa Vladimirom Bartlom, zamenikom češkog ministra.

Tokom razgovora, obostrano je konstatovan napredak u saradnji na projektima u vezi sa rudarstvom – Ćirikovac, Soko i Štavalј. Takođe je konstatovano da postoji obostrana zainteresovanost za izgradnju hidroelektrana na reci Drini, a dogovoren je i nastavak aktivnosti, kao i dinamičniji razvoj u oblasti energetike.

Delegacija Češke boravi u Beogradu povodom VIII zasedanja Mešovitog komiteta za ekononsku saradnju.

 Češka delegacija u poseti Ministarstvu rudarstva i energetike

10.03.2015.

DONET NOV PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SLOBODNOG
KAPACITETA ZA SOLARNE ELEKTRANE

Ministarstvo rudarstva i energetike, postupajući po službenoj dužnosti, utvrdilo je da je prestala važnost privremenog statusa povlašćenog proizvođača za dva pravna subjekta, istekom pravnosnažnosti rešenja kojima je taj status utvrđen.

Odredbom člana 7a. stav 1. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 8/13 i 70/14), propisano je da ako imaoci privremenog statusa povlašćenog proizvođača iz člana 3. stav 1. tač. 7) i 8) ove uredbe, nisu u roku iz člana 56. st. 5. i 6. Zakona o energetici, stekli status povlašćenog proizvođača, slobodni kapacitet se uvećava za vrednost instalisane snage elektrana za koje je prestao privremeni status povlašćenog proizvođača.

U „Službenom glasniku RS“, broj 24/15 od 6.3.2015. je objavljen Pravilnik o utvrđivanju slobodnog kapaciteta uvećanog za vrednost instalisane snage elektrana za koje je prestao privremeni status povlašćenog proizvođača kojim je utvrđeno da slobodni kapacitet iznosi 50,5 kW za elektrane na energiju sunčevog zračenja na objektima pojedinačne snage do 30 kW. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ odnosno 14.03.2015. godine.

06.03.2015.

Saopštenje

U Ministarstvu rudarstva i energetike je, zbog kvarova na dalekovodima usled jakog snega i prekida napajanja električnom energijom, održan hitan sastanak kojem su, pored ministra Aleksandra Antića, prisustvovali direktor JP Elektroprivreda Srbije – Aleksandar Obradović, izvršni direktor za distribuciju električne energije u EPS-u, Zoran Rajović i državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Mirjana Filipović.

Preduzete su hitne mere kako bi se ponovo uspostavilo redovno snabdevanje električnom energijom, koje je u određenim delovima Srbije bilo prekinuto zbog jakih padavina, pre svega u Zlatiborskom okrugu.

U Zlatiborski okrug poslate su dodatne ekipe iz ogranaka Elektrodistribucija Aranđelovac, Jagodina, Lazarevac, Šabac i Elektromontaže Kraljevo. U poslednja tri sata prepolovljen je broj korisnika koji su bili ostali bez napajanja električnom energijom, tako da je broj korisnika bez električne energije sa 30 000 sveden 14 000 na teritoriji opština Užice, Ivanjica, Požega, Priboj, Prijepolje i Arilje.

Ekipe elektrodistribucija na čitavoj teritoriji Republike Srbije ulažu ogromne napore, kako bi se obezbedilo normalno snabdevanje električnom energijom, tako da se dalja stabilizacija sistema očekuje u toku dana.

Služba za informisanje

03.03.2015.

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE raspisuje

JAVNI POZIV NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA
ZA DOSTAVLJANJE PREDLAGA PROJEKATA
U OBLASTI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
U CILJU SARADNJE SA
MASDAR INSTITUTOM IZ UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

I OSNOVNE INFORMACIJE

Vlada Republike Srbije je oktobra 2013. godine potpisala Protokol o utvrđivanju akcionog okvira o saradnji sa „ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u čijem sastavu je i Masdar institut („Masdar Institute“ http://www.masdar.ac.ae). Tim protokolom je, pored ostalog, predviđeno dalje unapređenje odnosa strana potpisnica u pogledu naučnog razvoja u oblasti obnovljivih izvora energije.

Ministarstvo rudarstva i energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo) poziva institute, fakultete, i druge naučnoistraživačke organizacije registrovane u Republici Srbiji (u daljem tekstu: naučnoistraživačke organizacije) da podnesu predloge projekata, odnosno modela saradnje (u daljem tekstu: projekti) sa Masdar institutom, a koji se odnose na upotrebu obnovljivih izvora energije. Sve blagovremeno podnete prijave koje zadovoljavaju tražene uslove ovog poziva biće prosleđene partnerima iz Masdar instituta na dalji pregled u cilju odabira projekata na kojima ima obostranog interesa za buduću saradnju.

Projekti koji obuhvataju sledeće vidove saradnje će biti dalje razmatrani:

- Tematska predavanja naših stručnjaka u Masdar institutu;
- Tematska predavanja stručnjaka iz Masdar instituta u Republici Srbiji;
- Zajednički rad na naučnoistraživačkim projektima u Republici Srbiji;
- Zajednički rad na naučnoistraživačkim projektima u Masdar institutu.

Cela procedura ovog javnog poziva je zasnovana na dobroj volji i korektnim partnerskim odnosima, odnosno neobavezujuća je za bilo koju stranu u ovom procesu do trenutka eventualnog potpisivanja ugovora o saradnji.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu mogu podneti sve naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Jedna naučnoistraživačka organizacija može da predloži najviše tri projekta.

III SADRŽINA I FORMAT PRIJAVE

Za kandidovanje projekata treba podneti sledeću dokumentaciju:

 Za kandidovanje projekata treba podneti sledeću dokumentaciju

Aplikacioni formular obavezno treba da bude overen i potpisan od strane ovlašćenog lica. Svu dokumentaciju pripremiti u gore naznačenom štampanom i/ili elektronskom formatu. Dokumentacija u elektronskom formatu treba da bude prilagođenog obima tako da staje na jedan kompakt disk (standardnog formata: 12 cm, do 870 MB), pripremljen u dva primerka koji se prilažu uz prijavu projekta. Dostavljeni materijal se ne vraća. Svaku prijavu projekta treba pripremiti tako da predstavlja jednu posebnu celinu koja sadrži sve gore navedene elemente, a koji se odnose samo na jedan projekat. Pripremljen materijal za svaki projekat treba upakovati u zaseban koverat i dostaviti na adresu Ministarstva. Svi prateći obrasci mogu se preuzeti sa internet adrese Ministarstva:

A2.doc

A3.doc

IV NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se dostavljaju u pismenoj, odnosno elektronskoj formi, shodno gore navedenoj tabeli, najkasnije do zaključno 27. marta 2015. godine na adresu:

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE
Kralja Milana 36, 11 000 Beograd, VEZA: br. 312-01-00114/2015-06

V OSTALE INFORMACIJE

Predloge projekata koji su zakasnili sa prijavom ili ne zadovoljavaju osnovne zahteve ovog poziva, Ministarstvo ima prava da isključi iz dalje procedure.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je:

Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike, Odsek za obnovljive izvore energije, telefon 011/3346-755, e-mail: rastislav.kragic@mre.gov.rs,

VI PLANIRANA DINAMIKA AKTIVNOSTI

03.03.2015. - Poziv naučnoistraživačkim organizacijama da dostave predloge projekata.

Do 27.03.2015. - Prijem prijava projekata.

08.04.2014. – Objava spiska naziva projekata i naučnoistraživačkih organizacija koje su ih predložile, a koji će biti prosleđeni Masdar institutu, na internet sajtu Ministarstva.

08.05.2015. (okvirno) - Susret predlagača pojedinih projekata sa predstavnicima Masdar instituta radi detaljnije prezentacije projekata, upoznavanja i eventualnog ugovaranja dalje saradnje. Predlagači projekata koje je Masdar institut izabrao za susret biće blagovremeno kontaktirani od strane Ministarstva i obavešteni o terminu sastanka.

Od 08.05. do 01.06.2015. - Potpisivanje ugovora naučnoistraživačkih organizacija koje su dogovorile saradnju sa Masdar institutom i početak realizacije ugovorenih projekata.

02.03.2015.

SARADNJA SA VLADOM HOLANDIJE

Sredstvima Vlade Holandije, za vrtić "Biseri" i dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju "MNRO" u Trsteniku, obezbeđen je nov, efikasni sistem grejanja, baziran na korišćenju obnovljivih izvora energije.

Tim povodom, Trstenik su posetili ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji Loran Stokvis.

Ministar Antić istakao je da veruje da će ovakvi projekti biti ideje vodilje za mnoge lokalne samouprave i investitore.

- Projekti su takvi da svima mogu da omoguće profit. U pitanju su moderni ugovori koje i Ministarstvo energetike pruža našim lokalnim samoupravama, svim javnim sistemima, ali i privatnim investitorima, kako bi ušli u energetski efikasne projekte i zaradili”, rekao je Antić.

Ambasador Stokvis kazao je da je Vlade Holandije donirala više od 700.000 evra predškolskoj ustanovi "Biseri" u kojoj boravi oko 300 dece i dnevnom boravku za decu i mlade u smetnjama u razvoju "MNRO", u kome se vodi briga o 24 korisnika.

- Implementiran je energetski efikasan sistem grejanja koji je omogućio da se prevaziđu problemi u ovim ustanovama, smanje troškovi i ostvare značajne uštede u eksploataciji. Najbitnije je da je u dnevnom boravku prijatno i toplo", rekao je Stokvis.

Lokalna samouprava podržala je taj projekat Vlade Holandije i izdvojila sredstva za adaptaciju predškolske ustanove "Biseri".

- Zajedničkim snagama urađena su dva potpuno nova objekta u Trsteniku. Rezultat je savremeni vrtić, a u ovom trenutku imamo 1.000 dece koja koriste objekte vrtića i zadovoljstvo je videti ih u energetski efikasnim objektima", rekao je Miroslav Aleksić, predsednik opštine Trstenik. U okviru posete predstavnika Ambasade Kraljevine Holandije i Ministarstva rudarstva i energetike, potpisan je i dokument o uspešnoj implementaciji i završetku samog projekta.

Implementacija energetski efikasnog sistema grejanja u ovim objektima deo je projekta pod nazivom "Primena geotermalne energije za grejanje javnih zgrada u Srbiji", koji je nastao kao vid saradnje Vlade Holandije i Ministarstva rudarstva i energetike.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19