Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Izvod iz katastra

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje izvode iz katastra i knjige službenih isprava

Kratak opis usluge: Radi efikasnijeg prikuplјanja, obrade, arhiviranja, pretraživanja i distribucije geoloških podataka i informacija, jednostavnijeg i efikasnijeg pristupa geološkim podacima i informacijama o osnovnim geološkim karakteristikama i resursima Republike Srbije, jednostavnijeg praćenja, ažuriranja i analiziranja rezultata geoloških istraživanja, u cilјu optimalnog planiranja i projektovanja geoloških istraživanja, kao i radi efikasnog prikuplјanja, obrade, praćenja i evidencije podataka neophodnih za sprovođenje mineralne politike i politike razvoja i strategije u oblasti rudarstva, Ministarstvo vodi:

 1. Geološki informacioni sistem Srbije;
 2. Informacioni sistem za geološka istraživanja i rudarstvo;
 3. katastar istražnih i eksploatacionih prostora podzemnih voda;
 4. katastar istražnih i eksploatacionih prostora geotermalnih resursa;
 5. katastar istražnih prostora i eksploatacionih polјa čvrstih mineralnih sirovina, nafte i gasa;
 6. katastar ležišta mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa;
 7. knjigu isprava.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu:Pravo uvida u katastar, knjigu isprava i CIS GIR imaju svi zainteresovani subjekti i za to se plaća republička administrativna taksa.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu Uz zahtev se plaća administrativna taksa za uvid u katastar istražnih prava i eksploatacionih polјa. Ova usluga se pruža na osnovu člana 161. do 166. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015). Potrebno je doneti Pravilnik o načinu upravlјanja i razmeni podataka, načinu održavanja, korišćenja i visinu naknade za korišćenje podataka iz GeolISS-a i CIS GIR-a.

 • Zahtev za izdavanje izvoda iz knjige službenih isprava

Navedeni zahtev se može podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul. Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva Milice Zorić (milica.zoric@mre.gov.rs)

 • Zahtev za izdavanje izvoda iz katastra.

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja izvoda iz katastra možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 20)

Navedeni zahtev se može podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za geološka istraživanja Jelene Milenković (jelena.milenkovic@mre.gov.rs)

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19