Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo »Odobrenja za eksploataciju PGM

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje/ukida/ menja granica eksploatacionog polјa iz odobrenja za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala

Kratak opis usluge:Eksploatacija mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala vrši se na osnovu rešenja o odobrenju za eksploataciju koje izdaje ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine ako se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Preduzetnici

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Usluga izdavanja odobrenja za eksploataciju se pruža na osnovu člana 77. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja odobrenje za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 12)

Uz zahtev se podnosi:

 1. situaciona karta u razmeri 1:2500 ili u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanim granicama eksploatacionog polјa, javnim saobraćajnicama i drugim objektima i konturama utvrđenih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala koji se nalaze na tom polјu i jasno naznačenim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi;
 2. tehnički rudarski projekat eksploatacije mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala sa izveštajem i potvrdom o tehničkoj kontroli projekta;
 3. saglasnost investitora na projekat;
 4. izveštaj o mineralnim resursima u slučaju eksploatacije prirodnih građevinskih materijala;
 5. izjašnjenje jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti eksploatacije sa važećim prostornim, odnosno urbanističkim planovima i eventualnu potrebu izrade planskog dokumenta nižeg ranga;
 6. akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja eksploatacije na životnu sredinu ili rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja;
 7. akt organa nadležnog za poslove vodoprivrede kojim se određuju uslovi za vršenje eksploatacije;
 8. akt organa ustanove nadležne za zaštitu kulturnog nasleđa kojim se određuju uslovi za vršenje eksploatacije;
 9. dokaz o pravu svojine ili korišćenja, odnosno službenosti za celu površinu na kojoj je planirano izvođenje radova po tehničkom rudarskom projektu eksploatacije mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala, osim u slučaju eksploatacije na šumskom zemlјištu u javnoj svojini kada se dokaz o pravu korišćenja, odnosno pravu službenosti dostavlјa pre početka izvođenja rudarskih radova;
 10. izvod iz registra privrednih subjekata o registraciji podnosioca zahteva;

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za rudarstvo Dragane Jelisavac Erdelјan (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs).

Odobrenjem za eksploataciju određuje se:

 1. podaci o investitoru: tačan naziv, matični broj i sedište;
 2. naziv rudarskog projekta i sastavni delovi;
 3. vrsta mineralnih resursa iz izveštaja o resursima prirodnih građevinskih materijala,
 4. količina mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala koja ne može biti veća od 200 m3 ;
 5. položaj, površina, broj u katastru i tačne granice eksploatacionog polјa;
 6. obaveze u vezi pribavlјanja upotrebne dozvole za izgrađene rudarske objekte;
 7. obaveze u vezi sanacije i rekultivacije prostora, angažovanja lica sa odgovarajućom stručnom spremom na poslovima tehničkog rukovođenja, stručnog nadzora i bezbednosti i zdravlјa na radu, blagovremenog izveštavanja nadležnog organa i inspekcijskih službi o vršenju rudarskih radova
 8. uslove i obaveze u vezi vršenja eksploatacije u pogledu minimalnih i maksimalnih rastojanja u cilјu zaštite lјudi i objekata, određene tehničkim propisima, kao i uslovima utvrđenim rešenjima drugih nadležnih organa.

Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ odbiće zahtev ako:

 1. uz zahtev nije dostavlјena kompletna dokumentacija iz stava 1. ovog člana;
 2. podnosilac zahteva ima neizmirenih obaveza po pitanju naknade za korišćenje mineralnih sirovina;
 3. ako je za podnosioca zahteva pokrenut likvidacioni ili stečajni postupak.

Nosilac eksploatacije može podneti zahtev za izdavanje odobrenja za izmenu granica odobrenog eksploatacionog polјa u skladu sa uslovima određenim ovim članom, osim u slučaju smanjenja kada se dostavlјaju dokazi u skladu sa tač. 1) i 2) ovog člana.

Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ ili nadležni organ jedinice lokalne samouprave će ukinuti odobrenje za eksploataciju ako se:

 1. eksploatacijom ugrožava život i zdravlјe lјudi i životna sredina, a druge mere predviđene ovim zakonom i drugim propisima nisu dovolјne da se to spreči;
 2. eksploatacijom ugrožava kulturno dobro, njegova zaštićena okolina ili prostor od kulturno-istorijskog, graditelјskog i arheološkog značaja;
 3. ne vrši postupak rekultivacije u skladu sa projektnom dokumentacijom;
 4. ne pridržava uslova definisanih aktima drugih organa i institucija iz oblasti zaštite životne sredine, vodoprivrede i kulture.

Odobrenje za eksploataciju prestaje da važi:

 1. na zahtev nosioca eksploatacije;
 2. trajnom obustavom vršenja eksploatacije;

Rešenje o prestanku važenja odobrenja za eksploataciju iz stava 1. ovog člana donosi Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ako se prethodno utvrdi inspekcijskim izveštajem da je rekultivacija izvršena u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom.

PRAVNO SREDSTVO: Rešenja Ministarstva o izdavanju/ukidanju/produžavanju/ prestanku važenja odobrenja za eksploataciju su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje za eksploataciju doneo nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19