Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Odobrenje za eksploataciono polјe

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje/ukida/menja odobrenje za eksploataciono polјe produžava rok za početak izvođenja radova iz odobrenja

Kratak opis usluge: odobrenjem za eksploataciono polјe definiše se prostor na kojem se vrši eksploatacija i stiče se uslov za podnošenje zahteva za izvođenje rudarskih radova za eksploataciju mineralnih sirovina.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Privredna društva, odnosno druga pravna lica i preduzetnici

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Usluga izdavanja odobrenja za eksploataciju se pruža na osnovu člana 70. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja odobrenje za eksploataciono polјe možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 6)

Uz zahtev se podnosi:

 1. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine;
 2. situaciona karta u razmeri 1:2500 ili u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanim granicama eksploatacionog polјa i konturama utvrđenih rezervi mineralne sirovine, javnim saobraćajnicama i drugim objektima koji se nalaze na tom polјu i jasno vidlјivim granicama i oznakama katastarskih parcela u pisanoj i digitalnoj formi;
 3. potvrda o resursima i rezervama mineralnih sirovina koja se izdaje na osnovu izvršenih istraživanja u skladu sa važećim propisima o klasifikaciji resursa i rezervi;
 4. potvrda o registraciji i kopija odgovarajućeg akta u kojem se navode šifre delatnosti za koje je podnosilac registrovan, matični broj preduzeća i odgovarajuća licenca;
 5. studija izvodlјivosti eksploatacije ležišta mineralnih sirovina;
 6. akt jedinice lokalne samouprave nadležne za poslove urbanizma u pogledu usaglašenosti eksploatacije sa odgovarajućim prostornim, odnosno urbanističkim planovima i eventualna potreba izrade planskog dokumenta nižeg ranga. Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtev može se podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za rudarstvo Dragane Jelisavac Erdelјan (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs).

Nadležni organ odbiće rešenjem zahtev za eksploataciono polјe ako:

 1. uz zahtev nije dostavlјena kompletna dokumentacija iz stava 1. ovog člana;
 2. studija izvodlјivosti nije usklađena sa podzakonskim aktom o sadržaju studije izvodlјivosti, drugim tehničkim propisima ili ako sadrži netačne podatke;
 3. ako se prostor za koji se traži odobrenje za eksploataciono polјe nalazi na prostoru ranije izdatog eksploatacionog polјa za istu mineralnu sirovinu;
 4. ako podnosilac zahteva ima neizmirena dugovanja po osnovu obaveze plaćanja naknada shodno čl. 158. i 159. ovog zakona;
 5. ako je za podnosioca zahteva pokrenut likvidacioni ili stečajni postupak.

U slučaju od tač. 2) do 4), nadležni organ će prethodno zatražiti da podnosilac zahteva izvrši ispravku ili dopunu zahteva u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja.

Odobrenje za eksploataciono polјe sadrži:

 1. poslovno ime nosioca odobrenja, matični broj i sedište;
 2. vrstu mineralne sirovine, koja je definisana potvrdom o rezervama i resursima;
 3. položaj, površinu i koordinate prelomnih tačaka granice eksploatacionog polјa, broj eksploatacionog polјa u katastru eksploatacionih polјa;
 4. rok u kome se moraju završiti pripremni radovi i pribaviti odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova, koji ne može biti duži od dve godine;
 5. uslove i obaveze u vezi vršenja eksploatacije u pogledu minimalnih i maksimalnih rastojanja kao i uslovima utvrđenim rešenjima drugih nadležnih organa;
 6. zaštitni prostor oko eksploatacionog polјa potreban radi mogućeg proširenja polјa po zahtevu nosioca eksploatacije, i to:
  • za eksploataciona polјa površine do 25 ha zaštitni prostor u širini do 100 metara od odgovarajuće granice eksploatacionog polјa;
  • za eksploataciona polјa površine od 25 ha do 100 ha zaštitni prostor u širini do 250 metara od odgovarajuće granice eksploatacionog polјa;
  • za eksploataciona polјa površine veće od 100 ha zaštitni prostor u širini do 500 metara od odgovarajuće granice eksploatacionog polјa. Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ odbiće zahtev ako:

Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ ili nadležni organ jedinice lokalne samouprave će ukinuti odobrenje za eksploataciono polјe ako se:

 1. ne pribavi odobrenje za izvođenje rudarskih radova i/ili izgradnju rudarskih objekata u određenom roku;
 2. izvode rudarski radovi i/ili radovi na izgradnji rudarskih objekata bez odobrenja, odnosno koji nisu u skladu sa odobrenjem za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova;
 3. eksploatacijom ugrožava život i zdravlјe lјudi i životna sredina, a druge mere predviđene ovim zakonom i drugim propisima nisu dovolјne da se to spreči;
 4. eksploatacijom ugrožava kulturno dobro, njegova zaštićena okolina ili prostor od kulturno-istorijskog, graditelјskog i arheološkog značaja;
 5. u roku određenom pisanom opomenom nadležnog organa ne dostavi Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine godišnji operativni plan za narednu kalendarsku godinu i godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu;
 6. ne plaća naknada za korišćenje mineralnih resursa;
 7. ne vrši postupak rekultivacije u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom i godišnjim operativnim planovima;
 8. preduzeće ne pridržava uslova definisanih aktima drugih organa i institucija iz oblasti zaštite životne sredine, vodoprivrede i zaštite kulturnih dobara.

U slučajevima od tač. 2) - 8) ovog, nosilac eksploatacije dužan je da izradi projekat trajne obustave radova i sprovede radove po istom ili da deponuje sredstva predviđena za izvođenje radova prema projektu trajne obustave radova.

Odobrenje za eksploataciono polјe prestaje da važi:

 1. na zahtev nosioca eksploatacije;
 2. trajnom obustavom izvođenja rudarskih radova na eksploataciji rezervi mineralnih sirovina;

Rešenje o prestanku važenja odobrenja za eksploataciju i/ili eksploataciono polјe u slučaju iz stava 1. ovog člana donosi Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ako se prethodno utvrdi da su obaveze preduzeća koje je vršilo eksploataciju po pitanju naknade za korišćenje mineralnih sirovina izmirene i da je inspekcijskim izveštajem potvrđeno da je izvršena rekultivacija u skladu sa projektnom dokumentacijom.

Ukoliko nosilac eksploatacije ne završi sve pripremen radove i ne podnese zahtev za odobrenje za izvođenje rudarskih radova/izgradnju rudarskih objekata u roku koji je naznačen u rešenju, može se podneti zahtev za produženje roka za početak izvođenja radova. Uz zahtev je potrebno navesti razloge koji su doveli do toga da investitotr nije mogao da otpočne radove u naznačenom roku.

Obrazac za podnošenje Zahteva za produženje roka iz odobrenja za eksploataciono polјe možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 7)

Nosilac eksploatacije može podneti zahtev za izdavanje odobrenja za izmenu granica odobrenog eksploatacionog polјa u skladu sa uslovima određenim članom 70. zakona, osim u slučaju smanjenja odobrenog eksploatacionog polјa kada se dostavlјaju dokazi u skladu sa stavom 1. tač. 1), 2) i 4) istog člana.

Obrazac za podnošenje Zahteva za proširenje odobrenog eksploatacionog polјa možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 6)

Obrazac za podnošenje Zahteva za smanjenje odobrenog eksploatacionog polјa možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 8)

PRAVNO SREDSTVO: Rešenja Ministarstva o izdavanju/ukidanju/produžavanju/ prestanku važenja odobrenja za eksploataciju su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje za eksploataciju doneo nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19