Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Odobrenje za izvođenje RR na IČMS

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje/ukida/ odobrenje za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina

Kratak opis usluge: Rudarski radovi po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina izvode se na osnovu odobrenja koje izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ na zahtev nosioca istraživanja odnosno nosioca eksploatacije.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu:Nosilac istraživanja odnosno nosilac eksploatacije

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 104. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja odobrenja za izvođenje rudarskih radova po rudarskom projektu na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 19)

Uz zahtev se podnosi:

 1. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi kada se eksploatacija vrši na teritoriji pokrajine;
 2. odobrenje za istraživanje, odnosno odobrenje za eksploataciju i/ili eksploataciono polјe;
 3. rudarski projekat na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina usaglašen sa projektom geoloških istraživanja, overen od strane tehničke kontrole;
 4. saglasnost nosioca eksploatacije odnosno istraživanja na projekat;
 5. saglasnost vlasnika, odnosno korisnika ili dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti, odnosno pravu službenosti na zemlјištu koje je određeno za izvođenje rudarskih radova na istraživanju mineralne sirovine za površine terena obuhvaćene projektom.

Ako su za izvođenje radova iz stava 1. ovog člana posebnim zakonom propisani i drugi uslovi, uz zahtev se podnose i dokazi o ispunjenosti tih uslova.

PRAVNO SREDSTVO:Rešenja Ministarstva o izdavanju/prestanku važenja odobrenja za izgradnju rudarskih objekatat i/ili izvođenje rudarskih radova, ukidanju odobrenja za eksploataciju i/ili eksploataciono polјe su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje za eksploataciju doneo nadležni organ autonomne pokrajine, žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19