Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Odobrenje za RIPM

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje/ukida/odobrenje za ručno ispiranje plemenitih metala i drugih minerala

Kratak opis usluge:Ministarstvo izdaje rešenje za ručno ispiranje plemenitih metala i/ili sakuplјanje drugih minerala

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Ručno ispiranje plemenitih metala iz aluvijalnih nanosa i sakuplјanje drugih minerala sa površine zemlјe može se odobriti fizičkom licu. Isprane količine metala nosilac odobrenja dužan je da ponudi Narodnoj banci Srbije po tržišnim cenama, a za isprane plemenite metale i za sakuplјene druge minerale da Ministarstvu podnese izveštaj o količinama i mestu gde su isprani ili sakuplјani.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu samo za jedan glavni vodotok sa njegovim pritokama ili jednu lokaciju za sakuplјanje drugih minerala

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 7 – 15 dana.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 75. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja odobrenja za ručno ispiranje metala možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 13)

Uz zahtev se podnosi:

 1. topografski plan područja na kojem se planira ispiranje plemenitih metala sa naznačenim delovima glavnog vodotoka i pritoka na kojima se planira ispiranje plemenitih metala ili topografski plan prostora za sakuplјanje drugih minerala sa naznakom naziva jedinice lokalne samouprave;
 2. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;
 3. overenu fotokopiju lične isprave.

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za rudarstvo Dragane Jelisavac Erdelјan (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs).

Odobrenje za ručno ispiranje plemenitih metala i sakuplјanje drugih minerala sadrži:

 1. podatke o fizičkom licu kome se odobrava ispiranje i/ili sakuplјanje;
 2. naziv reke ili potoka sa pritokama čiji će se nanosi ispirati i naziv jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši ispiranje i/ili sakuplјanje;
 3. rok važenja odobrenja;
 4. obavezu da Ministarstvu dostavi potvrdu, odnosno račun za izvršenu uslugu pretapanja, sa naznakom pretoplјene mase;
 5. obavezu da ponudi Narodnoj banci Srbije isprane količine metala u roku važenja odobrenja;
 6. obavezu da u roku od 30 dana nakon isteka roka važenja odobrenja sa tačno navedenim lokacijama Ministarstvu dostavi izveštaj o prostoru na kojem je vršeno ručno ispiranje i količinama ispranog metala, odnosno o prostoru na kojem je vršeno sakuplјanje i količinama sakuplјenih minerala.

Ministarstvo izveštava Narodnu banku Srbije o svakom izdatom odobrenju za ispiranje plemenitih metala iz aluvijalnih nanosa.

Ako Ministarstvo utvrdi da se fizičko lice kome je izdato odobrenje ne bavi ispiranjem plemenitih metala i/ili sakuplјanjem drugih minerala iz aluvijalnih nanosa i sa površine zemlјe, ili da dobijene količine ovih metala nije ponudilo u određenom roku Narodnoj banci Srbije, odnosno da nije podnelo izveštaj u skladu sa članom 75. stav 4. tačka 6) ovog zakona, ukinuće izdato odobrenje i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije.

Naknada se ne plaća za dobijene količine ispranih plemenitih metala iz aluvijalnih nanosa i za količine sakuplјenih drugih minerala sa površine.

PRAVNO SREDSTVO: Rešenja Ministarstva o izdavanju odobrenja za ručno ispiranje plemenitih metala i/ili sakuplјanje drugih minerala su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje za eksploataciju doneo nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19