Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Prenos odobrenja za EP

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje odobrenje za prenos odobrenja za eksploataciju ili odobrenja za eksploataciono polјe

Kratak opis usluge: Odobrenje za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina i/ili drugih geoloških resursa, može se preneti na drugo privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnika, u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom i podzakonskim propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu:Nosilac eksploatacije

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 10/2015).

Obrazac za podnošenje zahteva za prenos odobrenja za eksploataciju/eksploataciono polјe možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 18)

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev se podnosi:

 1. odobrenje za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina i/ili drugih geoloških resursa, koje je predmet prenosa;
 2. dokaz o pravu svojine ili korišćenja, zakupa i/ili saglasnosti odnosno službenosti za površinu na kojoj je planirana izgradnja rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova za najmanje pet godina, a u slučaju eksploatacije rezervi mineralnih sirovina koji su od strateškog značaja za Republiku Srbiju dostavlјa se poseban akt Vlade o utvrđivanju javnog interesa za period od pet godina eksploatacije, osim u slučaju prenosa odobrenja za eksploataciono polјe;
 3. izveštaj nosioca odobrenja za eksploataciju o izvršenju obaveza u vezi: sanacije i rekultivacije prostora; upravlјanja rudarskim otpadom; angažovanja lica sa odgovarajućom stručnom spremom na poslovima tehničkog rukovođenja; stručnog nadzora i bezbednosti i zdravlјa na radu; blagovremenog izveštavanja nadležnog organa i inspekcijskih službi o vršenju radova na vršenju geoloških istraživanja i/ili eksploatacije;
 4. dokaz o izmirenju naknade za korišćenje mineralnih sirovina i/ili drugih geoloških resursa, u skladu sa stanjem na dan podnošenja zahteva;
 5. podaci o kvalifikacionoj strukturi zaposlenih i angažovanog tehničkog osoblјa novog nosioca odobrenja, ako se prenos odobrenja odnosi za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina;
 6. podaci o tehničkoj opremlјenosti i osposoblјenosti novog nosioca odobrenja, ako se prenos odobrenja odnosi za eksploataciono polјe i/ili odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina;
 7. pisana izjava novog nosioca odobrenja o prihvatanju prenosa odobrenja sa svim pravima i obavezama koje proističu iz njega.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za rudarstvo Dragane Jelisavac Erdelјan (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

O zahtevu odlučuje organ koji je izdao odobrenje za eksploataciju.

PRAVNO SREDSTVO: Rešenje Ministarstva o odobrenju za prenos odobrenja za eksploataciju ili odobrenja za eksploataciono polјe je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje doneo nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

 

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19