Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo »Zadržavanje prava na IP

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Odobrava zadržavanje prava na istražni prostor

Kratak opis usluge: zadržavanje prava na istražni prostor u cilјu pripreme dokumentacije za odobrenje za eksploataciju, odnosno odobrenje za eksploataciono polјe

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Nosilac istraživanja, tj. privredno društvo, odnosno pravno lice i preduzetnik koje je prethodno od nadležnog organa dobilo odobrenje za geološka istraživanja.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu najkasnije 30 dana pre isteka istražnog roka određenog rešenjem kojim su odobrena istraživanja

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 40. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Uz zahtev za zadržavanje prava na istražni prostor nosilac istraživanja podnosi:

 1. program aktivnosti koje nosilac odobrenja za istraživanje planira da izvede u periodu za koji traži zadržavanje prava na istražni prostor, shodno stavu 5. ovog člana;
 2. pregledna situaciona karta u odgovarajućoj razmeri sa ucrtanom granicom i koordinatama polјa za koji se traži zadržavanje prava na istražni prostor (Pregledna situaciona karta sadrži podatke o poziciji izvedenih istražnih radova, konturama utvrđenih resursa i rezervi mineralne sirovine ako su evidentirane od strane nadležnog državnog organa, javnim saobraćajnicama i drugim objektima koji mogu biti od uticaja na buduću eksploataciju, kao što su: trafo-stanice, dalekovodi, gasovodi, izvorišta voda i objekti vodosnabdevanja, objekti geonasleđa, verski objekti i sl.);
 3. dokaz o plaćenoj naknadi po osnovu prethodno odobrenih istraživanja;
 4. dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi

Obrazac za podnošenje Zahteva za zadržavanje prava na istražni prostor možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 4)

Zahtev se odobrava rešenjem koje donosi ministarstvo pri čemu se rok za zadržavanje prava na istražni prostor određuje u dužini do dve godine i ne može se produžiti, a u slučaju mineralnih sirovina od strateškog značaja može da iznosi do tri godine i ne može se produžiti.

U roku određenom rešenjem mogu se:

 1. vršiti sva potrebna studijska izučavanja, kao i ekonomske analize;
 2. prikuplјati podaci na već postavlјenoj osmatračkoj mreži za praćenje hidrodinamičkog režima podzemnih voda, kao i informacija o takozvanom „nultom” stanju životne sredine (o sastavu/kvalitetu voda, vazduha, tla);
 3. uraditi i/ili overiti elaborat o rezervama i resursima, ukoliko isti nije urađen u prethodnom periodu.

Ministarstvo ukinuće rešenje kojim je odobreno zadržavanje prava na istražni prostor u slučaju da se ne plati naknada za zadržavanje prava na istražni prostor za tekuću godinu i/ili ako se utvrdi da se nosilac odobrenja ne pridržava odobrenog.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Nečelnika Odelјenja za geološka istraživanja i rudarstvo Velizara Nikolića (velizar.nikolic@mre.gov.rs)

Potvrdu o resursima i rezervama izdaje Ministarstvo u formi rešenja, koje je konačno i protiv koga se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte.

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19