Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori » Odsek za obnovlјive izvore energije » Procedure

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

Odsek za obnovljive izvore energije

PROCEDURE

Preporuka je strankama da pre čitanja procedura za pojedine postupke pročitaju i opšta pravila za podnošenje zahteva.

OPŠTA PRAVILA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

OPŠTA PRAVILA REŠAVANjA PO UPRAVNOM POSTUPKU NA ZAHTEV STRANKE (PDF)

DESET OSNOVNIH PREPORUKA ZA PRIPREMU UREDNOG I POTPUNOG ZAHTEVA (PDF)

STICANJE STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA (PDF)

PRODUŽENjE VAŽENjA STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA (PDF)

STICANjE STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA (PDF)

STICANjE STATUSA PROIZVOĐAČA IZ OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE (PDF)

PRENOS STATUSA PRIVREMENOG POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ZA ELEKTRANE PREKO 30 MW, STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA I PROIZVOĐAČA IZ OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE (PDF)

IZDAVANjE ENERGETSKE DOZVOLE (PDF)

PRODUŽENjE VAŽENjA ENERGETSKE DOZVOLE (PDF)

UPUSTVO ZA POLAGANjE DEPOZITA ZA ENERGETSKE DOZVOLE NA RAČUN MINISTARSTVA

UPUTSTVO ZA POLAGANjE DEPOZITA I DOSTAVLjANjE BANKARSKE GARANCIJE MINISTARSTVU ZA PRIVREMENE POVLAŠĆENE PROIZVOĐAČE

O SLOBODNOM KAPACITETU ZA ELEKTRANE NA VETAR I SOLARNE ELEKTRANE

OPŠTA PRAVILA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Upravni postupak pokreće se podnošenjem zahteva. Za akta koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove energetike, u oblasti obnovljivih izvora energije, zahtev se podnosi u pismenoj formi, na pisarnici ili putem pošte,  u originalu. Zahtev mora biti potpisan od strane podnosioca zahteva ili ovlašćenog lica.

Uz svaki zahtev, obavezno se podnosi:

Dokumentacija koja se podnosi u papirnom obliku dostavlja se u obliku obične kopije. Ako je kopija nečitka dostavlja se overena kopija ili original.

Dokumentacija koja je izdata u elektronskom obliku i potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom dostavlja se u elektronskom obliku na CD ili USB.

Ukoliko je stranka ranije već podnosila zahtev ministarstvu nadležnom za poslove energetike za istu elektranu i po istom pitanju, može se pozvati na ranije podnetu dokumentaciju uz navođenje broja ranijeg predmeta.

Tehnička dokumentacija koja se prilaže mora biti urađena u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata.

Obavezno ostaviti tačnu adresu za prijem pošte.

UPUSTVO ZA POLAGANjE DEPOZITA ZA ENERGETSKE DOZVOLE NA RAČUN MINISTARSTVA

Depozit za pribavljanje energetske dozvole uplaćuje se u visini 0,5 % vrednosti investicije, svrha uplate: novčani depozit za izdavanje energetske dozvole, na račun primaoca: 840-998804-46, po modelu: 97, sa pozivom na broj: 85-14820-430-421211, primalac: Ministarstvo rudarstva i energetike.

Podnosilac zahteva stiče pravo na povraćaj novčanog depozita koji je uplatio na podračun Ministarstva rudarstva i energetike u slučaju dobijanja građevinske dozvole, odnosno ukidanja energetske dozvole u smislu člana 35. stava 11. Zakona o energetici.

UPUTSTVO ZA POLAGANjE DEPOZITA I DOSTAVLjANjE BANKARSKE GARANCIJE MINISTARSTVU ZA PRIVREMENE POVLAŠĆENE PROIZVOĐAČE

Depozit za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije uplaćuje se u visini 60 evra po instalisanom kW elektrane u vrednosti investicije u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, svrha uplate: novčani depozit za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, na račun primaoca: 840-998804-46, po modelu: 97, sa pozivom na broj: 85-14820-430-421211, primalac: Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ukoliko stranke izaberu dostavljanje bankarske garancije za potrebe sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača, model bankarske garancije mogu da preuzmu OVDE.

O SLOBODNOM KAPACITETU ZA ELEKTRANE NA VETAR I SOLARNE ELEKTRANE

Slobodni kapacitet je neophodan uslov za sticanje statusa privremenog povlašćenog proizvođača, odnosno statusa povlašćenog proizvođača električne energije koji važi samo za elektrane na vetar i solarne elektrane.

Slobodni kapacitet se utvrđuje na dan podnošenja zahteva, bez obzira na trenutak odlučivanja o samom zahtevu. Sam postupak utvrđivanja slobodnog kapaciteta sastoji se od dva faze.

U prvoj fazi utvrđuje se vremenski redosled podnetih zahteva, prema trenutku prijema zahteva. Redosled podnetih zahteva je transparentan za stranke i nalazi se u Pomoćnom registru koji je javno dostupan i besplatan. Uvid u Pomoćni registar se može izvršiti OVDE.

U drugoj fazi prelazi se na utvrđivanje slobodnog kapaciteta za svaki zahtev ponaosob tako što se izračuna razlika između dve veličine: maksimalnog kapaciteta i zauzetog kapaciteta.

Maksimalni kapacitet je zbir instalisanih snaga elektrana, posebno određen za elektrane na vetar, a posebno za kategorije solarnih elektrana, do kojeg se može steći status povlašćenog proizvođača, odnosno status privremenog povlašćenog proizvođača. Podatak o maksimalnom kapacitetu je fiksna veličina i nalazi se u članu 10. Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije. Vrednost maksimalnog kapaciteta važi neodređeno dokle je god na snazi uredba kojom je definisan, odnosno do trenutka kada se uredba izmeni.

Za razliku od maksimalnog kapaciteta čija je veličina fiksirana uredbom i ne menja se dok je uredba na snazi, veličina zauzetog kapaciteta je promenljiva i od njene vrednosti zavisi postojanje slobodnog kapaciteta u konkretnom slučaju za određeni zahtev. Zato je poznavanje zauzetog kapaciteta ključno za razumevanje mehanizma načina utvrđivanja slobodnog kapaciteta. Do vrednosti zauzetog kapaciteta dolazi se tako što se sabiraju vrednosti elektrane za koja su izdata važeća rešenja o sticanju statusa povlašćenog proizvođača, odnosno privremenog povlašćenog proizvođača po osnovu zahteva koji su podneti pre zahteva stranke o kome se odlučuje. Osim toga, tom zbiru se dodaju i vrednosti instalisanih snaga elektrana za koje je prestao status povlašćenog proizvođača ili status privremenog povlašćenog proizvođača, a još nisu raspodeljene kroz oslobođeni kapacitet. Podatak o elektranama za koja su izdati status povlašćenog proizvođača i status privremenog povlašćenog proizvođača takođe je dostupan u registru u čiji se uvid može izršiti u Registru povlašćenih proizvođača dostupnog na sajtu Takođe, veoma je važno da se ima u vidu da je u prelaznim odredbama Uredbe o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije propisano da se sve elektrane povlašćenih proizvođača i privremenih povlašćenih proizvođača uračunavaju u zauzeti kapacitet.

Kada se utvrdi maksimalni kapacitet i zauzeti kapacitet od maksimalnog kapaciteta oduzme se zauzeti kapaciteti i dobija se vrednost slobodnog kapaciteta. Ako je vrednost slobodnog kapaciteta nula, zahtev se odbija. Ako je vrednost slobodnog kapaciteta veće od instalisane snage elektrane, ispituju se ostali uslovi i ako su ispunjeni zahtev se usvaja. Ako je vrednost slobodnog kapaciteta manja od instalisane snage elektrane, podnosilac zahteva ima rok od 30 do 45 dana da uskladi instalisanu snagu elektrane sa preostalim slobodnim kapacitetom. Ako to ne uspe, zahtev se odbija. Kad je reč o elektranama za koje privremeni povlašćeni proizvođači u roku nisu stekli statusa povlašćenog proizvođača, kao i elektranama za koje je oduzet status povlašćenog proizvođača i status privremenog povlašćenog proizvođača, taj oslobođeni kapacitet raspodeljuje se samo kroz povećanje vrednost maksimalnog kapaciteta, što znači da dok se ne donese nova uredba ili izmeni postojeća koja definiše maksimalni kapacitete, oslobođeni kapacitet neće se raspodeljivati.