Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

U Sektoru za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije obavljaju se poslovi koji se odnose na: energetiku Republike Srbije na sistemskom nivou; strateško planiranje i usklađivanje razvoja energetskih sektora na nacionalnom i lokalnom nivou; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu tehničkih propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u ovoj oblasti; izradu Energetskog bilansa Republike Srbije; komunalnu energetiku; racionalnu upotrebu energije i energetsku efikasnost; obnovljive izvore energije; klimatske promene u oblasti energetike i zaštite životne sredine, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U skladu sa članom 17. stav 4. modela ugovora koji je sastavni deo Uredbe o ugovoru o otkupu električne energije („Službeni glasnik RS”, br. 56/16 i 61/17), ministarstvo nadležno za poslove energetike objavljuje koeficijent korekcije promene cene gasa (G)

 

kvartal

dan objavljivanja koeficijenta

koeficijent G

treći kvartal 2016. godine

13.07.201.6

267,35

četvrti kvartal 2016. godine

06.10.2016.

270,63

prvi kvartal 2017. godine

06.01.2017.

311,01

drugi kvartal 2017. godine

06.04.2017.

324,89

treći kvartal 2017. godine

06.07.2017.

314,14

četvrti kvartal 2017. godine

02.10.2017.

304,91

prvi kvartal 2018. godine

08.01.2018.

307,85

drugi kvartal 2018. godine

06.04.2018.

315,06

treći kvartal 2018. godine

06.07.2018.

351,38

četvrti kvartal 2018. godine

08.10.2018.

372,43

prvi kvartal 2019. godine

16.01.2019.

383,33

drugi kvartal 2019. godine

12.04.2019.

381,67

treći kvartal 2019. godine

09.07.2019.

377,2

  četvrti kvartal 2019. godine

07.10.2019.

376,46

 

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19