Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost » Odsek za strateško planiranje u energetici

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za strateško planiranje u energetici

U Odseku za strateško planiranje u energetici obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu energetske politike odnosno Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, kao i planskih dokumenata u oblasti energetike na nacionalnom i lokalnom nivou; praćenje realizacije Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije i drugih strateških i planskih dokumenata; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu tehničkih propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu mišlјenja o nacrtima zakona, podzakonskih akata, strateških, planskih i drugih dokumenata koje dostavlјaju na mišlјenje drugi ovlašćeni predlagači; saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama u zemlјi i inostranstvu učešće u međunarodnim projektima i aktivnostima vezanim za strateško planiranje; izradu i praćenje realizacije Energetskog bilansa; praćenje rada komunalne energetike; pripremu i predlaganje domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti strateškog planiranja i komunalne energetike; aktivnosti na unapređenju rada lokalnih sistema energetike odnosno komunalne energetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

 • Grupa za poslove strategije i planova u oblasti razvoja energetskih sektora

  U Grupi za poslove strategije i planova u oblasti razvoja energetskih sektora obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu energetske politike odnosno Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije, kao i planskih dokumenata u oblasti energetike na nacionalnom i lokalnom nivou; praćenje realizacije Strategije razvoja energetike, Programa ostvarivanja Strategije i drugih strateških i planskih dokumenata; izradu i praćenje realizacije Energetskog bilansa; pripremu i predlaganje domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti strateškog planiranja; učešće u međunarodnim projektima i aktivnostima vezanim za strateško planiranje; pripremu mišlјenja o nacrtima zakona, podzakonskih akata, strateških, planskih i drugih dokumenata koje dostavlјaju na mišlјenje drugi ovlašćeni predlagači; saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama u zemlјi i inostranstvu, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

 • Grupa za lokalnu energetiku

  U Grupi za lokalnu energetiku obavlјaju se poslovi koji se odnose na: izradu predloga mera i aktivnosti vezanih za sprovođenje energetske politike na lokalnom nivou; pripremu Strategije razvoja energetike u Republici Srbiji u delu lokalne energetike; praćenje realizacije Strategije i pripremu predloga za njeno usklađivanje sa realnim potrebama za energijom i energentima u oblasti lokalne energetike; pripremu predloga Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike i praćenje realizacije Programa u delu lokalne energetike; pripremu predloga Energetskog bilansa Republike i praćenje njegove realizacije u delu lokalne energetike; aktivnosti u vezi sa praćenjem i unapređenjem rada lokalne energetike; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti strateškog planiranja; izradu godišnje brošure o energiji, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19