Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost » Odsek za održivi razvoj i klimatske promene u sektoru energetike

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za održivi razvoj i klimatske promene u sektoru energetike

U Odseku za održivi razvoj i klimatske promene u sektoru energetike obavlјaju se poslovi koji se odnose na: izradu strategija i planova zaštite životne sredine u oblasti energetike radi održivog razvoja; primenu i praćenje primene mera zaštite životne sredine u sektoru energetike, posebno sa aspekta smanjenja uticaja sektora energetike na klimatske promene; pripremu mišlјenja o nacrtima zakona, podzakonskih akata i dokumenata koje dostavlјaju na mišlјenje drugi ovlašćeni predlagači; praćenje primene propisanih uslova zaštite životne sredine i klime u sektoru energetike; identifikaciju i predlaganje domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena u sektoru energetike; izradu planova za ulaganje i planova za sanaciju životne sredine u sektor energetike, kao i praćenje realizacije tih planova; učešće u aktivnostima za pristupanje, potvrđivanje i realizaciju međunarodnih konvencija, bilateralnih sporazuma i njihovih odgovarajućih protokola, amandmana i odluka, koje se odnose na održivi razvoj i klimatske promene u oblasti energetike; saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama u zemlјi i inostranstvu; pripremu za sastanke u okviru rada Radne grupe za zaštitu životne sredine ustanovlјene Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice; praćenje realizacije međunarodnih programa i projekata vezanih za održivi razvoj u oblasti energetike na osnovu fleksibilnih mehnizama Kjoto protokola, kao i aktivnosti koje proizilaze iz direktiva EU o trgovini emisijama gasova sa efektom staklene bašte, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19