Naslovna » Sektori » Međunarodna saradnja, evropske integracije i upravlјanje projektima

Sektori

Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravlјanje projektima

U Sektoru za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravlјanje projektima obavlјaju se poslovi koji se odnose na: izradu, usaglašavanje i zaklјučivanje međudržavnih dokumenata kojima se stvara državno pravni okvir za uspostavlјanje i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti rudarstva i energetike; praćenje i analizu međunarodno-pravnih instrumenata; izradu, usaglašavanje i zaklјučivanje programa i protokola o saradnji, kao osnovnih dokumenata kojima se definišu konkretne oblasti međunarodne saradnje u oblasti rudarstva i energetike; koordinaciju i pripremu potvrđivanja, odnosno pristupanja međunarodnim ugovorima; koordinaciju sprovođenja multilateralnih sporazuma i saradnju sa sekretarijatima multilateralnih sporazuma u cilјu njihovog sprovođenja; praćenje međunarodne politike u oblasti rudarstva i energetike i predlaganje mera i aktivnosti za usklađivanje nacionalnih prioriteta i pristupanje međunarodnoj saradnji; definisanje prioriteta, oblika, sadržaja i modaliteta međunarodne saradnje, kao i praćenje njihovog ostvarivanja; koordinaciju priprema platformi za nastup predstavnika Ministarstva na međunarodnim sastancima, sastancima strana ugovornica multilateralnih ugovora iz oblasti rudarstva i energetike; saradnju sa Energetskom zajednicom, Međunarodnom agencijom za obnovlјive izvore energije, Energetskom povelјom i Direktoratom za energetiku kao međunarodnim institucijama u oblasti energetike; koordinaciju poslova i pripremu dokumenata u pregovaračkom procesu za pristupanje EU u okviru Pregovaračkog poglavlјa 15 - energetika; izradu strateških dokumenata za pristupanje EU u oblasti rudarstva i energetike; iniciranje i koordinaciju aktivnosti na identifikaciji potreba za međunarodnom pomoći sektora rudarstva i energetike; praćenje i analizu međunarodno-pravnih instrumenata, politike EU; pripremu za usaglašavanje zakona i drugih propisa sa propisima EU i drugim međunarodnim propisima u oblasti rudarstva i energetike; praćenje legislative EU iz delokruga Ministarstva; pripremanje mišlјenja na nacrte zakona i drugih propisa koje pripremaju druga ministarstva, posebne organizacije i drugi organi i organizacije, odnosno propise koje donose imaoci javnih ovlašćenja u skladu sa zakonom; realizaciju pretpristupnih projekata EU; planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU iz delokruga Ministarstva i njihova revizija; pripremu strateških dokumenata iz delokruga Ministarstva i njihova revizija; koordinaciju aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog kofinansiranja projekata; nadzor nad sprovođenjem pravila, principa i procedura neophodnih za uspostavlјanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravlјanja sredstvima EU; pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

Odelјenje za upravlјanje projektima

U Odseku za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlјaju se poslovi koje se odnose na: sprovođenje Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju u oblasti rudarstva i energetike kroz pregovore koji se vode kroz Podrgupu za energetiku - Pregovaračko poglavlјe 15; pripremu za usaglašavanje zakona i drugih propisa sa propisima EU i drugim međunarodnim propisima u oblastima rudarstva i energetike; izradu analiza i izveštaja u vezi sa stepenom usaglašavanja sa propisima EU iz delokruga rada Ministarstva; pripremu mišlјenja u vezi sa procesom harmonizacije propisa iz delokruga rada Ministarstva; pripremu stručne platforme za sastanke sa predstavnicima Direktorata za energetiku Evropske unije; izradu analiza i izveštaja u vezi sa stepenom usaglašavanja sa Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice; pripremu stručnih platformi za sastanke u okviru Radnih grupa i tela ustanovlјenih Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice; koordinaciju i organizaciju pripreme i učešća Ministarstva na sastancima radnih grupa i tela u okviru Energetske zajednice, Energetske povelјe i Međunarodne agencije za obnovlјive izvore energije kao i drugim međunarodnim konferencijama i skupovima u oblastima rudarstva i energetike; pripremu stručnih platformi u okviru bilateralne i multilateralne saradnje iz delokruga oblasti rudarstva i energetike u Ministarstvu; izradu, usaglašavanje i zaklјučivanje međudržavnih dokumenata kojima se stvara državno pravni okvir za uspostavlјanje i razvijanje međunarodne saradnje u oblastima rudarstva i energetike (deklaracije, memorandumi, sporazumi, ugovori, programi, protokoli itd.); izradu, usaglašavanje i zaklјučivanje programa i protokola o saradnji, kao osnovnih dokumenata kojima se definišu konkretne oblasti i teme međunarodne saradnje u oblastima iz delokruga Ministarstva, kao i drugi poslovi iz delokruga Odelјenja.

  • Grupa za pripremu projekata koji se finansiraju iz fondova EU i međunarodne pomoći

U Grupi za pripremu projekata koji se finansiraju iz fondova EU i međunarodne pomoći obavlјaju se poslovi koji se odnose na: planiranje i identifikaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava EU i međunarodne pomoći iz delokruga Ministarstva, kao i njihovu reviziju; pripremu predloga projekata i praćenje pripreme relevantne projektne dokumentacije; pripremu strateških dokumenata iz delokruga Ministarstva i njihovu reviziju; vođenje evidencije o svim predloženim predlozima projekata; koordinaciju aktivnosti neophodnih za planiranje potrebnog kofinansiranja projekata; saradnju sa nacionalnim, EU i međunarodnim institucijama relevantnim za programe i projekte EU i međunarodnih donatora; pripremu izveštaja o procesu programiranja i preporuka za njegovo unapređenje; pripremu dokumentacije za informisanje javnosti u vezi sa pretpristupnim fondovima; sprovođenje pravila i principa neophodnih za uspostavlјanje, funkcionisanje i održivost sistema decentralizovanog upravlјanja sredstvima EU u skladu sa procedurama; kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

  • Grupa za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU u oblasti rudarstva i energetike

U Grupi za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU u oblasti rudarstva i energetike obavlјaju se poslovi koji se odnose na: izradu i praćenje plana javnih nabavki, pripremu tehničke dokumentacije za sprovođenje postupka javnih nabavki; proveru ispunjenosti preduslova za sprovođenje projekata i ugovora; predlaganje članova sa pravom glasa i učešće u radu Komisija za ocenu i odabir ponuda koje se formiraju za potrebe sprovođenja postupka javnih nabavki; praćenje sprovođenja projekata kroz kontrolu aktivnosti ugovarača;; obezbeđivanje sredstava za nacionalno sufinansiranje projekata i ugovora; pripremu izveštaja o poslovima sprovođenja, ocenjivanja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU, kao i izveštaja o utrošenim sredstvima; organizovanje aktivnosti od značaja za javnost i vidlјivost projekata finansiranih iz EU; sprovođenje pravila i principa neophodnih za uspostavlјanje, funkcionisanje i održivost sistema decentralizovanog upravlјanja sredstvima EU u skladu sa procedurama kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19