Naslovna » Arhiva » Javni pozivi

Arhiva - Javni pozivi

JAVNI POZIV
ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
RADI
FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE
U
2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 2/19 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

 • OBAVEŠTENjE
 • U skladu sa odeljkom X. Javnog poziva Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje sledeće:

 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama kojima se realizuju mere u skladu sa Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 12/19 - u daljem tekstu: Pravilnik)
 • U skladu sa članom 6. stav 4. Pravilnika, raspodela sredstava Budžetskog fonda za finansiranje projekata će se u skladu sa Pravilnikom odvijati u dve faze. U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na Javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata. U drugoj fazi, će se, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetskom fondu, a u skladu sa uredbom kojom će se utvrditi program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u toj godini, doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine.
 • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 30. oktobar 2019. godine.
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Nemanjina 22-26) i budu overene pečatom prijema do 2.decembra 2019. godine do 15 sati.
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs
 • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

 

TEKST JAVNOG POZIVA - PREČIŠĆEN TEKST (uključuje izmene i dopunu od 12.11.2019. godine i izmenu od 15.11.2019. godine)

IZMENA od 15.11.2019. godine

IZMENE I DOPUNA od 12.11.2019. godine

PRILOZI

PRILOG-8

 

PITANjA I ODGOVORI


PITANjE BR.1:
Ovim putem Vam se obraćamo za pojašnjenje u vezi dokumentacije koja se prilaže uz prijavni obrazac (Javni poziv JP 2/19).
U delu 5 – Dokumentacija priložena uz prijavu u tabeli “Dokumentacija u elektronskom format na kompakt disku” stoji:
5.4. Studija tehničko-ekonomske opravdanosti projekta (Prilog 2) - MS Word format potpisana i overena od strane odgovornog projektanta
5.5. Izjava o načinu finansiranja projekta(Prilog 3) i namenskom trošenju sredstava u skladu sa zakonskom regulativom, overenu i potpisanu od ovlašćenog lica podnosioca- MS Word format.
Da li je MS Word format jedino prihvatljiv ili dokument može biti u PDF formatu, to:
-Skeniran dokument koji je u štampanoj formi potpisan i overen pečatom
-Dokument sa elektronskim potpisom

ODGOVOR BR.1:
Za pomenutu dokumentaciju  neophodno je da dostavite:
skeniran dokument koji je prethodno potpisan i overen i original verziju u Word formatu ili dokument u Word formatu elektronski potpisan.
Izjavu o finansiranju je neophodno da dostavite i u štampanom obliku uz prijavni obrazac.

PITANjE BR.2:
Da li će sredstva JP 2-19 će biti odobrena u ovoj ili u narednoj godini?

ODGOVOR BR.2:
U skladu sa članom 6. stav 4. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 12/19 u daljem tekstu: Pravilnik), raspodela sredstava Budžetskog fonda za finansiranje projekata će se u skladu sa Pravilnikom odvijati u dve faze.
U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na Javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata. Ceo postupak će se završiti u 2019. godini.
U drugoj fazi u 2020. godini, će se, u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetskom fondu, a u skladu sa uredbom kojom će se utvrditi program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2020. godini, doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.

PITANjE BR. 3:
Da li je potrebno da objekat za čije unapređenje termičkog omotača i zamenu spoljnih prozora i vrata mora, pored Dozvole za gradnju , imati i Upotrebnu dozvolu?

ODGOVOR BR.3:
U skladu sa Javnim pozivom potrebno je dostaviti list nepokretnosti za zgradu na kojoj se planira realizacija projekta, a koja je tražena u odeljku  V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVNI OBRAZAC, tačka 5). Nije potrebno da dostavljanje građevinske dozvole i/ili upotrebne dozvole za postojeći objekat, ukoliko je upisan u list nepokretnosti, bez napomena o bespravnoj gradnji i drugih tereta. Ne insistiramo na upotrebnoj dozvoli jer objekat može biti izgrađen pre stupanja na snagu zakona o izgradnji, odnosno da je upisan na osnovu zemljišnih knjiga ili je zakonom o ozakonjenju legalizovan. 

PITANjE BR.4:
Da li se na ovaj konkurs može javiti za radove (samo vrednost zamene spoljnih prozora i vrata : demontaža, nabavka , transport , montaža i popravka zidnih površina oko otvora šteta nastalih pri demontaži i montaži stolarije) sagledane u okviru tehničke dokumentacije ( sanacija i adaptacija starije školske zgrade) kojom su obuhvaćeni i drugi radovi koji nisu predmet ovog konkursa ?

ODGOVOR BR.4:
Predmer i predračun (odeljak V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVNI OBRAZAC, tačka 3, podtačka (4)) koji je osnov procenu vrednosti projekta, kao i osnov za iznos koji se potražuje iz Budžetskog fonda NE SME sadržati radove i opremu koji nisu u skladu sa predloženim merama unapređenja energetske efikasnosti u projektu (odeljak I. PREDMET). Tehnička dokumentacija može sadržati i šire radove.
Takođe Vam ukazujemo da u skladu sa odeljkom I. PREDMET projekat MORA obuhvatiti mere unapređenja termičkog omotača i mere unapređenja termotehničkog sistema.

PITANjE BR.5:
Da li je moguće konkurisati za adaptaciji ulicne fasada gradske opštine za šta već postoji projektna dokumentacija sa predmerom i predračunom radova za zamenu stolarije ali bez Elaborata energetske efikasnosti, s obzirom da je objekat pod zaštitom.
Da li možemo da se pozivamo na stav I tačka 1-zamena spoljnih prozora i vrata ili je neophodan Elaborat zbog postojećih tabela koje treba popuniti?

ODGOVOR BR.5:
Potrebno je dostavite Izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti koji mora da pokaže da je zgrada minimalno unapređena za dva energetska razreda ili da bude svrstana najmanje u energetski razred „C” (latinično slovo C).
Ukazujemo da je u Prilogu 6 - KRITERIJUM MINIMALNE ENERGETSKE EFIKASNOSTI predviđeno da minimalni uslovi za projektovanje rekonstrukcije termičkog omotača nisu obavezujući ukoliko posebnim uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite izdate od strane zavoda za zaštitu spomenika kulture ili drugih institucija je drugačije zahtevano, a što je potrebno opravdati odgovarajućim dokumentom.

PITANjE BR.6:
Ukoliko se  kombinuju mere 1 i 2 iz gore navedenog javnog poziva, da li je neophodno da prilikom konkurisanja priložimo Rešenje o odobrenju za izvođenje radova po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, odnosno drugo odgovarajuće Rešenje, u zavisnosti od  obima i vrste  planiranih radova?

ODGOVOR BR.6:
Obavezno je kombinovati mere na unapređenju termičkog omotača sa merama na termotehničkim instalacijama, odnosno, ne možete prijaviti samo mere na termičkom omotaču zgrade bez minimalnih mera na termotehničkom sistemu koji se odnose na ugradnju: elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila na grejnim telima i uređaja za merenje predate energije. U ovoj fazi, odnosno fazi prijavljivanja i ocenjivanja projekata NIJE potrebno dostavljati građevinsku dozvolu/rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

PITANjE BR.7:
Da li je moguće konkurisati sa idejnim arhitektonskim projektom za deo objekta koji predstavlja prostorno-funkcionalnu celinu?  Predmetni objekat ima dve celine: bazen sa pratećim sadržajem i restoran, ali je termotehnički sistem zajednički za oba objekta.

ODGOVOR BR.7:
Odgovor je potvrdan, odnosno, možete konkurisati za deo objekta koji predstavlja prostorno-funkcionalnu celinu. Naravno projekat mora obuhvatiti minimalno gore pomenute radove (ODGOVOR BR.6) na zajedničkom termotehničkom sistemu.

PITANjE BR.8:
Ukoliko se podnosi prijava za više mera , među kojima je i 5) modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima , da li je potrebno dostaviti i popunjen obrazac OPG3?

ODGOVOR BR.8:
Neophodno je da popunite OPG obrasce za sve predložene mere u prijavi za koje postoje obrasci u Prilogu 8 Javnog poziva.

PITANjE BR.9:
Opština će po ovom javnom pozivu konkurisati za unapređenje energetske efikasnosti zgrade Gimnazije. Pripremu celokupne dokumentacije radimo u dogovoru sa Gimnazijom.
Ovim putem želimo da pitamo da li je potrebno dostaviti potpisan bilo kakav dokument (Sporazum, izjava) između Opštine i Gimnazije kojim Gimnazija dopušta ili je saglasna sa tim da opština konkuriše za unapređenje energetske efikasnosti zgrade Gimnazije ili ne? Da li je potrebno da direktor ili neko drugi zaposleni iz redova Gimnazije bude rukovodilac projekta ili ne?

ODGOVOR BR.9:
Poželjno bi bilo da dostavite neku vrstu sporazuma, kojim Gimnazija daje saglasnost opštini da konkuriše na Javni poziv i eventualno daje saglasnost za pokretanje javne nabavke, ukoliko se odobre sredstva za projekat. Rukovodilac projekta može biti iz Gimnazije, što bi bilo i poželjno.

PITANjE BR.10:
Da li JLS, obveznik sistema energetskog menadžmenta, može konkurisati za objekat Doma učenika srednjih škola za koji troškove energenata ne snosi JLS, zbog čega nije unet u ISEM bazu a koji iz svoje kotlarnice greje susednu srednju školu?

ODGOVOR BR.10:
Potrebno je uz prijavu dostaviti račune za energente u poslednje 3 godine i popunjen Prilog 4 sa neophodnim podacima o predmetnom objektu. Prilog 4 i računi se dostavljaju elektronskim putem na kompakt disku uz prijavu.

 

 

Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU)
za učešće u projektu EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda

U okviru projekta EU za energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda – Projekat “Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa direktivom o energetskom označavanju proizvoda i eko-dizajn direktivom” zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije objavljuje Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u realizaciji projekta.

Tekst javnog poziva

Prijava tela za ocenjivanje usaglašenosti

 

JAVNI POZIV
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 1/19 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

 • OBAVEŠTENjE
 • Zamenjeno je rešenje o dodeli sredstava od 11.06. novim rešenjem od 13.06.2019. godine
 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/19).
 • Ukupno bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 325 miliona dinara.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine. Opština ili grad koji u svom sastavu nemaju gradske opštine na Javni poziv može konkurisati sa dva projekta. Grad koji u svom sastavu ima gradske opštine ili gradska opština na Javni poziv može konkurisati sa jednim projektom.
 • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 26. februar 2019. godine.
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 27. marta 2019. godine do 15 sati.
 • Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva, http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee @mre.gov.rs
 • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

 

TEKST JAVNOG POZIVA - PREČIŠĆEN TEKST

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 06-03-2019

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 11-03-2019

PRILOZI

PRILOG-2

 

PITANjA I ODGOVORI

PITANjE BR. 1:

Na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike je objavljen "JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 1/19 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)".U pozivu je navedeno da pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine. Da li Elektronski fakultet u Nišu ima pravo da učestvuje kao podnosilac prijave?

ODGOVOR BR. 1:

Kao što ste naveli, pravo na učešće na pomenutom javnom pozivu imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine. Elektronski fakultet u Nišu može konkurisati sa svojim projektom samo ako projekat bude prijavljen od strane Grada Niša.

PITANjE BR. 2:

u vezi raspisanog javnog poziva za dodelu sredstava za unapređenje energetske efikasnosti molim vas da nam date odgovor na sledeće pitanje:

Da li je prihvatljiva pozicija : rušenje postojećeg poda u prizemlju, izrada hidro i termoizolacije poda i izrada novog završnog poda od keramičkih pločica, obzirom da je pozivom predviđena termoizolazija zidova, plafona i podova?

ODGOVOR BR. 2:

Odgovor na Vaše pitanje je potvrdan, odnosno možete u okviru radova na postavljanju termičke izolacije poda izvesti i komplementarne radove na postavljanju hidroizolacije i izradu novog završnog poda od keramičkih pločica.

PITANjE BR. 3:

U postupku smo pripreme dokumentacije, aplikacionog formulara, priloga. Konkurisaćemo sa projektom koji je vezan za unapređenje energetske efikasnosti srednje tehničke škole. Što se tiče dozvole za izvođenje radova ona će glasiti na tehničku školu jer su oni imaoci prava korišćenja. Škola je u vlasništvu Republike Srbije. Dakle, u listu nepokretnosti stoji da je škola u svojini Republike Srbije a da škola ima pravo korišćenja. Pitanje je, da li opština može da bude aplikant za sredstva za radove na školi?Inače je škola u nadležnosti opštine i teritorijalno i u smislu da je škola indirektan korisnik budžetskih sredstava.

ODGOVOR BR. 3:

Odgovor na Vaše pitanje je potvrdan, odnosno možete konkurisati sa projektom unapređenja energetske efikasnosti za objekat srednje tehničke škole, koja je u vlasništvu Republike Srbije, a pravo korišćenja ima škola.

PITANjE BR. 4:

Želim da postavim par pitanja u vezi sa objavljenim Javnim pozivom za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19.

Pitanja su sledeća:

1. da li mera iz odeljka I. stav 1. tačka 3) može da obuhvati samo zamenu spoljnih prozora i vrata, dakle bez kombinovanja sa merama iz tačke 1) 2. u slučaju da je moguće konkurisati samo za zamenu spoljnih prozora i vrata, čime će se pozitivno uticati na energetsku efikasnost objekta, da li bi se uzelo kao odgovarajuće da se za te radove izda potvrda da se za iste ne izdaje dozvola za izvođenje radova, a s obzirom da se ti radovi smatraju radovima na tekućem održavanju objekta 3. u slučaju mere iz odeljka I. stav 1. tačka 3) - postavljanje termičke izolacije, po uslovima Javnog poziva se zahteva Idejni projekat arhitekture (rekonstrukcije termičkog omotača) - da li ovi radovi moraju da budu okarakterisani kao rekonstrukcija, ili mogu da budu i radovi na adaptaciji postojećeg objekta, a s obzirom na definiciju adaptacije iz ZPI-a 4. Po Javnom pozivu se traži list nepokretnosti za Zgradu na kojoj se planira realizacija projekta - s obzirom da jedinica lokalne samouprave podnosi zahtev, da li Zgrada mora da bude upisana u javnu svojinu JLS, ili može da bude i u javnoj svojini RS, sa upisanim pravom korišćenja na ime ustanove osnovane od strane JLS, ili sa upisanom svojinom na ustanovu osnovanu od strane JLS, a s obzirom na to da je Zakonom o javnoj svojini propisano da su objekti koji su upisani u svojinu, ili sa pravom korišćenja na ustanovu koja je osnovana od strane JLS, u stvari u javnoj svojini same JLS

ODGOVOR BR. 4:

1. Projekat koji obuhvata mere iz odeljka I. stav 1. tačka 3) mora obuhvatiti kombinovane mere na unapređenju termotehničkih sistema u zgradi, minimalno je potrebno predvideti ugradnju termostatskih ventila na svim grejnim telima, elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi i uređaja za merenje predate količine toplote (kalorimetri ili merači potrošnje gasa ili merači potrošnje struje za elektro kotlove) zgradi, ukoliko ta oprema već nije ugrađena, kao i unapređenja termičkog omotača zgrade, odnosno svih elemenata zgrade koji razdvajaju unutrašnji grejani prostor od spoljašnjeg prostora i negrejanog prostora zgrade.

2. U skladu sa odeljkom III. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA, biće finansirani samo projekti za koje je izdata građevinska dozvola ili rešenje o odobrenju za izvođenje radova izdato za radove iz člana 3. stav 2. tačka 14) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi („Službeni glasnik RS”, broj 2/19).

3. Pogledajte odgovor pod tačkom 2. odnosno projekat mora obuhvatiti radove za koje je potrebno ishodovati građevinsku dozvolu ili rešenje o odobrenju za izvođenje radova iz člana 3. stav 2. tačka 14) gore pomenutog Pravilnika.

4. Projekat koji želite da prijavite na Javni poziv, može obuhvatiti radove na unapređenju energetske efikasnosti zgrade, koja upisana u javnu svojinu JLS(ustanove) ili Republike Srbije, a pravo korišćenje ima ustanova koja je koristi.

PITANjE BR. 5:

Obraćam Vam se molbom da nam rastumačite sledeću nedoumicu u vezi Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finasiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019.godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19, raspisanog od strane Ministarstva rudarstva i energetike, odnosno da li podnosilac prijave može podneti prijavu za unapređenje mera energetske efikasnosti na termotehničkom sistemu i termičkom omotaču objekta, sa propisanom dokumentacijom, koje bi bile realizovane na jednom delu složenijeg objekta ukoliko bi te mere obezbedile poboljšanje energetskih svojstava zgrade najmanje za jedan razred?

ODGOVOR BR. 5:

Odgovor na Vaše pitanje je potvrdan, odnosno možete prijaviti na Javni poziv projekat koji obuhvata radove na delu zgrade uz uslov da se, u skladu sa zakonom kojim se reguliše izgradnja objekata, nakon realizacije projekta unapredi za jedan energetski razred ili više.

PITANjE BR. 6:

Opština želi aplicirati po javnom pozivu sa projektom Rekonstrukcija javnog osvetljenja.

Da li je obavezno dostaviti građevinsku dozvolu ili odobrenje za izvođenje radova, s obzirom da se radovi odnose na zamenu svetiljki?

ODGOVOR BR. 6:

Potrebno je da se u skladu sa odeljkom III USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA, Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19 podnese građevinska dozvolu ili rešenje o odobrenju za izvođenje radova, bez obzira na vrstu projekta iz odeljka I Javnog poziva.

PITANjE BR. 7:

Zainteresovani smo za konkurisanje za dodelu sredstava po javnom pozivu 1/19 za izradu fasade opštine (tačka 3.podtačka 2). Tačka 3. podrazumeva kombinovanje mera iz tačke 1. odeljka I Predmet i jedne od podtačaka iz tačke 3. Međutim, kako smo po prošlogodišnjem JP 1/18 već dobili sredstva za realizaciju projekta "Zamena spoljnih prozora i vrata i ugradnja klima uređaja na zgradi opštine Bosilegrad", koji podrazumeva zamenu stare, drvene stolarije na zgradi opštine, ugradnju klima uređaja, elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i kalorimetra, ovim putem pitamo Vas da li je moguće da na osnovu prethodno odobrenog projekta sada konkurišemo samo za izradu fasade opštine kao nastavka ili dopune prethodno odobrenog projekta? Da li u tom slučaju u okviru Izveštaja o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaboratu energetske efikasnosti za stanje posle predviđenih mera treba naglasiti i uzeti u obzir i mere po već odobrenom projektu, a koje će se realizovati u sledećim mesecima?

ODGOVOR BR. 7:

Potrebno je da prijavite nov projekat koji će obuhvatiti mere iz odeljka I Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19. U okviru Izveštaja o energetskom pregledu za postojeće stanje potrebno je da unesete stanje nakon realizacije svih mera iz projekta koji Vam je odobren na osnovu Javnog poziva iz 2018. godine.

PITANjE BR. 8:

Opština namerava da konkuriše za dobijanje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti za objekte OŠ "Vuk Karadžić" i Škole za osnovno muzičko obrazovanje "Dušan Skovran". Da li Opština može istovremeno da prijavi ove projekte pošto Osnovna škola "Vuk Karadžić" ima 3 zgrade u kompleksu, na istoj katastarskoj parceli, koje se greju na lož-ulje iz iste kotlarnice?

ODGOVOR BR. 8:

Jedan projekat može obuhvatiti zgradu ili više zgrada na istoj lokaciji ukoliko imaju zajednički sistem grejanja. Takođe Opština može konkurisati sa dva zasebna projekta koja predlažete za škole "Vuk Karadžić" i "Dušan Skovran".

PITANjE BR. 9:

U vezi za Javnim pozivom za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za uanpređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019.godini u JLS, koje je raspisalo vaše Ministarstvo imamo sledeće pitanje :

Da li je za sve mere , nabrojane u Javnom pozivu ( stavka I Predmet ) , neophodno da JLS ima imenovanog energetskog menadžera ?

ODGOVOR BR. 9:

U skladu sa odeljkom III USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA, Javnog poziva za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije U 2019. Godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/19, podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), može konkurisati sa projektom koji obuhvata bilo koju meru iz odeljka I Javnog poziva samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera. Za gradske opštine je obavezno da je grad kome pripadaju te opštine ili grad Beograd imenovao energetskog menadžera.

PITANjE BR. 10:

u proceduri smo pribavljanja lokacijskih uslova za objekat sa kojim želimo da konkurišemo na javni poziv za unapređenje energetske efikasnosti.

Problem se pojavio zbog štrajka katastra za nepokretnosti, koji treba da izdaju kopiju parcele, a bez koje je nemoguće završiti proceduru dobijanja dozvole.

Ovo je veoma ozbiljan problem za sve, koji pribavljaju dozvolu za gradnju.

Molim vas da sagledate mogućnost da se rok za dostavu dokumentacije produži za vreme u kojem je Republički katastar u štrajku.

ODGOVOR BR. 10:

Nije moguće produžiti rok za dostavu prijave na Javni poziv, JP 1/19.

U Odeljku VIII propisano je da će se prijava smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje Prijavni obrazac (Prilog 1) ili bilo koji od dokumenata iz odeljka V. stav 1. tač. 4), 6), 7), 8), 9) Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena, kao i da u slučaju da na dostavljenom kompakt disku nedostaje Prijavni obrazac (Prilog 1) ili bilo koji od dokumenata iz odeljka V. stav 1. Javnog poziva, Ministarstvo obaveštava Podnosioca prijave na koji način će dopuniti prijavu, i to u roku koji ne može biti kraći od tri dana od prijema obaveštenja Ministarstva. Ako prijava bude dopunjena na način i u roku iz obaveštenja Ministarstva, smatraće se da je od početka bila uredna, a u suprotnom će rešenjem biti odbačena.

S obzirom da je građevinska dozvola ili odobrenje za izvođenje radova predviđeno u Odeljku V. stav 1. tačka 3) Javnog poziva moguće je da, u slučaju da niste u mogućnosti da ga dostavite u trenutku podnošenja prijave, navedene dokumente dostavite naknadno u roku koje odredi ovo ministarstvo. S obzirom na izloženu situaciju ovo ministarstvo će voditi računa da rok za dopunu nedostajaće građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova bude najduže moguće.

PITANjE BR. 11:

Opština ima nešto manje od 14000 stanovnika i nema energetskog menadžera jer po zakonu nije obavezna pa nas interesuje da li predmetni objekat za koji ćemo konkurisati (objekat uslužnog centra koji je deo opštinske uprave) ulazi u bazu ISEM zbog veličine jedinice lokalne samouprave.

ODGOVOR BR. 11:

U skladu sa Odeljkom V. stav 1. tačka 12) Javnog poziva, JP 1/19, potrebno je da Podnosioc prijave, koji nije obveznik sistema energetskog menadžmenta dostavi za Zgradu/sistem javnog osvetljenja, koja je predmet projekta tehničke podatke (Upitnik za unos podataka u ISEM – Prilog 5) i fotokopije računa za utrošenu energiju (energente, električnu energiju i vodu) za poslednje tri godine, kao i podatke (e-mail i telefon) za kontakt osobu.

Ukoliko je Podnosilac prijave uneo Zgradu/sistem javnog osvetljenja u ISEM, dužan je da u taj sistem unese i podatke sa računa za utrošenu energiju (energente, električnu energiju i vodu), za poslednje tri godine.

PITANjE BR. 12:

Opština priprema se za podnošenje zahteva po Javnom pozivu za modernizaciju javnog osvetljenja. Kako ste, na prezentaciji naveli uslov je, između ostalog, da se izvrši izmeštanje mernih grupa iz trafo stanica. Molim Vas da odgovorite da li se izmeštanje mora izvršiti za sve trafo stanice obuhvaćene projektom ili se može uraditi samo za trafo polja obuhvaćena prvom fazom radova? Naime mi planiramo led za teritoriju cele opštine i to realizaciju u dve budžetske godine, imamo 64 merne grupe (izmeštanje za jednu grupu je minimalno 150.000 dinara) pa bi za izmeštanje mernih grupa trebalo obezbediti tri puta više sredstava od maksimalno mogućih tri miliona dinara dostupnih u fondu a to nismo planirali.

ODGOVOR BR. 12:

u skladu sa Odeljkom III Javnog poziva, JP 1/19, projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja mora da predvidi izmeštanje mernih grupa javnog osvetljenja za trafo stanice, obuhvaćene projektom modernizacije koji se prijavljuje na ovaj Javni poziv i koji se finansira sredstvima Budžetskog fonda, osim ako pomenuti radovi nisu realizovani nekim prethodnim projektom.

PITANjE BR. 13:

Na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike je objavljen "JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 1/19 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)". Gradska opština se pripremala da podnese prijavu, međutim, u pozivu je navedeno da pravo učešća imaju gradske opštine koje pripadaju gradu koji je imenovao energetskog menadžera. Grad nema energetskog menadžera, da li to znači da su samim tim gradske opštine eliminisane kao potencijalni podnosioci prijave i da im je uskraćeno pravo da konkurišu na Javni poziv?

ODGOVOR BR. 13:

U skladu sa Odeljkom III. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA, Javnog poziva JP 1/19, podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), može konkurisati na Javni poziv samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera.

Za gradske opštine je obavezno da je grad kome pripadaju te opštine ili grad Beograd imenovao energetskog menadžera.

PITANjE BR. 14:

Da li pri realizaciji mere tačke 1) unapređenje termotehničkih sistema u zgradi putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom u okviru predmera i predračuna projekta rekonstrukcije termotehničkih instalacija mogu biti predviđene pozicije:

nabavka i postavljanje 4 gasna kondenzaciona gasna kotla snage 24 kW umesto jednog kotla; radovi na ugradnji unutrašnjih gasnih instalacija kao što su nabavka dimovodnog seta, nabavka i montaža bakarnih cevi za UGI,nabavka hidrauličkih skretnica,ekspanione posude i sl. skidanje postojećih radijatora i zamena novim radijatorima ili skidanje postojećih radijatora, farbanje i ponovno postavljanje , skidanje postojeće razvodne mreže i nabavka i montaža novih bakarnih cevi razvodne mreže.

ODGOVOR BR. 14:

Za sve mere koje ste naveli, a koje se tiču mera iz Odeljka I, stav 1. tačka 1) unapređenje termotehničkih sistema u Zgradi putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom Javnog poziva, JP 1/19, potrebno je u skladu sa Odeljkom V istog javnog poziva dostaviti, između ostalog, svesku 6 projekat mašinskih instalacija (projekat rekonstrukcije termotehničke instalacije - sistema za grejanje), kao i Studiju.

Pomenuta dokumentacija treba da kroz neophodne proračune, predmer i predračun i tehnički opis prikaže neophodnost primene pomenutih mera i izbor opreme.

Takođe je potrebno predvideti u projektu, u skladu sa Odeljkom III Javnog poziva, JP 1/19, ugradnju termostatskih ventila na svim grejnim telima, elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi i uređaja za merenje predate količine toplote (kalorimetri ili merači potrošnje gasa ili merači potrošnje struje za elektro kotlove) Zgradi, ukoliko ta oprema već nije ugrađena.

PITANjE BR. 15:

U vezi objavljenog Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređene energetske efikasnosti, jedan od uslova je da je Zgrada na kojoj se planira realizacija projekta najmanje u energetskom razredu „C“.

Da li postoji mogućnost da ukoliko elaborat pokaže niži energetski razred, za zgradu (tj. konkretno radi se o školi za decu ometenu u razvoju, gde bi se radila zamena sistema grejanja, sa električne na drugu vrstu energenata- sečka i zamena spoljašnje stolarije), taj projekat ipak uzme u razmatranje? Objekat je prioritetan jer se nakon praćenja mesečnih potrošnji ( grejanje na električnu energiju) u 2017 i 2018. god.izdvoji po potrošnji.

ODGOVOR BR. 15:

Uslov koji ste naveli se odnosi na projekte koji obuhvataju samo mere iz odeljka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva, JP 1/19, koje se odnose na unapređenje termotehničkih sistema u Zgradi putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom.

Za projekat koji predlažete, a koji obuhvata radove na sistemu grejanja i zamenu spoljašnje stolarije, odnosno mere pod tačkom 3) iz Odeljka I, Javnog poziva, neophodno je da Elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti pokaže da je u skladu sa propisima iz oblasti izgradnje objekata, zgrada poboljšana najmanje za jedan energetski razred.PITANjE BR. 16:

Molimo vas za pojašnjenje u vezi obuke iz efikasnog korišćenja energije zaposlenih u zgradama koji su predmet projekata po Javnom pozivu i da li se obuke organizuju za sve prijavljene projekte ili samo za projekte koji će biti finansirani sredstvima Budžetskog fonda?

ODGOVOR BR. 16:

U okviru Projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama”, koji se odvija u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ, kreirana je obuka o merama energetske efikasnosti za lica, koja se bave tehničkim održavanjem i zaposlene u javnim objektima, prevashodno školama i vrtićima, od strane Privredne komore Srbije. Sredstvima Budžetskog fonda će u celini biti finansirane obuke samo za projekte, unapređenja energetske efikasnosti zgrada, kojima će se dodeliti sredstva na osnovu Javnog poziva, JP 1/19.

PITANjE BR. 17:

Visoka poslovna škola je u vlasništvu RS, a objekat dat na korišćenje gradu.

Zainteresovani su da grad konkuriše projektom modernizacija unutrašnjeg osvetljenja u objektu, zamenom svetiljki. S obzirom na njihov vlasnički status,nisu ni indetifikovani u ISEM bazi, da li je moguće konkurisati sa ovakvim projektom?

ODGOVOR BR. 17:

Potrebno je da sada unesete podatke o objektu sa kojim želite da konkurišete na Javni poziv, JP 1/19 u ISEM bazu, kao i račune za utrošenu energiju (energente, električnu energiju i vodu) za poslednje tri godine. Neophodno je da sve unesete do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno do 27. marta.

PITANjE BR. 18:

Opština bi želela da konkuriše na Javni poziv sa projektom podizanja energetske efikasnosti Planinskog centra, koji koriste naša deca iz škola, vrtića i organizacije civilnog društva (planinari, deca sa posebnim potrebama...). Takođe, objekat koristi vojska, žandarmerija i lekari doma zdravlja za akcije u selu.

Objekat je sagrađen pre propisa. To je bivša škola koja se sada koristi za gore pomenute namene i vannastavne aktivnosti u toku cele godine. Sistem grejanja ne postoji, lože se peći u sobama, a stolarija je veoma stara. Želja nam je da uradimo grejanje na pelet i da unapredimo energetski omotač sa novom stolarijom, izolacijom, podovima i plafonima.

Da li nam je dovoljan samo projekat Energetske efikasnosti i mašinski projekat grejanja za ovaj konkurs?

ODGOVOR BR. 18:

Projekat koji ste naveli je u skladu sa Odeljkom I Javnog poziva, JP 1/19 i neophodno je da u skladu sa Odeljkom V podnesete u okviru tačke 2) koja se tiče tehničke dokumentacije sledeće:

- svesku 6 projekat mašinskih instalacija (projekat rekonstrukcije termotehničke instalacije - sistema za grejanje);

- svesku 1 idejni projekat arhitekture (rekonstrukcije termičkog omotača).

Takođe je potrebno podneti u okviru tačke 1) istog odeljka izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti, urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata.Pored pomenute tehničke dokumentacije potrebno je u skladu sa izabranom merom podneti i ostalu dokumentaciju iz Odeljka V.

PITANjE BR. 19:

U okviru projekta za izvođenje mašinskih instalacija, za potrebe rekonstrukcije Centra za kulturu, predviđena je klimatizacija cele zgrade EE uređajima - sistemom toplotne pumpe vazduh – vazduh, pri čemu spoljašnje jedinice (koje su centralne i nalaze se na mestu koje ne narušava spoljašnji izgled zgrade) opslužuju veći broj unutrašnjih jedinica. Naravno, pritom se javljaju veći kapaciteti koje je potrebno opsluživati i naravno, snaga samih uređaja koja je veća od 12 kW. Naše pitanje je: jesu li mere predviđene ovim projektom u skladu sa kriterijumima poziva, da li je potrebno ubaciti ga zajedno sa zamenom omotača, spoljašnje stolarije i ugradnjom termostatskih ventila, kalorimetara i ER cirkularnih pumpi ili nije moguće uopšte?

Nedoumica se javlja i zbog obrasca "OPG10-Ugradnja ili zamena uredjaja za klimatizaciju snage manje od 12kW" koga je potrebno dostaviti.

ODGOVOR BR. 19:

Ukoliko želite da predložite samo projekat je klimatizacija cele zgrade, bez bilo kakvih radova na termičkom omotaču zgrade neophodan uslov je da je u skladu sa Odeljkom III Javnog poziva, JP 1/19, objekat najmanje u energetskom razredu „C” (latinično slovo C).

Međutim, ukoliko projekat obuhvati i radove na termičkom omotaču zgrade, odnosno kombinovanu meru iz Odeljka I stav 1. tačka 3), potrebno je da se u skladu sa propisima o izgradnji objekata, nakon realizacije projekta unapredi za minimalno jedan energetski razred.

PITANjE BR. 20:

U nedoumici smo po pitanju maksimalnog procenta finansiranja od strane Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti za projekte modernizacije sistema javnog osvetljenja za Opštine koje pripadaju devastiranom području. Stoga, naše pitanje je koliki je procenat kofinansiranja projekta modernizacije sistema javnog osvetljenja obavezan od strane lokalne samouprave koja se nalazi u devastiranom području?

ODGOVOR BR. 20:

U skladu sa Odeljkom I JAvnog poziva, JP 1/16, maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda za finansiranje troškova za projekat modernizacije sistema javnog osvetljenja iznosi do 20% od vrednosti projekta, a maksimalno 3.000.000,00 dinara. Ovaj uslov važi za sve jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine bez obzira na stepen razvijenosti.

PITANjE BR. 21:

Upućejem pitanje vezano za javni poziv za projekte unapređenja energetske efikasnosti koji je objavio Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti.

Izdato je rešenje za izvođenje radova za rekonstrukciju objekta sa kojim se konkuriše po javnom pozivu 03.07.2018 i izmena rešenja 21.12.2018.

Radi se na izmeni elaborata energetske efikasnosti, projekta arhitekture i mašinskog projekta kako bi se prilagodili uslovima javnog poziva vezano za kriterijume minimalne energetske efikasnosti i izdvojili radovi koji nisu vezani za energetsku efikasnost ( koji bi se izvodili kao druga partija(faza) zajedno sa radovima na dojavi požara, izgradnji hidranata i dr) .

U javnom pozivu navedeno je da se dostavlja tehnička dokumentacija u ovom slučaju sveska 1 idejni projekat arhitekture , sveska 6 i elaborat energetske efikasnosti (u Studiji)i odobrenje za izvođenje radova.

U ovom slučaju tehnički opis i predmer i predračun i elaborat energetske efikasnosti u idejnom projektu će se razlikovati od tehničkog opisa i predmera i predračuna arhitektonskog dela i mašinskog dela i elaborata energetske efikasnosti koji će biti dostavljen uz Studiju o tehničko ekonomskoj opravdanosti.

ODGOVOR BR. 21:

Potrebno je podneti Idejni projekat na osnovu kojeg je ishodovano rešenje o odobrenju za izvođenje radova, kao i korigovan idejni projekat IDP koji je u skladu sa uslovima Javnog poziva, JP 1/19, koji prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/18) treba da sadrži glavnu svesku i u ovom slučaju svesku 1 - projekat arhitekture i svesku 6 - projekat mašinskih instalacija. Uz ovu dokumentaciju potrebno je podneti u skladu sa Odeljkom V. stav 1. tačka 1) izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje,elaborat EE za stanje nakon sprovedenih predloženih mera unapređenja EE, kao i predmer i predračun radova koji se prijavljuju na Javni poziv, JP1/19, u skladu sa stavom 1. tačka 4) podtačka (3) istog Odeljka.

Idejni projekat IDP i predmer i predračun radova koji se prijavljuju na Javni poziv JP1/19, kao i elaborat EE za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja EE moraju biti međusobno usklađeni.

PITANjE BR. 22:

Da li je za tačku 6) Javnog poziva: sveska 6 projekat mašinskih instalacija (projekat rekonstrukcije termotehničke instalacije - sistema za pripremu potrošne tople vode), potrebno poštovati Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/18) ili Prilog br 9, tačka 6 – PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA, koji predviđa znatno viši nivo dokumentacije.

ODGOVOR BR. 22:

U skladu sa Odeljkom V stav 1. tačka 3), Javnog poziva, JP 1/19, neophodno je podneti u zavisnosti od vrste radova, građevinsku dozvolu ili rešenje o odobrenje za izvođenje radova. Shodno iznetom je potrebno podneti odgovarajuću dokumentaciju, odnosno Idejni projekat (IDP) za podneto rešenja o odobrenje za izvođenje radova ili Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za građevinsku dozvolu.

Uz pomenutu tehničku dokumentaciju, neophodno je podneti , u skladu sa stavom 1. tačka 4) podtačka (3) istog Odeljka, predmer i predračun, koji prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/18) nije sastavni deo IDP ili PGD.

U skladu sa navedenim, preporuka je da se podnese Projekat za izvođenje (PZI), koji prema navedenom pravilniku sadrži predmer i predračun i najviši nivo detaljnosti proračuna i izbora opreme, Nivo detaljnosti mašinskog i arhitektonskog projekta je potrebno uraditi prema Uputstvu - Prilog 9. a koji će svakako biti neophodan u fazi realizacije.

Uslov u pogledu razdvajanja grana cevne mreže grejnog sistema, odnosno izdvajanja, na primer grane za fiskulturnu salu treba opisati u tehničkom opisu projekta mašinskih instalacija, bez obzira na vrstu dokumentacije, odnosno da li je u pitanju IDP, PGD ili PZI.

PITANjE BR. 23:

U skladu sa odgovorom koji ste nam poslali mejlom, da je potrebno uneti sve u ISEM bazu podataka za objekat Visoke poslovne skole u Leskovcu, za potrošnju energenata za poslednje 3 godine, imamo jedno pitanje.

Do predaje kompletne dokumentacije po konkursu ima manje od 2 nedelje, a sam objekat nije po zakonu obveznik JLS,potrebno je više od preostalog vremena da se svi podaci unesu u ISEM,kao sastavni deo dokumentacije. Da li je moguće da se taj unos podataka završi nakon 27.marta i naknadno dostavi Komisiji za ocenjivanje, a da se preostala dokumentacija dostavi u predviđenom roku?

ODGOVOR BR. 23:

Unesite podatke za period za koji ste u mogućnosti, minimalno za celu 2018. godinu do 27. marta. Ukoliko bude potrebno, naknadno ćemo Vam tražiti da dopunite podatke za preostali period.

PITANjE BR. 24:

Postoje problemi sa pribavljanjem dokumenata koji su neophodni kao dokazi u smislu Odeljka V. Javnog poziva, a koji se pribavljaju od Republičkog geodetskog zavoda. Da li je moguće priložiti stariji list nepokretnosti za Zgradu na kojoj se planira realizacija projekta.

ODGOVOR BR. 24:

Ukoliko do isteka roka za podnošenje prijava niste u mogućnosti da pribavite novi list nepokretnosti za Zgradu na kojoj se planira realizacija projekta, može se priložiti stariji list nepokretnosti, koji već posedujete ili dokument pribavljen preko Informacionog sistema na portalu eUprava Republike Srbije u skladu sa Uredbom o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija („Službeni glasnik RS“, broj 56/17).

PITANjE BR. 25:

Opština je obveznik sistema energetskog menadžmenta. Zgrade OŠ "Vuk Karadžić" i Muzičke škole "Dušan Skovran" za koje nameravamo da konkurišemo su unete sa odgovarajućim šiframa u ISEM i izvršio sam unos svih računa za elektičnu energiju,energent i vodu za 2016,2017 i 2018. Kako to dokazujem i šta je potrebno dostaviti kao potvrdu unosa računa? Takođe da li je potrebno,pošto je Opština obveznik sistema energetskog menadžmenta, da dostavi i popunjen Prilog 5 Javnog poziva - Upitnik za unos podataka u ISEM?

ODGOVOR BR. 25:

Ministarstvo će proveru unosa objekta i računa u ISEM izvršiti direktnim uvidom u ISEM pa nije potrebno da nam dostave poseban dokaz. Dostavljanje priloga 5 i fotokopija računa obavezno je samo za one koji nisu obveznici sistema energetskog menadžmenta osim ako su i oni već uneli objekat i račune u ISEM.

PITANjE BR. 26:

Naša JLS je potpisnica Memoranduma sa UNDP i Ministarstvom rudarstva i energetike o uvođenju ISEMA-a i korišćenja biomase. U okviru realizacije Memoranduma obaveza UNDP je pružanje tehničke pomoći za:

1) Izradu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije za JLS kao Obveznike sistema a u skladu sa „Pravilnikom o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije“ („Službeni glasnik RS”, broj 32/16 od 30.3.2016. godine i stupio je na snagu 7.4.2016. godine) za 2016. i 2017. godinu;

Dostavljeni su svi potrebni podaci i u toku je generisanje objekata sa pripadajućim podacima i troškovima energenata i energije. Kakve su naše obaveze vezano za dostavljanje dokumenta definisanog odeljkom V. stav 1. tačka 10) Javnog poziva imajući u vidu definisane rokove za predaju konkursne dokumentacije?

ODGOVOR BR. 26:

Potrebno je da dostavite kopiju dokumenta (elektronsko pismo ili skeniran dopis ) kojim ste nas izvestili u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima dostavljanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja APEE u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 37/15) o projektima koji obuhvataju radove na unapređenju energetske efikasnosti, realizovanim u Vašoj opštini. Ukoliko niste do sada obaveštavali ovo ministarstvo u skladu sa gore pomenutim pravilnikom, molimo Vas da nam do isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv, JP 1/19, dostavite OPG obrasce iz pravilnika u elektronskom i štampanom obliku na adresu akcioniplanee@mre.gov.rs.

PITANjE BR. 27:

Da li izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje podrazumeva Elaborat energetske efikasnosti postojećeg stanja, koji je osnova za izradu Elaborata energetske efikasnosti budućeg stanja kome se podiže energetski razred objekta najmanje za jedan razred? Uz elaborat se rade Idejni projekat arhitekture i termomašinskih instalacija u kome se takođe daje analiza postojećeg stanja objekta i budućeg na osnovu predloženih mera?

ODGOVOR BR. 27:

Odgovor na Vaše prvo pitanje je potvrdan, odnosno potrebno je da prikažete postojeće stanje i predlog unapređenja kroz Elaborata energetske efikasnosti budućeg stanja. U vezi drugog pitanja, u zavisnosti od izabrane mere u skladu sa Odeljkom I, Javnog poziva, JP 1/19, kao i vrstom radova na osnovu kojih se izdaje građevinska dozvolu ili rešenje o odobrenje za izvođenje radova potrebno podneti odgovarajuću dokumentaciju, odnosno Idejni projekat (IDP) za rešenje o odobrenje za izvođenje radova ili Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za građevinsku dozvolu.Uz pomenutu tehničku dokumentaciju, neophodno je podneti , u skladu sa stavom 1. tačka 4) podtačka (3) Odeljka V, predmer i predračun, koji prema Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, broj 72/18) nije sastavni deo IDP ili PGD.

PITANjE BR. 28:

Da li je potrebno dokazivanje energetskih svojstava zgrade kroz Elaborat energetske efikasnosti sa izveštajem postojećeg stanja, u slučaju kada je mera ugradnja solarnih kolektora za potrošnu toplu vodu, mera iz odeljka I., stav 1. tačka 4)?

ODGOVOR BR. 28:

U slučaju primene mere iz odeljka I. stav 1. tačka 4), nije neophodno dostaviti dokumentaciju iz odeljka V. stav 1. tačka 1) koja se odnosi na izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti.

PITANjE BR. 29:

Da li je potreban akt nadležnog organa za izvođenje radova za ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode?

ODGOVOR BR. 29:

Potreban je akt nadležnog organa, odnosno, izdata građevinska dozvola ili rešenje o odobrenju za izvođenje radova izdato za radove iz člana 3. stav 2. tačka 14) Pravilnika o posebnoj vrsti objekata i posebnoj vrsti radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa, kao i vrsti objekata koji se grade, odnosno vrsti radova koji se izvode, na osnovu rešenja o odobrenju za izvođenje radova, kao i obimu i sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev i postupku koji nadležni organ sprovodi („Službeni glasnik RS”, broj 2/19), za za ugradnju solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode.

 

 

OBAVEŠTENjE
O NOVOM JAVNOM POZIVU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG
FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U 2019. GODINI

 

JAVNI POZIV
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE
ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG
KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2018. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE,
JP 1/18 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

 • OBAVEŠTENjE
  U skladu sa odeljkom X. Javnog poziva Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje sledeće:
 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 25/18)
 • Ukupno bespovratna sredstva koja se dodeljuju u javnom pozivu iznose do 125 miliona dinara.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave koje mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti
 • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 15. maj 2018. godine
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralja Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 04. jula 2018. godine do 15 sati.
 • Odluka o izboru biće objavljena na internet stranici Ministarstva,
  http:// www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs
 • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

 

TEKST JAVNOG POZIVA

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA 15-05-2018

PRILOZI

PRILOG-2

 

JAVNI POZIV
ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENјE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
RADI FINANSIRANјA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENјA ENERGIJE
U 2016. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, JP 1/16

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

 • OBAVEŠTENјE
  U skladu sa odeljkom IX. Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za napređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 1/16, Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje sledeće:
 • OBAVEŠTENјE O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE:
  U prilozima 6.1 i 6.2 koji se odnose na KRITERIJUME I ELEMENTE KRITERIJUMA ZA OCENU, tehničkom greškom je unet pogrešan redosled bodovanja po razvijenosti u okviru kriterijuma 4 Razvijenost jedinice lokalne samouprave. Ispravne priloge preuzmite ovde .
 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni Glasnik RS” 13/16)
 • Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva koja se dodelјuju u javnom pozivu iznose do 125 miliona dinara.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave koje mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti
 • Datum objavlјivanja u dnevnom listu „Novosti” 11. aprila 2016. godine
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralјa Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 16. maj 2016. godine do 15 sati.
 • Odluka o izboru biće objavlјena u roku od 30 dana od poslednjeg dana roka za podnošenje prijava na internet stranici Ministarstva, link:http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: fondee@mre.gov.rs.
 • Sva pitanja i odgovori biće objavlјeni na internet prezentaciji Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

 

TEKST JAVNOG POZIVA

PRILOZI

PRILOG-2

 

PITANјA I ODGOVORI
U VEZI JAVNOG POZIVA JP 1/16

Pitanje:
Da li za meru iz odelјka I stav1. tačka 1 podtačka 1. potrebno odobrenje za izvođenje radova, obzirom da se radi samo o zameni prozora, ili se to moze svrstati pod tekućim održavanjem? Od tehničke dokumentacije smo uradili Elaborat EE i Studiju po kriterijumima koje ste dali u Javnom pozivu. Konsultovali smo Centar za izdavanje dozvola uprave za planiranje grada i rekli su nam da Odobrenje za izvođenje radova nije potrebno za ovakvu vrstu radova (tekuće održavanje - zamena spolјašnje stolarije) već samo prijava radova prilikom izvođenja.

Odgovor:
U odelјku V stav 1. tačka 4) navedeno je da potrebno priložiti , u zavisnosti od vrste radova, a u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekta građevinsku dozvolu ili odobrenje za izvođenje radova.
U vezi Vašeg pitanja i tumačenja koje je dao Centar za izdavanje dozvola za planiranje grada, potrebno je da dostavite akt jedinice lokalne samouprave kojim se dozvolјava izvođenje radova, kao i tumačenje pomenutog Centra.

Pitanje:
Opština bi po raspisanom javnom pozivu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekta u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 1/16, konkurisala za meru 1.1 i 2.1 sa Idejnim projektom radova rekonstrukcije i adaptacije Doma kulture, koji je urađen sa proračunom energetske efikasnosti, kao i mišlјenje o efektima planirane energetske sanacije zgrade Doma kulture.

Projektom su predviđeni:
- radovi na rekonstrukciji kotlarnice sa izgradnjom dimnjaka
- radovi na hidro i termo izolaciji radnog krova objekta
- ulaganje u adaptaciju i zamenu spolјne stolarije
       * na administrativnom delu
       * na kompletnom ostalom delu spolјne stolarije

Ukupna vrednost radova po prioritetima i fazama data je u tabeli vrednosti radova.

Imajući u vidu da se objekat Doma kulture poslednjih godina uopšte zimi ne zagreva, osim u administrativnom delu i delu biblioteke, a da su troškovi grejanja na električnu energiju u zimskom periodu izuzetno visoki, što se može videti iz priložene tabele, najprimarnije je uraditi rekonstrukciju stolarije.

Po prioritetima druga vrsta najvažnijih radova na unapređenju energetske efikasnosti objekta je hidro i termo izolacija krova, jer je stanje na objektu takvo da dolazi do velikog prokišnjavanja krova, što ugrožava rad u objektu, sam objekat i bibliotečki fond.

Sledeća vrsta prioritetnih radova jeste zamena stolarije na administrativnom delu, a do ispunjenja efekta kompletnog unapređenja planirane energetske efikasnosti.

Poslednje po planu je zamena preostale spolјne stolarije.

Imajući u vidu da je ukupna vrednost radova 28.880.420 dinara, bez PDV-a, što predstavlјa značajnu vrednost investicije, naše pitanje je da li da na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava namenjenih ovim konkursom, preporučujete da konkurišemo za ukupna sredstva predviđena projektom i sve planirane mere, ili da fazno konkurišemo, npr. samo za sredtva po I ili po I i II fazi planiranih radova?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 1/16 maksimalni iznos sredstava iz Budžetskog fonda po projektu unapređenja energetske efikasnosti, osim za projekte modernizacije javnog osvetlјenja, iznosi 15 miliona dinara, dok Vaše učešće može biti mnogo veće od minimalnih 30%. Jedan od kriterijuma za ocenjivanje, odnosno bodovanje projekata je i sopstveno učešće jedinice lokalne samouprave u projektu, izraženo u procentima.
Ministarstvo rudarstva i energetike, kao državni organ koji dodelјuje sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti, ne može davati preporuke u smislu odabira mera unapređenja energetske efikasnosti koje obuhvata projekat koji bi prijavili na Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda JP 1/16. Bitno je da taj projekat bude u skladu sa zahtevima iz navedenog javnog poziva i propisa kojima se uređuje rad Budžetskog fonda, tj. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i Uredbe o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 13/16).

Pitanje:
Da li se obrazac Podaci_o_projektu_EE pakuje uz OPG4 obrazac u Studiju ili se dostavlјa zasebno uz ostalu dokumentaciju.

Odgovor:
Nije potrebno da popunjavate obrazac „Podaci_o_projektu_EE, već samo OPG obrazac.

Pitanje:
Pišem Vam povodom Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u jedinicama lokalne samouprave.

Naša lokalna samouprava konkuriše za Projekat investicionog održavanja Zgrade Doma zdravlјa u Svilajncu, u vidu unapređenja termičkog omotača i zamene jednog portala na fasadi, koji se nalazi u delu sa vertikalnim komunikacijama (ostala stolarija je zamenjena u nekim od prethodnih projekata), odnosno u vidu primena mera iz odelјka I. stav 1. tačke 1) i 2).

Pitanje je sledeće: s obzirom na to da se mera iz odelјka I. stav 1. tačke 2), ispunjava u potpunosti, a ispunjavanje mere iz odelјka I. stav 1. tačke 1), ogleda u menjanju samo jednog spolјnog prozora, odnosno portala, da li je u tom slučaju uz potrebnu dokumentaciju neophodno dostaviti i popunjen Prilog 7.2, koji se odnosi na opremanje grejne instalacije sa termostatskim ventilima i uređajima za merenje predate količine toplote objektu?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom III stav 3. Javnog poziva JP 1/16, za sve objekte priklјučene na dalјinski sistem grejanja ili koje poseduju centralizovan sistem grejanja uz primenu mera unapređenje termičkog omotača objekta (koje obuhvata projekat koji predlažete) iz odelјka I. stav 1. tačka 1) Javnog poziva obavezno je u projekat uklјučiti i opremanje grejne instalacije sa termostatskim ventilima i uređajima za merenje predate količine toplote objektu, gde je primenlјivo.

Pitanje:
Da li možemo da konkurišemo za sredstva Budžetskog fonda u iznosu 2.100.000,00 dinara, za zamenu stolarije, ako su prethodne godine izvedeni sledeći radovi na energetskoj sanaciji: rekonstrukcija krova, toplotna izolaciji zidova, rekonstrukcija kotlarnice (konverzija sa mazuta na pelet, sa kompletnom zamenom opreme). Vrednost navedenih radova je više od traženog procenta učešća podnosioca zahteva, ali su sredstva obezbeđena donacijama. Da li se to može računati kao učešće podnosioca zahteva?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 1/16 možete se opredeliti za jednu ili više ponuđenih mera unapređenja energetske efikasnosti. U vašem slučaju, pošto se već vršili određene radove na unapređenju energetske efikasnosti, možete prijaviti projekat zamene stolarije koji spada u meru definisanu u odelјku I, stav 1. tačka 1) unapređenje termičkog omotača. U skladu sa članom 5. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS“ broj 15/16), maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz Budžetskog fonda za projekte unapređenja iznosi 100% za projekte u devastiranim područjima, a 70% za projekte u ostalim jedinicama lokalne samouprave.
U odelјku I, stav 4. Javnog poziva JP 1/16 definisan je maksimalni iznos po projektu koji se isplaćuje iz sredstva Budžetskog fonda i iznosi 15 miliona dinara.
Maksimalni iznos učešća jedinice lokalne samouprave nije preciziran i predstavlјa jedan od kriterijuma za ocenjivanje prijava - Sopstveno učešće u finansiranju projekta izraženo u procentima (prilog 6.1).
U okviru Izjave o finansiranju projekta i namenskom trošenju sredstava u skladu sa zakonom (Prilog 4) Javnog poziva JP 1/16 navodi se izvor finansiranja (budžet/donacija).

Pitanje:
Da li može da konkuriše Osnovna škola kao korisnih javne ustanove?

Odgovor:
U skladu sa članom 6. st. 1. i 2. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS“ broj 15/16) sredstvima Budžetskog fonda se finansiraju mere unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja, među koje spada i osnovna škola.

Pitanje:
Povodom Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje en. efikasnosti, molim Vas da pojasnite koje OPG obrasce je potrebno popuniti ukoliko se konkuriše za meru 1./1. za zamenu prozora i vrata i meru 2. /3. za ugradnju termostatskih ventila u objektu javne namene.

Odgovor:
U slučaju primene mera koje navodite u Vašem mailu, potrebno je da popunite obrazac OPG – 5 Takođe, želimo da Vas informišemo da na stranici http://www.mre.gov.rs/dokumenta-efikasnost-izvori.php možete naći:
Pravilnik o načinu i rokovima dostavlјanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja Akcionog plana za energetsku efikasnost u Republici Srbiji i metodologiji za praćenje, proveru i ocenu efekata njegovog sprovođenja („Službeni glasnik RS”, broj 37/15) koji će Vam omogućiti lakše razumevanje i popunjavanje OPG5 obrasca, kao i Instrukciju o načinu popunjavanja obrazaca za dostavlјanje podataka o realizovanim merama EE u Republici Srbiji.

Pitanje:
Da li je moguće konkurisati na Javnom pozivu za unapređenje energetske efikasnosti bez odrađene studije, sve ostalo imamo i glavni projekat i elaborat energetske efikasnosti, kopiju građevinske dozvole, pa bismo studiju naknadno dostavili.

Odgovor:
Nije moguće prijaviti projekat na Javni poziv JP 1/16 bez priložene studije iz odelјka V stav 1. tačka 5) Javnog poziva JP 1/16, a takođe nije moguće naknadno dostaviti taj dokument.

Pitanje:
Da li nas objekat ispunjava uslove posto je po energetskom pasošu u F razredu? Da li kriterijum najmanje u energetskom razredu ‘’C’’ znaci da mora biti do C ili najmanje C pa manji razredi (D,E,F)?

Odgovor:
U okviru odelјka III, stav 2. Javnog poziva JP 1/16 definisano je sledeće:
Podnosilac prijave za dodelu sredstava radi finansiranja projekta koji obuhvata isklјučivo mere iz odelјka I. stav 1. tačka 2) Javnog poziva JP 1/16 mora da ispunjava sledeće uslove:
1) da poseduje energetski pasoš koji dokazuje da je objekat na kome se planira realizacija projekta najmanje u energetskom razredu „C”, ili
2) da poseduje dokaz da je u prethodnih pet godina izgrađen objekat ili realizovan projekat unapređenja termičkog omotača (najmanje putem ugradnje spolјnih prozora i vrata bolјih energetskih karakteristika od postojećih i postavlјanjem termoizolacije spolјašnjih zidova), u vidu okončane situacije overene od strane izvođača radova, investitora i nadzornog organa.

Pitanje:
U vezi Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje EE radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije JP 1/16, imam dva pitanja:
1. U Odelјku V, stav 1., tačka 3. traži se "kopija izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu". Ako u okviru prethodne tačke (istog odelјka i stava, tačke 2) dostavlјamo "kopiju naslovne strane glavne sveske idejnog projekta", da li smo tada dužni da dostavimo izjavu iz tačke 3. s` obzirom da se ne radi o projektu za građevinsku dozvolu već o idejnom projektu?
2. Prilog 4, Izjava o načinu finansiranja projekta, tabela "sopstveni udeo biće obezbeđen", pitanje je : Da li se mora navesti i dostaviti Izvod iz odluke o budžetu na kom se vidi da učešće JLS već postoji (programski budžet zahteva detalјno definisanje tačnog naziva projekta, cilјeva, indikatora, vrednosti investicije i načina finansiranja što je formirano krajem 2015. godine) ili se može napisati da će sredstva biti obezbeđena (kako i tabela kaže, u budućem vremenu) izmenom Odluke o budžetu JLS za 2016. godinu putem rebalansa npr. 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodeli sredstava JLS po ovom konkursu (naravno u slučaju da se sredstva dobiju)?

Napominjem da određena sredstva za te namene postoje u budžetu ali nisu definisana na pravi način kako programski budžet nalaže: ime projekta, vrednost, način finansiranja, cilјevi, indikatori itd jer se nije krajem 2015., godine znalo koji će konkursi na nivou APV ili RS biti raspisivani.

Odgovor:
U vezi sa Vašim prvim pitanjem, odgovor je da ne prilažete izjavu traženu u tački 3) odelјak V Javnog poziva JP 1/16, jer se shodno zakonu koji uređuje oblast izgradnje objekata ne vrši tehnička kontrola idejnih projekata.

Odgovor na drugo pitanje je da nije potrebno dostavlјati nikakve dokaze (odluke i slično) da ste predvideli sredstva budžetom za tu namenu, jer, kao što ste napisali u mailu, niste znali krajem 2015. godine kada je usvajan budžet za 2016. godinu da li će biti raspisan javni poziv. Potrebno je samo priložiti traženu izjavu iz tačke 7) odelјak V Javnog poziva JP 1/16.

Pitanje:
U mojoj opštini došlo je do promene vlasti i predsednik opštine je promenjen.Na sednici skupštine , održanoj juče imenovan je nov predsednik opštine.
1. Moje pitanje je ko može da potpiše dokumentaciju u vezi Javnog poziva JP 1/16 za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016 godini u jedinicama lokalne samouprave?
Ne postoji deponovan pečat i potpis.
2. Da li postoji mogućnost da se rok za predaju dokumentacije produži?

Odgovor:
Prijavu i dokumentaciju za koju je, Javnim pozivom JP 1/16, traženo da bude potpisana od strane ovlašćenog predstavnika jedinice lokalne samouprave nije moguće da potpiše i overi neko drugo lice, odnosno službenik opštine, ukoliko nije posebnim ovlašćenjem određen za to.

Odgovor na drugo pitanje je da nije moguće da se produži rok za dostavlјanje prijave na Javni poziv JP 1/16.

Pitanje:
Da li je potrebno uz ostalu dokumentaciju priložiti i informaciju od Privredne komore Srbije da postoje proizvođači i izvođači radova u skladu sa predmerom i predračunom radova za koje se konkuriše za dodelu sredstava.

Odgovor:
Potrebno je samo priložiti izjavu iz tačke 8) odelјka V Javnog poziva JP 1/16 da će u postupku javne nabavke prednost imati domaći ponuđači i dobra domaćeg porekla, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Pitanje:
Da li PDV ulazi u sopstveno učešće ili smo u obavezi da PDV platimo preko onih 30% sopstvenog učešća?

Odgovor:
Svi iznosi u prijavi na Javni poziv JP 1/16 se navode sa izračunatim PDV-om, tako da se u okviru vašeg sopstvenog učešća od 30% mora nalaziti i izračunati PDV.

Pitanje:
Da li možemo da apliciramo sa Rešenjem o odobrenju izvođenja radova izdatom po starom zakonu septembra 2014. godine?

Odgovor:
S obzirom da u prelaznim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/14), kao ni u Zakonu o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 145/14) ne postoje norme kojima bi se ograničio rok važenja rešenja o odobrenju izvođenja radova koje je izdato pre donošenja tih zakona, takvo rešenje može biti podneto kao deo dokumentacije uz prijavu po javnom pozivu JP 1/16 ako iz sadržine samog rešenja proizlazi da nije istekao rok njegovog važenja.

Pitanje:
Kako predlog projekta za zamenu/modernizaciju sistema javnog osvetlјenja u gradu obuhvata i 27 seoskih mesnih zajednica da li projektna dokumentacija može da objedini sva obuhvaćena područja ili je neophodno za svako naselјeno mesto sačiniti posebno projektnu dokumentaciju?

Odgovor:
U odelјku III stav 1. Javnog poziva JP 1/16 propisano je da jedinica lokalne samouprave za projekte modernizacije sistema javnog osvetlјenja može konkurisati sa jednim projektom koji obuhvata ceo sistem osvetlјenja ili njegov deo.

Pitanje:
Pitanje je sledeće: ako se vrši zamena svetilјki i izbacivanje automatike iz trafostanice šta je potrebno od dokumentacije, koja će se priložiti i da li treba merenje da bude po uslovima elektrodistribucije s obzirom na to da elektrodistribucija ne traži uslove?

Odgovor:
Dokumentacija koja se dostavlјa popisana je u odelјku V Javnog poziva JP 1/16.

U odelјku III, stav 4. Javnog poziva navedeno je sledeće:

„Projekat modernizacije sistema javnog osvetlјenja mora da predvidi izmeštanje mernih grupa javnog osvetlјenja za trafo reone, obuhvaćene modernizacijom iz trafo stanica elektro distribucije, osim ako pomenuti radovi nisu realizovani nekim prethodnim projektom.“

Kao dokaz ispunjenosti ovog uslova prilaže se izjava data u prilogu 7.1, (videti tekst Javnog poziva JP 1/16, odelјak V, stav 1. tačka 9).

Cilј izmeštanja mernih grupa je naknadno praćenje efekata projekta kroz nadzor potrošnje uličnog osvetlјenja koje je bilo predmet ovog projekta od strane opštine. Ako nema mogućnosti da distribucija to izvede, potrebno je da projektom bude predviđeno odgovarajuće kontrolno merenje potrošnje samo za merne grupe koje su predmet ove sanacije.

Pitanje:
Povodom Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje en. efikasnosti, a s obzirom da se jedna od mogućih mera zove:"Rekonstrukcija toplotne izolacije određenih delova građevinskog omotača (npr.: zidovi, krovovi, tavanice, temelјi) i/ili zamena prozora u postojećim stambenim, komercijalnim i gradama javno-uslužnog sektora)". Molim Vas da pojasnite da li se može konkurisati za unapređenje en. efikasnosti prostora u vlasništvu/korisništvu Grada koji se izdaje u komercijalne svrhe?

Odgovor:
Mera koju ste eksplicitno citirali u svom pitanju ne postoji u Javnom pozivu JP 1/16, ni u Pravilniku o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), a ni u Uredbi o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 13/16), tako da je nejasno iz kog akta ste preuzeli navedenu formulaciju.

S druge strane, u članu 6. stav 1. navedenog pravilnika propisano je, između ostalog, da se javni poziv raspisuje za finansiranje projekata koji predviđaju sprovođenje mera energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a u stavu 2. tačka 4) istog člana uređeno je da se objektima od javnog značaja, pored ostalih, smatraju i drugi objekti od značaja za širu lokalnu zajednicu.

Imajući u vidu da ni u Javnom pozivu JP 1/16, a ni prema odredbama navedenih propisa, nije direktno isklјučena mogućnost predlaganja projekata u objektima koji su dati u zakup, takvi projekti se mogu finansirati po ovom javnom pozivu, s tim da ti objekti moraju biti od javnog značaja, shodno članu 6. st. 1. i 2. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda.

Pitanje:
Zainteresovani smo da prijavimo projekat zamena sistema grejanja efikasnijim sistemom grejanja (zamena kotla) za dve javne ustanove koje se nalaze jedna do druge. Ideja je da novi kotao (na biomasu) greje - Dom zdravlјa i Dečiji vrtić. Dom zdravlјa na svojoj parceli ima tri objekta, koja se trenutno greju na mazut, dok se za grejanje Dečijeg vrtića koriste ugalј i drva. Pored uslova da objekti treba da poseduju energetski pasoš ili da poseduju dokaz da su u prethodnih pet godina realizovani projekti unapređenja termičkog omotača, interesuje nas da li možemo da prijavimo projekat imajući u vidu da se radi o više objekata koji bi bili povezani na jedan sistem grajanja?

Odgovor:
u vezi sa Vašim pitanjem, odgovor je potvrdan, odnosno možete prijaviti projekat unapređenja termotehničkih instalacija u dve pomenute ustanove u Vašoj opštini, jer sistem grejanja predstavlјa jednu tehničko-tehnološku celinu, bez obzira što napaja toplotnom energijom više objekata.

U prijavi na Javni poziv JP 1/16, potrebno navesti objekat u kome se nalazi kotlarnica, jer će se taj objekat bodovati prema kriterijumu Vrsta objekta i taj objekat mora zadovolјiti uslov da poseduje energetski pasoš koji dokazuje da je objekat na kome se planira realizacija projekta najmanje u energetskom razredu „C”, ili da poseduju dokaz da su u prethodnih pet godina realizovani projekti unapređenja termičkog omotača.

Pitanje:
Molim Vas da mi odgovorite da li je prihvatlјivo Rešenje za investiciono održavanje po članu 145 koje obuhvata radove na zameni stolariji i radove na adaptaciji mokrih čvorova (dva stava) ili je neophodno u konkursnoj dokumentaciji dostaviti Rešenje za investiciono održavanje koje bi obuhvatilo samo radove na zameni stolarije?

Napominjemo da radovi na sanaciji mokrih čvorova neće biti predati za finansiranje iz Javnog poziva za Budžetski fond.

Odgovor:
Pomenuto Rešenje o investicionom održavanju koje obuhvata radove na zameni stolarije i adaptaciji mokrih čvorova možete priložiti uz prijavu, kao što je traženo tačkom 4) , odelјak V, Javnog poziva JP 1/16, ali je potrebno da sadrži precizan opis projekta za unapređenje energetske efikasnosti koji prijavlјujete za finansiranje iz Budžetskog fonda, odnosno da bude u skladu sa odelјkom I , Javnog poziva JP 1/16.

Pitanje:
Grad je raspisao javnu nabavku za zamenu stolarije na osnovnoj školi. Da li to može da bude učešće od 30% od vrednosti projekta kojim bi Grad aplicirao na javnom pozivu Ministrastva rudarstva i energetike, s obzirom da je ta investicija planirana u 2016. godini?

Odgovor:
U vezi sa Vašim pitanjem o mogućnosti da se sredstava, koja su u godišnjem planu javnih nabavki i u budžetu grada predviđena za javnu nabavku čija je realizacija u toku, koriste za učešće u projektu koji bi se finansirao sredstvima Budžetskog fonda, odgovor je da ta sredstva ne možete koristiti u tu svrhu, jer bi se konkretan projekat, za čije je sprovođenje javna nabavka u toku, svakako realizovao i bez sredstava Budžetskog fonda, a svrha javnog poziva je subvencionisane projekata u jedinicama lokalne samouprave koje nemaju sopstvena sredstva za realizaciju projekata koji unapređuju energetsku efikasnost.

Naša preporuka je da po Javnom pozivu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda JP 1/16 prijavite projekte koje obuhvataju više mera, jer se po kriterijumu Vrsta mera dobija više bodova.

S obzirom da ste već objavili poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku za zamenu stolarije na osnovnoj školi, morate da okončate započeti postupak javne nabavke po Zakonu o javnim nabavkama.

Po navedenom javnom pozivu, možete prijaviti novi projekat, koji ne uklјučuje zamenu stolarije u školi, sačekate odluku o dodeli sredstava i, ukoliko dobijete tražena sredstva Budžetskog fonda, izvršite odgovarajuću izmenu u važećem godišnjem planu javnih nabavki i potom realizujete novi projekat.

Pitanje:
U odelјku III. Uslovi za dodelu sredstava u Javnom pozivu navedeno je da podnosilac prijave za dodelu sredstava radi finansiranja projekta koji obuhvata isklјučivo mere iz odelјka I. stav 1. tačka 2) Javnog poziva mora da ispunjava sledeće uslove:
1) da poseduje energetski pasoš koji dokazuje da je objekat na kome se planira realizacija projekta najmanje u energetskom razredu „C”.

Moje pitanje je, s obzirom da planiramo da konkurišemo po tački:
1) unapređenje termičkog omotača objekta putem:
(1) pobolјšanja, odnosno zamene spolјnih prozora i vrata, i
(2) postavlјanja ili pobolјšanja postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade);
da li nam je potreban energetski pasoš, s obzirom da nije u pitanju isklјučivo tačka 2) Javnog poziva? Napominjem da se radi o javnom preuzeću koje je izgrađeno 2006. godine, Rešenje o upotrebnoj dozvoli smo dobili 2007. godine.

Odgovor:
za meru iz odelјka I. stav 1. tačka 1) unapređenje termičkog omotača, Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda JP 1/16, koju želite da obuhvatite projektom nije potrebno priložiti energetski pasoš, ali je ali je shodno odelјku V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU potrebno priložiti elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predložene mere unapređenja energetske efikasnosti urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata. Takođe je, u skladu sa Prilogom 8 - KRITERIJUM MINIMALNE UŠTEDE ENERGIJE, potrebno da energetska svojstva objekta moraju biti pobolјšana najmanje za jedan energetski razred u skladu sa propisima iz oblasti izgradnje objekata.

Pitanje:
Potrebno je mišlјenje u vezi zamene kotlova:

 1. U objektu Opštinske uprave su kotlovi na električnu energiju – 6 kotlova snage 36 h 6 kW, sistem ventilacionih komora vezan je za sistem grejanja, prizemlјe objekta 400 m2-dve ventilacione komore -3 jedinice, sa 42 unutrašnje-kasetne klime, objekat je uselјen 2006.god., objekat je površine krovnih ravni 600 m2, dvovodan krov, u centralnom delu-lanterna-prirodno osvetlјenje do I sprata.Razmišlјa se o instalisanju solarnih panela. Da li je Vaša preporuka za zamenu postojećih kotlova solarnim panelima ili koja je preporuka. Namera je preprojektovanje kako bismo učestvovali na konkursu za dodelu sredstava.
 2. Centralizovana kotlarnica sa 2 kotla-2 h 1000 kW na ugalј preko koje se zagrevaju sledeći objekti: osnovna škola, srednja škola i fiskulturna sala, dom zdravlјa, sportska hala-2500 m2, obdanište. U smislu preprojektovanja kotlarnice koja snabdeva naznačene objekte većih površina, a imajući u vidu da opština nema sistem dalјinskog grejanja.

Odgovor:
Ministarstvo rudarstva i energetike, kao državni organ koji dodelјuje sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti, ne može davati preporuke u smislu odabira mera unapređenja energetske efikasnosti koje obuhvata projekat koji bi prijavili na Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda JP 1/16. Bitno je da taj projekat bude u skladu sa zahtevima iz navedenog javnog poziva i propisa kojima se uređuje rad Budžetskog fonda, tj. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i Uredbe o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 13/16).

Pitanje:
Molimo vas da nam pojasnite da li na javnom pozivu učestvuje kao podnosilac zahteva jedinica lokalne samouprave ili mogu i javna preduzeća ili ustanove koje imaju sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom II, Javnog poziva za dodelu sredstava Budžetskog fonda JP 1/16, pravo na podnošenje prijave imaju samo jedinice lokalne samouprave (JLS), koje mogu prijaviti projekte unapređenja energetske efikasnosti u ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač JLS.

Pitanje:
Da li je potrebno da se predmer i predračun radova sa ukupnom cenom investicije i izračunatim porezom na dodatu vrednost dostavi u formatu MS EXCEL.

Odgovor:
Potrebno je dostaviti u elektronskom formatu MS EXCEL, zbog lakšeg praćenja eventualnih promena predmera i predračuna radova, kao i radi praćenja realizacije projekta.

Pitanje:
Ko ima pravo da odobri korišćenje sredstava za nepredviđene/dodatne radove od 10% od ukupne vrednosti investicije koji se nalaze u predmeru i preračunu?

Odgovor:
Radove će u slučaju potrebe za njima odobravati i potpisivati nadzorni organ, a obaveštenje sa obrazloženjem treba poslati Ministarstvu.

Pitanje:
Da li je potrebno u predmeru i predračunu navesti tehničke karakteristike opreme?

Odgovor:
U predmeru i predračunu navesti obavezno tehničke karakteristike opreme, shodno zahtevima iz Priloga 8, Javnog poziva: Kriterijumi minimalne uštede energije. Za kriterijume za kvalitet (minimalni zahtevi) elemenata termičkog omotača zgrada koristiti: Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 61/2011), zahteve iz Tabele 3.4.1.3 - Najveće dozvolјene vrednosti koeficijenta prolaza toplote, U [W/(m2xK)], za elemente termičkog omotača zgrade.

Pitanje:
Da li se troškovi izrade projekata, elaborata i studije kao i kompletne dokumentacije za prijavu na javni poziv mogu pokriti sredstvima Budžetskog fonda?

Odgovor:
Troškove izrade projekata, elaborata i studije kao i kompletne dokumentacije za prijavu na Javni poziv JP 1/16 snosi podnosilac zahteva, odnosno JLS.

Pitanje:
Da li se troškovi stručnog nadzora izvođenja radova na projektu unapređenja energetske efikasnosti mogu finansirati sredstvima Budžetskog fonda.

Odgovor:
Troškovi stručnog nadzora izvođenja radova snosi JLS i zbog toga je potrebno predvideti dodatna sredstva u odnosu na sredstava koja su obezbeđena za potreba sopstvenog učešća u finansiranju izvođenja radova na projektu kome su dodelјena sredstva Budžetskog fonda. Projekti izvedenog stanja, uputstva i atesti mogu da se stave na teret izvođača i da se stave u predmer i predračun u sklopu javne nabavke.

Pitanje:
Obraćam Vam se u vezi javnog poziva za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije, moje pitanje je da li javnim pozivom možemo da obuhvatimo postavlјanje i instaliranje rasvete (tačka 5 u tekstu konkursa).

Odgovor:
U Javnom pozivu, odelјak I, je u tački 5) definisano da projekat koji se prijavlјuje za finansiranje iz Budžetskog fonda može obuhvatiti meru modernizacije sistema javnog osvetlјenja, koja obuhvata zamenu izvora svetlosti, odnosno svetilјki i/ili instaliranja savremene opreme za kontrolu i upravlјanje sistemom osvetlјenja (dalјinska kontrola, regulatori osvetlјenja itd.).

Shodno navedenom ne može se prijaviti projekat koji obuhvata postavlјanje i instaliranje rasvete u delovima JLS, gde javno osvetlјenje nije ni postojalo, već se može u okviru postojećih ulica koje poseduju osvetlјenje, koje je predmet rekonstrukcije, instalirati dopunske svetilјke koje su neophodne u skladu sa svetlosno tehničkim proračunom.

Pitanje:
Opština namerava da konkuriše po Javnom pozivu za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti sa projektom rekonstrukcije objekta predskolske ustanove. Navedeni objekat je po karakteristikama trenutno u energetskom razredu F. Kombinovanjem mera: zamena stolarije (staklene površine pokrivaju 40% spolјnih zidova), postavlјanje tavanice (deo prostorija ustanove nema ploču već je tavanica od lamperije, u tim prostorijama smo mislili da postavimo betonsku ploču sa izolacijom), zamena rasvete i grejnih instalacija objekat bi presao u energetski razred D. Unapređenje termičkog omotača nije moguće, jer se objekat nalazi u zoni ambijetalne zaštite, te nije dozvolјeno da se menja spolјna obloga zidova (fasadna cigla žute boje). Da li bi se ovakav projekat, razmatrao ako je prijava podneta u skladu sa uslovima konkursa?

Odgovor:
Odgovor na Vaše pitanje je potvrdan, odnosno možete konkurisati sa projektom koji obuhvata predložene mere na Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda JP 1/16.

Pitanje:
Prilikom popunjavanja prijavnog obrasca naišli smo na nedoumicu u delu obrasca obeleženog rednim brojem 3.3. pod nazivom Vrste primenjenih mera.

Da li u tom delu navodimo šta je do sada urađeno i primenjeno ili šta se planira uraditi u sklopu projekta sa kojim želimo aplicirati?

Odgovor:
U tački 3.3 prijavnog obrasca - za projekte unapređenja energetske efikasnosti izuzev projekata modernizacije javnog osvetlјenja, označavate mere koje obuhvatate projektom koji prijavlјujete na Javni poziv za dodelu sredstava Budžetskog fonda JP 1/16.

Pitanje:
Da li se može prijaviti projekat unapređenja energetske efikasnosti na Javni poziv za dodelu sredstava Budžetskog fonda (Javni poziv JP 1/16), a za isti projekat je već sproveden postupak javne nabavke i zaklјučen je ugovor sa izabranim izvođačem?

Odgovor:
Po pravilu, za pokretanje i sprovođenje javne nabavke uslov je da je nabavka predviđena u godišnjem planu javnih nabavki (član 52. stav 1. Zakona o javnim nabavkama - Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), u okviru koga je naručilac dužan da predvidi i procenjenu vrednost javne nabavke (član 51. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama), a u odluci o pokretanju postupka, pored procenjene vrednosti javne nabavke, dužan je da navede i podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu (član 53. stav 1. tač. 5) i 7) Zakona o javnim nabavkama).

Sve navedeno u kazuje na činjenicu da u pomenutom slučaju nije moguće konkurisati sa takvim projektom, jer je projekat već morao biti predviđen u godišnjem planu javnih nabavki, što podrazumeva da su sredstva za finansiranje tog projekta već obezbeđena, tak o da bi se konkretan projekat svakako realizovao i bez sredstava Budžetskog fonda, a svrha javnog poziva je subvencionisane projekata u jedinicama lokalne samouprave koje nemaju sopstvena sredstva za realizaciju projekata koji unapređuju energetsku efikasnost.

Pitanje:
Da ali ovaj Javni poziv vazi i za gradske opštine koje nisu jedinice lokalne samouprave?

Odgovor:
U vezi sa Vašim pitanjem o mogućnosti konkurisanja gradskih opština, na Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije JP 1/16 mogu konkurisati samo jedinice lokalne samouprave, a ne gradske opštine.

Pitanje:
Da li okrug može da se smatra jedinicom lokalne samouprave?

Odgovor:
Okrug se ne može smatrati jedinicom lokalne samouprave i ne može prijaviti projekat na Javni poziv JP 1/16.

Pitanje:
Opštinska uprava je raspisala tender za 3. fazu radova na neuselјenoj zgradi opštinske uprave i to: instalacija toplotnih pumpi, parterno uređenje i telefonski i mrežni (informacioni) razvod. Izgradnja predmetnog objekta je započeta 2011. godine a uselјenje u objekat je odlagano iz razloga nemogućnosti finansiranja izvora grejanja (toplotnih pumpi). Napominjemo da za realizaciju ovog projekat posedujemo svu potrebnu projektnu dokumentaciju, uklјučujući i elaborat detalјnih geoloških istraživanja u cilјu iznalaženja i korišćenja geotermalne energije za potrebe toplifikacije zgrade. Takođe, pribavlјeno je i rešenje Ministarstva rudarstva i energetike za izvođenje pomenutih geoloških ispitivanja. Predmetna zgrada je zamišlјena a kasnije projektovana i izgrađena, kao energetski efikasna uz maksimalnu upotrebu obnovlјivih izvora energije. Iz tog razloga, projektnom dokumentacijom je predviđeno da izvor toplotne energije u zgradi budu toplotne pumpe. U tenderskoj dokumentaciji se instalacija izvora toplotne energije nalazi kao posebna partija, te ju je moguće zasebno finansirati.

Interesuje nas, da li je prihvatlјiva mogućnost da radove iz navedene partije delimično finansiramo sredstvima iz predmetnog javnog poziva?

Napominjemo da nova zgrada opštinske uprave ne poseduje elaborat o energetskoj efikasnosti, jer u vreme izdavanja građevinske dozvole (2011. godina) nije bila obaveza posedovanja ovog dokumenta. Nakon završetka zgrade, u postupku dobijanja upotrebne dozvole, sastavni deo procedure će biti i pribavlјanje energetskog pasoša.

Odgovor:
Predmet uređivanja Uredbe o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 13/16) i Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), je finansiranje mera i aktivnosti u cilјu unapređenja energetske efikasnosti. U smislu odredaba navedenih propisa pomenute mere i aktivnosti primenjuju se na objekte čija izgradnja je završena i koji se koriste.

Na osnovu Vašeg pisma zaklјučujemo da izgradnja objekta, u kome je projektnom dokumentacijom predviđeno da izvor toplotne energije budu toplotne pumpe, nije završena, isti nije uselјen i za taj objekat nije izdata upotrebna dozvola, što u krajnjem čini da ta zgrada nije objekat na koji se odnose norme iz pomenutih uredbe i pravilnika.

Shodno iznetom, projekat koji bi se ticao instalacije izvora toplotne energije u konkretnom objektu nije moguće prijaviti na javni poziv JP 1/2016.

Pitanje:
Povodom objave Javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređene energetske efikasnosti, molim Vas za mišlјenje da li bi bilo u skladu sa pozivom da se konkuriše za sufinansiranje projekta prekogranične saradnje preko koga se unapređuje sistem dalјinskog grejanja i instaliraju solarni paneli za grejanje tople vode u stambenom naselјu.

Realizacija ovog projekta planirana je do kraja 2016. godine, a sufinansiranje (24.42%) je veće od uobičajenih 15% na IPA projektima, jer je ovaj projekat odobren sa rezervne liste drugog poziva prekogranične saradnje Rumunija-Srbija.

Projekat je odobren u oktobru 2015. godine, dok je implementacija projekta počela u januaru 2016. godine.

Odgovor:
U Uredbi o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 13/16), u odelјku VI. NAČIN FINANSIRANјA, stav 2. određeno je da su korisnici sredstava Budžetskog fonda jedinice lokalne samouprave, a s tim u vezi Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), u članu 6. st. 1. i 2. propisano je da se javni poziv za finansiranje projekata iz Budžetskog fonda odnosi na sprovođenje mera energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u koje spadaju: škole, predškolske ustanove, domovi zdravlјa i drugi objekti od značaja za lokalnu zajednicu. S obzirom da je predmet projekta koji ste naveli snabdevanje toplom vodom stambenih objekata, takav projekat nije moguće finansirati na osnovu ovog javnog poziva

Pitanje:
Opština bi konkurisala po Javnom pozivu za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti sa projektom rekonstrukcije grejnih instalacija za objekat Predškolska ustanova. Obzirom da objekat ne ispunjava uslov da je u poslednjih pet godina realizovan projekat unapređenja termičkog omotača, da li projekat sa kojim se konkuriše može biti kombinovan, odnosno da obuhvata dve faze: fazu unapređenja termičkog omotača i fazu rekonstrukcije grejnih instalacija? Da li postojeći kotao koji troši gasno ulјe evro-el može biti zamenjen modernijim kotlom koji troši istu vrstu energenta obzirom da nemamo sistem dalјinskog grejanja na gas?

Odgovor:
u okviru projekta koji se prijavlјuje na Javni poziv za finansiranje sredstvima Budžetskog fonda možete predvideti dve i više mera, kao što su unapređenje termičkog omotača i rekonstrukciju grejnih instalacija. Uvidom u prilog kojim se odnosi na kriterijume možete videti da primena više mera donosi više bodova. Odgovor na drugo pitanje koje se odnosi na zamenu kotla na gasno ulјe evro-el je da Javni poziv u odelјku III. USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA propisuje da se mogu finansirati samo kotlovi koji koriste obnovlјive izvore energije, prirodni ili tečni naftni gas.

Pitanje:
Da li je za Projekat koje obuhvata meru iz Odelјka I, stav 1. tačka 6) : Instalacija solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode potrebno da objekat za koji se konkuriše poseduje energetski pasoš?

Odgovor:
U vezi sa Vašim pitanjem da li je za projekat koji obuhvata meru iz Odelјka I, stav 1. tačka 6) : Instalacija solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode Javnog poziva potrebno da objekat za koji se konkuriše poseduje energetski pasoš. Odgovor je da nije potrebno, ali je shodno poglavlјu V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU potrebno priložiti elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata.

Pitanje:
Za jednu od najvećih osnovnih škola ( po broju učenika i po veličini prostora) smo planirali zamenu preostalog dela stolarije i termoizolaciju spolјašnjih zidova i krova ( tavana) U budžetu za 2016. imamo 4500.000, koliko prema predmeru treba za zamenu preostalog dela stolarije, a za 2017. i 2018. smo planirali termoizolaciju spolјašnjih zidova i krova ( tavana) Da li se učešće JLS za zamenu preostalog dela stolarije može smatrati delom od 30%. a da za 70% od vrednostii projekta apliciramo na konkursu Min. energetike? Molim Vas za odgovor.

Odgovor:
Odgovor na vaše pitanje da li sredstva predviđena budžetom opštine za zamenu preostalog dela stolarije možete koristiti za vaš udeo je potvrdan, ukoliko predviđena sredstva pokrivaju minimalno 30% od ukupne vrednosti projekta koji prijavlјujete za finansiranje iz Budžetskog fonda.

Pitanje:
1. Da li je dozvolјeno da u okviru jednog projekta (objekta) budu sprovedene dve mere (na primer zamena prozora i izolacija fasade);
2. Da li u slučaju primena mera iz odelјka I stav 1. tačka 1) obaveza ugradnje termostatskih ventila i uredjaja za merenje, podrazumeva samo to da se ove stavke ubace u predmer i predračun ili je neophodna i dodatna dokumentacija.

Odgovor:
Odgovor na vaše prvo pitanje da li je dozvolјeno da u okviru jednog projekta (objekta) budu sprovedene dve mere (na primer zamena prozora i izolacija fasade) je da i preporučuje se da uklјučite što više mera, jer ćete dobiti više bodova iz kriterijuma Vrste mere. U vezi drugog pitanja da li u slučaju primena mera iz odelјka I stav 1. tačka 1) obaveza ugradnje termostatskih ventila i uređaja za merenje, podrazumeva samo to da se ove stavke ubace u predmer i predračun ili je neophodna i dodatna dokumentacija, odgovor je da nije neophodna dodatna dokumentacija, već možete uklјučiti tražene elemente u postojeći predmer i predračun.

Pitanje:
Da li za Projekte koji obuhvataju mere energetske efikasnosti iz Odelјka I stav 1. tačka 4) : unapređenje termičkog omotača i energetskih sistema putem kombinovanja mera iz tačke 1), 2) i 3) ovog odelјka eleboratom energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti treba predvideti unapređenje energetskog razreda zgrade za jedan razred (naprimer sa E na D) ili nakon sprovođenja mera unapređenja energetske efikasnosti ovaj objekat mora da bude najmanje u energetskom razredu S? U "Pravilniku o uslovima za respodelu i korišćenje sredstvava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju iz obaveze vršenja energetskog pregleda" u članu 10.(Način plaćanja) stav1. tačka (7) : Uz zahtev iz stava 6. ovog člana,za mere iz člana 4.stav1.tačka 1) i 4) ovog Pravilnika neophodno je dostaviti i energetski pasoš koji je izdat u skladu sa posebnim propisima. Da li je u tom slučaju za Projekte iz Odelјka I stav 1. tačke 1) i 4) neophodno prilikom isplate sredstava dostaviti i energetski pasoš objekta?

Odgovor:
Odgovor na Vaše prvo pitanje da li za Projekte koji obuhvataju mere energetske efikasnosti iz Odelјka I stav 1. tačka 4) : unapređenje termičkog omotača i energetskih sistema putem kombinovanja mera iz tačke 1), 2) i 3) ovog odelјka eleboratom energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti treba predvideti unapređenje energetskog razreda zgrade za jedan razred (naprimer sa E na D) ili nakon sprovođenja mera unapređenja energetske efikasnosti ovaj objekat mora da bude najmanje u energetskom razredu S, je da se u skladu sa propisima iz oblasti izgradnje objekata mora predvideti unapređenje za najmanje 1(jedan) razred.

U vezi sa drugim pitanjem, da li je u tom slučaju za Projekte iz Odelјka I stav 1. tačke 1) i 4) neophodno prilikom isplate sredstava dostaviti i energetski pasoš objekta, odgovor je potvrdan, potrebno je priložiti energetski pasoš uz zahtev za finalnu isplatu sredstava iz Budžetskog fonda.

Pitanje:
Da li postoji mogućnost konkurisanja za zamenu kotla(kotlova) u kotlarnicama dalјinskog grejanja. Kotlarnica se nalazi u opštini Temerin i pripada lokalnoj toplani?

Odgovor:
Ukoliko se kotlarnica nalazi u zgradi opštine Temerin i snabdeva taj objekat toplotnom energijom, a upravlјanje kotlarnicom je u nadležnosti toplane, onda se može prijaviti projekat zamene kotla na Javni poziv.

Pitanje:
Da li postoji mogućnost konkurisanja za zamenu kotla(kotlova) u kotlarnicama dalјinskog grejanja. Kotlarnica se nalazi u opštini i pripada lokalnoj toplani?

Odgovor:
Ukoliko se kotlarnica nalazi u zgradi opštine i snabdeva taj objekat toplotnom energijom, a upravlјanje kotlarnicom je u nadležnosti toplane, onda se može prijaviti projekat zamene kotla na Javni poziv.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ
BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENјE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I
GLOBALNOG FONDA ZA ŽIVOTNU SREDINU
RADI FINANSIRANјA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENјA ENERGIJE
U 2016. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE,
JP 2/16 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

U skladu sa odelјkom X. Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 2/16, Ministarstvo rudarstva i energetike objavlјuje sledeće:

- Rešenje o dodeli sredstava
- Zaklјučak o odbacivanju nepotpunih prijava

 • OBAVEŠTENјE:
  Unapređen je elektronski kalkulator - Prilog 11, tako da omogućava izračunavanje raspodele sredstava za finansiranje projekta u slučaju kada jedinica lokalne samouprave sufinansira projekat sa većim udelom od minimalnih 33% od vrednosti projekta sa uračunatim PDV-om.
  PRILOG 11 – Kalkulator-ver1.1
 • Predmet javnog poziva je finansiranje projektata unapređenja energetske efikasnosti u jedinicama lokalne samouprave kojima se realizuju mere u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2016. godini („Službeni Glasnik RS” 13/16)
 • Ukupna sredstava koji se isplaćuju u okviru Javnog poziva iznose:
  • do 25.000.000,00 dinara (sa PDV-om), iz Budžeta Republike Srbije (izvor finansiranja 01);
  • do 500.000,00 USD (oslobođeno PDV-a), iz sredstava GEF.
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave koje mogu prijaviti samo jedan projekat unapređenje energetske efikasnosti
 • Datum objavlјivanja u dnevnom listu „Politika” 24. oktobar 2016. godine
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike (Kralјa Milana 36) i budu overene pečatom prijema do 24. novembra 2016. godine do 15 sati.
 • Odluka o izboru biće objavlјena na internet stranici Ministarstva, link:http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: fondee@mre.gov.rs.
 • Sva pitanja i odgovori biće objavlјeni na internet prezentaciji Ministarstva, link: http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php

 

TEKST JAVNOG POZIVA

PRILOZI 1

PRILOG 2- OPG obrasci

 

 

PITANјA I ODGOVORI
U VEZI JAVNOG POZIVA JP 2/16

Pitanje:
Da li se može koristiti elektronski kalkulator - Prilog 11 za izračunavanje raspodele sredstava za finansiranje projekta u slučaju kada opština želi da sufinansira projekat sa većim udelom od minimalnih 33% od vrednosti projekta sa uračunatim PDV-om?

Odgovor:
Unapređen je elektronski kalkulator, tako da omogućava izračunavanje raspodele sredstava za finansiranje projekta u slučaju kada jedinica lokalne samouprave želi da sufinansira projekat sa većim udelom od minimalnih 33% od vrednosti projekta sa uračunatim PDV-om i shodno kriterijumu iz odelјka IV, stav 1. tačka 3) Javnog poziva, JP 2/16 se vrednuje sa većim broj bodova. Izmenjen elektronski kalkulator - PRILOG 11 – Kalkulator-ver1.1, možete preuzeti sa ove stranice, ispod OBAVEŠTENјA.

Pitanje:
Da li objekat sa kojim se konkuriše mora imati energetski pasoš, ili je dovolјno da ima elaborat energetske efikasnosti sa sadašnjim stanjem i sa stanjem posle pobolјšanja predviđenih mera za povećanje energetske efikasnosti?

Odgovor:
Ukoliko se opredelite samo za meru iz odelјka I stav 1. tačka 1) ili 2) Javnog poziva JP 2/16, odnosno samo mere na unapređenju termotehničkih instalacija, neophodno je zgrada, u skladu sa odelјkom III Javnog poziva, JP 2/16:
1) da poseduje energetski pasoš koji dokazuje da je zgrada na kojoj se planira realizacija projekta najmanje u energetskom razredu „C”, ili
2) da poseduje dokaz da je u prethodnih pet godina izgrađena zgrada ili realizovan projekat unapređenja termičkog omotača zgrade (najmanje putem ugradnje spolјnih prozora i vrata i postavlјanjem termoizolacije spolјašnjih zidova), u vidu okončane situacije overene od strane izvođača radova, investitora i nadzornog organa.

U svim ostalim slučajevima neophodno je da posedujete elaborat EE za stanje pre mera EE i posle.

Pitanje:
Da li objekat sa kojim se konkuriše mora biti u energetskom razredu "C" posle sprovedenih predviđenih mera pobolјšanja energetske efikasnosti ili je dovolјno da mu se energetski razred poveća za jedan, recimo iz "F" u "E"?

Odgovor:
Energetska svojstva objekta moraju biti pobolјšana najmanje za jedan energetski razred u skladu sa propisima iz oblasti izgradnje objekata .

Pitanje:
Da li je za Dokumentaciju priloženu uz prijavu, tačka 4.11 Kopija dokumenta kojim je JLS izvestila Ministarstvo za praćenje sprovođenja APEE, prihvatlјivo da odštampamo mejlove kojima smo dostavlјali podatke?

Da li je dovolјno samo za poslednju godinu dostaviti dokumentaciju?

Odgovor:
Prihvatlјivo je da odštampate elektronsku poštu u kojoj se nalaze podaci neophodni za praćenje realizacije APEE u poslednjoj godini.

Pitanje:
Da li elaborat energetske efikasnosti mora biti original ili može i fotokopija?

Odgovor:
Ukoliko podnosite fotokopiju, mora biti overena da je verna originalu.

Pitanje:
Da li tehno-ekonomska analiza treba biti original ili može fotokopija?

Odgovor:
Mora se podneti originalna verzija Studije tehno-ekonomske opravdanosti

.

Pitanje:
Od strane lokalne samouprave smo obavešteni da je na predavanju o energetskoj efikasnosti objekata rečeno da je uz zahtev, pored dokumentacije (Elaborata o energetskoj efikasnosti, Idejnog projekta...) koja se odnosi na izolaciju fasade, potrebno poslati i Idejni projekat ili neki elaborat za sistem grejanja – treba da se snimi postojeće stanje kotlarnice , da se popišu karakteristike, potrošnja, način regulacije temperature, kapacitet.... i da se uradi analiza o potrebama distribucije toplotne energije u objektu nakon izolacije fasade, odnosno preduzetih mera na energetskoj efikasnosti.
Kad se sve to uradi, taj Idjeni projekat ili elaborat treba da sadrži sve mere koje je potrebno uraditi i na eventualnoj rekonstrukciji grejanja, predmer i predračun, ako je potrebno izvesti neke radove, a ako nije, način regulacije kako bi se potrošnja toplotne energije regulisala u skladu sa novim potrebama. Na predavanju je rečeno da se neće razmatrati zahtevi koji nemaju oba dela.
Sve navedeno je koliko shvatam jer kombinovane mere obuhvataju mere iz tačke 1 i/ili 2 i zamenu spolјnih prozora i vrata i/ili unapređenje postojeće termičke izolacije.
Imajući u vidu da se objekat Gimnazije greje dalјinskim grejanjem, te da ukoliko smo dobro upućeni iz tog razloga nije potrebno izvođenje radova na sistemu grejanja, molim Vas da nam precizirate koja vrstu dokumentacije je potrebno podneti o regulisanju potrošnje toplotne energije u skladu sa novim potrebama a kako ne bismo došli u situaciju da naš zahtev ne bude razmotren usled nepotpunosti.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva, JP 2/16, projekat mora obuhvatiti i mere na unapređenju sistema grejanja, bez obzira na način isporuke toplotne energije.

Pitanje:
Javnim pozivom Ministarstva rudarstva i energetike JP 2016 naznačeno je da za sredstva mogu konkurisati lokalne samouprave, i u jednom od odgovora na postavlјena pitanja ste naznačili da gradske opštine ne mogu konkurisati na ovom pozivu.
Da li gradske opštine mogu konkurisati za sredstva uz odgovarajuću saglasnost nadležnog gradskog Sekretarijata?

Odgovor:
U skladu sa Javnim pozivom JP 2/16 i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129 i 83 - dr. zakon) , gradska opština nije prepoznata kao jedinica lokalne samouprave, te shodno tome ne može prijaviti svoj projekat po tom javnom pozivu ni uz saglasnost jedinice lokalne samouprave čiji je deo. Vaš projekat može prijaviti samo jedinica lokalne samouprave (grad Beograd), te je potrebno da po tom pitanju ostvarite saradnju sa istom.

Pitanje:
Na koju adresu se prosleđuju "Povelјe gradova i opština o energetskoj efikasnosti"?

Odgovor:
u vezi potpisivanja povelјe „Energetski svesni i efikasni“ potrebno je da se obratite Miodragu Gluščeviću iz SKGO.
Nјegovi kontakti su 064/870-3311 e-mejl adresa: miodrag.gluscevic@skgo.org
Ukoliko ste bili na nekoj od prezentacija Javnog poziva i preuzeli povelјe, njih posle potpisivanja možete poslati na sledeću adresu:
UNDP
Bulevar Zorana Đinđića 64
11070 Novi Beograd
Za Natašu Čakarmiš

Pitanje:
Po javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava, radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije, planiramo da apliciramo za bespovratna sredstva radi adaptacije (rekonstrukcije) objekta zgrade opštine. Zgrada opštine je izgrađena 1962.god. U cilјu efikasnog korišćenja energije 2014. god. izvršena je rekonstrukcija kotlarnice. Trenutno sistem grejanja funkcioniše odlično a u toku je javna nabavka za izradu centralnog grejanja u potkrovlјu zgrade. Naša aplikacija bi se odnosila na zamenu spolјašnje stolarije, izradu omotača zgrade (termo izolacije) i ugradnju pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja i termostatskih ventila.
Naše pitanje prema Vama bi se odnosilo na mogućnosti ovog objekta za konkurisanje za bespovratna sredstva.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 2/16 možete konkurisati sa projektom koji obuhvata mere koje su navedene pod tačkom 3) i obuhvataju kombinaciju mera na unapređenju termotehničkih instalacija i termičkog omotača. Međutim za tačan izbor mera unapređenja energetske efikasnosti, neophodno je da uradite projekat rekonstrukcije termičkog omotača zgrade i mašinski projekat (rekonstrukcije) termotehničke instalacije, što je i neophodna dokumentacija u skladu sa odelјkom V.

Pitanje:
U vezi Javnog poziva za unapređenje energetske efikasnosti od 24.10.2016 god. molim vas da mi odgovorite da li je moguće finansiranje nabavke kotla na tečno gorivo ili samo na biomasu. Iz teksta Javnog poziva se pominju obe mogućnosti, tj. kotao na biomasu i na tečno ili gasovito gorivo pa vas molim za objašnjenje.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom III stav 3. Javnog poziva, JP 2/16 za projekte ugradnje/zamene kotla u skladu sa odelјkom I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Javnog poziva, sredstvima Budžetskog fonda može se finansirati ugradnja novog kotla koji kao gorivo koristi tečni naftni gas.

Pitanje:
Da li možemo da prijavimo projekat koji je već realizovan, tokom ove godine?

Odgovor:
Sredstvima Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije ne mogu se finansirati završeni projekti, već samo planirani projekti za koje je pripremlјena tehnička dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom, JP 2/16.

Pitanje:
Da li se može podneti prijava za dodelu bespovratnih sredstava ukoliko se ne ispunjavaju uslovi iz odelјka 3 tačka 1 ili tačka 2 javnog poziva odnosno zgrada ne poseduje energetski pasoš ( nije potrebno pribavlјanje) i ne postoji dokaz da je u prethodnih pet godina na pomenutoj zgradi realizovan projekat unapređenja termičkog omotača?

Odgovor:
Energetski pasoš je neophodan ukoliko se opredelite samo za meru iz odelјka I stav 1. tačka 1) ili 2) Javnog poziva JP 2/16, odnosno samo mere na unapređenju termotehničkih instalacija.

Pitanje:
Opština namerava da na Javnom pozivu učestvuje sa Projektom zamene spolјnih prozora i vrata i ostalim merama energetske efikasnosti na termičkom omotaču zgrade OŠ "13.Oktobar" tako da se postigne unapređenje energetske efikasnosti zgrade za najmanje 2 energetska razreda. Da li je moguće jednim dokumentom objediniti dokumentaciju iz Odelјka V stav 1. tačka 1) Javnog poziva "elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata" i dokumentaciju iz Odelјka V stav 1. tačka 4) "studija u skladu sa formatom iz Priloga 12,potpisana i overena od strane odgovornog projektanta,koja treba da pokaže tehničko-ekonomsku opravdanost projekta koji obuhvata mere iz Odelјka I Javnog poziva" i koje sadrži sve elemente navedene u podtačkama (1), (2),(3),(4), i (6) odnosno tehnički opis projekta koji obavezno sadrži spisak i opis radova, spisak predloženih mera za unapređenje energetske efikasnosti,predmer i predračun radova, tehno-ekonomsku analizu,koja obuhvata ocenu isplativosti projekta i proračun perioda povraćaja investicije i proračun smanjenja emisije CO2 ?

Odgovor:
U pitanju su dva različita dokumenta. Elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata, kao i druga tražena tehnička dokumentacija u okviru Odelјka V stav 1. tačka 2) Javnog poziva, predstavlјaju osnovu za izradu studije iz tačke 4) istog odelјka.

Pitanje:
U vezi javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 2/16, zanima nas da li bi smo mogli da uzmemo učešće na pozivu kroz zamenu gorionika na gas u toplotnom izvoru (2 gorionika za kotlove na gas snage po 5MW), čija emisija izduvnih gasova nije u saglasnosti sa zakonskim propisima vrednosti izduvnih gasova. Toplotni izvor je kapaciteta 10MW i predviđen je za toplotno snabdevanje jednog dela grada. Zamenom zastarelih gorionika energetski efikasnijom opremom postiže se i značajna zaštita životne sredine

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva, JP 2/16 predmet javnog poziva je finansiranje unapređenja energetske efikasnosti zgrada u smislu zakona koji se bavi izgradnjom objekata.

Pitanje:
Prema kopiji plana osnova Gradske kuće obuhvata i deo koji koristi sada MUP (ranije zatvor). Taj deo je u osnovi površine oko 400 m2 I u vertikalu tri nivoa. Građevinski je spojen, ali fizički odvojen zidovima I grad taj prostor ne koristi od posle rata. Možemo li taj deo izuzeti iz Konkursa uz izjavu MUP-a da taj deo koriste u dužem periodu?

Odgovor:
Objekat koji želite da energetski rekonstruišete sredstvima Budžetskog fonda je prema Vašem opisu fizički odvojen zidovima od drugog objekta i predstavlјa posebnu celinu, tako da možete prijaviti projekat njegove rekonstrukcije uz izjavu MUP-a o susednom objektu koji se nalazi na istom planu osnove.

Pitanje:
Da li u Idejnom projektu treba prikazati sve prostorije u osnovi , odnosno prozore I vrata za svaku prostoriju. Na zgradi Opštine ima tri tipa prozora. Novi prozori će biti prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Konkretnije pitanje je da li Idejni projekat treba da bude izrađen u svemu prema Zakonu o planiranju I izgradnji.

Odgovor:
Izdavanje potrebnih dozvola/odobrenja za energetsku rekonstrukciju objekta, odnosno primena zakona koji se bavi izgradnjom objekata, je u nadležnost gradskog organa koji se bavi tim pitanjima i shodno tome, sadržaj i obim neophodne tehničke dokumentacije.

Pitanje:
Za zgradu OŠ "13.Oktobar" nameravamo da konkurišemo sa Projektom zamene spolјnih prozora i vrata. Da li prema Javnom pozivu moramo ovu meru energetske efikasnosti da kombinujemo sa merama iz Odelјka I, stav 1, tačka 2), podtačka (1) "zamena sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom". Pošto zbog nedostatka sredstava u Opštinskom budžetu nismo u mogućnosti da istovremeno radimo i zamenu prozora i vrata i zamenu postojećeg kotla na lož ulјe u ugradnju novog kotla, sa kojim merama energetske efikasnosti iz Odelјka I,stav 1,tačka 2),podtačka (1),u sistemu grejanja možemo u tom slučaju da učestvujemo na Javnom pozivu?

Odgovor:
U okviru mera u odelјku I stav 1. tačka 2) podtačka (1) Javnog poziva koje se odnose na zamena sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom možete se opredeliti za mere navedene u odelјku III, stav 4 i odnose se na ugradnju pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja i termostatskih ventila i uređaja za merenje predate količine toplote (kalorimetri), ukoliko je primenjivo . Pošto ta mera predstavlјa minimum za unapređenje termotehničke instalacije, ona ne donosi bodove po kriterijumu vrsta mere, ali je projekat u skladu sa zahtevima Javnog poziva, JP 2/16. Ostale mere koje možete primeniti i koje se boduju su navedene u Prilogu 6 - Kriterijumi i elementi kriterijuma za ocenu projekata unapređenja energetske efikasnosti.

Pitanje:
Molim Vas da mi odgovorite kakvu obavezu ima JLS ukoliko nije realizovala projekte energetske efikasnosti (u smislu dostavlјanja podataka u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima dostavlјanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja APEE u RS).

Odgovor:
Obaveza je da dostavite kopiju dopisa, odnosno e-maila, kojim ste odgovorili na dopis Ministarstva rudarstva i energetike broj 312-01-529/2014-06, bez obzira da li je bilo realizovanih projekata energetske efikasnosti ili ne.

Pitanje:
Takođe, da li nas obaveze dostavlјanja navedenih podataka oslobađa član 16. stav 1. tačka 4. Zakona o efikasnom korišćenju energije, prema kojoj opština nije obveznik sistema energetskog menadžmenta, obzirom da ima manje od 20.000 stanovnika?

Odgovor:
Obaveza dostavlјanja podataka o realizovanim projektima energetske efikasnosti nije vezana za sistem energetskog menadžmenta, tako da sve jedinice lokalne samouprave imaju obavezu dostavlјanja podataka.

Pitanje:
Koji deo projektne-tehničke dokumentacije je potreban da se dostavi za projekte iz odelјka I. stav 1. tačka 3. Javnog pozviva projekta rekonstrukcije termičkog omotača zgrade, a na osnovu koje je izrađena studija iz tačke 4) ovog stava.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom V, stav 1. tačka 2) podtačka (2) Javnog poziva JP 2/16, koja se odnosi na projekte iz odelјka I. stav 1. tačka 3), neophodno je da dostavite projekat rekonstrukcije termičkog omotača Zgrade i mašinski projekat (rekonstrukcije) termotehničke instalacije. Vrsta tehničke dokumentacije zavisi i od organa vaše opštine koji se bavi izdavanjem odobrenja/dozvole za izgradnju i koje primenjuje zakon koji se bavi izgradnjom objekata.

Pitanje:
Da li gradovi/ opštine koji su dobili projekte po poslednjem pozivu iz Budžetskog fonda (2016.godine) mogu da konkurišu na konkursu koji je objavlјen u ponedelјak 24.10.2016.?

Odgovor:
Mogu da konkurišu, jedino što neće dobiti bodove po kriterijumu koji se odnosi na sredstva dobijena iz Budžetskog fonda u poslednje 3 godine.

Pitanje:
Ukoliko konkurišemo za zamenu spolјnih prozora i vrata na objektu zgrade opštine, da li je potrebno da objekat ima energetski pasoš?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 2/16, možete konkurisati sa projektom koji osim mera koje ste naveli, uklјučuje i mere na grejnim, odnosno termotehničkim instalacijama. Takve mere su navedene pod tačkom 3) u odelјku I Javnog poziva JP 2/16. U slučaju primene mere navedene pod tačkom 3) nije potrebno da objekat poseduje energetski pasoš, ali je potrebno da se izradi elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata.

Pitanje:
Zainteresovani smo za konkurisanje na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 2/6 koji ste raspisali.
Želeli bismo da konkurišemo za zamenu stolarije na zgradi Opštinske uprave. Zanima me da li je moguće konkurisati samo za zamenu stolarije ili smo u obavezi da konkurišemo i za zamenu kotla. Ukoliko smo u obavezi da konkurišemo za obe stvari, da li bi to mogao biti kotao na gas i koji nivo spremnosti tehničke dokumentacije nam je potreban za isti?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 2/16, možete konkurisati sa projektom koji osim mera koje ste naveli, uklјučuje i mere na grejnim, odnosno termotehničkim instalacijama. Takve mere su navedene pod tačkom 3) u odelјku I Javnog poziva JP 2/16. U odelјku III stav 3. predviđeno je da se za projekte ugradnje/zamene kotla u skladu sa odelјkom I. stav 1. tačka 2) podtačka (1) Javnog poziva, sredstvima Budžetskog fonda isklјučivo finansira ugradnja novog kotla koji kao gorivo koristi obnovlјive izvore energije, prirodni ili tečni naftni gas. Potrebna dokumentacija za takvu vrstu projekta navedena je u odelјku V stav 1. tačka 2) podtačka (2).

Pitanje:
Na osnovu raspisanog javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i Globalnog fonda za životnu sredinu radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2016. godini u jedinicama lokalne samouprave, JP 2/16, grad namerava da konkuriše za unapređenje energetske efikasnosti zgrade Gradske kuće.
Predmet realizacije za ovu zgradu bi bila mera:
(2) zamene spolјnih prozora i vrata i/ili unapređenja postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade),odnosno konkretno radila bi se zamena spolјnih prozora i vrata i rekonstrukcija krova sa ugradnjom termičke izolacije.
Zgrada Gradske kuće je vlasništvo grada 2/3 (prizemlјe i prvi sprat) i Regionalne privredne komore 1/3 (drugi sprat).
Naše pitanje je sledeće: da li grad može da konkuriše sa ovom zgradom za prethodno navedenu meru EE s obzirom na vlasničku strukturu nad ovom zgradom, tj. da li predstavlјa smetnju to što cela zgrada nije u vlasništvu grada, a mera EE bi bila primenjena na celu zgradu (zamena celokupne stolarije i rekonstrukcija krova sa ugradnjom termičke izolacije)?

Odgovor:
U vezi sa Vašim pitanjem da li grad može konkurisati za rehabilitaciju gradske kuće koja je vlasništvo grada 2/3 (prizemlјe i prvi sprat) i Regionalne privredne komore 1/3 (drugi sprat), odgovor je da može, ali je neophodno da obezbedite saglasnost/ugovor da se mogu izvoditi radovi i na delu objekta koji pripada drugom pravnom licu.

Pitanje:
Kontaktiram Vas u vezi sa pozivom objavlјenim na sajtu Ministarstva za unapređenje energetske efikasnosti ( http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php). U pozivu je naznačeno da za sredstva mogu aplicirati lokalne samouprave. Stoga moje pitanje glasi da li se gradske opštine mogu prijaviti na konkurs?

Odgovor:
U vezi sa Vašim pitanjem o mogućnosti konkurisanja gradskih opština, odgovor je da na Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije JP 2/16 mogu konkurisati samo jedinice lokalne samouprave, a ne gradske opštine.

Pitanje:
Po javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava, radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije, planiramo da apliciramo za bespovratna sredstva radi adaptacije (rekonstrukcije) objekta zgrade opštine Vlasotince. Zgrada opštine Vlasotince je izgrađena 1962.god. U cilјu efikasnog korišćenja energije 2014. god. izvršena je rekonstrukcija kotlarnice. Trenutno sistem grejanja funkcioniše odlično a u toku je javna nabavka za izradu centralnog grejanja u potkrovlјu zgrade. Naša aplikacija bi se odnosila na zamenu spolјašnje stolarije, izradu omotača zgrade (termo izolacije) i ugradnju pumpi sa frekventnom regulacijom broja obrtaja i termostatskih ventila.
Naše pitanje prema Vama bi se odnosilo na mogućnosti ovog objekta za konkurisanje za bespovratna sredstva.

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva JP 2/16 možete konkurisati sa projektom koji obuhvata mere koje su navedene pod tačkom 3) i obuhvataju kombinaciju mera na unapređenju termotehničkih instalacija i termičkog omotača. Međutim za tačan izbor mera unapređenja energetske efikasnosti, neophodno je da uradite projekat rekonstrukcije termičkog omotača zgrade i mašinski projekat (rekonstrukcije) termotehničke instalacije, što je i neophodna dokumentacija u skladu sa odelјkom V.

Pitanje:
Opština ima Projekat ugradnje IC grejača na prirodni gas umesto grejanja lož ulјem u svečanoj sali Niže muzičke škole. Pošto je Projektom predviđena mera energetske efikasnosti iz Odelјka I , stav 1. tačka 2), podtačka(1) Javnog poziva "zamena sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom" koji se odnosi na deo zgrade,koji nema spolјna vrate i prozore, na koji način je moguće kombinovati ovu meru energetske efikasnosti sa merama iz Odelјka I , stav 1. tačka 3) podtačka (2) koje se odnose na mere energetske efikasnosti na termičkom omotaču zgrade?

Odgovor:
Moguće je kombinovati tako sto se navedenoj meri priklјuči mera zamene spolјnih prozora i vrata i/ili unapređenja postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade).

Pitanje:
Da li je za ugradnju IC grejača potrebno podneti uz prijavu i kopiju građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova ? Da li je potrebno za ugradnju IC grejača popuniti i OPG obrazac i koliko bodova donosi ova mera energetske efikasnosti?

Odgovor:
Potrebno je priložiti kopiju građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova, odnosno odgovarajući akt nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kojim se utvrđuje da ni građevinska dozvola ni odobrenje nisu potrebni. Neophodno je da popunite OPG 5. Javni poziv nije predvideo takvu meru, tako da se neće bodovati, ali se naravno može konkurisati sa projektom koji, između ostalih, obuhvata i meru ugradnje IC grejača.

Pitanje:
Da li je za meru iz Odelјka I , stav 1. tačka 4) "ugradnja solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode" potrebno podneti eleborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja mera unapređenja energetske efikasnosti? Takođe da li je za ovu meru potrebno dostaviti i kopiju građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova?

Odgovor:
Neophodno je priložiti elaborat energetske efikasnosti za stanje pre i posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti urađen u skladu sa propisima kojim se uređuje izgradnja objekata. Potrebno je priložiti kopiju građevinske dozvole ili odobrenja za izvođenje radova, odnosno odgovarajući akt nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kojim se utvrđuje da ni građevinska dozvola ni odobrenje nisu potrebni.

Pitanje:
Da li se jedan projekat JLS finansira i iz Budžeta Republike Srbije do 22% vrednosti projekta i iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu - GEF u vrednosti 50% neto vrednosti projekta ili se finansira samo iz jednog izvora finansiranja (Budžet RS ili GEF)?

Odgovor:
Jedan projekat se finansira iz oba izvora finansiranja: do 50% (maksimalno 50.000 USD) neto vrednosti iz sredstava UNDP i do 20% (maksimalno 2.500.000 din) neto vrednosti projekta iz Budžeta Republike Srbije.

Pitanje:
Da li JLS može konkurisati projektom ugradnje toplotne pumpe, koja će biti korišćena za grejanje balona kojim je pokriven gradski bazen u zimskom periodu (nije u pitanju konkretna zgrada)?

Odgovor:
U skladu sa odelјkom I Javnog poziva, JP 2/16 predmet javnog poziva je finansiranje unapređenja energetske efikasnosti zgrada u smislu zakona koji se bavi izgradnjom objekata.

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19