Naslovna » Sektori » Geologija i rudarstvo » Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva

Sektori

Sektor za geologiju i rudarstvo

Odsek za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva

U Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti geologije i rudarstva i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije;
 • izradu analiza efekata primene tih propisa; pripremu mišlјenja i objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa iz ove oblasti;
 • pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti;
 • organizaciju stručnih sastanaka i skupova u vezi pripreme i primene propisa iz oblasti rudarstva i geologije;
 • saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave u vezi sa rešavanjem pitanja od značaja za primenu propisa iz ove oblasti;
 • učešće u praćenju i kontroli postupka izdavanja odobrenja iz oblasti geologije i rudarstva;
 • praćenje realizacije naplate naknada za eksploataciju mineralnih sirovina;
 • praćenje stanja u oblasti ekonomskih trendova u oblasti korišćenja i cena mineralnih sirovina;
 • učešće u pripremi stručnih podloga i izradu predloga akata u postupku davanja koncesija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina;
 • učešće u pripremi predloga projekata iz oblasti rudarstva i geologije koji se mogu finansirati iz donacija međunarodnih institucija;
 • izradu rešenja po žalbama na rešenja rudarskih i geoloških inspektora i rešenja po predlogu za poništenje pravosnažnih rešenja;
 • pripremu odgovora na tužbe u upravnom sporu po drugostepenim rešenjima; pripremu predloga odluka, zaklјučaka i informacija za Vladu;
 • praćenje vršenja poverenih poslova od strane nadležnih pokrajinskih i opštinskih organa;
 • pripremu godišnjeg plana rada,
 • pripremu finansijskog plana rada sektora;
 • učestvovanje u postupku zaklјučivanja finansijskih ugovora iz oblasti rudarstva i geologije,
 • drugi poslovi iz delokruga Odseka.

 

 WEBGIS GEOLISS