Naslovna » Sektori » Međunarodna saradnja, evropske integracije i upravlјanje projektima » Odsek za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Sektori

Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravlјanje projektima

Odsek za evropske integracije i međunarodnu saradnju

U Odseku za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlјaju se poslovi koji se odnose na: Pripremu i predlaganje strateških dokumenata i odluka radi ostvarivanja međunarodne saradnje u oblasti rudarstva i energetike (sporazumi, protokoli o saradnji, memorandumi o razumevanju, ugovori, informacije); Sprovođenje postupaka pristupanja ili ratifikacije međunarodnih konvencija, sporazuma i ugovora, kao i pripremu programa i aktivnosti koje iz njih proističu. Odsek se, takođe, bavi koordinacijom pripreme nacrta dokumenata kojima se definiše pravni okvir za uspostavlјanje i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti rudarstva i energetike .

Odsek priprema predloge i izveštaje o napretku u procesu pristupanja EU iz delokruga ministarstva, za Evropsku komisiju, učestvuje u pripremi stručnih osnova za izradu zakona, podzakonskih akata, nacionalnih strategija i akcionih planova u domenu koji se tiče procesa pristupanja EU i izrade stručnih materijala i platformi za pregovaranje sa EU u okviru aktivnosti Pregovaračke grupe za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Energetiku, čijim radom koordinira Ministarstvo rudarstva i energetike.

Odsek prati i u saradnji sa sektorima Ministarstva učestvuje u radu tela Energetske zajednice i Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Istovremeno se bavi koordinacijom i pripremom informacija o bilateralnoj saradnji s drugim državama za oblast rudarstva i energetike.

 

Теkućе аktivnоsti

Мinistаr rudаrstvа i еnеrgеtikе је nа Мinistаrskој kоnfеrеnciјiu Hаgu 20. mаја 2015. gоdinе, u imе Vlаdе RS prihvаtiо i pоtpisао Меđunаrоdnu еnеrgеtsku pоvеlјu, čimе је Rеpublikа Srbiја pоtvrdilа stаtus pоsmаtrаčа u mеđunаrоdnој оrgаnizаciјi Еnеrgеtskа pоvеlја.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19