Naslovna » Sektori » Nafta i gas

Sektori

Sektor za naftu i gas

U Sektoru za naftu i gas obavlјaju se poslovi koji se odnose na: naftnu i gasnu privredu; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu tehničkih propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u ovoj oblasti; izradu energetskog bilansa Republike Srbije u ovoj oblasti; obavezne rezerve nafte i derivata nafte; cevovodni transport gasovitih i tečnih uglјovodonika; imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti nafte, derivata nafte, prirodnog gasa i opreme pod pritiskom; obezbeđivanje uslova za funkcionisanje preduzeća u oblasti naftne i gasne privrede, proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom; inspekcijski nadzor nad primenom propisa u oblasti opreme pod pritiskom, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.


DOSTAVA PODATAKA IZ DELOKRUGA SEKTORA ZA NAFTU I GAS:

- U cilјu određivanja neto uvoza i dnevne potrošnje nafte i derivata nafte u Republici Srbiji energetski subjekti koji obavlјaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte i/ili energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom dostavlјaju podatke u skladu sa Uredbom o metodologiji prikuplјanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 108/2014);

- Obveznici obračuna i plaćanja naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte su energetski subjekti koji obavlјaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte i energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, a koji dostavlјaju podatke u skladu sa Uredbom o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 108/2014);

Podaci koji se odnose na formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte dostavlјaju se na sledeće adrese elektronske pošte:

 • kolicina.rezerve@mre.gov.rs - u skladu sa Uredbom o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 108/2014);

 • naknada.rezerve@mre.gov.rs - u skladu sa Uredba o metodologiji prikuplјanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 108/2014);

 • obracun.rezerve@mre.gov.rs - u skladu sa Pravilnikom o vođenju registra obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i sastavlјanju mesečnih statističkih izveštaja o količini, kvalitetu, strukturi i razmeštaju obaveznih i drugih rezervi nafte i derivata nafte ("Službeni glasnik RS", br. 38/2015).

- Dostavlјanje podataka koji se odnose na nabavku i prodaju nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa od strane energetskih subjekata koji obavlјaju delatnost proizvodnje i trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom i trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila vrši se u skladu sa Pravilnikom o rokovima, sadržaju i načinu dostavlјanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa („Službeni glasnik RS“, br. 22/13);

* Napomena: Promenjena je adresa elektronske pošte za dostavu podataka u skladu sa Pravilnikom o rokovima, sadržaju i načinu dostavlјanja podataka o nabavci i prodaji nafte, derivata nafte, biogoriva i komprimovanog prirodnog gasa („Službeni glasnik RS“, br. 22/13) i glasi: dostava.podataka@mre.gov.rs.

SVI OBRASCI ZA DOSTAVU PODATAKA NALAZE SE U KARTICI DOKUMENTI.

Upitnik za dostavu podataka o količini derivata nafte koji se stavljaju u promet na tržište Republike Srbije popunjava se za potrebe izrade Pravilnika o sadržini i načinu sprovođenja godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2021. godinu, u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 145/14 i 95/18 – dr. zakon) i Uredbom o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva („Službeni glasnik RS”, br. 97/15, 5/17, 8/17 - ispravka, 119/17 i 102/18).

Energetski subjekti kojima je Ministarstvo rudarstva i energetike uputilo pisani zahtev za dostavu podataka o količini derivata nafte stavljenih u promet na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava u 2020. godini, dostavljaju popunjen upitnik na adresu Ministarstva rudarstva i energetike (Nemanjina 22-26) u pisanoj formi potpisan od strane odgovornog lica, kao i u elektronskoj formi na adresu (ivana.gencic@mre.gov.rs), najkasnije do 25. januara 2021 godine.

Takođe, potrebno je u što kraćem roku izvršiti unos traženih podataka potrebnih za izradu Pravilnika u bazu podataka Ministarstva rudarstva i energetike, na http://gis.mre.gov.rs/IMISWebEnergy (nafta i gas dugme) u delu „Podaci o količini derivata nafte stavljenih u promet na tržište regiona”.

Upitnici za dostavu podataka potrebnih za izradu Pravilnika o sadržini i načinu sprovođenja godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2021. godinu u elektronskoj formi su:

- Upitnik za energetske subjekte

- Upitnik za MTT

- Upitnik za MUP

- Upitnik za Zavod za statistiku

Pravilnikom o podacima koji se dostavljaju Ministarstvu nadležnom za poslove energetike u vezi sa razvojem i investicijama, remontima i prekidom rada postrojenja (Sl. glasnik RS br. 88/17) bliže se propisuju rokovi, sadržaj i način dostavljanja podataka koje su energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje derivata nafte, proizvodnje biogoriva, namešavanje biogoriva u derivate nafte i skladištenja nafte, derivata nafte i biogoriva dužni dostavljati ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

Adresa elektronske pošte: investicije@mre.gov.rs

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19