Naslovna » Sektori » Elektroenergetika » Odelјenje za elektroenergetske i tehničke poslove

Sektori

Sektor za elektroenergetiku

Odelјenje za elektroenergetske i tehničke poslove

U Odelјenju za elektroenergetske i tehničke poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti elektroenergetike i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike, međunarodnu saradnju u oblasti elektroenergetike i pripremu odgovora prema međunarodnim organizacijama; praćenje rada energetskih subjekata čija je delatnost proizvodnja električne energije, prenos, odnosno distribucija električne energije u vezi sa održavanjem i eksploatacijom tih objekata; praćenje razvoja i realizacije projekata izgradnje objekata za proizvodnju električne energije preko 10 MW; praćenje razvoja prenosnog, odnosno distributivnog sistema i povezivanja prenosnog sistema sa drugim sistemima; praćenje realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata za proizvodnju, prenos, odnosno distribuciju električne energije; praćenje realizacije mera za smanjenje gubitaka u prenosnom, odnosno distributivnom sistemu, praćenje realizacije preuzimanja merno razvodnih ormana, priklјučaka i druge opreme; pripremu predloga rešenja o izuzeću od primene pravila za pristup sistemu; praćenje snabdevanja kupaca električnom energijom; praćenje otvaranja tržišta električne energije i njegovo povezivanje sa tržištima električne energije u regionu i Evropi; pripremu tehničkih podloga za izdavanje energetskih dozvola kao i za raspisivanje javnog tendera i koncesija za izgradnju elektroenergetskih objekata; praćenje i analizu uvoza i izvoza električne energije; praćenje realizacije Energetskog bilansa u delu proizvodnje, snabdevanja električne energije, prenosa, odnosno distribucije električne energije, pripremu predloga mera u slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja kupaca i funkcionisanje elektroenergetskog sistema; praćenje i analiza zaštite kupaca u oblasti elektroenergetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Odelјenja.

 • Odsek za proizvodnju, snabdevanje i tržište električne energije

  U Odseku za proizvodnju, snabdevanje i tržište električne energije obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz ove oblasti i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti elektroenergetike i pripremu odgovora prema međunarodnim organizacijama; praćenje rada energetskih subjekata čija je delatnost proizvodnja električne energije u vezi sa održavanjem i eksploatacijom objekata za proizvodnju električne energije; praćenje snabdevanja kupaca električnom energijom; praćenje otvaranje tržišta električne energije i njegovo povezivanje sa tržištima električne energije u regionu i Evropi; praćenje i analizu uvoza i izvoza električne energije; pripremu tehničkih podloga za izdavanje energetskih dozvola u oblasti proizvodnje električne energije i za raspisivanje javnog tendera i koncesija za izgradnju proizvodnih elektroenergetskih objekata; pripremu predloga mera u slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja kupaca i funkcionisanje elektroenergetskog sistema, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka

 • Odsek za prenos i distribuciju električne energije

  U Odseku za prenos i distribuciju električne energije obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti elektroenergetike i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; prikuplјanje podloga za izradu odgovora prema međunarodnim organizacijama; praćenje rada energetskih subjekata čija je delatnost prenos, odnosno distribucija električne energije u vezi sa održavanjem i eksploatacijom objekata za prenos, odnosno distribuciju električne energije; praćenje realizacije mera za smanjenje gubitaka u prenosnom, odnosno distributivnom sistemu; praćenje realizacije preuzimanja merno razvodnih ormana, priklјučaka i druge opreme; pripremu predloga rešenja o izuzeću od primene pravila za pristup sistemu; pripremu tehničkih podloga za izdavanje energetskih dozvola kao i za raspisivanje javnog tendera i koncesija za izgradnju elektroenergetskih objekata, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

 • Odsek za investicije i projekte u oblasti elektroenergetike

  U Odseku za investicije i projekte u oblasti elektroenergetike obavlјaju se poslovi koji se odnose na pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz ove oblasti i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; učešće u saradnji sa relevantnim institucijama i organizacijama u zemlјi i inostranstvu; priprema podataka potrebnih za izradu Strategije razvoja energetike Republike Srbije i Programa za njeno ostvarivanje u oblasti proizvodnje električne enegije, prenosa, odnosno distribucije električne enegije; aktivnosti u vezi sa promocijom i realizacijom investicionih projekata u oblasti proizvodnje električne energije preko 10 MW, prenosa i distribucije električne energije; praćenje realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije objekata za proizvodnju, prenos, odnosno distribuciju električne energije; ocena podloga za zaklјučivanje međunarodnih ugovora za finansiranje objekata u oblasti proizvodnje električne enegije, prenosa, odnosno distribucije električne enegije, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

 • Grupa za tehničke propise i zaštitu kupaca

  U Grupi za tehničke propise i zaštitu kupaca obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti elektroenergetike i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; praćenje donošenja direktiva Evropske unije i ostalih akata iz oblasti elektroenergetike; praćenje primene propisa u oblasti elektroenergetike u Republici Srbiji; pripremu mišlјenja i objašnjenja o primeni tehničkih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; učešće u saradnji sa relevantnim institucijama i organizacijama u zemlјi i inostranstvu; praćenje ISS standarda u oblasti elektroenergetike; učešće u proveri ispunjenosti uslova za imenovanje i ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti; praćenje i analiza zaštite kupaca u oblasti elektroenergetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19