Naslovna » Sektori » Elektroenergetika

Sektori

Sektor za elektroenergetiku

U Sektoru za elektroenergetiku obavlјaju se poslovi koji se odnose na: elektroenergetiku; pripremu podloga za izradu strategije razvoja energetike u oblasti električne energije; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz ove oblasti i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; izradu energetskog bilansa u oblasti električne energije; pripremu predloga mera Vlade u slučaju poremećaja u radu elektroenergetskog sistema ili poremećaja na tržištu električne energije; preduzimanje mera radi obezbeđivanja uslova za sigurno snabdevanje električnom energijom; izdavanje energetskih dozvola za objekte za proizvodnju električne energije snage preko 10 MW; koordinaciju poslova u vezi sa projektima i investicijama u oblasti elektroenergetike; izradu akata koja proizlaze iz drugih zakona, a odnose se na svojinu i investitorska prava; pripremu predloga rešenja o izuzeću od primene pravila za pristup sistemu; praćenje zaštite kupaca u oblasti električne energije; inspekcijski nadzor, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19