Naslovna » Sektori » Energetska efikasnost i obnovlјivi izvori » Odsek za unapređenje energetske efikasnosti » Javni pozivi

Sektori

Sektor za energetsku efikasnost i obnovlјive izvore energije

Odsek za unapređenje energetske efikasnosti

Javni pozivi

JAVNI POZIV
ZA IZBOR ORGANIZACIJE KOJA SPROVODI OBUKU ZA ENERGETSKE MENADžERE
I OVLAŠĆENE ENERGETSKE SAVETNIKE

Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

  • Datum objavlјivanja u dnevnom listu „Politika” 24. juni 2015. godine
  • Rok za podnošenje prijava 24. juli 2015. godine do 12 sati
  • Pravo na podnošenje prijava imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa javnim pozivom
  • U roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava Komisija za pripremu i sprovođenje javnog poziva za izbor organizacije za obuku energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika će na osnovu provere podnetih prijava predložiti  Ministru rudarstva i energetike da izda ovlašćenja za obuku
  • Lica za kontakt: Bilјana Mlinar, tel. broj 011/36-04-490 i Vesna Rodić, tel. broj 011/360-44-59, e-mail: ems@mre.gov.rs.

Tekst Javnog poziva za izbor organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnika sa prilozima:

Prilog 1. Preporuke za način rada i unutrašnju organizaciju organizacije za obuku
Prilog 2. Sporazum o korišćenju opreme za držanje praktične obuke za EM i ES
Prilog 3. Spisak laboratorijske opreme i mernih instrumenata

Dokument za preuzeti:

 

Izabrana Organizacija za obuku

Na osnovu rezultata sprovedenog Javnog poziva, Ministar rudarstva i energetike doneo je rešenje broj 401-00-00204/2/2015-06 od 19. oktobra 2015. godine kojim se ovlašćuje Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu za obavlјanje poslova obuke energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika. Rešenje je doneto na osnovu člana 31. st. 2. i 3. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i objavlјeno u „Službenom glasniku RS”, broj 95/15. Ovlašćenje traje četiri godine od dana donošenje rešenja.

Organizacija za obuku sprovodi poslove obuke u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije i sledećim podzakonskim aktima:

  • Pravilnikom o uslovima u pogledu kadrova, opreme i prostora organizacije koja sprovodi obuku za energetske menadžere i ovlašćene energetske savetnike („Službeni glasnik RS”, broj 12/15) i
  • Pravilnikom o načinu sprovođenja i sadržini programa obuke za energetskog menadžera, troškovima pohađanja obuke, kao i bližim uslovima, programu i načinu polaganja ispita za energetskog menadžera („Službeni glasnik RS”, broj 12/15),

Preuzmite dokument u PDF formatu