Naslovna » Sektori » Elektroenergetika » Odsek za sistemsko uređenje u oblasti elektroenergetike

Sektori

Sektor za elektroenergetiku

Odsek za sistemsko uređenje u oblasti elektroenergetike

U Odseku za sistemsko uređenje u oblasti elektroenergetike obavlјaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz oblasti elektroenergetike i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; davanje mišlјenja i objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa; davanje mišlјenja na akte čiji su predlagači drugi državni organi i organizacije; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike; učešće u ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti elektroenergetike; donacije i tehničku pomoć u oblasti elektroenergetike; pripremu predloga odluke o određivanju drugog energetskog subjekta u oblasti elektroenergetike koji će obavlјati delatnost umesto subjekta kome je trajno oduzeta licenca; izradu predloga rešenja po žalbama na rešenja elektroenergetskih inspektora; izradu predloga rešenja po žalbama na rešenja o oduzimanju ili ukidanju licence; izradu akata koja proizlaze iz drugih zakona, a odnose se na svojinu i investitorska prava; pripremu odgovora na tužbe u upravnom sporu po drugostepenim rešenjima; pripremu nacrta, odnosno predloga akata u postupku davanja koncesije u oblasti elektroenergetike; sprovođenje postupka za izbor javnog i rezervnog snabdevača električnom energijom; učešće u pripremi predloga za zaklјučivanje međunarodnih ugovora u oblasti elektroenergetike; izradu izveštaja, informacija, analiza i drugih materijala u navedenoj oblasti; učestvovanje u postupku zaklјučivanja kolektivnih ugovora za energetske subjekte iz oblasti elektroenergetike; učešće u pripremi pojedinačnih akata za Vladu na osnovu ovlašćenja iz zakona; pripremu predloga informacija i zaklјučaka iz oblasti elektroenergetike radi dostavlјanja Vladi na razmatranje i usvajanje; praćenje realizacije Energetskog bilansa u delu električne energije; učešće u pripremi rešenja za izdavanje energetske dozvole i oceni ispunjenosti ekonomskih uslova u postupku izdavanja energetske dozvole; praćenje uticaja mera tekuće ekonomske politike i predloga regulatornog tela u pogledu tarifnih sistema i cena električne energije na položaj energetskih subjekata i kupaca električne energije; strateško planiranje; pripremu predloga mera u slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja kupaca i funkcionisanje elektroenergetskog sistema; obradu predmeta po predstavkama i pritužbama građana u oblasti elektroenergetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

 

 WEBGIS  Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS  Obnovljivi izvori energije  Registar energetskih dozvola  Registar povlašćenih proizvođača  Sistem energetskog menadžmenta  Otvoreni podaci  Covid-19  Covid-19