Naslovna » Najčešća pitanja » Sektor za elektroenergetiku

Najčešća pitanja

Sektor za elektroenergetiku

Prigovor na postupanje zaposlenih u privrednim društvima za distribuciju električne energije.

Za postupanje po prigovorima nadležna su privredna društva za distribuciju električne energije kao i JP „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Balkanska 13.

Žalba po zahtevima za promenu imena kupca na mernom uređaju.

U skladu sa Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Službeni glasnik RS”, br. 63/13) član 62. stav 3. po zahtevu za promenu imena kupca se ne vodi upravni postupak, već se promena imena samo registruje kod isporučioca električne energije a prilikom razmatranja zahteva i postupanja primenjuju se član 62.

Prigovor na visinu obračunate neovlašćene potrošnje električne energije na mernom uređaju.

Način obračuna neovlašćeno preuzete električne energije propisan je Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Službeni glasnik RS”, br. 63/13) član 55.-58. Reklamacija na visinu iznosa za obračunatu neovlašćenu potrošnju se može uputiti: Privrednom društvu koje je izdalo račun, Javnom Preduzeću „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Balkanska 13, kao i Sektoru tržišne inspekcije, Beograd, Nemanjina 22-26, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, br. 62/2014) član 156. stav2. tačka 6.

Prijava neovlašćene potrošnje električne energije

Za utvrđivanje neovlašćenog korišćenja električne energije i preduzimanje mera u skladu sa zakonom nadležan je energetski subjekt, koji obavlјa delatnost distribucije električne energije i upravlјanja distributivnim sistemom, u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS” br. 57/11 , 80/11 - ispravka, 93/12 , 124/12) član 157.

Priklјučenje na prenosni ili distributivni sistem

U slučaju kada operator sistema nije odlučio po zahtevu za priklјučenje objekta kupca ili proizvođača električne energije na distributivni ili prenosni sistem u roku od 30 dana od dana prijema pismenog zahteva tj. nije doneo rešenje u upravnom postupku u zakonom propisanom roku, žalba se podnosi Agenciji za energetiku Republike Srbije, Terazije 5, Beograd, saglasno članu 130. Zakona o energetici.

U slučaju žalbe na visinu troškova priklјučenja ista se takođe podnosi Agenciji za energetiku Republike Srbije, Beograd, Terazije 5, u skladu sa članom 130. Zakona o energetici.

Prigovor na iznos računa za električnu energiju

Saglasno Zakonu o energetici („Službeni glasnik RS” br. 57/11 , 80/11 - ispravka, 93/12 , 124/12) za ispravnost i pouzdanost merenja električne energije kao i za postupanje po reklamacijama na ispostavlјene račune nadležna su privredna društva za distribuciju električne energije. U slučaju da kupac ne reši spor sa nadležnim privednim društvom, zaštitu svojih prava može zatražiti podnošenjem žalbe Sektoru tržišne inspekcije, Beograd, Nemanjina 22-26 u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, br. 62/2014) član 156.

Obustava isporuke električne energije zbog duga

Molba za otpis duga, kamate, otplatu duga na rate i nastavak isporuke električne energije.

Saglasno Zakonu o energetici („Službeni glasnik RS” br. 57/11, 80/11-ispravka i 93/11 ) i Uredbom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Službeni glasnik RS”, br. 63/13), kupcu se može obustaviti isporuka električne energije i u slučaju neizvršavanja obaveze plaćanja za isporučenu električnu energiju u propisanom odnosno ugovorenom roku. Pre obustave kupcu se dostavlјa pismena opomena. Ukoliko kupac smatra da mu je nepravilno obustavlјena isporuka električne energije može uložiti prigovor: isporučiocu električne energije, Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Balkanska 13, kao i Sektoru tržišne inspekcije, Beograd, Nemanjina 22-26.

Za obustavu isporuke električne energije odnosno isklјučenje objekta kupca sa distributivnog sistema zbog duga i ponovni nastavak isporuke električne energije kao i za otpis duga, otpis kamate i otplatu na rate nadležan je energetski subjekt koji kupca snadbeva električnom energijom, odnosno nadležno privredno društvo za distribuciju električne energije.

Sticanje statusa energetski zaštićenog kupca

Postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca pokreće se podnošenjem zahteva za sticanje statusa (u dalјem tekstu: zahtev) nadležnom organu jedinice lokalne samouprave u skladu sa Uredbom o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije („Službeni glasnik RS", br. 90/2013).

Uverenje o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca iz člana 5. stav 1. ove uredbe izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

 

Odelјenje za elektroenergetsku inspekciju

1. Problem lošeg stanja 0.4 kV i 10 kV mreže

Odgovor:

Potrebno je da kupac u pisanoj formi prijavi problem nadležnom energetskom subjektu, sa detalјnim opisom problema.

Ukoliko kupac ne dobije odgovor od nadležnog energetskog subjekta ili energetski subjekt ne preduzme neophodne mere u cilјu otklanjanja prijavlјenog problema, može se obratiti elektroenergetskom inspektoru, takođe u pisanoj formi sa detalјnim opisom problema i kopijom dokumentacije sa prijemnim pečatom nadležnog energetskog subjekta kome je navedeni problem prijavlјen.

2. Problem loših naponskih prilika kod kupaca električne energije priklјučenih na naponskom nivou 0.4 kV

Odgovor:

Odredbom člana 2. Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Sl.glasnik RS br. 63/13) propisana su dopuštena odstupanja od ± 10% nazivnog napona za sve naponske nivoe izuzev 400 kV, gde je dopušteno odstupanje od ±5% nazivnog napona.

U slučaju problema loših naponskih prilika, potrebno je da se kupac u cilјu ostvarivanja svojih prava na isporuku električne energije odgovarajućeg kvaliteta, u pisanoj formi prijavi problem nadležnom energetskom subjektu, sa detalјnim opisom problema.

Ukoliko kupac ne dobije odgovor od nadležnog energetskog subjekta ili energetski subjekt ne preduzme neophodne mere u cilјu otklanjanja prijavlјenog problema, kupac se može obratiti elektroenergetskom inspektoru, takođe u pisanoj formi sa detalјnim opisom problema i kopijom dokumentacije sa prijemnim pečatom nadležnog energetskog subjekta kome je navedeni problem prijavlјen.

3. Problem čestih ispada izvoda sa kojih se napajaju kupci električne energije na određenom konzumnom području

Odgovor:

U slučaju problema čestih ispada izvoda sa kojih se napajaju kupci električne energije na određenom konzumnom području, potrebno je da kupac, u cilјu ostvarivanja svojih prava na isporuku električne energije odgovarajućeg kvaliteta, u pisanoj formi prijavi problem nadležnom energetskom subjektu, sa detalјnim opisom problema.
Ukoliko kupac ne dobije odgovor od nadležnog energetskog subjekta ili energetski subjekt ne preduzme neophodne mere u cilјu otklanjanja prijavlјenog problema, može se obratiti elektroenergetskom inspektoru, takođe u pisanoj formi sa detalјnim opisom problema i kopijom dokumentacije sa prijemnim pečatom nadležnog energetskog subjekta kome je navedeni problem prijavlјen.

4. Problem prelaska energetskog subjekta koji koristi i održava energetske objekte preko nepokretnosti drugog vlasnika

Odgovor:

Članom 137. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da energetski subjekt koji koristi i održava energetske objekte ima pravo prelaska preko nepokretnosti drugog vlasnika radi izvođenja radova na održavanju, kontroli ispravnosti objekta, uređaja, postrojenja ili opreme, kao i izvođenja drugih radova i upotrebe nepokretnosti na kojoj se izvode navedeni radovi samo dok ti radovi traju. Stavom 2. navedenog člana propisano je da je vlasnik nepokretnosti dužan da omogući pristup energetskim objektima iz stava 1. ovog člana i da trpi i ne ometa izvršenje radova iz stava 1. ovog člana.

Stavom 3. navedenog člana propisano je da je energetski subjekt iz stava 1. ovog člana dužan da nadoknadi štetu koju nanese vlasniku nepokretnosti u toku izvođenja radova, čiju visinu utvrđuju sporazumno. U slučaju da vlasnik nepokretnosti i energetski subjekt ne postignu sporazum u smislu prethodnog stava, odluku o tome donosi nadležni sud.

5. Problem izmeštanja energetskog objekta

Odgovor:

Članom 138. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da nadležni organ može naložiti izmeštanje energetskog objekta samo u slučaju izgradnje objekata saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture, objekata za potrebe odbrane zemlјe, vodoprivrednih objekata i objekata za zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih objekata koji se u smislu zakona o eksproprijaciji smatraju objektima od opšteg interesa, a koji se, zbog prirodnih ili drugih karakteristika, ne mogu graditi na drugoj lokaciji, kao i u slučaju izgradnje objekata i izvođenja radova na eksploataciji rudnog blaga.

U navedenom slučaju troškove izmeštanja energetskog objekta, podrazumevajući i troškove gradnje, odnosno postavlјanja tog energetskog objekta na drugoj lokaciji, snosi investitor objekta zbog čije izgradnje se izmešta energetski objekat.

6. U kojim slučajevima se kupcu može obustaviti isporuka električne energije?

Odgovor:

Članom 147. stavom 1. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da snabdevač, odnosno javni snabdevač može zahtevati od operatora sistema obustavu isporuke električne energije, odnosno prirodnog gasa krajnjem kupcu zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o prodaji.

Stavom 3. istog člana propisano je da je snabdevač, odnosno javni snabdevač dužan da pre podnošenja zahteva operatoru sistema za obustavu isporuke krajnjem kupcu zbog neizvršenih obaveza krajnjeg kupca iz ugovora o prodaji, kupca prethodno u pismenoj formi upozori da, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 30 dana od dana dostavlјanja upozorenja, izmiri dospele obaveze, odnosno postigne sporazum o izvršenju obaveze, kao i da upozori kupca na obavezu preduzimanja svih potrebnih mera radi zaštite života ili zdravlјa lјudi, bezbednosti imovine i zaštite životne sredine.

Stavom 4. istog člana propisano je da ukoliko kupac ne izmiri obaveze u ostavlјenom roku, snabdevač, odnosno javni snabdevač podnosi zahtev za obustavu isporuke električne energije operatoru sistema na koji je priklјučen objekat kupca.

Članom 152. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da je kupac dužan da omogući ovlašćenim licima operatora sistema pristup mernim uređajima i instalacijama, kao i mestu priklјučka radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene, održavanja i kontrole ispravnosti mernih i drugih uređaja sa mernim ormanima, uređenja mernog mesta i obustave isporuke energije. U slučaju da kupac, onemogući pristup ovlašćenim licima operatora sistema, operator sistema ima pravo izmeštanja mernog mesta, a kupac je dužan da trpi izmeštanje u skladu sa tehničkim uslovima utvrđenim pravilima o radu sistema na koji je objekat priklјučen. Operator sistema ima pravo da obustavi isporuku električne energije, ako u slučaju iz stava 2. ovog člana izmeštanje mernog mesta nije moguće u skladu sa propisima i tehničkim uslovima utvrđenim pravilima o radu sistema.

Članom 153. stav 1. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da će u slučaju tehničkih ili drugih smetnji u isporuci električne energije čiji je uzrok na objektu kupca ili u slučaju kada kupac ne izvršava ugovorne obaveze, operator sistema obustaviti isporuku energije kupcu, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom, aktom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom i drugim propisima donetim u skladu sa ovim zakonom.

Članom 31. Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Sl.glasnik RS br. 63/13) propisano je da se krajnjem kupcu električne energije može obustaviti isporuka električne energije u slučajevima i pod uslovima utvrđenim Zakonom i ovom uredbom, a naročito u slučaju:

 1. kada troši električnu energiju suprotno uslovima koji su utvrđeni u odobrenju za priklјučenje, osim u slučajevima za koje je Zakonom predviđeno isklјučenje sa sistema;
 2. kada ne svede vršno opterećenje na odobrenu vrednost posle pismenog upozorenja operatora sistema;
 3. kada preko svoje instalacije bez odobrenja operatora sistema dozvoli drugom kupcu potrošnju električne energije;
 4. kada neovlašćeno zameni glavni osigurač ili uređaj za ograničenje snage, osiguračem odnosno uređajem veće snage od odobrene i druge uređaje za ograničenje snage, ako se ne utiče na tačnost merenja električne energije.

Članom 32. stav 1. Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Sl.glasnik RS br. 63/13) propisano je da će operator sistema na zahtev snabdevača, odnosno javnog snabdevača obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu zbog neizvršenih obaveza po ugovoru o prodaji električne energije, na način i pod uslovima propisanim Zakonom i ovom uredbom.

7. Da li je snabdevač, odnosno javni snabdevač dužan da upozori krajnjeg kupca pre podnošenja zahteva operatoru sistema za obustavu isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza po ugovoru o prodaji električne energije?

Odgovor:

Članom 147. stavom 3. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da je snabdevač, odnosno javni snabdevač dužan da pre podnošenja zahteva operatoru sistema za obustavu isporuke krajnjem kupcu zbog neizvršenih obaveza krajnjeg kupca iz ugovora o prodaji, kupca prethodno u pismenoj formi upozori da, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 30 dana od dana dostavlјanja upozorenja, izmiri dospele obaveze, odnosno postigne sporazum o izvršenju obaveze, kao i da upozori kupca na obavezu preduzimanja svih potrebnih mera radi zaštite života ili zdravlјa lјudi, bezbednosti imovine i zaštite životne sredine.

Članom 153. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da pre obustave isporuke električne energije, u slučaju tehničkih ili drugih smetnji u isporuci električne energije čiji je uzrok na objektu kupca ili u slučaju kada kupac ne izvršava ugovorne obaveze, kupcu mora biti dostavlјena pismena opomena u kojoj je određen rok za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nedostataka, koji ne može biti kraći od tri dana od dana dostavlјanja opomene.

Članom 153. stav 5. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da je Operator sistema dužan da obustavi isporuku električne energije i na zahtev kupca, pod uslovom da se obustava zahteva za period od najmanje godinu dana.

Članom 32. stav 3. Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Sl.glasnik RS br. 63/13) propisano je da navedeno upozorenje, pored podataka o snabdevaču, odnosno javnom snabdevaču, sadrži i:

 1. iznos duga i podatke o objektu, odnosno objektima na koje se dug odnosi;
 2. rok za izmirenje duga;
 3. način i uslove ponude za zaklјučenje sporazuma o izvršenju obaveze;
 4. obaveštenje o načinu i rokovima obaveštavanja snabdevača, odnosno javnog snabdevača o izmirenju duga;
 5. obaveštenje da će snabdevač, odnosno javni snabdevač, u slučaju da se dug ne izmiri, pokrenuti postupak obustave isporuke električne energije podnošenjem zahteva operatoru sistema na koji je objekat krajnjeg kupca priklјučen, sa navođenjem zakonskog roka od osam dana u kojem je operator sistema obavezan da obustavu izvrši;
 6. upozorenje krajnjem kupcu na obavezu preduzimanja svih potrebnih mera radi zaštite života ili zdravlјa lјudi, bezbednosti imovine i zaštite životne sredine, za slučaj da do obustave isporuke dođe;
 7. obaveštenje da u slučaju obustave isporuke električne energije, krajnji kupac ima pravo na prigovor i o načinu i roku za podnošenje prigovora;
 8. informaciju o načinu obaveštavanja snabdevača, odnosno javnog snabdevača o izmirivanju obaveze, radi nastavka isporuke električne energije;
 9. obaveštenje da obustavom isporuke električne energije ne prestaje ugovor o prodaji, odnosno ugovor o korišćenju sistema, zbog čega krajnji kupac za vreme obustave ima obaveze koje se odnose na pristup sistemu;
 10. druge podatke i obaveštenja u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

Članom 32. stav 3. Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Sl.glasnik RS br. 63/13) propisano je da navedeno upozorenje može biti sadržano i u računu za električnu energiju.

Članom 34. Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Sl.glasnik RS br. 63/13) propisano je da je operator sistema dužan da pre obustave isporuke električne energije kupcu dostavi pismenu opomenu sa navođenjem roka za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nedostataka, koji ne može biti kraći od tri dana od dana dostavlјanja opomene i u slučaju kada izmeštanje mernog mesta kupca nije moguće u skladu sa propisima i tehničkim uslovima utvrđenim pravilima o radu sistema.

8. Koja su prava kupca električne energije u vezi sa obustavom isporuke električne energije?

Odgovor:

Članom 155. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da u slučaju obustave isporuke ili isklјučenja objekta kupca, u smislu čl. 147 , 152. i 153. ovog zakona, kupac ima pravo na prigovor, da je operator sistema dužan da po prigovoru odluči u roku od 3 dana od dana prijema prigovora i da je u slučaju osnovanosti prigovora, operator sistema obavezan da nastavi isporuku električne energije, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24 časa od momenta utvrđivanja da je prigovor osnovan.

Članom 153.stav 4. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da je operator sistema dužan da nastavi isporuku električne energije najkasnije 24 časa po otklanjanju razloga zbog kojih je obustava izvršena.

Članom 33.stav 2. Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Sl.glasnik RS br. 63/13) propisano je da je operator sistema obavezan da nastavi isporuku električne energije u objektu krajnjeg kupca odmah po prijemu obaveštenja snabdevača da su otklonjeni razlozi za izvršenu obustavu isporuke električne energije iz člana 32. ove uredbe (zbog neizvršenih obaveza po ugovoru o prodaji električne energije).

9. U kojim slučajevima je energetski subjekt dužan da isklјuči objekat sa prenosnog odnosno distributivnog elektroenergetskog sistema i da li je operator sistema dužan da dostavi kupcu pismeno obaveštenje o isklјučenju?

Odgovor:

Članom 154. stav 1. i 2. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da je operator sistema dužan da objekat isklјuči sa sistema, ako je obustava isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza po ugovoru o prodaji električne energije trajala duže od godinu dana , u slučaju kada objekat, odnosno instalacije objekta ne ispunjavaju uslove u skladu sa propisima i predstavlјaju neposrednu opasnost po život, zdravlјe lјudi, životnu sredinu i imovinu, kao i kada to zahteva kupac.

Članom 154. stav 3. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da pre isklјučenja kupcu mora biti dostavlјeno pismeno obaveštenje o isklјučenju, najmanje 24 časa ranije, osim ako je već nastupilo ugrožavanje života i zdravlјa lјudi, životne sredine i imovine ili bi odlaganje isklјučenja moglo prouzrokovati požar, eksploziju, električni udar i zagađenja, odnosno druge štetne posledice.

10. Koja je razlika između obustave isporuke električne energije i isklјučenja objekta sa prenosnog odnosno distributivnog elektroenergetskog sistema?

Odgovor:

Članom 153.stav 4. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da je operator sistema dužan da nastavi isporuku električne energije najkasnije 24 časa po otklanjanju razloga zbog kojih je obustava izvršena.

Članom 33.stav 2. Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Sl.glasnik RS br. 63/13) propisano je da je operator sistema obavezan da nastavi isporuku električne energije u objektu krajnjeg kupca odmah po prijemu obaveštenja snabdevača da su otklonjeni razlozi za izvršenu obustavu isporuke električne energije iz člana 32. ove uredbe (zbog neizvršenih obaveza po ugovoru o prodaji električne energije).

Članom 29. Zakona o energetici (Sl.glasnik RS br. 57/11, 80/11-ispr., 93/12 i 124/12) propisano je da se Odobrenje za priklјučenje objekta kupca ili proizvođača električne energije koji su već priklјučeni na prenosni ili distributivni sistem izdaje i u slučaju i ponovnog priklјučenja usled isklјučenja.

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19