Naslovna » Sistem energetskog menadžmenta

Sistem energetskog menadžmenta

VAŽNO OBAVEŠTENjE:
POMERANjE ROKA ZA DOSTAVLjANjE GODIŠENjEG IZVEŠTAJA

Rok u kojem su obveznici sistema energetskog menadžmenta u obavezi da dostave godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije produžava se i ističe tridesetog dana od dana prestanka vanrednog stanja.

U skladu sa članom 18. stav 5. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), obveznici sistema energetskog menadžmenta u obavezi su da dostave Ministarstvu godišnji izveštaj o ostvarivanju ciljeva uštede energije na propisanom obrascu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. U novonastalim okolnostima proglašenog vanrednog stanja, ovaj rok se produžava kako je gore navedeno.

O sistemu energetskog menadžmenta

Sistem energetskog menadžmena je sistem organizovanog upravlјanja energijom na način da obveznici sistema energetskog menadžmenta izvršavaju zakonom propisane obaveze sa cilјem da se postigne racionalno korišćenje energije uz što manje troškova.

Obveznici sistema energetskog menadžmenta su privredna društva koja koriste više energije od količine koju propiše Vlada, organi državne uprave i drugi organi Republike Srbije, organi autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika i javne službe koje koriste objekte u javnoj svojini. Oni imaju obavezu da realizuju planirani cilј uštede energije koji propisuje Vlada, da dostavlјaju godišnji izveštaj o potrošnji energije, da imenuju potreban broj energetskih meandžera i o tome obaveste ministarstvo nadležno za poslove energetike, da donose program i plan energetske efikasnosti, sprovode mere za efikasno korišćenje energije, dostavlјaju ministarstvu nadležnom za poslove energetike izveštaje o ostarivanju cilјeva sadržanih u programu i planu energetske efikasnosti, obezbeđuju sprovođenje energetskih pregleda najmanje jednom u pet godina (obveznici sistema iz javnog sektora najmanje jednom u 10 godina) i da preduzimaju druge aktivnosti i mere u skladu sa zakonom.

Zakon o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i donete podzakonske akte kojima se uređuje sistem energetskog menadžmenta možete naći na sledećoj adresi: http://www.mre.gov.rs/dokumenta-efikasnost-izvori.php.

Privredna društva i druga pravna lica koja nemaju zakonsku obavezu da budu obveznici sistema, mogu postati obveznici sistema i izvršavati zakonom propisane obaveze ako donesu takvu odluku.

Organizacija za obuku energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika

Organizacija za obuku energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Rešenjem ministra rudarstva i energetike broj 401-00-00204/2/2015-06 od 19. oktobra 2015. godine Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu iz Beograda, Ulica kralјice Marije broj 16, ovlašćen je za obavlјanje poslova obuke energetskih menadžera i ovlašćenih energetskih savetnika.

Link sa internet stranicom Mašinskog fakulteta u Beogradu na kojoj se nalaze informacije u vezi sa obukom: http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/obuke/obuka-energetskih-menadzera/start.

Priručnik za obuku energetskih menadžera

Priručnik za obuku energetskih menadžera za oblast opštinske energetike možete preuzeti ovde.

Priručnik za obuku energetskih menadžera za oblast industrijske energetike možete preuzeti ovde.

Priručnik za obuku energetskih menadžera za oblast energetike zgrada možete preuzeti ovde.

 

Sistem energetskog menadžmenta – najčešća pitanja i odgovori

1. LICENCA ENERGETSKOG MENADžERA

Koja je procedura za izdavanje licence za energetskog menadžera?

Kandidati koji su položili ispit za energetskog menadžera podnose pisani zahtev za izdavanje licence na adresu Ministarstva rudarstva i energetike, Beograd, Nemanjina broj 22-26. Uz zahtev kandidati podnose dokaz o tri godine radnog iskustva u struci i plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za licencu. Licenca se izdaje rešenjem u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva.

Da li je uz zahtev za izdavanje licence potrebno priložiti uverenje o položenom ispitu za energetskog menadžera?

Uz zahtev za izdavanje licence nije potrebno priložiti uverenje o položenom ispitu za energetskog menadžera. Ovo uverenje Ministarstvo izdaje po službenoj dužnosti a kandidati koji žele da podignu uverenje treba da podnesu zahtev i plate republičku administrativnu taksu.

Kako se u postupku izdavanja licence dokazuje radno iskustvo u struci?

Radno iskustvo u struci se dokazuje putem originala ili fotokopije (koja ne mora biti overena) potvrde, ugovora o radu, ili drugog akta iz kojeg se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo.

Struka na koju se odnosi dokaz o tri godine radnog iskustva, jeste struka koja je uslov za polaganje ispita za energetskog menadžera, u skladu sa članom 29. Zakona o efikasnom korišćenju energije

Primer kako treba da glasi potvrda možete videti ovde.

Koliko iznosi republička administrativna taksa za uverenje o položenom ispitu i za licencu energetskog menadžera i kako se popunjava uplatnica?

Taksa za uverenje o položenom ispitu za obavljanje poslova energetskog menadžera iznosi 410 dinara.

Taksa za licencu za obavljanje poslova energetskog menadžera iznosi 820 dinara.

Republička administrativna taksa se uplaćuje na račun broj: 840-742221843-57, model je 97 a poziv na broj (odobrenja), u zavisnosti od prebivališta uplatioca, možete naći ovde.

Da li se može izdati licenca bez položenog ispita za energetskog menadžera?

Licenca se ne može izdati bez položenog ispita za energetskog menadžera, bez obzira na stručne kvalifikacije lica koje je zainteresovano za dobijanje licence. Naime, prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije, član 33. stav 3. tačka 1), uverenje o položenom ispitu za energetskog menadžera, a samim tim i položen ispit za energetskog menadžera jeste uslov za izdavanje licence.

2. PRIJAVA O GODIŠNјOJ POTROŠNјI PRIMARNE ENERGIJE

Kome i na koju adresu treba dostaviti prijavu i proračun o godišnjoj potrošnji primarne energije?

Popunjenu prijavu i proračun o ostvarenoj godišnjoj potrošnji primarne energije treba dostaviti Ministarstvu rudarstva i energetike, i to:

 • preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Kralјa Milana 36, sa napomenom: Za sistem energetskog menadžmenta – Prijava o potrošnji energije i
 • na elektronsku adresu: sem@mre.gov.rs , u Pdf formatu i u Word/Excell formatu

Ko je u obavezi da dostavi prijavu i proračun o godišnjoj potrošnji primarne energije i koji obrasci se dostavlјaju?

Na osnovu člana 9. Uredbe o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih cilјeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), prijavu o godišnjoj potrošnji primarne energije dostavlјaju privredna društva koja na najmanje jednoj lokaciji, koja se vodi na posebnoj adresi, imaju objekte za obavlјanje delatnosti čija je ostvarena godišnja potrošnja primarne energije veća od:

 1. 2.500 toe (104,67 TJ ili 29,08 GWh) godišnje za privredna društva čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru i koja obavlјaju delatnosti navedene u sektoru A - F Uredbe o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10);
 2. 1.000 toe (41,87 TJ ili 11,63 GWh) godišnje za privredna društva čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga i koja obavlјaju delatnosti navedene u Sektoru G-N i P-S Uredbe o klasifikaciji delatnosti.

Privredna društva pod tačkom 1) dostavlјaju popunjen obrazac 1- Prijava o godišnjoj potrošnji primarne energije i obrazac 2 - Proračun godišnje potrošnje primarne energije za privredna društva čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru.

Privredna društva pod tačkom 2) dostavlјaju popunjen obrazac 1 - Prijava o godišnjoj potrošnji primarne energije i obrazac 3 - Proračun godišnje potrošnje primarne energije za privredna društva čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga.

Preporuka za javne službe o dostavlјanju prijave i proračuna o godišnjoj potrošnji primarne energije

Ustanove i preduzeća kao javne službe koji prelaze Uredbom propisanu graničnu potrošnju primarne energije treba da popune i dostave Ministarstvu rudarstva i energetike prijavu i proračun ostvarene godišnje potrošnje primarne energije u prethodnoj kalendarskoj godini, da bi se prijavili kao obveznici sistema energetskog menadžmenta.

Ustanove su obveznici sistema energetskog menadžmenta ako na najmanje jednoj lokaciji, koja se vodi na posebnoj adresi, imaju objekte u javnoj svojini koji troše više od 1000 toe godišnje.

Preduzeća kao javne službe su obveznici sistema energetskog menadžmenta ako na najmanje jednoj lokaciji, koja se vodi na poebnoj adresi, imaju objekte u javnoj svojini koji troše više od 2.500 toe godišnje.

Preduzeća čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru, koji obavlјaju delatnosti navedene u Sektoru A - F Uredbe o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), treba da dostave popunjen obrazac 1- Prijava o godišnjoj potrošnji primarne energije i obrazac 2 - Proračun godišnje potrošnje primarne energije za privredna društva čija je pretežna delatnost u proizvodnom sektoru.

Ustanove, kao i preduzeća čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga, koji obavlјaju delatnosti navedene u Sektoru G-N i P-S Uredbe o klasifikaciji delatnosti, treba da dostave popunjen obrazac 1 - Prijava o godišnjoj potrošnji primarne energije i obrazac 3 - Proračun godišnje potrošnje primarne energije za privredna društva čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga.

3. GODIŠNјI IZVEŠTAJ

Da li ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač opština (grad, autonomna pokrajina ili Republika) podnose samostalno godišnji izveštaj o ostvarivanju cilјeva uštede energije, ili to čini uprava jedinice lokalne samouprave (autonomne pokrajine, Republike)?

Ustanove i preduzeća kao javne službe koji su obveznici sistema energetskog menadžmenta (veliki potrošači energije koji na jednoj lokaciji godišnje troše primarnu energiju u količinama većim od propisanih) dostavlјaju Ministarstvu rudarstva i energetike godišnji izveštaj o ostvarivanju cilјeva uštede energije a kopiju tog izveštaja dostavlјaju nadležnom organu jedinice lokalne samouprave koja ih je osnovala, odn. nadležnom organu autonomne pokrajine ili Republike.

Ustanove i preduzeća kao javne službe koji nisu obveznici sistema sistema energetskog menadžmenta, su obuhvaćeni godišnjim izveštajem o ostvarivanju cilјeva uštede energije koji dostavlјa uprava jedinice lokalne samouprave koja ih je osnovala ako je ta jedinica lokalne samouprave obveznik sistema energetskog menadžmenta (ima više od 20.000 stanovnika).

Da li se godišnja potrošnja primarne energije na svim lokacijama sabira i tako prikazuje?

U Obrascu 1 - Prijava o godišnjoj potrošnji primarne energije, pod tačkom 1. navodi se ukupna – zbirna potrošnja energije za sve lokacije koje se navode pod tačkom 2. Pod tačkom 2. se navode podaci o godišnjoj potrošnji primarne energije za svaku pojedinačnu lokaciju podnosioca prijave koja prelazi propisanu graničnu potrošnju energije.

4. OBUKA ENERGETSKIH MENADžERA

Kakve vrste obuke za energetskog menadžera postoje?

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održavaju se obuke za energetske menadžere za oblast opštinske energetike, industrijske energetike i energetike zgrada.

Kada će se održati naredna obuka za obavljanje poslova energetskog menadžera?

Sve informacije u vezi sa terminima održavanja narednih obuka i ispita kao i drugih informaciju u vezi sa održavanjem ispita i obuka možete dobiti putem internet stranice Mašinskog fakulteta u Beogradu: http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/obuke/obuka-energetskih-menadzera/start.

Koje uslove treba da ispunjava lice koje namerava da polaže ispit za energetskog menadžera?

Prema članu 29. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), ispit za obavlјanje poslova energetskog menadžera može polagati lice koje:

 1. ima najmanje stečeno visoko obrazovanje prvog stepena akademskih studija u oblasti tehničko-tehnoloških nauka u obimu od 180 ESPB (evropski sistem prenosa bodova) i ima potvrdu o završenoj obuci za polaganje ispita za energetskog menadžera, ili
 2. ima stečeno visoko obrazovanje drugog stepena akademskih studija na master akademskim studijama u obrazovno-naučnim oblastima mašinstva, elektrotehnike ili tehnologije.

Kako se preciznije definiše ko ima pravo da polaže ispit za energetskog menadžera, odnosno šta spada u oblasti tehničko-tehnoloških nauka?

Na osnovu člana 3. Pravilnika o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih odnosno obrazovno-umetničkih polјa („Službeni glasnik RS”, br. 30/07, 112/08 i 72/09) naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa Tehničko-tehnoloških nauka su:

 1. Arhitektura;
 2. Biotehničke nauke;
 3. Građevinsko inženjerstvo;
 4. Geodetsko inženjerstvo;
 5. Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo;
 6. Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment;
 7. Inženjerstvo zaštite životne sredine;
 8. Mašinsko inženjerstvo;
 9. Organizacione nauke;
 10. Rudarsko inženjerstvo;
 11. Saobraćajno inženjerstvo;
 12. Tehnološko inženjerstvo;
 13. Metalurško inženjerstvo.