Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за унапређење енергетске ефикасности » Јавни позиви

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за унапређење енергетске ефикасности

Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈА СПРОВОДИ ОБУКУ ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ МЕНАЏЕРЕ
И ОВЛАШЋЕНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САВЕТНИКЕ

Најважније информације о Jавном позиву:

  • Датум објављивања у дневном листу „Политика” 24. јуни 2015. године
  • Рок за подношење пријава 24. јули 2015. године до 12 сати
  • Право на подношење пријава имају сва правна лица која испуњавају услове у складу са јавним позивом
  • У року од 30 дана од истека рока за подношење пријава Комисија за припрему и спровођење јавног позива за избор организације за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника ће на основу провере поднетих пријава предложити  Министру рударства и енергетике да изда овлашћења за обуку
  • Лица за контакт: Биљана Млинар, тел. број 011/36-04-490 и Весна Родић, тел. број 011/360-44-59, e-mail: ems@mre.gov.rs.

Текст Јавног позива за избор организације која спроводи обуку за енергетске менаџере и овлашћене енергетске саветника са прилозима:

Прилог 1. Препоруке за начин рада и унутрашњу организацију организације за обуку
Прилог 2. Споразум о коришћењу опреме за држање практичне обуке за ЕМ и ЕС
Прилог 3. Списак лабораторијске опреме и мерних инструмената

Документ за преузети:

 

Изабрана Организација за обуку

На основу резултата спроведеног Јавног позива, Министар рударства и енергетике донео је решење број 401-00-00204/2/2015-06 од 19. октобра 2015. године којим се овлашћује Машински факултет Универзитета у Београду за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника. Решење је донето на основу члана 31. ст. 2. и 3. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13) и објављено у „Службеном гласнику РС”, број 95/15. Овлашћење траје четири године од дана доношење решења.

Организација за обуку спроводи послове обуке у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и следећим подзаконским актима:

  • Правилником о условима у погледу кадрова, опреме и простора организације која спроводи обуку за енергетске менаџере и овлашћене енергетске саветнике („Службени гласник РС”, број 12/15) и
  • Прaвилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера („Службени гласник РС”, број 12/15),

Преузмите документ у ПДФ формату