Насловна » Сектори » Геологија и рударство » Одсек за правне и економске послове у области геологије и рударства

Сектори

Сектор за геологију и рударство

Одсек за правне и економске послове у области геологије и рударства

У Одсеку за правне и економске послове у области геологије и рударства обављају се    послови који се односе на:

 • израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области         геологије и рударства и усклађивање прописа са прописима Европске уније;
 • израду анализа ефеката примене тих прописа; припрему мишљења и објашњења о примени закона и других прописа из ове области;
 • припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области;
 • организацију стручних састанака и скупова у вези припреме и примене прописа из области рударства и геологије;
 • сарадњу са представницима локалне самоуправе у вези са решавањем питања од значаја за примену прописа из ове области;
 • учешће у праћењу и контроли поступка издавања одобрења из области геологије и рударства;
 • праћење реализације наплате накнада за експлоатацију минералних сировина;
 • праћење стања у области економских трендова у области коришћења и цена минералних сировина;
 • учешће у припреми стручних подлога и израду предлога аката у поступку давања концесија за истраживање и експлоатацију минералних сировина;
 • учешће у припреми предлога пројеката из области рударства и геологије који се могу финансирати из донација међународних институција;
 • израду решења по жалбама на решења рударских и геолошких инспектора и решења по предлогу за поништење правоснажних решења;
 • припрему одговора на тужбе у управном спору по другостепеним решењима; припрему предлога одлука, закључака и информација за Владу;
 • праћење вршења поверених послова од стране надлежних покрајинских и општинских органа;
 • припрему годишњег плана рада,
 • припрему финансијског плана рада сектора;
 • учествовање у поступку закључивања финансијских уговора из области рударства и геологије,
 • други послови из делокруга Одсека.

 

 WEBGIS GEOLISS