Насловна » Систем енергетског менаџмента

Систем енергетског менаџмента

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:
ПОМЕРАЊЕ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ГОДИШЕЊЕГ ИЗВЕШТАЈА

Рок у којем су обвезници система енергетског менаџмента у обавези да доставе годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије продужава се и истиче тридесетог дана од дана престанка ванредног стања.

У складу са чланом 18. став 5. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), обвезници система енергетског менаџмента у обавези су да доставе Министарству годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије на прописаном обрасцу најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. У новонасталим околностима проглашеног ванредног стања, овај рок се продужава како је горе наведено.

О систему енергетског менаџмента

Систем енергетског менаџмена је систем организованог управљања енергијом на начин да обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова.

Обвезници система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе више енергије од количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи Републике Србије, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 20.000 становника и јавне службе које користе објекте у јавној својини. Они имају обавезу да реализују планирани циљ уштеде енергије који прописује Влада, да достављају годишњи извештај о потрошњи енергије, да именују потребан број енергетских меанџера и о томе обавесте министарство надлежно за послове енергетике, да доносе програм и план енергетске ефикасности, спроводе мере за ефикасно коришћење енергије, достављају министарству надлежном за послове енергетике извештаје о остаривању циљева садржаних у програму и плану енергетске ефикасности, обезбеђују спровођење енергетских прегледа најмање једном у пет година (обвезници система из јавног сектора најмање једном у 10 година) и да предузимају друге активности и мере у складу са законом.

Закон о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13) и донете подзаконске акте којима се уређује систем енергетског менаџмента можете наћи на следећој адреси: http://www.mre.gov.rs/dokumenta-efikasnost-izvori.php.

Привредна друштва и друга правна лица која немају законску обавезу да буду обвезници система, могу постати обвезници система и извршавати законом прописане обавезе ако донесу такву одлуку.

Организација за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника

Организација за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника је Машински факултет Универзитета у Београду.

Решењем министра рударства и енергетике број 401-00-00204/2/2015-06 од 19. октобра 2015. године Машински факултет Универзитета у Београду из Београда, Улица краљице Марије број 16, овлашћен је за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника.

Линк са интернет страницом Машинског факултета у Београду на којој се налазе информације у вези са обуком: http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/obuke/obuka-energetskih-menadzera/start.

Приручник за обуку енергетских менаџера

Приручник за обуку енергетских менаџера за област општинске енергетике можете преузети овде.

Приручник за обуку енергетских менаџера за област индустријске енергетике можете преузети овде.

Приручник за обуку енергетских менаџера за област енергетике зграда можете преузети овде.

 

Систем енергетског менаџмента – најчешћа питања и одговори

1. ЛИЦЕНЦА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏЕРА

Која је процедура за издавање лиценце за енергетског менаџера?

Кандидати који су положили испит за енергетског менаџера подносе писани захтев за издавање лиценце на адресу Министарства рударства и енергетике, Београд, Немањина број 22-26. Уз захтев кандидати подносе доказ о три године радног искуства у струци и плаћеној републичкој административној такси за лиценцу. Лиценца се издаје решењем у року од 30 дана од дана поношења захтева.

Да ли је уз захтев за издавање лиценце потребно приложити уверење о положеном испиту за енергетског менаџера?

Уз захтев за издавање лиценце није потребно приложити уверење о положеном испиту за енергетског менаџера. Ово уверење Министарство издаје по службеној дужности а кандидати који желе да подигну уверење треба да поднесу захтев и плате републичку административну таксу.

Како се у поступку издавања лиценце доказује радно искуство у струци?

Радно искуство у струци се доказује путем оригинала или фотокопије (која не мора бити оверена) потврде, уговора о раду, или другог акта из којег се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство.

Струка на коју се односи доказ о три године радног искуства, јесте струка која је услов за полагање испита за енергетског менаџера, у складу са чланом 29. Закона о ефикасном коришћењу енергије

Пример како треба да гласи потврда можете видети овде.

Колико износи републичка административна такса за уверење о положеном испиту и за лиценцу енергетског менаџера и како се попуњава уплатница?

Такса за уверење о положеном испиту за обављање послова енергетског менаџера износи 410 динара.

Такса за лиценцу за обављање послова енергетског менаџера износи 820 динара.

Републичка административна такса се уплаћује на рачун број: 840-742221843-57, модел је 97 а позив на број (одобрења), у зависности од пребивалишта уплатиоца, можете наћи овде.

Да ли се може издати лиценца без положеног испита за енергетског менаџера?

Лиценца се не може издати без положеног испита за енергетског менаџера, без обзира на стручне квалификације лица које је заинтересовано за добијање лиценце. Наиме, према Закону о ефикасном коришћењу енергије, члан 33. став 3. тачка 1), уверење о положеном испиту за енергетског менаџера, а самим тим и положен испит за енергетског менаџера јесте услов за издавање лиценце.

2. ПРИЈАВА О ГОДИШЊОЈ ПОТРОШЊИ ПРИМАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Коме и на коју адресу треба доставити пријаву и прорачун о годишњој потрошњи примарне енергије?

Попуњену пријаву и прорачун о оствареној годишњој потрошњи примарне енергије треба доставити Министарству рударства и енергетике, и то:

 • препорученом поштом на адресу: Министарство рударства и енергетике, Краља Милана 36, са напоменом: За систем енергетског менаџмента – Пријава о потрошњи енергије и
 • на електронску адресу: sem@mre.gov.rs , у Pdf формату и у Word/Excell формату

Ко је у обавези да достави пријаву и прорачун о годишњој потрошњи примарне енергије и који обрасци се достављају?

На основу члана 9. Уредбе о утврђивању граничних вредности годишње потрошње енергије на основу којих се одређује која привредна друштва су обвезници система енергетског менаџмента, годишњих циљева уштеде енергије и обрасца пријаве о оствареној потрошњи енергије („Службени гласник РС”, број 18/16), пријаву о годишњој потрошњи примарне енергије достављају привредна друштва која на најмање једној локацији, која се води на посебној адреси, имају објекте за обављање делатности чија је остварена годишња потрошња примарне енергије већа од:

 1. 2.500 toe (104,67 ТЈ или 29,08 GWh) годишње за привредна друштва чија је претежна делатност у производном сектору и која обављају делатности наведене у сектору A - F Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10);
 2. 1.000 toe (41,87 ТЈ или 11,63 GWh) годишње за привредна друштва чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга и која обављају делатности наведене у Сектору G-N и P-S Уредбе о класификацији делатности.

Привредна друштва под тачком 1) достављају попуњен образац 1- Пријава о годишњој потрошњи примарне енергије и образац 2 - Прорачун годишње потрошње примарне енергије за привредна друштва чија је претежна делатност у производном сектору.

Привредна друштва под тачком 2) достављају попуњен образац 1 - Пријава о годишњој потрошњи примарне енергије и образац 3 - Прорачун годишње потрошње примарне енергије за привредна друштва чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга.

Препорука за јавне службе о достављању пријаве и прорачуна о годишњој потрошњи примарне енергије

Установе и предузећа као јавне службе који прелазе Уредбом прописану граничну потрошњу примарне енергије треба да попуне и доставе Министарству рударства и енергетике пријаву и прорачун остварене годишње потрошње примарне енергије у претходној календарској години, да би се пријавили као обвезници система енергетског менаџмента.

Установе су обвезници система енергетског менаџмента ако на најмање једној локацији, која се води на посебној адреси, имају објекте у јавној својини који троше више од 1000 toe годишње.

Предузећа као јавне службе су обвезници система енергетског менаџмента ако на најмање једној локацији, која се води на поебној адреси, имају објекте у јавној својини који троше више од 2.500 toe годишње.

Предузећа чија је претежна делатност у производном сектору, који обављају делатности наведене у Сектору A - F Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10), треба да доставе попуњен образац 1- Пријава о годишњој потрошњи примарне енергије и образац 2 - Прорачун годишње потрошње примарне енергије за привредна друштва чија је претежна делатност у производном сектору.

Установе, као и предузећа чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга, који обављају делатности наведене у Сектору G-N и P-S Уредбе о класификацији делатности, треба да доставе попуњен образац 1 - Пријава о годишњој потрошњи примарне енергије и образац 3 - Прорачун годишње потрошње примарне енергије за привредна друштва чија је претежна делатност у сектору трговине и услуга.

3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Да ли установе и јавна предузећа чији је оснивач општина (град, аутономна покрајина или Република) подносе самостално годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије, или то чини управа јединице локалне самоуправе (аутономне покрајине, Републике)?

Установе и предузећа као јавне службе који су обвезници система енергетског менаџмента (велики потрошачи енергије који на једној локацији годишње троше примарну енергију у количинама већим од прописаних) достављају Министарству рударства и енергетике годишњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије а копију тог извештаја достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе која их је основала, одн. надлежном органу аутономне покрајине или Републике.

Установе и предузећа као јавне службе који нису обвезници система система енергетског менаџмента, су обухваћени годишњим извештајем о остваривању циљева уштеде енергије који доставља управа јединице локалне самоуправе која их је основала ако је та јединица локалне самоуправе обвезник система енергетског менаџмента (има више од 20.000 становника).

Да ли се годишња потрошња примарне енергије на свим локацијама сабира и тако приказује?

У Обрасцу 1 - Пријава о годишњој потрошњи примарне енергије, под тачком 1. наводи се укупна – збирна потрошња енергије за све локације које се наводе под тачком 2. Под тачком 2. се наводе подаци о годишњој потрошњи примарне енергије za сваку појединачну локацију подносиоца пријаве која прелази прописану граничну потрошњу енергије.

4. ОБУКА ЕНЕРГЕТСКИХ МЕНАЏЕРА

Какве врсте обуке за енергетског менаџера постоје?

На Машинском факултету Универзитета у Београду одржавају се обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике, индустријске енергетике и енергетике зграда.

Када ће се одржати наредна обука за обављање послова енергетског менаџера?

Све информације у вези са терминима одржавања наредних обука и испита као и других информацију у вези са одржавањем испита и обука можете добити путем интернет странице Машинског факултета у Београду: http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/obuke/obuka-energetskih-menadzera/start.

Које услове треба да испуњава лице које намерава да полаже испит за енергетског менаџера?

Према члану 29. Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

 1. има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и има потврду о завршеној обуци за полагање испита за енергетског менаџера, или
 2. има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Како се прецизније дефинише ко има право да полаже испит за енергетског менаџера, односно шта спада у области техничко-технолошких наука?

На основу члана 3. Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних односно образовно-уметничких поља („Службени гласник РС”, бр. 30/07, 112/08 и 72/09) научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких наука су:

 1. Архитектура;
 2. Биотехничке науке;
 3. Грађевинско инжењерство;
 4. Геодетско инжењерство;
 5. Електротехничко и рачунарско инжењерство;
 6. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;
 7. Инжењерство заштите животне средине;
 8. Машинско инжењерство;
 9. Организационе науке;
 10. Рударско инжењерство;
 11. Саобраћајно инжењерство;
 12. Технолошко инжењерство;
 13. Металуршко инжењерство.