Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Potvrde o resursima i rezervama

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje potvrde o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda

Kratak opis usluge: Resursi i rezerve mineralnih sirovina, resursi i rezerve podzemnih voda, kao i geotermalni resursi, utvrđuju se na osnovu Elaborata o rezervama i/ili resursima, koji ocenjuje stručna Radna grupa koju imenuje Ministar. Ukoliko je ocena Elaborata pozitivna, Ministarstvo izdaje Rešenje – potvrdu o utvrđenim i razvrstanim rezervama i/ili resursima.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu: Nosilac istraživanja, tj. privredno društvo, odnosno pravno lice i preduzetnik koje je prethodno od nadležnog organa dobilo odobrenje za geološka istraživanja.

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 52. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015).

Uz zahtev za izdavanje potvrde o resursima i rezervama nosilac istraživanja podnosi:

 1. fotokopija odobrenja za istraživanje ili odobrenja za zadržavanje prava na istražni prostor, odnosno odobrenja za eksploataciju i /ili eksploataciono polјe;
 2. pregledna karta u odgovarajućoj razmeri sa koordinatama prelomnih tačaka utvrđenih resursa i rezervi mineralnih sirovina i podzemnih voda ili geotermalnih resursa;
 3. elaborat (elaborat o resursima i rezervama čvrstih mineralnih sirovina / elaborat o resursima i rezervama nafte, kondezata i prirodnih gasova / elaborat o resursima i rezervama podzemnih voda / elaborat o petrogeotermalnim resursima za potrebe dobijanja geotermalne energije).
 4. izveštaj kompetentnog lica geološke struke i kompetentnog lica rudarske struke o stručnoj oceni - reviziji elaborata o resursima i rezervama mineralnih sirovina, odnosno izveštaj stručnog lica geološke struke o stručnoj oceni - reviziji elaborata o resursima i rezervama podzemnih voda ili petrogeotermalnih resursa;
 5. dokaz o plaćenoj republičkoj, odnosno pokrajinskoj administrativnoj taksi za overu resursa i rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa;
 6. dokaz o pravu korišćenja podataka i rezultata istraživanja koji su rezultat geoloških istraživanja drugog privrednog subjekta ili su rezultat osnovnih i primenjenih geoloških istraživanja finansiranih iz budžeta Republike Srbije, ako su korišćeni u izradi elaborata.

*NAPOMENA: do imenovanja kompetentnih lica, reviziju odnosno stručnu ocenu elaborata obavlјaće stručna lica koje imenuje Ministar

Podnosilac zahteva snosi troškove stručne ocene-revizije elaborata.

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanje potvrde o resursima i rezervama možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 5)

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Nečelnika Odelјenja za geološka istraživanja i rudarstvo Velizara Nikolića (velizar.nikolic@mre.gov.rs).

Potvrdu o resursima i rezervama izdaje Ministarstvo u formi rešenja, koje je konačno i protiv koga se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte.

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19