Насловна » Сектори » Електроенергетика » Oдељење за електроенергетске и техничке послове

Сектори

Сектор за електроенергетику

Oдељење за електроенергетске и техничке послове

У Одељењу за електроенергетске и техничке послове обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области електроенергетике и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике, међународну сарадњу у области електроенергетике и припрему одговора према међународним организацијама; праћење рада енергетских субјеката чија је делатност производња електричне енергије, пренос, односно дистрибуција електричне енергије у вези са одржавањем и експлоатацијом тих објеката; праћење развоја и реализације пројеката изградње објеката за производњу електричне енергије преко 10 MW; праћење развоја преносног, односно дистрибутивног система и повезивања преносног система са другим системима; праћење реализације пројеката изградње и реконструкције објеката за производњу, пренос, односно дистрибуцију електричне енергије; праћење реализације мера за смањење губитака у преносном, односно дистрибутивном систему, праћење реализације преузимања мерно разводних ормана, прикључака и друге опреме; припрему предлога решења о изузећу од примене правила за приступ систему; праћење снабдевања купаца електричном енергијом; праћење отварања тржишта електричне енергије и његово повезивање са тржиштима електричне енергије у региону и Европи; припрему техничких подлога за издавање енергетских дозвола као и за расписивање јавног тендера и концесија за изградњу електроенергетских објеката; праћење и анализу увоза и извоза електричне енергије; праћење реализације Енергетског биланса у делу производње, снабдевања електричне енергије, преноса, односно дистрибуције електричне енергије, припрему предлога мера у случају када је угрожена сигурност снабдевања купаца и функционисање електроенергетског система; праћење и анализa заштите купаца у области електроенергетике, као и други послови из делокруга Одељења.

 • Одсек за производњу, снабдевање и тржиште електричне енергије

  У Одсеку за производњу, снабдевање и тржиште електричне енергије обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из ове области и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; учешће у остваривању међународне сарадње у области електроенергетике и припрему одговора према међународним организацијама; праћење рада енергетских субјеката чија је делатност производња електричне енергије у вези са одржавањем и експлоатацијом објеката за производњу електричне енергије; праћење снабдевања купаца електричном енергијом; праћење отварање тржишта електричне енергије и његово повезивање са тржиштима електричне енергије у региону и Европи; праћење и анализу увоза и извоза електричне енергије; припрему техничких подлога за издавање енергетских дозвола у области производње електричне енергије и за расписивање јавног тендера и концесија за изградњу производних електроенергетских објеката; припрему предлога мера у случају када је угрожена сигурност снабдевања купаца и функционисање електроенергетског система, као и други послови из делокруга Одсека

 • Одсек за пренос и дистрибуцију електричне енергије

  У Одсеку за пренос и дистрибуцију електричне енергије обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области електроенергетике и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; прикупљање подлога за израду одговора према међународним организацијама; праћење рада енергетских субјеката чија је делатност пренос, односно дистрибуција електричне енергије у вези са одржавањем и експлоатацијом објеката за пренос, односно дистрибуцију електричне енергије; праћење реализације мера за смањење губитака у преносном, односно дистрибутивном систему; праћење реализације преузимања мерно разводних ормана, прикључака и друге опреме; припрему предлога решења о изузећу од примене правила за приступ систему; припрему техничких подлога за издавање енергетских дозвола као и за расписивање јавног тендера и концесија за изградњу електроенергетских објеката, као и други послови из делокруга Одсека.

 • Одсек за инвестиције и пројекте у области електроенергетике

  У Одсеку за инвестиције и пројекте у области електроенергетике обављају се послови који се односе на припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из ове области и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; учешће у сарадњи са релевантним институцијама и организацијама у земљи и иностранству; припрема података потребних за израду Стратегије развоја енергетике Републике Србије и Програма за њено остваривање у области производње електричне енегије, преноса, односно дистрибуције електричне енегије; активности у вези са промоцијом и реализацијом инвестиционих пројеката у области производње електричне енергије преко 10 MW, преноса и дистрибуције електричне енергије; праћење реализације пројеката изградње и реконструкције објеката за производњу, пренос, односно дистрибуцију електричне енергије; оцена подлога за закључивање међународних уговора за финансирање објеката у области производње електричне енегије, преноса, односно дистрибуције електричне енегије, као и други послови из делокруга Одсека.

 • Група за техничке прописе и заштиту купаца

  У Групи за техничке прописе и заштиту купаца обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области електроенергетике и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; праћење доношења директива Европске уније и осталих аката из области електроенергетике; праћење примене прописа у области електроенергетике у Републици Србији; припрему мишљења и објашњења о примени техничких прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; учешће у сарадњи са релевантним институцијама и организацијама у земљи и иностранству; праћење ИСС стандарда у области електроенергетике; учешће у провери испуњености услова за именовање и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености; праћење и анализa заштите купаца у области електроенергетике, као и други послови из делокруга Групе.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19