Насловна » Сектори » Електроенергетика

Сектори

Сектор за електроенергетику

У Сектору за електроенергетику обављају се послови који се односе на: електроенергетику; припрему подлога за израду стратегије развоја енергетике у области електричне енергије; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из ове области и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике; израду енергетског биланса у области електричне енергије; припрему предлога мера Владе у случају поремећаја у раду електроенергетског система или поремећаја на тржишту електричне енергије; предузимање мера ради обезбеђивања услова за сигурно снабдевање електричном енергијом; издавање енергетских дозвола за објекте за производњу електричне енергије снаге преко 10 MW; координацију послова у вези са пројектима и инвестицијама у области електроенергетике; израду аката која произлазе из других закона, а односе се на својину и инвеститорска права; припрему предлога решења о изузећу од примене правила за приступ систему; праћење заштите купаца у области електричне енергије; инспекцијски надзор, као и други послови из делокруга Сектора.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19