Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за одрживи развој и климатске промене у сектору енергетике

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за одрживи развој и климатске промене у сектору енергетике

У Одсеку за одрживи развој и климатске промене у сектору енергетике обављају се послови који се односе на: израду стратегија и планова заштите животне средине у области енергетике ради одрживог развоја; примену и праћење примене мера заштите животне средине у сектору енергетике, посебно са аспекта смањења утицаја сектора енергетике на климатске промене; припрему мишљења о нацртима закона, подзаконских аката и докумената које достављају на мишљење други овлашћени предлагачи; праћење примене прописаних услова заштите животне средине и климе у сектору енергетике; идентификацију и предлагање домаћих и међународних пројеката из области заштите животне средине и климатских промена у сектору енергетике; израду планова за улагање и планова за санацију животне средине у сектор енергетике, као и праћење реализације тих планова; учешће у активностима за приступање, потврђивање и реализацију међународних конвенција, билатералних споразума и њихових одговарајућих протокола, амандмана и одлука, које се односе на одрживи развој и климатске промене у области енергетике; сарадњу са међународним институцијама и организацијама у земљи и иностранству; припрему за састанке у оквиру рада Радне групе за заштиту животне средине установљене Уговором о оснивању Енергетске заједнице; праћење реализације међународних програма и пројеката везаних за одрживи развој у области енергетике на основу флексибилних мехнизама Кјото протокола, као и активности које произилазе из директива ЕУ о трговини емисијама гасова са ефектом стаклене баште, као и други послови из делокруга Одсека.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19