Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за стратешко планирање у енергетици

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за стратешко планирање у енергетици

У Одсеку за стратешко планирање у енергетици обављају се послови који се односе на: припрему и израду енергетске политике односно Стратегије развоја енергетике, Програма остваривања Стратегије, као и планских докумената у области енергетике на националном и локалном нивоу; праћење реализације Стратегије развоја енергетике, Програма остваривања Стратегије и других стратешких и планских докумената; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду техничких прописа из ове области, као и анализу ефеката примене тих прописа; припрему мишљења о нацртима закона, подзаконских аката, стратешких, планских и других докумената које достављају на мишљење други овлашћени предлагачи; сарадњу са међународним институцијама и организацијама у земљи и иностранству учешће у међународним пројектима и активностима везаним за стратешко планирање; израду и праћење реализације Енергетског биланса; праћење рада комуналне енергетике; припрему и предлагање домаћих и међународних пројеката из области стратешког планирања и комуналне енергетике; активности на унапређењу рада локалних система енергетике односно комуналне енергетике, као и други послови из делокруга Одсека.

 • Група за послове стратегије и планова у области развоја енергетских сектора

  У Групи за послове стратегије и планова у области развоја енергетских сектора обављају се послови који се односе на: припрему и израду енергетске политике односно Стратегије развоја енергетике, Програма остваривања Стратегије, као и планских докумената у области енергетике на националном и локалном нивоу; праћење реализације Стратегије развоја енергетике, Програма остваривања Стратегије и других стратешких и планских докумената; израду и праћење реализације Енергетског биланса; припрему и предлагање домаћих и међународних пројеката из области стратешког планирања; учешће у међународним пројектима и активностима везаним за стратешко планирање; припрему мишљења о нацртима закона, подзаконских аката, стратешких, планских и других докумената које достављају на мишљење други овлашћени предлагачи; сарадњу са међународним институцијама и организацијама у земљи и иностранству, као и други послови из делокруга Групе.

 • Група за локалну енергетику

  У Групи за локалну енергетику обављају се послови који се односе на: израду предлога мера и активности везаних за спровођење енергетске политике на локалном нивоу; припрему Стратегије развоја енергетике у Републици Србији у делу локалне енергетике; праћење реализације Стратегије и припрему предлога за њено усклађивање са реалним потребама за енергијом и енергентима у области локалне енергетике; припрему предлога Програма остваривања Стратегије развоја енергетике и праћење реализације Програма у делу локалне енергетике; припрему предлога Енергетског биланса Републике и праћење његове реализације у делу локалне енергетике; активности у вези са праћењем и унапређењем рада локалне енергетике; учешће у остваривању међународне сарадње у области стратешког планирања; израду годишње брошуре о енергији, као и други послови из делокруга Групе.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19