Насловна » Најчешћа питања » Сектор за електроенергетику

Најчешћа питања

Сектор за електроенергетику

Приговор на поступање запослених у привредним друштвима за дистрибуцију електричне енергије.

За поступање по приговорима надлежна су привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије као и ЈП „Електропривреда Србије”, Београд, Балканска 13.

Жалба по захтевима за промену имена купца на мерном уређају.

У складу са Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС”, бр. 63/13) члан 62. став 3. по захтеву за промену имена купца се не води управни поступак, већ се промена имена само региструје код испоручиоца електричне енергије а приликом разматрања захтева и поступања примењују се члан 62.

Приговор на висину обрачунате неовлашћене потрошње електричне енергије на мерном уређају.

Начин обрачуна неовлашћено преузете електричне енергије прописан је Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС”, бр. 63/13) члан 55.-58. Рекламација на висину износа за обрачунату неовлашћену потрошњу се може упутити: Привредном друштву које је издало рачун, Јавном Предузећу „Електропривреда Србије”, Београд, Балканска 13, као и Сектору тржишне инспекције, Београд, Немањина 22-26, у складу са Законом о заштити потрошача („Службени гласник РС”, br. 62/2014) члан 156. став2. тачка 6.

Пријава неовлашћене потрошње електричне енергије

За утврђивање неовлашћеног коришћења електричне енергије и предузимање мера у складу са законом надлежан је енергетски субјект, који обавља делатност дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом, у складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС” бр. 57/11 , 80/11 - исправка, 93/12 , 124/12) члан 157.

Прикључење на преносни или дистрибутивни систем

У случају када оператор система није одлучио по захтеву за прикључење објекта купца или произвођача електричне енергије на дистрибутивни или преносни систем у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева тј. није донео решење у управном поступку у законом прописаном року, жалба се подноси Агенцији за енергетику Републике Србије, Теразије 5, Београд, сагласно члану 130. Закона о енергетици.

У случају жалбе на висину трошкова прикључења иста се такође подноси Агенцији за енергетику Републике Србије, Београд, Теразије 5, у складу са чланом 130. Закона о енергетици.

Приговор на износ рачуна за електричну енергију

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС” бр. 57/11 , 80/11 - исправка, 93/12 , 124/12) за исправност и поузданост мерења електричне енергије као и за поступање по рекламацијама на испостављене рачуне надлежна су привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије. У случају да купац не реши спор са надлежним приведним друштвом, заштиту својих права може затражити подношењем жалбе Сектору тржишне инспекције, Београд, Немањина 22-26 у складу са Законом о заштити потрошача („Службени гласник РС”, br. 62/2014) члан 156.

Обустава испоруке електричне енергије због дуга

Молба за отпис дуга, камате, отплату дуга на рате и наставак испоруке електричне енергије.

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС” бр. 57/11, 80/11-исправка и 93/11 ) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС”, бр. 63/13), купцу се може обуставити испорука електричне енергије и у случају неизвршавања обавезе плаћања за испоручену електричну енергију у прописаном односно уговореном року. Пре обуставе купцу се доставља писмена опомена. Уколико купац сматра да му је неправилно обустављена испорука електричне енергије може уложити приговор: испоручиоцу електричне енергије, Јавном предузећу „Електропривреда Србије”, Београд, Балканска 13, као и Сектору тржишне инспекције, Београд, Немањина 22-26.

За обуставу испоруке електричне енергије односно искључење објекта купца са дистрибутивног система због дуга и поновни наставак испоруке електричне енергије као и за отпис дуга, отпис камате и отплату на рате надлежан је енергетски субјект који купца снадбева електричном енергијом, односно надлежно привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије.

Стицање статуса енергетски заштићеног купца

Поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца покреће се подношењем захтева за стицање статуса (у даљем тексту: захтев) надлежном органу јединице локалне самоуправе у складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне енергије („Службени гласник РС", бр. 90/2013).

Уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца из члана 5. став 1. ове уредбе издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.

 

Одељење за електроенергетску инспекцију

1. Проблем лошег стања 0.4 kV и 10 kV мреже

Одговор:

Потребно је да купац у писаној форми пријави проблем надлежном енергетском субјекту, са детаљним описом проблема.

Уколико купац не добије одговор од надлежног енергетског субјекта или енергетски субјект не предузме неопходне мере у циљу отклањања пријављеног проблема, може се обратити електроенергетском инспектору, такође у писаној форми са детаљним описом проблема и копијом документације са пријемним печатом надлежног енергетског субјекта коме је наведени проблем пријављен.

2. Проблем лоших напонских прилика код купаца електричне енергије прикључених на напонском нивоу 0.4 kV

Одговор:

Одредбом члана 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/13) прописана су допуштена одступања од ± 10% називног напона за све напонске нивое изузев 400 kV, где је допуштено одступање од ±5% називног напона.

У случају проблема лоших напонских прилика, потребно је да се купац у циљу остваривања својих права на испоруку електричне енергије одговарајућег квалитета, у писаној форми пријави проблем надлежном енергетском субјекту, са детаљним описом проблема.

Уколико купац не добије одговор од надлежног енергетског субјекта или енергетски субјект не предузме неопходне мере у циљу отклањања пријављеног проблема, купац се може обратити електроенергетском инспектору, такође у писаној форми са детаљним описом проблема и копијом документације са пријемним печатом надлежног енергетског субјекта коме је наведени проблем пријављен.

3. Проблем честих испада извода са којих се напајају купци електричне енергије на одређеном конзумном подручју

Одговор:

У случају проблема честих испада извода са којих се напајају купци електричне енергије на одређеном конзумном подручју, потребно је да купац, у циљу остваривања својих права на испоруку електричне енергије одговарајућег квалитета, у писаној форми пријави проблем надлежном енергетском субјекту, са детаљним описом проблема.
Уколико купац не добије одговор од надлежног енергетског субјекта или енергетски субјект не предузме неопходне мере у циљу отклањања пријављеног проблема, може се обратити електроенергетском инспектору, такође у писаној форми са детаљним описом проблема и копијом документације са пријемним печатом надлежног енергетског субјекта коме је наведени проблем пријављен.

4. Проблем преласка енергетског субјекта који користи и одржава енергетске објекте преко непокретности другог власника

Одговор:

Чланом 137. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да енергетски субјект који користи и одржава енергетске објекте има право преласка преко непокретности другог власника ради извођења радова на одржавању, контроли исправности објекта, уређаја, постројења или опреме, као и извођења других радова и употребе непокретности на којој се изводе наведени радови само док ти радови трају. Ставом 2. наведеног члана прописано је да је власник непокретности дужан да омогући приступ енергетским објектима из става 1. овог члана и да трпи и не омета извршење радова из става 1. овог члана.

Ставом 3. наведеног члана прописано је да је енергетски субјект из става 1. овог члана дужан да надокнади штету коју нанесе власнику непокретности у току извођења радова, чију висину утврђују споразумно. У случају да власник непокретности и енергетски субјект не постигну споразум у смислу претходног става, одлуку о томе доноси надлежни суд.

5. Проблем измештања енергетског објекта

Одговор:

Чланом 138. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да надлежни орган може наложити измештање енергетског објекта само у случају изградње објеката саобраћајне, енергетске и комуналне инфраструктуре, објеката за потребе одбране земље, водопривредних објеката и објеката за заштиту од елементарних непогода и других објеката који се у смислу закона о експропријацији сматрају објектима од општег интереса, а који се, због природних или других карактеристика, не могу градити на другој локацији, као и у случају изградње објеката и извођења радова на експлоатацији рудног блага.

У наведеном случају трошкове измештања енергетског објекта, подразумевајући и трошкове градње, односно постављања тог енергетског објекта на другој локацији, сноси инвеститор објекта због чије изградње се измешта енергетски објекат.

6. У којим случајевима се купцу може обуставити испорука електричне енергије?

Одговор:

Чланом 147. ставом 1. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да снабдевач, односно јавни снабдевач може захтевати од оператора система обуставу испоруке електричне енергије, односно природног гаса крајњем купцу због неизвршених обавеза из уговора о продаји.

Ставом 3. истог члана прописано је да је снабдевач, односно јавни снабдевач дужан да пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке крајњем купцу због неизвршених обавеза крајњег купца из уговора о продаји, купца претходно у писменој форми упозори да, у року који не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 дана од дана достављања упозорења, измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршењу обавезе, као и да упозори купца на обавезу предузимања свих потребних мера ради заштите живота или здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине.

Ставом 4. истог члана прописано је да уколико купац не измири обавезе у остављеном року, снабдевач, односно јавни снабдевач подноси захтев за обуставу испоруке електричне енергије оператору система на који је прикључен објекат купца.

Чланом 152. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да je купац дужан да омогући овлашћеним лицима оператора система приступ мерним уређајима и инсталацијама, као и месту прикључка ради очитавања, провере исправности, отклањања кварова, замене, одржавања и контроле исправности мерних и других уређаја са мерним орманима, уређења мерног места и обуставе испоруке енергије. У случају да купац, онемогући приступ овлашћеним лицима оператора система, оператор система има право измештања мерног места, а купац је дужан да трпи измештање у складу са техничким условима утврђеним правилима о раду система на који је објекат прикључен. Оператор система има право да обустави испоруку електричне енергије, ако у случају из става 2. овог члана измештање мерног места није могуће у складу са прописима и техничким условима утврђеним правилима о раду система.

Чланом 153. став 1. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да ће у случају техничких или других сметњи у испоруци електричне енергије чији је узрок на објекту купца или у случају када купац не извршава уговорне обавезе, оператор система обуставити испоруку енергије купцу, под условима и на начин прописан овим законом, актом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом и другим прописима донетим у складу са овим законом.

Чланом 31. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/13) прописано је да се крајњем купцу електричне енергије може обуставити испорука електричне енергије у случајевима и под условима утврђеним Законом и овом уредбом, а нарочито у случају:

 1. када троши електричну енергију супротно условима који су утврђени у одобрењу за прикључење, осим у случајевима за које је Законом предвиђено искључење са система;
 2. када не сведе вршно оптерећење на одобрену вредност после писменог упозорења оператора система;
 3. када преко своје инсталације без одобрења оператора система дозволи другом купцу потрошњу електричне енергије;
 4. када неовлашћено замени главни осигурач или уређај за ограничење снаге, осигурачем односно уређајем веће снаге од одобрене и друге уређаје за ограничење снаге, ако се не утиче на тачност мерења електричне енергије.

Чланом 32. став 1. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/13) прописано је да ће оператор система на захтев снабдевача, односно јавног снабдевача обуставити испоруку електричне енергије крајњем купцу због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, на начин и под условима прописаним Законом и овом уредбом.

7. Да ли је снабдевач, односно јавни снабдевач дужан да упозори крајњег купца пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије?

Одговор:

Чланом 147. ставом 3. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да је снабдевач, односно јавни снабдевач дужан да пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке крајњем купцу због неизвршених обавеза крајњег купца из уговора о продаји, купца претходно у писменој форми упозори да, у року који не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 дана од дана достављања упозорења, измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршењу обавезе, као и да упозори купца на обавезу предузимања свих потребних мера ради заштите живота или здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине.

Чланом 153. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да пре обуставе испоруке електричне енергије, у случају техничких или других сметњи у испоруци електричне енергије чији је узрок на објекту купца или у случају када купац не извршава уговорне обавезе, купцу мора бити достављена писмена опомена у којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности и недостатака, који не може бити краћи од три дана од дана достављања опомене.

Чланом 153. став 5. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да је Оператор система дужан да обустави испоруку електричне енергије и на захтев купца, под условом да се обустава захтева за период од најмање годину дана.

Чланом 32. став 3. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/13) прописано је да наведено упозорење, поред података о снабдевачу, односно јавном снабдевачу, садржи и:

 1. износ дуга и податке о објекту, односно објектима на које се дуг односи;
 2. рок за измирење дуга;
 3. начин и услове понуде за закључење споразума о извршењу обавезе;
 4. обавештење о начину и роковима обавештавања снабдевача, односно јавног снабдевача о измирењу дуга;
 5. обавештење да ће снабдевач, односно јавни снабдевач, у случају да се дуг не измири, покренути поступак обуставе испоруке електричне енергије подношењем захтева оператору система на који је објекат крајњег купца прикључен, са навођењем законског рока од осам дана у којем је оператор система обавезан да обуставу изврши;
 6. упозорење крајњем купцу на обавезу предузимања свих потребних мера ради заштите живота или здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине, за случај да до обуставе испоруке дође;
 7. обавештење да у случају обуставе испоруке електричне енергије, крајњи купац има право на приговор и о начину и року за подношење приговора;
 8. информацију о начину обавештавања снабдевача, односно јавног снабдевача о измиривању обавезе, ради наставка испоруке електричне енергије;
 9. обавештење да обуставом испоруке електричне енергије не престаје уговор о продаји, односно уговор о коришћењу система, због чега крајњи купац за време обуставе има обавезе које се односе на приступ систему;
 10. друге податке и обавештења у складу са Законом и овом уредбом.

Чланом 32. став 3. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/13) прописано је да наведено упозорење може бити садржано и у рачуну за електричну енергију.

Чланом 34. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/13) прописано је да је оператор система дужан да пре обуставе испоруке електричне енергије купцу достави писмену опомену са навођењем рока за отклањање уочених неправилности и недостатака, који не може бити краћи од три дана од дана достављања опомене и у случају када измештање мерног места купца није могуће у складу са прописима и техничким условима утврђеним правилима о раду система.

8. Која су права купца електричне енергије у вези са обуставом испоруке електричне енергије?

Одговор:

Чланом 155. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да у случају обуставе испоруке или искључења објекта купца, у смислу чл. 147 , 152. и 153. овог закона, купац има право на приговор, да је оператор система дужан да по приговору одлучи у року од 3 дана од дана пријема приговора и да је у случају основаности приговора, оператор система обавезан да настави испоруку електричне енергије, без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од момента утврђивања да је приговор основан.

Чланом 153.став 4. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да je oператор система дужан да настави испоруку електричне енергије најкасније 24 часа по отклањању разлога због којих је обустава извршена.

Чланом 33.став 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/13) прописано је да је оператор система обавезан да настави испоруку електричне енергије у објекту крајњег купца одмах по пријему обавештења снабдевача да су отклоњени разлози за извршену обуставу испоруке електричне енергије из члана 32. ове уредбе (због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије).

9. У којим случајевима је енергетски субјект дужан да искључи објекат са преносног односно дистрибутивног електроенергетског система и да ли је оператор система дужан да достави купцу писмено обавештење о искључењу?

Одговор:

Чланом 154. став 1. и 2. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да је оператор система дужан да објекат искључи са система, ако је обустава испоруке електричне енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије трајала дуже од годину дана , у случају када објекат, односно инсталације објекта не испуњавају услове у складу са прописима и представљају непосредну опасност по живот, здравље људи, животну средину и имовину, као и када то захтева купац.

Чланом 154. став 3. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да пре искључења купцу мора бити достављено писмено обавештење о искључењу, најмање 24 часа раније, осим ако је већ наступило угрожавање живота и здравља људи, животне средине и имовине или би одлагање искључења могло проузроковати пожар, експлозију, електрични удар и загађења, односно друге штетне последице.

10. Која је разлика између обуставе испоруке електричне енергије и искључења објекта са преносног односно дистрибутивног електроенергетског система?

Одговор:

Чланом 153.став 4. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да je oператор система дужан да настави испоруку електричне енергије најкасније 24 часа по отклањању разлога због којих је обустава извршена.

Чланом 33.став 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.гласник РС бр. 63/13) прописано је да је оператор система обавезан да настави испоруку електричне енергије у објекту крајњег купца одмах по пријему обавештења снабдевача да су отклоњени разлози за извршену обуставу испоруке електричне енергије из члана 32. ове уредбе (због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије).

Чланом 29. Закона о енергетици (Сл.гласник РС бр. 57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) прописано је да се Одобрење за прикључење објекта купца или произвођача електричне енергије који су већ прикључени на преносни или дистрибутивни систем издаје и у случају и поновног прикључења услед искључења.

 

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19