Naslovna » Javni pozivi

Javni pozivi

Javni pozivi

 

JAVNI POZIV
ZA KANDIDOVANjE PROJEKATA RADI FINANSIRANjA UNAPREĐENjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA OD JAVNOG ZNAČAJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 1/20-21 (U DALjEM TEKSTU: JAVNI POZIV)
Najvažnije informacije o Javnom pozivu:

 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine.
 • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika”, 28. septembar 2020. godine.
 • Rok za podnošenje prijava: prijave treba da pristignu na pisarnicu Ministarstva rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, Beograd i budu overene pečatom prijema do 12.novembra 2020. godine do 15 sati.
 • Akt o utvrđivanju liste redosleda projekata biće objavljen na internet stranici Ministarstva,
  http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs
 • Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva,

TEKST JAVNOG POZIVA  
PRILOZI 1-7
PRILOG-8

PITANjA I ODGOVORI

PITANjE BR.1:

Da li mogu Grad i njegove gradske opštine konkurisati nezavisno sa po jednim projektom za objekte sa svoje teritorije i da sve prijave budu razmatrane, odnosno da ne budu tretirane kao veći broj projekata jednog podnosioca prijave i zbog toga eliminisane od daljeg razmatranja? Pitanje se odnosi na Odeljak II ( Pravna lica koja imaju pravo na podnošenje prijave), stav 1.

ODGOVOR BR.1:

Grad i gradske opštine, u skladu sa odeljkom II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE PRIJAVE Javnog poziva za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/20-21, imaju pravo da odvojeno konkurišu sa po jednim projektom.

Neophodno je da sve prijave grada i gradskih opština ispunjavaju uslov iz odeljka III. USLOVI ZA ZA IZBOR PROJEKATA, Javnog poziva, JP 1/20-21, koji se odnosi na to da podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), može konkurisati na Javni poziv samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera.

PITANjE BR.2:

Da li će sredstva JP 1/20-21 biti odobrena u ovoj ili u narednoj godini?

ODGOVOR BR.2:

U skladu sa članom 6. stav 4. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj 12/19) raspodela sredstava Budžetskog fonda za finansiranje projekata će se u skladu sa Pravilnikom odvijati u dve faze.

U prvoj fazi će se izvršiti prikupljanje i kompletiranje prijava na Javni poziv, kontrola formalne ispravnosti i kompletnosti prijava, ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva i donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata u ovoj godini.

U drugoj fazi u 2021. godini, će se, a u skladu sa uredbom kojom će se utvrditi program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini, doneti akt o finansiranju izabranih projekata, potpisaće se ugovori o dodeli sredstava i realizovaće se projekti.

PITANjE BR. 3:

Pitanje se odnosi na stav 3. deo u vezi energetskog razreda. Piše da zgrada koja je predmet projekta mora nakon realizacije da bude minimalno unapređena za dva energetska razreda ili da bude svrstana najmanje u energetski razred C.

Da li to znači da može jedno ili drugo? Ili to znači da ukoliko je trenutno stanje na pr. F da mora da bude unapređeno minimum C, a ukoliko je na pr. D, da mora da bude unapređeno minimum dva razreda?

ODGOVOR BR.3:

Uslov je da zgrada nakon primenjenih mera bude minimum u C razredu ili, ako su niži razredi, da bude unapređena za dva razreda. Jedan od ova dva uslova mora buti ispunjen. Na primer da je zgrada u F rezredu kao početno stanje, zgrada bi morala nakon sanacije da bude unapređena za dva razreda ,odnosno, da bude u razredu D. Ali i prelaskom iz D u C energetski razred zgrada zadovoljava taj uslov.

PITANjE BR.4:

Da li se na ovaj konkurs mogu prijaviti radovi prilikom sanacije i adaptacije starije školske zgrade, kojom su obuhvaćeni i drugi radovi koji nisu radovi vezani za energetsku efikasnost, odnosno, nisu predmet ovog Javnog poziva?

ODGOVOR BR.4:

Tehnička dokumentacija može sadržati i šire radove. Međutim, predmer i predračun (odeljak V. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVNI OBRAZAC, tačka 3, podtačka (4)), koji je osnov procenu vrednosti projekta, kao i osnov za iznos koji se potražuje iz Budžetskog fonda NE SME sadržati radove i opremu koji nisu u skladu sa predloženim merama unapređenja energetske efikasnosti u projektu (odeljak I. PREDMET).

Takođe Vam ukazujemo da u skladu sa odeljkom I. PREDMET projekat MORA obuhvatiti mere unapređenja termičkog omotača i mere unapređenja termotehničkog sistema.

PITANjE BR.5:

Da li je moguće konkurisati za adaptaciju ulične fasade gradske opštine, a za šta već postoji projektna dokumentacija sa predmerom i predračunom radova za zamenu stolarije? Da li je neophodan Elaborat energetske efikasnosti, s obzirom da je objekat pod zaštitom?

ODGOVOR BR.5:

Potrebno je dostavite Izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje i elaborat energetske efikasnosti za stanje posle sprovođenja predloženih mera unapređenja energetske efikasnosti koji mora da pokaže da je zgrada minimalno unapređena za dva energetska razreda ili da bude svrstana najmanje u energetski razred „C” (latinično slovo C).

Ukazujemo da je u Prilogu 6 - KRITERIJUM MINIMALNE ENERGETSKE EFIKASNOSTI predviđeno da minimalni uslovi za projektovanje rekonstrukcije termičkog omotača nisu obavezujući ukoliko posebnim uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite izdate od strane zavoda za zaštitu spomenika kulture ili drugih institucija je drugačije zahtevano, a što je potrebno opravdati odgovarajućim dokumentom.

PITANjE BR.6:

Ukoliko se kombinuju mere 1 i 2 iz gore navedenog javnog poziva, da li je neophodno da prilikom konkurisanja priložimo Rešenje o odobrenju za izvođenje radova po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, odnosno drugo odgovarajuće Rešenje, u zavisnosti od obima i vrste planiranih radova?

ODGOVOR BR.6:

Obavezno je kombinovati mere na unapređenju termičkog omotača sa merama na termotehničkim instalacijama, odnosno, ne možete prijaviti samo mere na termičkom omotaču zgrade bez minimalnih mera na termotehničkom sistemu koji se odnose na ugradnju: elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila na grejnim telima i uređaja za merenje predate energije. U ovoj fazi, odnosno fazi prijavljivanja i ocenjivanja projekata NIJE potrebno dostavljati građevinsku dozvolu/rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

PITANjE BR.7:

Da li je moguće konkurisati sa idejnim arhitektonskim projektom za deo objekta koji predstavlja prostorno-funkcionalnu celinu? Predmetni objekat ima dve celine: bazen sa pratećim sadržajem i restoran, ali je termotehnički sistem zajednički za oba objekta.

ODGOVOR BR.7:

Odgovor je potvrdan, odnosno, možete konkurisati za deo objekta koji predstavlja prostorno-funkcionalnu celinu. Naravno projekat mora obuhvatiti minimalno gore pomenute radove (ODGOVOR BR.6) na zajedničkom termotehničkom sistemu.

PITANjE BR.8:

Opština nije u sistemu energetskog menadžmenta, a objekat kojim želimo da konkurišemo nije registrovan u ISEM bazi i nemamo određenu nadležnu osobu za to, da li možemo da konkurišemo za javni poziv?

ODGOVOR BR.8:

S obzirom da je opština sa brojem stanovnika ispod 20.000, ona nije obveznik sistema energetskog menadžmenta i nije neophodno da unesete sami račune za zgradu u ISEM bazu, ali je potrebno da dostavite popunjen Prilog 4 i priložite skenirane račune za energente, električnu energiju i vodu za poslednje 3 godine ( u skladu sa tačkom 8. odeljka V. Javnog poziva).

PITANjE BR.9:

Opština će po ovom javnom pozivu konkurisati za unapređenje energetske efikasnosti zgrade škole. Pripremu celokupne dokumentacije radimo u dogovoru sa školom.

Ovim putem želimo da pitamo da li je potrebno dostaviti potpisan bilo kakav dokument (Sporazum, izjava) između Opštine i škole kojim škola dopušta ili je saglasna sa tim da opština konkuriše za unapređenje energetske efikasnosti zgrade škole ili ne? Da li je potrebno da direktor ili neko drugi zaposleni iz redova škole bude rukovodilac projekta?

ODGOVOR BR.9:

Poželjno bi bilo da dostavite neku vrstu sporazuma, kojim škola daje saglasnost opštini da konkuriše na Javni poziv i eventualno daje saglasnost za pokretanje javne nabavke, ukoliko se odobre sredstva za projekat. Poželjno je da rukovodilac projekta bude neko iz predmetne zgrade, odnosno, škole.

PITANjE BR.10:

Ako postoji samo Idejni Projekat za adaptaciju objekta, da li se prihvata prijava?

ODGOVOR BR.10:

U pogledu tehničke dokumentacije za adaptaciju objekta, koji obuhvata mere na omotaču i na grejnim instalacijama, što je obavezno da se kombinuje prema javnom pozivu, neophodno je da u skladu sa odeljkom V. Javnog poziva 1/20-21, dostavite idejne projekte arhitekture, mašinskih i elektro instalacija.

PITANjE BR.11:

Želim oda konkurišemo sa zgradom za koju imamo spremnu kompletnu dokumentaciju, koja obuhvata PZI i za koju imamo sve potrebne dozvole i saglasnosti. Postojeća dokumentacija obuhvata više radova nego što je predviđeno da bude finansirano iz Budžetskog fonda.

Ukoliko budemo u situaciji da šaljemo PZI na saglasnost, da li možemo da dostavimo kompletne projekte ( sa većim obuhvatom radova) ili je potrebno da izdvojimo samo radove energetsku efikasnosti sa kojima konkurišemo na Javni poziv?

ODGOVOR BR.11:

Tehnička dokumentacija koju dostavljate uz prijavu na Javni poziv JP 1/20-21, mora u pogledu predloženih mera da zadovolji minimalne kriterijume energetske efikasnosti date u Prilogu 6 Javnog poziva, kao i uslove iz Odeljka III.

Obim radova obuhvaćen tehničkom dokumentacijom može biti širi od radova na unapređenju energetske efikasnosti, ali Studija koju dostavljate u skladu sa tačkom 3) Odeljka V, mora sadržati tehnički opis, predmer i predračun radova i ostale stavke iz tačke 3) koje se odnose samo na projekat unapređenja energetske efikasnosti koji se prijavljuje na Javni poziv, JP 1/20-21.

PITANjE BR.12:

Da li pravno lice/ bolnica čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, ima pravo da direktno konkuriše na predmetni Javni poziv?

ODGOVOR BR.12:

U odeljku II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE PRIJAVE, Javnog poziva za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/20-21, predviđeno je da pravo na podnošenje prijave imaju samo jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd, kao i gradske opštine). Jedinica lokalne samouprave ima pravo da predloži da predmet projekta unapređenja energetske efikasnosti bude objekat čiji je osnivač Republika/Autonomna pokrajina, ukoliko je osnivač saglasan sa tim.

PITANjE BR.13:

Da li mogu Grad I gradske opštine grada konkurisati nezavisno sa po jednim projektom za objekte sa svoje teritorije i da sve prijave budu razmatrane, odnosno da ne budu tretirane kao veći broj projekata jednog podnosioca prijave I zbog toga eliminisane od daljeg razmatranja?

ODGOVOR BR.13:

Grad i gradske opštine, u skladu sa odeljkom II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE PRIJAVE Javnog poziva za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama, JP 1/20-21, imaju pravo da odvojeno konkurišu sa po jednim projektom.

Neophodno je samo da sve prijave grada i gradskih opština ispunjavaju uslov iz odeljka III. USLOVI ZA ZA IZBOR PROJEKATA, Javnog poziva, JP 1/20-21, koji se odnosi na to da podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), može konkurisati na Javni poziv samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera

PITANjE BR.14:

Da li Elaborat energetske efikasnosti za postojeće stanje objekta može da bude dokument koji će za potrebe prijave projekta na javni poziv zameniti traženi dokument Izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje?

ODGOVOR BR.14:

Ukoliko Elaborat EE sadrži podatke o energetskim karakteristikama zgrade prema postojećem stanju, odnosno pre predviđenih mera EE projektom, u tom slučaju ćemo prihvatiti dokument umesto izveštaja, a ukoliko ne sadrži podatke, potrebno je da se dostavi Izveštaj o energetskom pregledu za postojeće stanje.

PITANjE BR.15:

Da li tehnička dokumentacija koja je izrađena u skladu sa starim Pravilnikom o sadržini, načinu I postupku izrade I načinu vršenja tehničke kontrole tehničke dokumentacije prema klasi I nameni objekta (“Službeni glasnik RS”, br.72/18) i na osnovu koje je nadležni organ izdao Rešenje o odobrenju za izvođenje radova na unapređenju energetskue efikasnosti 04.07.2018. godine ( koje je još uvek važeće) može da bude dokument koji će za potrebe prijave projekta na javni poziv zameniti traženu tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa novim Pravilnikom o sadržini, načinu I postupku izrade I načinu vršenja tehničke kontrole tehničke dokumentacije prema klasi I nameni objekta (“Službeni glasnik RS”, br.73/19)?

ODGOVOR BR.15:

Tehnička dokumentacija na osnovu koje je izdato Rešenje o odobrenju za izvođenje radova može biti prihvaćena ukoliko su predviđene mere EE u dokumentaciji u skladu sa minimalnim kriterijumima energetske efikasnosti iz Priloga 6 Javnog poziva.

PITANjE BR.16:

Pitanje se odnosi na stav 3. deo oko energetskog razreda. Piše da zgrada koja je predmet projekta mora nakon realizacije da bude minimalno unapređena za dva energetska razreda ili da bude svrstana najmanje u energetski razred C. Razmišljamo da konkurišemo sa zgradom Opštinske uprave koja je bila finansirana 2016/2017. godine preko vašeg fonda. Osnova tadašnjeg projekta koji se implementirao jeste bilo postavljanje termičke izolacije zidova i zamena prozora. Od celog arhitektonskog projekta tada je finansirano i završeno oko 2/3 projekta i zgrada nije do kraja bila izolirana. Pre implementacije projekta prema elaboratutadašnjeg trenutnog stanja zgrada je bila u najnižem energetskom razredu. Prema planiranom projektu posle završenih svih radova zgrada bi trebala da bude u energetskom razredu C. Međutim zgrada nije do kraja završena pa nemamo preseg stanja u kom energetskom razredu se trenutno nalazi. U konsultaciji sa kolegama koji su bili uključeni tada u projekat i koji se bave EE, radili su procenu da se zgrada trenutno nalazi u razredu D ali to bi morali potvrditi sa elaboratom trenutnog stanja. Ono što se predpostavlja jeste da ukoliko je trenutno stanje D, i ukoliko se bude konkurisalo sa projektom dovršetka termičke izolacije na zgradi Opštinske uprave, po završetka projekta pretpostavka je da se može postići energetski razred C. Naravno, pre početka konkurisanja bi morali ili da radimo nove projekte ili dopunu starog i morali bi raditi nove elaborate. Pre nego se upustimo u izradu projekata i elaborata, želela bih da vas pitam da li postoji mogućnost da nam prođe projekat ili bude pozitivno ocenjen ukoliko prelazimo iz energetskog razreda D u C? Ovo nam je bitno kako bi znali da li uopšte možemo sa takvim predlogom i stanjem konkurisati. Jer nam nije jasno šta podrazumeva: zgrada koja je predmet projekta mora nakon realizacije da bude minimalno unapređena za dva energetska razreda ili da bude svrstana najmanje u energetski razred C. To znači da može jedno ili drugo? Ili to znači da ukoliko je trenutno stanje napr F da mora da bude unapređeno minimum C a ukoliko je napr D, da mora da bude unapređeno minimum dva razreda? Molim da mi pojasnite ovaj deo.

ODGOVOR BR.16:

Uslov je da zgrada nakon primenjenih mera bude minimum u C razredu ili, ako su niži razredi, da bude unapređena za dva razreda. Jedan od ova dva uslova mora buti zadovoljen. Da je zgrada, na primer, u F rezredu kao početno stanje, zgrada bi morala nakon sanacije da bude unapređena za dva razreda odnosno u razredu D. Međutom i prelaskom iz D u C energetski razred zgrada zadovoljava taj uslov.

PITANjE BR.17:

Da li je prilikom konkurisanja za tačku V DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVNI OBRAZAC potrebno podneti:
- idejni projekat mašinskih instalacija (projekat rekonstrukcije termotehničke instalacije - sistema za PTV),
- idejni projekat arhitekture
(rekonstrukcije termičkog omotača),
- idejni projekat elektroenergetskih instalacija (projekat rekonstrukcije sistema unutrašnjeg/javnog osvetljenja sa svetlotehničkim proračunom),

i kasnije, ukoliko dobijemo projekat i budemo slali PZI na saglasnost, možemo da dostavimo kompletne projekte ( sa većim obuhvatom radova) ili je potrebno da izdvojimo samo radove sa kojima konkurišemo kod Fonda?

ODGOVOR BR.17:

Tehnička dokumentacija koju dostavljate uz prijavu na Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave,kao i gradskim opštinama, JP 1/20-21, mora u pogledu predloženih mera da zadovolji kriterijume minimalne energetske efikasnosti date u Prilogu 6 Javnog poziva, kao i uslove iz Odeljka III. Obim radova obuhvaćen tehničkom dokumentacijom može biti širi od radova na unapređenju energetske efikasnosti, ali Studija koju dostavljate u skladu sa tačkom 3) Odeljka V, mora sadržati tehnički opis, predmer i predračun radova i ostale stavke iz tačke 3) koje se odnose samo na projekat unapređenja energetske efikasnosti koji se prijavljuje na Javni poziv, JP 1/20-21.

PITANjE BR.18:

Lokalna samouprava želi da konkuriše za energetsku efikasnost zgrade koja je od interesa za lok.zajednicu ali koja je u procesu povraćaja vlasništva sa Republike na opštinu? Koja dodatna dokumenta je potrebno dostaviti?

ODGOVOR BR.18:

Neophodno je da dostavite list nepokretnosti, dodatna dokumentacija nije neophodna. Zgrada može biti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave ili Republike./Autonomne pokrajine. Međutim, ukazujemo na to da, ukoliko pomenut projekat bude (su)finansiran sredsvima Budžetskog fonda, jedinica lokalne samouprave kao korisnik sredstava mora da sprovede javnu nabavku za izvođenje radova na projektu i potpiše ugovor sa izabranim izvođačem u svojstvu investitora, bez pravnih smetnji.

PITANjE BR.19:

Objekat koji bi bio predmet projekta jeste zgrada Opštinske uprave, međutim izolacija bi se stavljala na jedan deo zgrada sa spoljašnje strane gde ne postoji izolacija i trebalo bi da se izolira potkrovlje, odnostno tavan. Kod potkrovlja i stavljanja izolacije na tavan, zbog trenutnog stanja trebalo bi da se izolira tavan ali i da se obloži plafon dodatnim gipsanim pločama jer trenutno postoji problem na plafonu. Zbog stavljanja ploča na plafon, mora da se radi i novo osvetljenje. Moje pitanje je da li osvetljenje koje je potrebno uraditi u sklopu ove investicije je prihvatljivo u projektu u ovom javnom pozivu?

ODGOVOR BR.19:

Modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja je jedna od mera iz odeljka I Javnog poziva, koju možete primeniti prilikom energetske sanacije vaše zgrade, kao i prateće radove, koje ste naveli, a koji su neizbežni da bi se sprovele mere.

PITANjE BR.20:

U prilogu br.6 Javnog poziva (Kriterijum minimalne energetske efikasnosti) u tački koja se odnosi na fasadnu stolariju definisano je da koeficijent prolaza toplote za staklo ne sme biti veći od Ug=0,8 W/m²K a za profil ne sme biti veći od Uf=1,1 W/m²K.

Pravilnikom o energetrskoj efikasnosti zgrada je definisan maksimalno dozvoljeni koeficijent prolaza toplote za sklop fasadne stolarije (Umax=1,5 W/m²K) a s obzirom da se dozvoljeni koeficijent prolaza toplote za sklop fasadne stolarije može postići samo sa adekvatnim elementima sklopa, Pravilnikom nije definisan maksimalno dozvoljeni koeficijent za staklo i profil.

Navedni kriterijum koeficijenta prolaza toplote za staklo (Ug max =0,8 W/m²K) ispunjava jedino trostruko niskoemisiono staklo sa ispunom Kr i Xe, a kriterijum koeficijenta prolaza toplote za profil (Uf max =1,1 W/m²K) ispunjavaju jedino specijalni sistemi profila za pasivne kuće.

S obzirom na visoku cenu i otežanu nabavku fasadne stolarije sa specijalnim profilima za pasivne kuće, molimo za odgovor na pitanje:

Da li i fasadna stolarija čiji je koeficijent prolaza toplote (U=1,3 W/m²K) manji od maksimalno dozvoljenog koeficijenta prolaza toplote za sklop fasadne stolarije (Umax=1,5 W/m²K), a čiji elementi (staklo i profil) imaju veće koeficijente prolaza toplote od navedenih u Kriterijumu minimalne energetske efikasnosti, može da se predvidi projektnom dokumentacijom a da prijava na javni poziv ne bude odbačena zbog toga?

ODGOVOR BR.20:

Projekat unapređenja energetske efikasnosti koji ne zadovoljava uslov iz odeljka III. USLOVI ZA ZA IZBOR PROJEKATA u pogledu kriterijuma minimalne energetske efikasnosti za fasadnu stolariju datih u Prilogu 6. Javnog poziva, JP 1/20-21 biće odbijen u skladu sa odeljkom IX. OCENA I IZBOR PROJEKATA, jer sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom.

PITANjE BR.21:

S obzirom na ograničena finansijska sredstva i da je najveći deo sredstava već rezervisan za termičku izolaciju spoljnog omotača konkurisali bi samo na ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi. Postojeće pumpe su iz vremena izgradnje objekta i uvođenja radijatorskog grejanja tada na čvrsto gorivo, dotrajale su i pravo je vreme za njihovu zamenu.

Postojeći gasni kotlovi su iz vremena uvođenja gasa. Starosti su više od 10 godina i u solidnom su stanju. Zbog ograničenih sredstava Tačka 2 podtačka 1 koja se tiče se zamene postojećih kotlova nam renutno nije aktuelna.

Tačka 2, podtačka 3, ugradnja termostatskih ventila je odrađena u prethodnoj fazi energetske sanacije.

Tačka 2, podtačka 4. se tiče ugradnje uređaja za merenje predate količine toplote.

Pošto imamo merenje utroška gasa na samoj kotlarnici, smatramo da nije potrebno vršiti merenje utroška toplotne energije prema potrošačima, pošto imamo samo jednog potrošača.

Pitanja:

Da li je iz mašinskog dela projekta dovoljno konkurisati za ugradnju frekventno regulisanih cirkulacionih pumpi?

Da li je potrebno pored merenja utroška gasa ipak vršiti i merenje toplotne energije iz kotlova prema jednom potrošaču – zgradi opštinske uprave?

ODGOVOR BR.21:

Pomenuti projekat unapređenja energetske efikasnosti mora da zadovolji uslov iz odeljka I. PREDMET, Javnog poziva JP 1/20-21, u pogledu obaveznog kombinovanja mera unapređenja termičkog omotača i mera unapređenja termotehničkog sistema zgrade, tako da projekat minimalno mora da obuhvati radove iz odeljka I. PREDMET stav 1. tačka 1) podtač. (1) i/ili (2) i tačke 2) podtač. (2), (3) i (4) Javnog poziva, JP 1/20-21, koji s odnose na obaveznu ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila na svim grejnim telima i uređaja za merenje predate količine toplote svim pojedinačnim potrošačima. Neophodno je da projekat predvidi ugradnju sva tri pomenuta elementa termotehničkog sistema zgrade i ukoliko samo jedan element nije predviđen, prijava projekta će biti odbijena u skladu sa odeljkom IX. OCENA I IZBOR PROJEKATA, jer sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom.

PITANjE BR.22:

Opština planira da kandiduje projekat energetske sanacije objekta Male zgrade opštinske uprave.

Pitanje se odnosi na kombinovanje mera unapređenja termičkog omotača i mera unapređenja termotehničkog sistema zgrade.

Naime,predmetnu zgradu odlikuje nepostojanje toplotne izolacije na fasadnim zidovima i tavanskoj konstrukciji te fasadna bravarija u izvornom stanju (1982. godina). U skladu sa navedenim, postojećim projektom energetske sanacije predviđena je mera unapređenja termičkog omotača i to postavljanjem termičke izolacije te zamenom spoljnih prozora i vrata.. Realizacijom projekta objekat bi bio svrstan u energetski razred "C" (trenutno se nalazi u energetskom razredu "G".)

Istovremeno, snabdevanje toplotnom energijom je realizovano lokalno putem gasnih peći te je u okviru zgrade instalirano ukupno 14 gasnih peći snage 7kW i jedna gasna peć snage 9kW ( ne postoji sistem centralnog grejanja).

Obzirom na način snabdevanja toplotnom energijom, naše pitanje je da li je obavezno/neophodno kombinovati mere unapređenja termičkog omotača i mere unapređenja termotehničkog sistema odnosno da li je moguće kandidovati projekat koji obuhvata samo radove definisane u okviru tačke 1) unapređenje termičkog omotača Zgrade, odnosno svih elemenata Zgrade koji razdvajaju unutrašnji, grejani prostor od spoljašnjeg prostora i negrejanog prostora?

ODGOVOR BR.22:

Pomenuti projekat unapređenja energetske efikasnosti mora da zadovolji uslov iz odeljka I. PREDMET, Javnog poziva JP 1/20-21, u pogledu obaveznog kombinovanja mera unapređenja termičkog omotača i mera unapređenja termotehničkog sistema zgrade.

PITANjE BR.23:

Jasno je da, ako uzimamo u obzir iz stava 2, tačke 2 i 3 (tačka 4 nije obavezna jer je zgrada Opštine priključena na daljinsko grejanje) , je potreban Idejni projekat mašinskih instalacija - projekat rekonstrukcije termotehničkih instalacija. Pitanje je da li je potrebno u projektu dokazivati uštedu koja se ostvaruje zamenm ventila i cirkulacionih pumpi? Ili je dovoljan samo Idejni projekat u kom se navodi zamena postojećih instalacija (ventila i pumpi), naravno sa predmerom i predračunom radova i svime onim što je sastavni deo Idejnog projekta.

ODGOVOR BR.23:

Nije potrebno da se kroz idejni projekat dokazuje ušteda koja se ostvaruje zamenom ventila i cirkulacionih pumpi, ali je potrebno da se u tehničkoj dokumentciji, posebno u predmeru i predračunu, navedu primenjene mere.

PITANjE BR.24:

Prijavili bi smo se na Javni poziv, za finansiranje projekata energetske efikasnosti u delu tačke I. PREDMET, stav 2) postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanice iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru.

Konkretno pitanje je: Konkurisali bi za termičku izolaciju zidova zgrade opštinske uprave i krovne konstrukcije i da li sredstva pokrivaju građevinske radove zamene krovnih greda i karatavana na zgradi ili samo krovni pokrivač. To nam je bitno radi izrade idejnog projekta rekonstrukcije i sopstvenih sredstava učešća.

ODGOVOR BR.24:

Građevinski radovi kojima se ne utiče na unapređenje energetske efikasnosti Zgrade, odnosno, koji nisu deo termičkog omotača zgrade, niti obuhvataju montažno/demontažne radove na omotaču i nisu deo radova na unapređenju termotehničkih sistema i unutrašnjeg osvetljenja Zgrade, ne mogu biti predmet projekta koji se prijavljuje na Javni poziv.

Što podrazumeva da mere koje se finansiraju kroz Javni poziv mogu obuhvatati građevinske radove na zameni slojeva krovnog pokrivača, ali ne i radove na zameni cele konstrukcije krova.

Imajte u vidu da mere unapređenja termičkog omotača i mere unapređenja termotehničkog sistema zgrade se moraju kombinovati tako da minimalno moraju da obuhvate radove iz stava 1. tačka 1) podtač. (1) i/ili (2) i tačka 2) podtač. (2), (3) i (4). Izuzetno, radovi iz stava 1. tačka 2) podtačka (4) nisu obavezni ako je Zgrada priključena na daljinski sistem grejanja i plaća izmerenu, odnosno stvarno predatu količinu toplotne energije.

PITANjE BR.25:

Za projekte koji obuhvataju mere u skladu sa odeljkom I. stav 1. tačka 1) podtač. (1) - (8) i tačka 3) Javnog poziva obavezno predvideti ugradnju:
- termostatskih ventila na svim grejnim telima,
- elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi i
- uređaja za merenje predate količine toplote (kalorimetar ili merač potrošnje gasa ili merač potrošnje električne energije za elektro kotlove) Zgradi, ukoliko ta oprema već nije ugrađena Zbog čega je potrebno u sopstvenoj kotlarnici objekta meriti predatu toplotu?

ODGOVOR BR.25:

Svrha zahteva u pogledu ugradnje merila toplote nije vezana za izračunavanje troškova eneregije, već za uvid u potrošnju energije, kako bi moglo da se sagleda da li su primenjene mere kroz projekat unapređenja energetske efikasnosti doprinele stvarnoj uštedi energije i kako bi se moglo izveštavati o rezultatima projekta.

PITANjE BR.26

Uputstvom za projektovanje PZI nije precizirano da je neophodno predvideti rezervne elektronski regulisane cirkulacione pumpe. Kasnije je tražena dopuna predmera i proračuna u smislu rezervnih cirkulacionih pumpi, što je umnogome uvećalo cenu radova. Da li će i sa ovim pozivom biti isti slučaj?

ODGOVOR BR.26:

U vezi rezervnih cirkulacionih pumpi, ukoliko projektant smatra da nisu potrebne, Ministarstvo neće stavljati primedbu na takvo tehničko rešenje.

PITANjE BR.27

Da li vrata, koja su sastavni deo vetrobranskog prostora, a nalaze se prema unutrašnjosti objekta mogu da se obuhvate ovim projektom, jer njihovim postavljanjem se utiče na poboljšanje energetske efikasnosti objekta?

ODGOVOR BR.27:

Možete predvideti vrata, koja su sastavni deo vetrobranskog prostora, u okviru projekta koji prijavljujete na ovaj Javni poziv.

PITANjE BR.28:

Kada možemo očekivati da ćete završiti prvou fazu i kada opštine mogu očekivati donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata.

ODGOVOR BR.28:

Očekuje se da će se prva faza odnosno, donošenje akta o utvrđivanju liste redosleda projekata završiti do kraja godine.

PITANjE BR.29:

Pitanje je u vezi OPG obrasca OPG 5. Objekat je povezan na daljinski sistem grejanja. Šta i kako se u OPG obrascu u tom slučaju unosi za stepen korisnosti kotla?

ODGOVOR BR.29:

Potrebno je da unesete stepen korisnosti za kotlarnicu u daljinskom sistemu grejanja, odnosno da zatražite podatak od lokalne toplane.

PITANjE BR.30:

Sa kolikim brojem bodova se boduju mere unapređenja termičkog omotača iz stava 1. tačka 1) podtačka (1) Javnog poziva 1/20-21?

ODGOVOR BR.30:

Za mere unapređenja termičkog omotača iz odeljka I, stava 1, tačka 1), podtačka (1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača Javnog poziva, JP 1/20-21, nisu predviđeni bodovi prema Prilogu 5 Javnog poziva, već su propisani sledeći kriterijumi minimalne energetske efikasnosti za stolariju (Prilog 6, Javnog poziva):

- staklo: koeficijent prolaza toplote ne sme biti veći od Ug=0,8 W/m²K
- profil : koeficijent prolaza toplote ne sme biti veći od Uf=1,1 W/m²K
- za ulazna vrata i veće staklene portale koeficijent prolaza toplote za profil ne sme biti veći od Uf=1,5 W/m²K

PITANjE BR.31:

Ministarstvo je na Javnom pozivu za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti broj JP 2/19 odobrilo Opštini finansiranje projekta unapređenja energetske efikasnosti za objekat velike škole OŠ “Vuk Karadžić” u kojoj je smeštena kotlarnica iz koje se greju i objekti male i specijalne škole na istoj katastarskoj parceli. Na javnom pozivu broj 1/20-21 Opština namerava da prijavi projekte unapređenja energetske efikasnosti za objekte male i specijalne škole. Da li možemo da ugradnju elektronski regulisane cirkulacione pumpe za grejanje ove dve zgrade i kalorimetara za merenje predate toplotne energije za ova dva objekta predvidimo u okviru projekta za izvođenje mašinskih radova za objekat velike škole za koji smo dobili saglasnost Ministarstva,u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti od 4.6.2020, pošto je kotlarnica iz koje se greju ove dve zgrade smeštena u objektu velike škole? Za ove dve zgrade bi Opština dostavila IDP mašinskih instalacija koji bi obuhvatio ugradnju termostatskih ventila na grejnim telima i ostalu potrebnu dokumentaciju u skladu sa uslovima Javnog poziva JP 1/20-21.

ODGOVOR BR.31:

Odgovor na Vaše pitanje je potvrdan, odnosno možete predvideti ugradnju elektronski regulisane cirkulacione pumpe za grejanje ove dve zgrade i kalorimetara za merenje predate toplotne energije za ova dva objekta u okviru projekta unapređenja energetske efikasnosti „Rekonstrukcija fasade i energetska sanacija objekta OŠ „Vuk Karadžić“ za koji su dodeljena sredstva iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti RS u skladu sa ugovorom o sufinansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti koji je potpisan 4. juna 2020. godine.

Neophodno je samo da u prijavnom obrascu (Prilog 1) i u okviru tehničkog opisa Studije (Prilog 2) navedete obrazloženje da je ugradnja kalorimetara i elektronski regulisanih pumpi predviđena u okviru projekta unapređenja energetske efikasnosti „Rekonstrukcija fasade i energetska sanacija objekta OŠ „Vuk Karadžić“.

PITANjE BR.32:

Da li treba projektno-tehničku dokumentaciju (projekte, studiju tehničko - ekonomske opravdanosti itd.) dostaviti samo u elektronskom obliku (narezanu na CD) ili je potrebno istu dostaviti i u štampanom obliku?

ODGOVOR BR.32:

Tehničku dokumentaciju dostavljate samo u elektronskom obliku na kompakt disku (CD) ili USB memoriji.

PITANjE BR.33:

Da li list nepokretnosti koje se predaje za javni poziv Budžetskog fonda može da bude preuzet sa sajta Katastra za nepokretnosti?

ODGOVOR BR.33:

Neophodno je da preuzmete List nepokretnosti, odnosno pregled nepokretnosti sa portala e-uprava.

PITANjE BR.34:

U Prilogu 7, UPUTSTVO stoji da je potrebno strane Priloga 2, 3, 4, 5 i 6 odštampati na memorandumu podnosioca prijave. Prilozi 5 i 6 su Kriterijumi za bodovanje i za minimalnu energetsku efikasnost.Ili postoje neki drugi Prilozi 5 i 6?

ODGOVOR BR.34:

U pitanju je tehnička greška u navođenju priloga. Potrebno je samo da Izjava o finansiranju (Prilog 3) bude odštampana na memorandumu.

PITANjE BR.35:

Opština je tokom 2019. godine realizovala projekat unapređenja energetske "Zamena spoljnih prozora i vrata i ugradnja klima uređaja na zgradi opštine" kojim je implementirala mere na sistemu grejanja. Sada bi konkurisali za rekonstrukciju fasade, ugradnju sistema za ventilaciju sa rekuperacijom i zamenu postojećih svetiljki LED svetiljkama. Da li je ovako spremljen projekat unapređenja energetske efikasnosti prihatljiv po javnom pozivu JP 1/20-21, obzirom na to da su mere iz dela I, stav 1. tačka 2. podtačka 2, 3,4 već implementirane po JP 1/18?

ODGOVOR BR.35:

Da bi prijava bila u skladu sa Javnim pozivom 1/20-21 (u daljem tekstu: Javni poziv), mere unapređenja termičkog omotača Zgrade (odeljak I. stav 1. tačka 1) podtač. (1) i/ili (2) Javnog poziva), moraju se kombinovati sa merama unapređenja termotehničkog sistema Zgrade (odeljak I. stav 1. tačka 2) podtač. (2), (3) i (4) Javnog poziva), što podrazumeva da su mere unapređenja termotehničkog sistema Zgrade deo projekta unapređenja energetske efikasnosti koji se predlaže, tj. da još nisu primenjene na Zgradi koja je predmet Javnog poziva.

S obzirom da su obavezne mere već primenjene u projektu po javnom pozivu 1/18, mere na energetskoj sanaciji zgrade koje predlažete se ne mogu kombinovati na način tražen u odeljku I. stav 2. Javnog poziva, što znači da takav projekat ne može biti prihvaćen.

PITANjE BR.36:

U vezi sa javnim pozivom za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja EE u objektima od javnog značaja, JP 1/20-21, potrebna nam je informacija, da li bismo mi kao opština za naše učešće u finansiranju ovog projekta sredstva trebali da opredelimo budžetom u 2020. godini ili budžetom za 2021. godinu?

ODGOVOR BR.36:

Planirano potpisivanje predstojećih ugovora, JP 1/20-21,po planu je 2021. godine. Javnu nabavku za radove koju Opština treba da sprovede takođe je u 2021 godini, pa za učešće u finansiranju ovog projekta sredstva treba opredeliti budžetom za 2021. godinu.

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19