Насловна » Јавни позиви

Јавни позиви

Јавни позиви

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА КАНДИДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, КАО И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА, ЈП 1/20-21 (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЈАВНИ ПОЗИВ)
Најважније информације о Jавном позиву:

 • Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе, као и градске општине.
 • Датум објављивања у дневном листу „Политика”, 28. септембар 2020. године.
 • Рок за подношење пријава: пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд и буду оверене печатом пријема до 12.новембра 2020. године до 15 сати.
 • Акт о утврђивању листе редоследа пројеката биће објављен на интернет страници Министарства,
  http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php
 • За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу fondee@mre.gov.rs
 • Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства,

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА  
ПРИЛОЗИ 1-7
ПРИЛОГ-8

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊЕ БР.1:

Да ли могу Град и његове градске општине конкурисати независно са по једним пројектом за објекте са своје територије и да све пријаве буду разматране, односно да не буду третиране као већи број пројеката једног подносиоца пријаве и због тога елиминисане од даљег разматрања? Питање се односи на Одељак II ( Правна лица која имају право на подношење пријаве), став 1.

ОДГОВОР БР.1:

Град и градске општине, у складу са одељком II. ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Јавног позива за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/20-21, имају право да одвојено конкуришу са по једним пројектом.

Неопходно је да све пријаве града и градских општина испуњавају услов из одељка III. УСЛОВИ ЗА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА, Јавног позива, ЈП 1/20-21, који се односи на то да подносилац пријаве, обвезник система енергетског менаџмента у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), може конкурисати на Јавни позив само уколико је именовао енергетског менаџера.

ПИТАЊЕ БР.2:

Да ли ће средства ЈП 1/20-21 бити одобрена у овој или у наредној години?

ОДГОВОР БР.2:

У складу са чланом 6. став 4. Правилника о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије и критеријумима о изузимању од обавезе вршења енергетског прегледа („Службени гласник РС”, број 12/19) расподела средстава Буџетског фонда за финансирање пројеката ће се у складу са Правилником одвијати у две фазе.

У првој фази ће се извршити прикупљање и комплетирање пријава на Јавни позив, контрола формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу критеријума из Јавног позива и доношење акта о утврђивању листе редоследа пројеката у овој години.

У другој фази у 2021. години, ће се, а у складу са уредбом којом ће се утврдити програм финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години, донети акт о финансирању изабраних пројеката, потписаће се уговори о додели средстава и реализоваће се пројекти.

ПИТАЊЕ БР. 3:

Питање се односи на став 3. део у вези енергетског разреда. Пише да зграда која је предмет пројекта мора након реализације да буде минимално унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана најмање у енергетски разред C.

Да ли то значи да може једно или друго? Или то значи да уколико је тренутно стање на пр. F да мора да буде унапређено минимум C, а уколико је на пр. D, да мора да буде унапређено минимум два разреда?

ОДГОВОР БР.3:

Услов је да зграда након примењених мера буде минимум у C разреду или, ако су нижи разреди, да буде унапређена за два разреда. Један од ова два услова мора бути испуњен. На пример да је зграда у F резреду као почетно стање, зграда би морала након санације да буде унапређена за два разреда ,односно, да буде у разреду D. Али и преласком из D у C енергетски разред зграда задовољава тај услов.

ПИТАЊЕ БР.4:

Да ли се на овај конкурс могу пријавити радови приликом санације и адаптације старије школске зграде, којом су обухваћени и други радови који нису радови везани за енергетску ефикасност, односно, нису предмет овог Јавног позива?

ОДГОВОР БР.4:

Техничка документација може садржати и шире радове. Међутим, предмер и предрачун (одељак V. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ, тачка 3, подтачка (4)), који је основ процену вредности пројекта, као и основ за износ који се потражује из Буџетског фонда НЕ СМЕ садржати радове и опрему који нису у складу са предложеним мерама унапређења енергетске ефикасности у пројекту (одељак I. ПРЕДМЕТ).

Такође Вам указујемо да у складу са одељком I. ПРЕДМЕТ пројекат МОРА обухватити мере унапређења термичког омотача и мере унапређења термотехничког система.

ПИТАЊЕ БР.5:

Да ли је могуће конкурисати за адаптацију уличне фасаде градске општине, а за шта већ постоји пројектна документација са предмером и предрачуном радова за замену столарије? Да ли је неопходан Елаборат енергетске ефикасности, с обзиром да је објекат под заштитом?

ОДГОВОР БР.5:

Потребно је доставите Извештај о енергетском прегледу за постојеће стање и елаборат енергетске ефикасности за стање после спровођења предложених мера унапређења енергетске ефикасности који мора да покаже да је зграда минимално унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана најмање у енергетски разред „C” (латинично слово Ц).

Указујемо да је у Прилогу 6 - КРИТЕРИЈУМ МИНИМАЛНЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ предвиђено да минимални услови за пројектовање реконструкције термичког омотача нису обавезујући уколико посебним условима за предузимање мера техничке заштите издате од стране завода за заштиту споменика културе или других институција је другачије захтевано, а што је потребно оправдати одговарајућим документом.

ПИТАЊЕ БР.6:

Уколико се комбинују мере 1 и 2 из горе наведеног јавног позива, да ли је неопходно да приликом конкурисања приложимо Решење о одобрењу за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи, односно друго одговарајуће Решење, у зависности од обима и врсте планираних радова?

ОДГОВОР БР.6:

Обавезно је комбиновати мере на унапређењу термичког омотача са мерама на термотехничким инсталацијама, односно, не можете пријавити само мере на термичком омотачу зграде без минималних мера на термотехничком систему који се односе на уградњу: електронски регулисаних циркулационих пумпи, термостатских вентила на грејним телима и уређаја за мерење предате енергије. У овој фази, односно фази пријављивања и оцењивања пројеката НИЈЕ потребно достављати грађевинску дозволу/решење о одобрењу за извођење радова.

ПИТАЊЕ БР.7:

Да ли је могуће конкурисати са идејним архитектонским пројектом за део објекта који представља просторно-функционалну целину? Предметни објекат има две целине: базен са пратећим садржајем и ресторан, али је термотехнички систем заједнички за оба објекта.

ОДГОВОР БР.7:

Одговор је потврдан, односно, можете конкурисати за део објекта који представља просторно-функционалну целину. Наравно пројекат мора обухватити минимално горе поменуте радове (ОДГОВОР БР.6) на заједничком термотехничком систему.

ПИТАЊЕ БР.8:

Општина није у систему енергетског менаџмента, а објекат којим желимо да конкуришемо није регистрован у ИСЕМ бази и немамо одређену надлежну особу за то, да ли можемо да конкуришемо за јавни позив?

ОДГОВОР БР.8:

С обзиром да је општина са бројем становника испод 20.000, она није обвезник система енергетског менаџмента и није неопходно да унесете сами рачуне за зграду у ИСЕМ базу, али је потребно да доставите попуњен Прилог 4 и приложите скениране рачуне за енергенте, електричну енергију и воду за последње 3 године ( у складу са тачком 8. одељка V. Јавног позива).

ПИТАЊЕ БР.9:

Општина ће по овом јавном позиву конкурисати за унапређење енергетске ефикасности зграде школе. Припрему целокупне документације радимо у договору са школом.

Овим путем желимо да питамо да ли је потребно доставити потписан било какав документ (Споразум, изјава) између Општине и школе којим школа допушта или је сагласна са тим да општина конкурише за унапређење енергетске ефикасности зграде школе или не? Да ли је потребно да директор или неко други запослени из редова школе буде руководилац пројекта?

ОДГОВОР БР.9:

Пожељно би било да доставите неку врсту споразума, којим школа даје сагласност општини да конкурише на Јавни позив и евентуално даје сагласност за покретање јавне набавке, уколико се одобре средства за пројекат. Пожељно је да руководилац пројекта буде неко из предметне зграде, односно, школе.

ПИТАЊЕ БР.10:

Ако постоји само Идејни Пројекат за адаптацију објекта, да ли се прихвата пријава?

ОДГОВОР БР.10:

У погледу техничке документације за адаптацију објекта, који обухвата мере на омотачу и на грејним инсталацијама, што је обавезно да се комбинује према јавном позиву, неопходно је да у складу са одељком V. Јавног позива 1/20-21, доставите идејне пројекте архитектуре, машинских и електро инсталација.

ПИТАЊЕ БР.11:

Желим ода конкуришемо са зградом за коју имамо спремну комплетну документацију, која обухвата ПЗИ и за коју имамо све потребне дозволе и сагласности. Постојећа документација обухвата више радова него што је предвиђено да буде финансирано из Буџетског фонда.

Уколико будемо у ситуацији да шаљемо ПЗИ на сагласност, да ли можемо да доставимо комплетне пројекте ( са већим обухватом радова) или је потребно да издвојимо само радове енергетску ефикасности са којима конкуришемо на Јавни позив?

ОДГОВОР БР.11:

Техничка документација коју достављате уз пријаву на Jавни позив ЈП 1/20-21, мора у погледу предложених мера да задовољи минималне критеријуме енергетске ефикасности дате у Прилогу 6 Јавног позива, као и услове из Одељка III.

Обим радова обухваћен техничком документацијом може бити шири од радова на унапређењу енергетске ефикасности, али Студија коју достављате у складу са тачком 3) Одељка V, мора садржати технички опис, предмер и предрачун радова и остале ставке из тачке 3) које се односе само на пројекат унапређења енергетске ефикасности који се пријављује на Јавни позив, ЈП 1/20-21.

ПИТАЊЕ БР.12:

Да ли правно лице/ болница чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, има право да директно конкурише на предметни Јавни позив?

ОДГОВОР БР.12:

У одељку II. ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ, Јавног позива за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/20-21, предвиђено је да право на подношење пријаве имају само јединице локалне самоуправе (општине, градови и град Београд, као и градске општине). Јединица локалне самоуправе има право да предложи да предмет пројекта унапређења енергетске ефикасности буде објекат чији је оснивач Република/Аутономна покрајина, уколико је оснивач сагласан са тим.

ПИТАЊЕ БР.13:

Да ли могу Град И градске општине града конкурисати независно са по једним пројектом за објекте са своје територије и да све пријаве буду разматране, односно да не буду третиране као већи број пројеката једног подносиоца пријаве И због тога елиминисане од даљег разматрања?

ОДГОВОР БР.13:

Град и градске општине, у складу са одељком II. ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Јавног позива за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама, ЈП 1/20-21, имају право да одвојено конкуришу са по једним пројектом.

Неопходно је само да све пријаве града и градских општина испуњавају услов из одељка III. УСЛОВИ ЗА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА, Јавног позива, ЈП 1/20-21, који  се односи на то да  подносилац пријаве, обвезник система енергетског менаџмента у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник РС”, број 25/13), може конкурисати на Јавни позив само уколико је именовао енергетског менаџера

ПИТАЊЕ БР.14:

Да ли Елаборат енергетске ефикасности за постојеће стање објекта може да буде документ који ће за потребе пријаве пројекта на јавни позив заменити тражени документ Извештај о енергетском прегледу за постојеће стање?

ОДГОВОР БР.14:

Уколико Елаборат ЕЕ садржи податке о енергетским карактеристикама зграде према постојећем стању, односно пре предвиђених мера ЕЕ пројектом,  у том случају ћемо прихватити документ уместо извештаја, а уколико не садржи податке, потребно је да се достави Извештај о енергетском прегледу за постојеће стање.

ПИТАЊЕ БР.15:

Да ли техничка документација која је израђена у складу са  старим Правилником о садржини, начину И поступку израде  И начину вршења техничке контроле техничке документације према класи И намени објекта (“Службени гласник РС”, бр.72/18) и на основу које је надлежни орган издао Решење о одобрењу за извођење радова на унапређењу енергетскуе ефикасности 04.07.2018. године ( које је још увек важеће) може да буде документ који ће за потребе пријаве пројекта  на јавни позив заменити тражену техничку документацију израђену у складу са новим Правилником о садржини, начину И поступку израде  И начину вршења техничке контроле техничке документације према класи И намени објекта (“Службени гласник РС”, бр.73/19)?

ОДГОВОР БР.15:

Техничка документација на основу које је издато Решење о одобрењу за извођење радова може бити прихваћена уколико су предвиђене мере ЕЕ у документацији у складу са минималним критеријумима енергетске ефикасности из Прилога 6 Јавног позива.

ПИТАЊЕ БР.16:

Питање се односи на став 3. део око енергетског разреда. Пише да зграда која је предмет пројекта мора након реализације да буде минимално унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана најмање у енергетски разред Ц. Размишљамо да конкуришемо са зградом Општинске управе која је била финансирана 2016/2017. године преко вашег фонда. Основа тадашњег пројекта који се имплементирао јесте било постављање термичке изолације зидова и замена прозора. Од целог архитектонског пројекта тада је финансирано и завршено око 2/3 пројекта и зграда није до краја била изолирана. Пре имплементације пројекта према елаборатутадашњег тренутног стања зграда је била у најнижем енергетском разреду. Према планираном пројекту после завршених свих радова зграда би требала да буде у енергетском разреду Ц. Међутим зграда није до краја завршена па немамо пресег стања у ком енергетском разреду се тренутно налази. У консултацији са колегама који су били укључени тада у пројекат и који се баве ЕЕ, радили су процену да се зграда тренутно налази у разреду Д али то би морали потврдити са елаборатом тренутног стања. Оно што се предпоставља јесте да уколико је тренутно стање Д, и уколико се буде конкурисало са пројектом довршетка термичке изолације на згради Општинске управе, по завршетка пројекта претпоставка је да се може постићи енергетски разред Ц. Наравно, пре почетка конкурисања би морали или да радимо нове пројекте или допуну старог и морали би радити нове елаборате. Пре него се упустимо у израду пројеката и елабората, желела бих да вас питам да ли постоји могућност да нам прође пројекат или буде позитивно оцењен уколико прелазимо из енергетског разреда Д у Ц? Ово нам је битно како би знали да ли уопште можемо са таквим предлогом и стањем конкурисати. Јер нам није јасно шта подразумева:  зграда која је предмет пројекта мора након реализације да буде минимално унапређена за два енергетска разреда или да буде сврстана најмање у енергетски разред Ц. То значи да  може једно или друго? Или то значи да уколико је тренутно стање напр Ф да мора да буде унапређено минимум Ц а уколико је напр Д, да мора да буде унапређено минимум два разреда? Молим да ми појасните овај део.

ОДГОВОР БР.16:

Услов је да зграда након примењених мера буде минимум у C разреду или, ако су нижи разреди, да буде унапређена за два разреда. Један од ова два услова мора бути задовољен. Да је зграда, на пример, у F резреду као почетно стање, зграда би морала након санације да буде унапређена за два разреда односно у разреду D. Међутом и преласком из D у C енергетски разред зграда задовољава тај услов.

ПИТАЊЕ БР.17:

Да ли  je приликом конкурисања за тачку V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ потребно поднети:
- идејни пројекат машинских инсталација (пројекат реконструкције термотехничке инсталације - система за ПТВ),
- идејни пројекат архитектуре
(реконструкције термичког омотача),
- идејни пројекат електроенергетских инсталација (пројекат реконструкције система унутрашњег/јавног осветљења са светлотехничким прорачуном),

и касније, уколико добијемо пројекат и будемо слали ПЗИ на сагласност, можемо да доставимо комплетне пројекте ( са већим обухватом радова) или је потребно да издвојимо само радове са којима конкуришемо код Фонда?

ОДГОВОР БР.17:

Техничка документација коју достављате уз пријаву на Jавни позив за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе,као и градским општинама, ЈП 1/20-21, мора у погледу предложених мера да задовољи критеријуме минималне енергетске ефикасности дате у Прилогу 6 Јавног позива, као и услове из Одељка III. Обим радова обухваћен техничком документацијом може бити шири од радова на унапређењу енергетске ефикасности, али Студија коју достављате у складу са тачком 3) Одељка V, мора садржати технички опис, предмер и предрачун радова и остале ставке из тачке 3) које се односе само на пројекат унапређења енергетске ефикасности  који се пријављује на Јавни позив, ЈП 1/20-21.

ПИТАЊЕ БР.18:

Локална самоуправа жели да конкурише за енергетску ефикасност зграде која је од интереса за лок.заједницу али која је у процесу повраћаја власништва са Републике на општину? Која додатна документа је потребно доставити?

ОДГОВОР БР.18:

Неопходно је да доставите лист непокретности,  додатна документација није неопходна. Зграда може бити у власништву јединице локалне самоуправе или Републике./Аутономне покрајине. Међутим, указујемо на то да, уколико поменут пројекат буде (су)финансиран средсвима Буџетског фонда, јединица локалне самоуправе као корисник средстава мора да спроведе јавну набавку за извођење радова на пројекту и потпише уговор са изабраним извођачем у својству инвеститора, без правних сметњи.

ПИТАЊЕ БР.19:

Објекат који би био предмет пројекта јесте зграда Општинске управе, међутим изолација би се стављала на један део зграда са спољашње стране где не постоји изолација и требало би да се изолира поткровље, одностно таван. Код поткровља и стављања изолације на таван, због тренутног стања требало би да се изолира таван али и да се обложи плафон додатним гипсаним плочама јер тренутно постоји проблем на плафону. Због стављања плоча на плафон, мора да се ради и ново осветљење. Моје питање је да ли осветљење које је потребно урадити у склопу ове инвестиције је прихватљиво у пројекту у овом јавном позиву?

ОДГОВОР БР.19:

Модернизација система унутрашњег осветљења је једна од мера из одељка I Јавног позива, коју можете применити приликом енергетске санације ваше зграде, као и пратећe радовe, које сте навели, а који су неизбежни да би се спровеле мере.

ПИТАЊЕ БР.20:

У прилогу  бр.6 Јавног позива (Критеријум минималне енергетске ефикасности) у тачки  која се односи на фасадну столарију дефинисано је да  коефицијент пролаза топлоте за стакло не сме бити већи од Ug=0,8 W/m²K а за профил не сме бити већи од Uf=1,1 W/m²K.

Правилником о енергетрској ефикасности зграда је дефинисан максимално дозвољени коефицијент пролаза топлоте за склоп фасадне столарије (Umax=1,5 W/m²K) а с обзиром да се дозвољени коефицијент пролаза топлоте за склоп фасадне столарије може постићи само са адекватним елементима склопа, Правилником није дефинисан максимално дозвољени коефицијент за стакло и профил.

Наведни критеријум коефицијента пролаза топлоте за стакло (Ug max =0,8 W/m²K) испуњава једино троструко нискоемисионо стакло са испуном Kr и Xe, а  критеријум коефицијента пролаза топлоте за профил (Uf max =1,1 W/m²K) испуњаваjу једино специјални системи профила за пасивне куће.

С обзиром на високу цену и отежану набавку фасадне столарије са специјалним профилима за пасивне куће, молимо за одговор на питање:

Да ли  и фасадна столарија чији је коефицијент пролаза топлоте  (U=1,3 W/m²K)  мањи од максимално дозвољеног коефицијента пролаза топлоте за склоп фасадне столарије (Umax=1,5 W/m²K), а чији елементи (стакло и профил) имају веће коефицијенте пролаза топлоте од наведених у Критеријуму минималне енергетске ефикасности, може да се предвиди пројектном документацијом а да пријава на јавни позив не буде одбачена  због тога?

ОДГОВОР БР.20:

Пројекат унапређења енергетске ефикасности који не задовољава услов из одељка III. УСЛОВИ ЗА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА у погледу  критеријума минималне енергетске ефикасности за фасадну столарију датих у Прилогу 6. Јавног позива, ЈП 1/20-21 биће одбијен у складу са одељком IX. ОЦЕНА И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА, јер садржина није у складу са Јавним позивом.

ПИТАЊЕ БР.21:

С обзиром на ограничена финансијска средства и да је највећи део средстава већ резервисан за термичку изолацију спољног омотача конкурисали би само на уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи. Постојеће пумпе су из времена изградње објекта и увођења радијаторског грејања тада на чврсто гориво, дотрајале су и право је време за њихову замену.

Постојећи гасни котлови су из времена увођења гаса. Старости су више од 10 година и у солидном су стању. Због ограничених средстава Тачка 2 подтачка 1 која се тиче се замене постојећих котлова нам ренутно није актуелна.

Тачка 2, подтачка 3, уградња термостатских вентила је одрађена у претходној фази енергетске санације.

Тачка 2, подтачка 4. се тиче уградње уређаја за мерење предате количине топлоте.

Пошто имамо мерење утрошка гаса на самој котларници, сматрамо да није потребно вршити мерење утрошка топлотне енергије према потрошачима, пошто имамо само једног потрошача.

Питања:

Да ли је из машинског дела пројекта довољно конкурисати за уградњу фреквентно регулисаних циркулационих пумпи?

Да ли је потребно поред мерења утрошка гаса ипак вршити и мерење топлотне енергије из котлова према једном потрошачу – згради општинске управе?

ОДГОВОР БР.21:

Поменути пројекат унапређења енергетске ефикасности мора да задовољи услов из одељка I. ПРЕДМЕТ, Јавног позива ЈП 1/20-21, у погледу обавезног комбиновања мера унапређења термичког омотача и мера унапређења термотехничког система зграде, тако да  пројекат минимално мора да обухвати радове из одељка I. ПРЕДМЕТ став 1. тачка 1) подтач. (1) и/или (2) и тачке 2) подтач. (2), (3) и (4) Јавног позива, ЈП 1/20-21, који с односе на обавезну уградњу електронски регулисаних циркулационих пумпи, термостатских вентила на свим грејним телима и  уређаја за мерење предате количине топлоте свим појединачним потрошачима. Неопходно је да пројекат предвиди уградњу сва три поменута елемента термотехничког система зграде и уколико само један елемент није предвиђен, пријава пројекта ће бити одбијена у складу са одељком IX. ОЦЕНА И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА, јер садржина није у складу са Јавним позивом.

ПИТАЊЕ БР.22:

Општина планира да кандидује пројекат енергетске санације објекта Мале зграде општинске управе.

Питање се односи на комбиновање мера унапређења термичког омотача и мера унапређења термотехничког система зграде.

Наиме,предметну зграду одликује непостојање топлотне изолације на фасадним зидовима и таванској конструкцији те  фасадна браварија у изворном стању (1982. година).  У складу са наведеним, постојећим пројектом  енергетске санације  предвиђена је мера унапређења термичког омотача и то постављањем термичке изолације те заменом спољних прозора и врата.. Реализацијом пројекта објекат би био сврстан у енергетски разред "Ц" (тренутно се налази у енергетском разреду "Г".)

Истовремено, снабдевање топлотном енергијом је реализовано локално путем гасних пећи те је у оквиру зграде инсталирано укупно 14 гасних пећи снаге 7kW и једна гасна пећ снаге 9kW ( не постоји систем централног грејања).

Обзиром на начин снабдевања топлотном енергијом, наше питање је да ли је обавезно/неопходно комбиновати мере унапређења термичког омотача и мере унапређења термотехничког система односно да ли је могуће кандидовати пројекат који обухвата само радове дефинисане у оквиру тачке 1) унaпређење термичког омотача Зграде, односно свих елемената Зграде који раздвајају унутрашњи, грејани простор од спољашњег простора и негрејаног простора?

ОДГОВОР БР.22:

Поменути пројекат унапређења енергетске ефикасности мора да задовољи услов из одељка I. ПРЕДМЕТ, Јавног позива ЈП 1/20-21, у погледу обавезног комбиновања мера унапређења термичког омотача и мера унапређења термотехничког система зграде.

ПИТАЊЕ БР.23:

Јасно је да, ако узимамо у обзир из става 2, тачке 2 и 3 (тачка 4 није обавезна јер је зграда Општине прикључена на даљинско грејање) , је потребан Идејни пројекат машинских инсталација - пројекат реконструкције термотехничких инсталација. Питање је да ли је потребно у пројекту доказивати уштеду која се остварује заменм вентила и циркулационих пумпи? Или је довољан само Идејни пројекат у ком се наводи замена постојећих инсталација (вентила и пумпи), наравно са предмером и предрачуном радова и свиме оним што је саставни део Идејног пројекта.

ОДГОВОР БР.23:

Није потребно да се кроз идејни пројекат доказује уштеда која се остварује заменом вентила и циркулационих пумпи, али је потребно да се у техничкој документцији, посебно у предмеру и предрачуну, наведу примењене мере.

ПИТАЊЕ БР.24:

Пријавили би смо се на Јавни позив, за финансирање пројеката енергетске ефикасности у делу тачке I. ПРЕДМЕТ, став 2) постављање термичке изолације зидова, крова, таванице изнад отворених пролаза, зидова и подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

Конкретно питање је: Конкурисали би за термичку изолацију зидова зграде општинске управе и кровне конструкције и да ли средства покривају грађевинске радове замене кровних греда и каратавана на згради или само кровни покривач. То нам је битно ради израде идејног пројекта реконструкције и сопствених средстава учешћа.

ОДГОВОР БР.24:

Грађевински радови којима се не утиче на унапређење енергетске ефикасности Зграде, односно, који нису део термичког омотача зграде, нити обухватају монтажно/демонтажне радове на омотачу и нису део радова на унапређењу термотехничких система и унутрашњег осветљења Зграде, не могу бити предмет пројекта који се пријављује на Јавни позив.

Што подразумева да мере које се финансирају кроз Јавни позив могу обухватати грађевинске радове на замени слојева кровног покривача, али не и радове на замени целе конструкције крова.

Имајте у виду да мере унапређења термичког омотача и мере унапређења термотехничког система зграде се морају комбиновати тако да минимално морају да обухвате радове из става 1. тачка 1) подтач. (1) и/или (2) и тачка 2) подтач. (2), (3) и (4). Изузетно, радови из става 1. тачка 2) подтачка (4) нису обавезни ако је Зграда прикључена на даљински систем грејања и плаћа измерену, односно стварно предату количину топлотне енергије.

ПИТАЊЕ БР.25:

За пројекте који обухватају мере у складу са одељком I. став 1. тачка 1) подтач. (1) - (8) и тачка 3) Јавног позива обавезно предвидети уградњу:
- термостатских вентила на свим грејним телима,
- електронски регулисаних циркулационих пумпи и
- уређаја за мерење предате количине топлоте (калориметaр или мерач потрошње гаса или мерач потрошње електричне енергије за електро котлове) Згради, уколико та опрема већ није уграђена Због чега је потребно у сопственој котларници објекта мерити предату топлоту?

ОДГОВОР БР.25:

Сврха захтева у погледу уградње мерила топлоте није везана за израчунавање трошкова енерегије, већ за увид у потрошњу енергије, како би могло да се сагледа да ли су примењене мере кроз пројекат унапређења енергетске ефикасности допринеле стварној уштеди енергије и како би се могло извештавати о резултатима пројекта.

ПИТАЊЕ БР.26

Упутством за пројектовање ПЗИ није прецизирано да је неопходно предвидети резервне електронски регулисане циркулационе пумпе. Касније је тражена допуна предмера и прорачуна у смислу резервних циркулационих пумпи, што је умногоме увећало цену радова. Да ли ће и са овим позивом бити исти случај?

ОДГОВОР БР.26:

У вези резервних циркулационих пумпи, уколико пројектант сматра да нису потребне, Министарство неће стављати примедбу на такво техничко решење.

ПИТАЊЕ БР.27

Да ли врата, која су саставни део ветробранског простора, а налазе се према унутрашњости објекта могу да се обухвате овим пројектом, јер њиховим постављањем се утиче на побољшање енергетске ефикасности објекта?

ОДГОВОР БР.27:

Можете предвидети врата, која су саставни део ветробранског простора, у оквиру пројекта који пријављујете на овај Јавни позив.

ПИТАЊЕ БР.28:

Када можемо очекивати да ћете завршити првоу фазу и када општине могу очекивати доношење акта о утврђивању листе редоследа пројеката.

ОДГОВОР БР.28:

Очекује се да ће се прва фаза односно, доношење акта о утврђивању листе редоследа пројеката завршити до краја године.

ПИТАЊЕ БР.29:

Питање је у вези ОПГ обрасца ОПГ 5. Објекат је повезан на даљински систем грејања. Шта и како се у ОПГ обрасцу у том случају уноси за степен корисности котла?

ОДГОВОР БР.29:

Потребно је да унесете степен корисности за котларницу у даљинском систему грејања, односно да затражите податак од локалне топлане.

ПИТАЊЕ БР.30:

Са коликим бројем бодова се бодују мере унапређења термичког омотача из става 1. тачка 1) подтачка (1) Јавног позива 1/20-21?

ОДГОВОР БР.30:

За мере унапређења термичког омотача из одељка I, става 1, тачка 1), подтачка (1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача Јавног позива, ЈП 1/20-21, нису предвиђени бодови према Прилогу 5 Јавног позива, већ су прописани следећи критеријуми минималне енергетске ефикасности за столарију (Прилог 6, Јавног позива):

- стакло: коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од Ug=0,8 W/m²K
- профил : коефицијент пролаза топлоте не сме бити већи од Uf=1,1 W/m²K
- за улазна врата и веће стаклене портале коефицијент пролаза топлоте за профил не сме бити већи од Uf=1,5 W/m²K

ПИТАЊЕ БР.31:

Министарство је на Јавном позиву за финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности број ЈП 2/19 одобрило Општини финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности за објекат велике школе ОШ “Вук Караџић” у којој је смештена котларница из које се греју и објекти мале и специјалне школе на истој катастарској парцели. На јавном позиву број 1/20-21 Општина намерава да пријави пројекте унапређења енергетске ефикасности за објекте мале и специјалне школе. Да ли можемо да уградњу електронски регулисане циркулационе пумпе за грејање ове две зграде и калориметара за мерење предате топлотне енергије за ова два објекта предвидимо у оквиру пројекта за извођење машинских радова за објекат велике школе за који смо добили сагласност Министарства,у складу са Уговором о суфинансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности од 4.6.2020, пошто је котларница из које се греју ове две зграде смештена у објекту велике школе? За ове две зграде би Општина доставила ИДП машинских инсталација који би обухватио уградњу термостатских вентила на грејним телима и осталу потребну документацију у складу са условима Јавног позива ЈП 1/20-21.

ОДГОВОР БР.31:

Одговор на Ваше питање је потврдан, односно можете предвидети уградњу електронски регулисане циркулационе пумпе за грејање ове две зграде и калориметара за мерење предате топлотне енергије за ова два објекта у оквиру пројекта унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција фасаде и енергетска санација објекта ОШ „Вук Караџић“ за који су додељена средства из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности РС у складу са уговором о суфинансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности који је потписан 4. јуна 2020. године.

Неопходно је само да у пријавном обрасцу (Прилог 1) и у оквиру техничког описа Студије (Прилог 2) наведете образложење да је уградња калориметара и електронски регулисаних пумпи предвиђена у оквиру пројекта унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција фасаде и енергетска санација објекта ОШ „Вук Караџић“.

ПИТАЊЕ БР.32:

Да ли треба пројектно-техничку документацију (пројекте, студију техничко - економске оправданости итд.) доставити само у електронском облику (нарезану на CD) или је потребно исту доставити и у штампаном облику?

ОДГОВОР БР.32:

Техничку документацију достављате само у електронском облику на компакт диску (CD) или USB меморији.

ПИТАЊЕ БР.33:

Да ли лист непокретности које се предаје за јавни позив Буџетског фонда може да буде преузет са сајта Катастра за непокретности?

ОДГОВОР БР.33:

Неопходно је да преузмете Лист непокретности, односно преглед непокретности са портала e-uprava.

ПИТАЊЕ БР.34:

У Прилогу 7, УПУТСТВО стоји да је потребно стране Прилога 2, 3, 4, 5 и 6 одштампати на меморандуму подносиоца пријаве. Прилози 5 и 6 су Критеријуми за бодовање и за минималну енергетску ефикасност.Или постоје неки други Прилози 5 и 6?

ОДГОВОР БР.34:

У питању је техничка грешка у навођењу прилога. Потребно је само да Изјава о финансирању (Прилог 3) буде одштампана на меморандуму.

ПИТАЊЕ БР.35:

Општина је током 2019. године реализовала пројекат унапређења енергетске "Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине" којим је имплементирала мере на систему грејања. Сада би конкурисали за реконструкцију фасаде, уградњу система за вентилацију са рекуперацијом и замену постојећих светиљки ЛЕД светиљкама. Да ли је овако спремљен пројекат унапређења енергетске ефикасности прихатљив по јавном позиву ЈП 1/20-21, обзиром на то да су мере из дела И, став 1. тачка 2. подтачка 2, 3,4 већ имплементиране по ЈП 1/18?

ОДГОВОР БР.35:

Да би пријава била у складу са Јавним позивом 1/20-21 (у даљем тексту: Јавни позив), мере унапређења термичког омотача Зграде (одељак I. став 1. тачка 1) подтач. (1) и/или (2) Јавног позива), морају се комбиновати са мерама унапређења термотехничког система Зграде (одељак I. став 1. тачка 2) подтач. (2), (3) и (4) Јавног позива), што подразумева да су мере унапређења термотехничког система Зграде део пројекта унапређења енергетске ефикасности који се предлаже, тј. да још нису примењене на Згради која је предмет Јавног позива.

С обзиром да су обавезне мере већ примењене у пројекту по јавном позиву 1/18, мере на енергетској санацији зграде које предлажете се не могу комбиновати на начин тражен у одељку I. став 2. Јавног позива, што значи да такав пројекат не може бити прихваћен.

ПИТАЊЕ БР.36:

У вези са јавним позивом за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења ЕЕ у објектимa од јавног значаја, ЈП 1/20-21, потребна нам је информација, да ли бисмо ми као општина за наше учешће у финансирању овог пројекта средства требали да определимо буџетом у 2020. години или буџетом за 2021. годину?

ОДГОВОР БР.36:

Планирано потписивање предстојећих уговора, ЈП 1/20-21,по плану је 2021. године. Јавну набавку за радове коју Општина треба да спроведе такође је у 2021 години, па за учешће у финансирању овог пројекта средства треба определити буџетом за 2021. годину.

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19