Насловна » Сектори » Међународна сарадња, европске интеграције и управљање пројектима

Сектори

Сектор за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима

У Сектору за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима обављају се послови који се односе на: израду, усаглашавање и закључивање међудржавних докумената којима се ствара државно правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње у области рударства и енергетике; праћење и анализу међународно-правних инструмената; израду, усаглашавање и закључивање програма и протокола о сарадњи, као основних докумената којима се дефинишу конкретне области међународне сарадње у области рударства и енергетике; координацију и припрему потврђивања, односно приступања међународним уговорима; координацију спровођења мултилатералних споразума и сарадњу са секретаријатима мултилатералних споразума у циљу њиховог спровођења; праћење међународне политике у области рударства и енергетике и предлагање мера и активности за усклађивање националних приоритета и приступање међународној сарадњи; дефинисање приоритета, облика, садржаја и модалитета међународне сарадње, као и праћење њиховог остваривања; координацију припрема платформи за наступ представника Министарства на међународним састанцима, састанцима страна уговорница мултилатералних уговора из области рударства и енергетике; сарадњу са Енергетском заједницом, Међународном агенцијом за обновљиве изворе енергије, Енергетском повељом и Директоратом за енергетику као међународним институцијама у области енергетике; координацију послова и припрему докумената у преговарачком процесу за приступање ЕУ у оквиру Преговарачког поглавља 15 - енергетика; израду стратешких докумената за приступање ЕУ у области рударства и енергетике; иницирање и координацију активности на идентификацији потреба за међународном помоћи сектора рударства и енергетике; праћење и анализу међународно-правних инструмената, политике ЕУ; припрему за усаглашавање закона и других прописа са прописима ЕУ и другим међународним прописима у области рударства и енергетике; праћење легислативе ЕУ из делокруга Министарства; припремање мишљења на нацрте закона и других прописа које припремају друга министарства, посебне организације и други органи и организације, односно прописе које доносе имаоци јавних овлашћења у складу са законом; реализацију претприступних пројеката ЕУ; планирање, припрему, спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ из делокруга Министарства и њихова ревизија; припрему стратешких докумената из делокруга Министарства и њихова ревизија; координацију активности неопходних за обезбеђивање потребног кофинансирања пројеката; надзор над спровођењем правила, принципа и процедура неопходних за успостављање, функционисање и одрживост децентрализованог система управљања средствима ЕУ; припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ, као и други послови из делокруга Сектора.

Одељење за управљање пројектима

У Одсеку за европске интеграције и међународну сарадњу обављају се послови које се односе на: спровођење Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију у области рударства и енергетике кроз преговоре који се воде кроз Подргупу за енергетику - Преговарачко поглавље 15; припрему за усаглашавање закона и других прописа са прописима ЕУ и другим међународним прописима у областима рударства и енергетике; израду анализа и извештаја у вези са степеном усаглашавања са прописима ЕУ из делокруга рада Министарства; припрему мишљења у вези са процесом хармонизације прописа из делокруга рада Министарства; припрему стручне платформе за састанке са представницима Директората за енергетику Европске уније; израду анализа и извештаја у вези са степеном усаглашавања са Уговором о оснивању Енергетске заједнице; припрему стручних платформи за састанке у оквиру Радних група и тела установљених Уговором о оснивању Енергетске заједнице; координацију и организацију припреме и учешћа Министарства на састанцима радних група и тела у оквиру Енергетске заједнице, Енергетске повеље и Међународне агенције за обновљиве изворе енергије као и другим међународним конференцијама и скуповима у областима рударства и енергетике; припрему стручних платформи у оквиру билатералне и мултилатералне сарадње из делокруга области рударства и енергетике у Министарству; израду, усаглашавање и закључивање међудржавних докумената којима се ствара државно правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње у областима рударства и енергетике (декларације, меморандуми, споразуми, уговори, програми, протоколи итд.); израду, усаглашавање и закључивање програма и протокола о сарадњи, као основних докумената којима се дефинишу конкретне области и теме међународне сарадње у областима из делокруга Министарства, као и други послови из делокруга Одељења.

  • Група за припрему пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и међународне помоћи

У Групи за припрему пројеката који се финансирају из фондова ЕУ и међународне помоћи обављају се послови који се односе на: планирање и идентификацију пројеката који се финансирају из средстава ЕУ и међународне помоћи из делокруга Министарства, као и њихову ревизију; припрему предлога пројеката и праћење припреме релевантне пројектне документације; припрему стратешких докумената из делокруга Министарства и њихову ревизију; вођење евиденције о свим предложеним предлозима пројеката; координацију активности неопходних за планирање потребног кофинансирања пројеката; сарадњу са националним, ЕУ и међународним институцијама релевантним за програме и пројекте ЕУ и међународних донатора; припрему извештаја о процесу програмирања и препорука за његово унапређење; припрему документације за информисање јавности у вези са претприступним фондовима; спровођење правила и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ у складу са процедурама; као и други послови из делокруга Групе.

  • Група за спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области рударства и енергетике

У Групи за спровођење и праћење спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области рударства и енергетике обављају се послови који се односе на: израду и праћење плана јавних набавки, припрему техничке документације за спровођење поступка јавних набавки; проверу испуњености предуслова за спровођење пројеката и уговора; предлагање чланова са правом гласа и учешће у раду Комисија за оцену и одабир понуда које се формирају за потребе спровођења поступка јавних набавки; праћење спровођења пројеката кроз контролу активности уговарача;; обезбеђивање средстава за национално суфинансирање пројеката и уговора; припрему извештаја о пословима спровођења, оцењивања и праћења спровођења пројеката финансираних из фондова ЕУ, као и извештаја о утрошеним средствима; организовање активности од значаја за јавност и видљивост пројеката финансираних из ЕУ; спровођење правила и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система децентрализованог управљања средствима ЕУ у складу са процедурама као и други послови из делокруга Групе.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19