Насловна » Сектори » Нафта и гас

Сектори

Сектор за нафту и гас

У Сектору за нафту и гас обављају се послови који се односе на: нафтну и гасну привреду; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду техничких прописа из ове области, као и анализу ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у овој области; израду енергетског биланса Републике Србије у овој области; обавезне резерве нафте и деривата нафте; цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; именовање тела за оцењивање усаглашености у области нафте, деривата нафте, природног гаса и опреме под притиском; обезбеђивање услова за функционисање предузећа у области нафтне и гасне привреде, производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом; инспекцијски надзор над применом прописа у области опреме под притиском, као и други послови из делокруга Сектора.


ДОСТАВА ПОДАТАКА ИЗ ДЕЛОКРУГА СЕКТОРА ЗА НАФТУ И ГАС:

- У циљу одређивања нето увоза и дневне потрошње нафте и деривата нафте у Републици Србији енергетски субјекти који обављају енергетску делатност производње деривата нафте и/или енергетску делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом достављају податке у складу са Уредбом о методологији прикупљања и обраде података и обрачуну просечног дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и количина обавезних резерви нафте и деривата нафте ("Службени гласник РС", бр. 108/2014);

- Обвезници обрачуна и плаћања накнаде за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте су енергетски субјекти који обављају енергетску делатност производње деривата нафте и енергетску делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, а који достављају податке у складу са Уредбом о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте ("Службени гласник РС", бр. 108/2014);

Подаци који се односе на формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте достављају се на следеће адресе електронске поште:

 • kolicina.rezerve@mre.gov.rs - у складу са Уредбом о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте ("Службени гласник РС", бр. 108/2014);

 • naknada.rezerve@mre.gov.rs - у складу са Уредба о методологији прикупљања и обраде података и обрачуну просечног дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и количина обавезних резерви нафте и деривата нафте ("Службени гласник РС", бр. 108/2014);

 • obracun.rezerve@mre.gov.rs - у складу са Правилником о вођењу регистра обавезних резерви нафте и деривата нафте и састављању месечних статистичких извештаја о количини, квалитету, структури и размештају обавезних и других резерви нафте и деривата нафте ("Службени гласник РС", бр. 38/2015).

- Достављање података који се односе на набавку и продају нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса од стране енергетских субјеката који обављају делатност производње и трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом и трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила врши се у складу са Правилником о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 22/13);

* Напомена: Промењена је адреса електронске поште за доставу података у складу са Правилником о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 22/13) и гласи: dostava.podataka@mre.gov.rs.

СВИ ОБРАСЦИ ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА НАЛАЗЕ СЕ У КАРТИЦИ ДОКУМЕНТИ.

Упитник за доставу података о количини деривата нафте који се стављају у промет на тржиште Републике Србије попуњава се за потребе израде Правилника о садржини и начину спровођења годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2021. годину, у складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон) и Уредбом о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива („Службени гласник РС”, бр. 97/15, 5/17, 8/17 - исправка, 119/17 и 102/18).

Енергетски субјекти којима је Министарство рударства и енергетике упутило писани захтев за доставу података о количини деривата нафте стављених у промет на станицама за снабдевање превозних средстава у 2020. години, достављају попуњен упитник на адресу Министарства рударства и енергетике (Немањина 22-26) у писаној форми потписан од стране одговорног лица, као и у електронској форми на адресу (ivana.gencic@mre.gov.rs), најкасније до 25. јануара 2021 године.

Tакође, потребно је у што краћем року извршити унос тражених података потребних за израду Правилника у базу података Министарства рударства и енергетике, на http://gis.mre.gov.rs/IMISWebEnergy (нафта и гас дугме) у делу „Подаци о количини деривата нафте стављених у промет на тржиште региона”.

Упитници за доставу података потребних за израду Правилника о садржини и начину спровођења годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2021. годину у електронској форми су:

- Упитник за енергетске субјекте

- Упитник за МТТ

- Упитник за МУП

- Упитник за Завод за статистику

Правилником о подацима који се достављају Министарству надлежном за послове енергетике у вези са развојем и инвестицијама, ремонтима и прекидом рада постројења (Сл. гласник РС бр. 88/17) ближе се прописују рокови, садржај и начин достављања података које су енергетски субјекти који обављају делатност производње деривата нафте, производње биогорива, намешавање биогорива у деривате нафте и складиштења нафте, деривата нафте и биогорива дужни достављати министарству надлежном за послове енергетике.

Адреса електронске поште: investicije@mre.gov.rs

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19