Naslovna » Usluge » Sektor za geologiju i rudarstvo » Upotrebna dozvola

Usluge

Sektor za geologiju i rudarstvo

Izdaje/ukida/odobrenje za upotrebu rudarskih objekata

Kratak opis usluge: Rudarski objekat izgrađen po glavnom i dopunskom rudarskom projektu može se koristiti kada se pribavi odobrenje za upotrebu rudarskog objekta, koje se izdaje rešenjem nadležnog organa iz člana 101. stav 1. Zakona.

Kategorije lica koja imaju pravo na uslugu:Nosilac eksploatacije

Način na koji se usluga može dobiti: Podnošenjem zahteva nadležnom organu

Rok za pružanje usluge: Očekivani rok u kome nadležni organ odlučuje po zahtevu stranke je dva meseca. Stvarni rok je 15 – 30 dana.

Ova usluga se pruža na osnovu člana 107. do 111. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Sl. Glasnik RS'', broj 101/2015) i Pravilnika o uslovima i načinu vršenja tehničkog pregleda rudarskih objekata („Službeni glasnik RS“, broj 40/97)

Obrazac za podnošenje Zahteva za izdavanja odobrenja za upotrebu rudarskih objekata možete preuzeti OVDE. (obrazac br. 17)

Uz zahtev se podnosi:

 1. Podaci o podnosiocu zahteva – nosiocu eksploatacije
 2. Naziv rudarskog objekta za koji se traži tehnički pregled
 3. Naziv glavnog/dopunskog rudarskog projekta po kome je izgrađen rudarski objekat
 4. Rešenje kojim je odobreno izvođenje rudarskih radova po glavnom/dopunskom rudarskom projektu
 5. Rešenje kojim je odobreno puštanje u probni rad rudarskog objekta (ukoliko postoji)
 6. Saglasnost/dozvola drugih organa ili organizacija ako je posebnim zakonom propisana obaveza prethodnog pribavlјanja istih

Uz zahtev se podnosi na uvid:

 1. glavni i dopunski rudarski projekat na osnovu koga se izvode radovi, odnosno na osnovu kojeg je izdato odobrenje za izvođenje radova;
 2. drugi projekti i dokumentacija o izmenama koje su vršene u toku izvođenja radova;
 3. dokazi o ispitivanju kvaliteta materijala ugrađenog u rudarski objekat;
 4. dokazi o izvršenim ispitivanjima konstrukcija uređaja, postrojenja i opreme u pogledu njihove nosivosti, tehničke ispravnosti i bezbednosti;
 5. dokumentacija o rezultatima probnog rada, ako je probni rad na objektu vršen.

Za podnošenje zahteva za izdavanje navedenih rešenja iz oblasti rudarstva i geologije, podnosilac je dužan da dostavi potvrdu o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Navedeni zahtevi se mogu podneti neposredno ili putem pošte pisarnici Ministrastva na adresu ul.Omladinskih Brigada 1, 11070 Novi Beograd. Informacije o toku postupka se mogu dobiti od Šefa Odseka za rudarstvo Dragane Jelisavac Erdelјan (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

Upotrebna dozvola se izdaje ako se utvrdi:

 1. da je rudarski objekat ili njegov deo izgrađen u skladu sa rudarskim projektom na osnovu koga je izdato odobrenje za izgradnju rudarskih objekata i/ili izvođenje rudarskih radova, u skladu sa propisima čija je primena obavezna pri izgradnji rudarskih objekata;
 2. da su ispunjeni propisani uslovi u pogledu mera bezbednosti i zdravlјa na radu, zaštite voda, zaštite od požara, zaštite životne sredine i drugi propisani uslovi za izgradnju i korišćenje te vrste objekata;
 3. da su pribavlјene saglasnosti drugih organa u skladu sa posebnim propisima, na osnovu uslova izdatih u proceduri pribavlјanja odobrenja za vršenje eksploatacije;
 4. da je rešenjem nadležnog organa za zaštitu od požara utvrđena podobnost objekta za upotrebu u pogledu sprovedenosti mera zaštite od požara predviđenih u tehničkoj dokumentaciji u skladu sa posebnim propisom.

Ispunjenost uslova utvrđuje se tehničkim pregledom objekata, koji obuhvata, prema nameni rudarskog objekta, tehnički pregled rudarskih, mašinskih i građevinskih radova, električnih postrojenja (uređaja i instalacija), postrojenja za zaštitu od požara i postrojenja za zaštitu životne sredine, zaštitu voda, kao i tehnički pregled rudarske opreme i postrojenja.

Tehnički pregled rudarskog objekta vrši komisija koju obrazuje Ministarstvo preduzeće, odnosno drugo pravno lice kome Ministarstvo poveri vršenje tehničkog pregleda.

PRAVNO SREDSTVO: Rešenje Ministarstva o izdavanju upotrebne dozvole je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Tužba se predaje Upravnom sudu neposredno ili putem pošte. Ukoliko je konkretno rešenje doneo nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave žalba se podnosi ministru u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

 

 

 WEBGIS Geološki informacioni sistem Srbije - GeolISS Obnovljivi izvori energije Registar energetskih dozvola Registar povlašćenih proizvođača Sistem energetskog menadžmenta Otvoreni podaci Covid-19 Covid-19