Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за обновљиве изворе енергије » Таксе

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за обновљиве изворе енергије

Таксе

Тарифни број 2.

 

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику, односно физичком лицу уписаном у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије,уређену посебним прописом

13.020

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу

1.600

Тарифни број 139.

 

За захтев за издавање, односно продужење важности енергетске дозволе

6.310

За решење којим се издаје енергетска дозвола за изградњу енергетских објеката - 0,03% на предрачунску вредност изградње

 

За решење којим се продужава важност енергетске дозволе - 0,01% на предрачунску вредност изградње

Тарифни број 141.

 

За захтев за издавање решења о стицању статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

2.080

За решење којим се стиче статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више

25.800

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW

2.500

За захтев за издавање решења којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије

1.250

За решење којим се продужава важење статуса привременог повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више

12.490

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW

1.670

За захтев за издавање решења о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне енергије

1.250

За решење којим се стиче статус повлашћеног произвођача електричне енергије зависи од инсталисане снаге електране и износи:

 

1) за електране инсталисане снаге 1 МW и више

12.490

2) за електране инсталисане снаге до 1 МW

1.670

За захтев за издавање решења о стицању статуса произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије

1.250

За решење којим се стиче статус произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије

2.080

Подаци за уплату такси:
Рачун примаоца: 840-742221843-57
Модел: 97
Позив на број: 50-016
Прималац: Република Србија

Доказ о уплати таксе сматра се достављен извод банке.