Насловна » Најчешћа питања » Сектор за нафту и гас

Најчешћа питања

Сектор за нафту и гас

 • 1. Питање: У којим случајевима је потребно израдити и поседовати Извештај о складиштењу и транспорту течног горива нафтног порекла, односно да ли у случају преноса горива из велепродајног складишта у малопродајни резервоар, a када се  исти енергетски субјект јавља у улози пошиљаоца и примаоца робе треба гориво да прати поменути Извештај?

Одговор: Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 123/12, 63/13 и 75/13) прописује да приликом стављања у промет на тржиште Републике Србије течно гориво нафтног порекла мора да прати  Извештај о складиштењу и транспорту течног горива – у даљем тексту Извештај, који сачињава енергетски субјект који обавља делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривом и компримованим природним гасом.

Течно гориво нафтног порекла, које се ставља у промет на станицама за снабдевање превозних средстава мора да прати Извештаја, без обзира на чињеницу да ли се исти енергетски субјект јавља у улози пошиљаоца и примаоца робе. Дакле у случају транспорта горива из велепродајног складишта (објекта за трговину на велико) ка станицама за снабдевање превозних средстава потребно је израдити и поседовати Извештај.

 

 • 2. Питање: Ко и када доставља податке у складу са Правилником о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса?

Одговор: Правилником о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 22/13) прописани су рокови, садржај и начин достављања података од стране енергетских субјеката који обављају делатност производње и трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом и трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила.

 • Енергетски субјекти који обављају енергетску делатност производње деривата нафте достављају податке министарству надлежном за послове енергетике једном месечно најкасније до 15. у месецу за претходни месец на Обрасцу I-1;

 • Енергетски субјекти који обављају енергетску делатност трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом достављају податке министарству надлежном за послове енергетике једном месечно најкасније до 15. у месецу за претходни месец на Обрасцу I-2;

 • Енергетски субјекти који обављају енергетску делатност трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила достављају податке министарству надлежном за послове енергетике једном недељно најкасније до уторка до 12,00 часова за претходну недељу на Обрасцу I-3.

 

 • 3. Питање: Да ли инспектори опреме под притиском обављају инспекцијски надзор над производњом опреме под притиском (парни и вреловодни котлови и посуде под притиском)?

Одговор: Инспектори опреме под притиском не врше надзор над израдом, односно производњом опреме под притиском од 01. јула 2012. године, а то је дан почетка примене Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011).

Одредбом члана 11. Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) прописано је да оцењивањe усаглашености опреме под притиском обављају именована тела која морају да испуњавају критеријуме из Прилога IV - Минимални критеријуми које морају да задовоље именована тела за оцењивање усаглашености и именована тела за нерастављиве спојеве, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а које именује министар надлежан за послове енергетике у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 98/09).

 

 • 4. Питање: Које послове обавља именовано тело за нерастављиве спојеве?

Одговор: Одредбом члана 12. Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) прописано је да обављање послова из тачака 3.1.2. и 3.1.3. Прилога I - Битни захтеви за безбедност, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, обављају именована тела за нерастављиве спојеве која морају да испуњавају критеријуме из Прилога IV - Минимални критеријуми које морају да задовоље именована тела за оцењивање усаглашености и именована тела за нерастављиве спојеве, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а које именује министар надлежан за послове енергетике у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености и („Службени гласник РС”, бр. 98/09).

Именовано тело за нерастављиве спојеве у складу са горе наведеним тачкама 3.1.2. и 3.1.3. обавља следеће активности:

 • за опрему под притиском категорија II, III и IV издаје одобрење за радне поступке за нерастављиве спојеве;
 • за опрему под притиском категорија II, III и IV издаје одобрење особља за извођење нерастављивих спојева;
 • за опрему под притиском категорија III и IV потврђује квалификованост особља које врши испитивања без разарања.

 

 • 5. Питање: Које послове обавља контролно тело корисника?

Одговор: Одредбом члана 13. Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) прописано је да контролно тело корисника може да обавља оцењивањe усаглашености опреме под притиском само за правно лице у чијем се саставу то контролно тело налази. Опрема под притиском за коју је оцењивање усаглашености извршило контролно тело корисника може да се употреби само у правним лицима у чијем саставу се налази контролно тело корисника. Министар надлежан за послове енергетике у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености и („Службени гласник РС”, бр. 98/09) именује контролно тело корисника ако испуњава критеријуме утврђене у Прилогу V - Критеријуми које мора да задовољи контролно тело корисника, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Контролно тело корисника може да обавља оцењивање усаглашености према следећим модулима: A1, C1, F и G. На опрему под притиском чије је оцењивање усаглашености спровело контролно тело корисника не може се постављати знак усаглашености.

 

 • 6. Питање: Када власник и корисник опреме под притиском нису исто лице ко је одговоран за безбедност такве опреме под притиском?

Одговор: У члану 2. став 2. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да када власник и корисник опреме под притиском нису исто лице њихови међусобни односи везани за коришћење опреме под притиском, чување документације и сви прописани захтеви за исправно и безбедно коришћење опреме под притиском се уређују уговором.

 

 • 7. Питање: Ко обавља прегледе и испитивања опреме под притиском која је у експлоатацији?

Одговор: Одредбом члана 5. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да преглед и испитивање опреме под притиском ниског нивоа опасности обавља сам власник/корисник, а за обављање тих послова може ангажовати именовано тело за прегледе и испитивање опреме под притиском.

Одредбом члана 7. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да прегледе и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности обављају именована тела за прегледе и испитивања опреме под притиском којa морају да испуњавају критеријуме из Прилога II- Минимални критеријуми које морају да задовоље именована тела, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, а које именује министар надлежан за послове енергетике у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 98/09).

 

 • 8. Питање: У којим случајевима се спроводи ванредни преглед опреме под притиском?

Одговор: Одредбом члана 16. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да се ванредни преглед опреме под притиском обавља изван рокова периодичних прегледа прописаних овим правилником на начин и према поступцима прописаним за периодичне прегледе. Ванредни преглед се спроводи у следећим случајевима:

 1. када постоји оправдана сумња да је опрема под притиском тако оштећена да њена употреба без одговарајуће санације није више безбедна;
 2. када се на зидовима опреме под притиском појаве деформације, прслине и слично;
 3. када резултати периодичног прегледа ради општег стања опреме под притиском указују на потребу за увођењем ванредног прегледа;
 4. на захтев надлежне инспекције.

Ванредни преглед обухвата спољашњи и унутрашњи преглед опреме под притиском и по потреби испитивање притиском и друга неопходна испитивања.

Ванредни преглед опреме под притиском спроводи именовано тело за прегледе и испитивања опреме под притиском самостално или у сарадњи са произвођачем опреме, уколико стање опреме под притиском то захтева.

 

 • 9. Питање: Ко обавља испитивање вентила сигурности који се налазе на опреми под притиском?

Одговор: Одредбом члана 18. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/2011 и 75/2013) прописано је да испитивање и подешавање сигурносних уређаја може обављати правно лице које испуњава све захтеве стандарда SRPS ISO IEC 17025.

 

 • 10. Питање: Да ли инспекција за опрему под притиском врши инспекцијски надзор над покретним посудама и цистернама под притиском?

Одговор: Доношењем Закона о транспорту опасног терета („Службени гласник Републике Србије“ број 88/10) који је почео да се примењује од 22. маја 2011. године дошло је до измене надлежности над покретним посудама под притиском, односно Одредбама члана 9. овог закона прописано је да се за обављање извршних и с њима повезаних инспекцијских и стручних послова у области транспорта опасног терета образује Управа за транспорт опасног терета, као орган управе у саставу министарства надлежног за послове саобраћаја Одредбама члана  10.  Закона о транспорту опасног терета прописано је да Управа за транспорт опасног терета поред осталих обавља и следеће послове:

 • учествује у припреми прописа у области транспорта опасног терета;
 • врши инспекцијски надзор над применом прописа из ове области;
 • издаје овлашћење стручном лицу;
 • издаје одобрење за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета;
 • издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне која се користи у транспорту опасног терета;
 • издаје именовање телу за оцењивање усаглашености типа посуде под притиском или цистерне;
 • одузима одобрење за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне која се користи у транспорту опасног терета, ако амбалажа, односно посуда под притиском или цистерна која се користи у транспорту опасног терета не испуњава услове из одобрења;
 • доноси решење о признавању одобрења за тип амбалаже, односно посуде под притиском или цистерне које је издао надлежни орган стране државе;
 • води Регистар стручних лица за испитивање посуде под притиском и цистерне која се користи у транспорту опасног терета;
 • издаје овлашћење телу за оцењивање усаглашености типа возила за транспорт опасног терета.

Одредбама члана 13. Закона о транспорту опасног терета прописано је да посуду под притиском или цистерну испитује и означава жигом овлашћено стручно лице, у складу с прописима донетог на основу овог закона и другим прописима, а  министар надлежан за послове саобраћаја ближе прописује услове у погледу стручне оспособљености које овлашћено стручно лице мора да испуњава, као и образац Регистра овлашћених стручних лица за испитивање посуде под притиском и цистерне за транспорт опасног терета, образац Извештаја о испитивању и изглед жига.

 

 • 11. Питање: Шта су то једноставне посуде под притиском?

Одговор: Једноставне посуде под притиском су серијски произведене заварене посуде које су изложене унутрашњем надпритиску већем од 0,5 bar, које су намењене за ваздух или азот и које нису предвиђене за излагање пламену.

Технички захтеви који се односе на пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском прописани су у Правилнику о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011).

 

 • 12. Питање: Шта је са опремом под притиском која је израђена према старим прописима који су престали да важе даном почетка примене нових правилника из области опреме под притиском?

Одговор: Одредбом члана 18. Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) прописано је да опрема под притиском која је у поступку производње или је произведена до дана почетка примене овог правилника, а произведена је у складу са прописима који су престали да важе даном почетка примене овог правилника, може да се стави у употребу најдуже две године од дана почетка примене овог правилника.

Дакле, датум 30. јун 2014. године је рок до када опрема под притиском која је произведена у складу са прописима који су престали да важе даном почетка примене Правилника о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/2011) може да се стави у употребу.

 

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19