Насловна » Документа » Сектор за електроенергетику

Документа

Сектор за електроенергетику

Закони

 1. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014);
  a) Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014) на енглеском језику – Energy law (Official Gazette of the RS”, No. 145/2014).

Уредбе

 1. Уредба о условима испоруке и снадбевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, број 63/13);
 2. Уредба o допуни уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, број 91/18);
 3. Уредба о енергетски угроженом купцу („Службени гласник РС“, број 113/2015 од 30.12.2015. године);
 4. Уредба о изменама и допунама Уредбе о енергетски угроженом купцу. Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 59/2018 од 31. јула 2018. године, а ступа на снагу 8. августа 2018.године.

Правилници

 1. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС“, број 87/15);
 2. Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС”, бр. 24/2015 и 35/2019)
 3. Правилник о о енергетској дозволи („Службени гласник РС“, број 15/2015)
 4. Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“ број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92);
 5. Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Службени лист СФРЈ“, број 6/92);
 6. Правилник о техничким нормативима за изградњу средње напонских надземних водова самоносећим кабловским снопом („Службени лист СРЈ“ број 20/92);
 7. Правилник о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ“ број 61/95);
 8. Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 10 kV за рад под напоном 20 kV („Службени лист СФРЈ“, број 10/79);
 9. Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, бр.53/88 и 54/88 - испр. и „Службени лист СРЈ“, број 28/95);
 10. Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Службени лист СФРЈ“, број 13/78 и „Службени лист СРЈ“, број 37/95);
 11. Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ“, број 41/93);
 12. Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96);
 13. Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74 и 13/78, Службени лист СРЈ“ бр 61/95);
 14. Правилник о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења („Службени гласник РС“, број 19/68)
 15. Правилник о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца („Службени гласник РС“, број 144/2020);
 16. Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области електроенергетике,("Службеном гласник РС", број 106/2018)

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19