Насловна » Сектори » Нафта и гас » Одсек за правне и економске послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса

Сектори

Сектор за нафту и гас

Одсек за правне и економске послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса

У Одсеку за правне и економске послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса обављају се послови који се односе на: израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из области нафте, деривата нафте и природног гаса и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; учешће у остваривању међународне сарадње у области нафте и гаса; донације и техничку помоћ у области нафте, деривата нафте и природног гaca; издавање енергетских дозвола за изградњу енергетских објеката у области нафте, деривата нафте и природног гаса; израду предлога решења по жалбама на решења инспектора опреме под притиском, предлога решења по жалбама на решења Агенције за енергетику, жалбама на решење енергетског субјекта по захтеву за извођење радова у близини енергетског објекта у области нафте, деривата нафте и природног гaca и припрему одговора на тужбе у управном спору по другостепеним решењима; покретање и спровођење поступка за давање концесије у области нафтне и гасне привреде; именовање тела за оцењивање усаглашености у области нафте, деривата нафте и природног гаса и опреме под притиском; анализу средњорочних планова развоја и годишњих програма пословања јавних предузећа, као и других енергетских субјеката из области нафте и гаса; праћење реализације пројеката и инвестиција у области нафте и гаса; израду предлога Eнергетског биланса у делу нафте, деривата нафте и природног гаса и праћење његове реализације; праћење утицаја мера текуће економске политике и предлога регулаторног тела у погледу методологија и тарифа у области нафте и природног гаса на положај нафтне и гасне привреде; праћење отварања тржишта природног гаса; праћење и анализу стања, кретања и цена нафте, деривата нафте и природног гаса на светском и домаћем тржишту; припрему предлога информација и закључака из области нафте, деривата нафте и природног гаса ради достављања Влади на разматрање и усвајање; обраду предмета по представкама и притужбама грађана у тој области, као и други послови из делокруга Одсека.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19