Насловна » Сектори » Енергетска ефикасност и обновљиви извори » Одсек за обновљиве изворе енергије

Сектори

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

Одсек за обновљиве изворе енергије

16.01.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо странке да је престала да важи Уредба o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије („Службени гласник РСˮ, бр. 56/16, 60/17 и 91/18). Лица која стекну статус привременог повлашћеног произвођача и/или повлашћеног произвођача електричне енергије по основу захтева поднетог после 31. децембра 2019. године стичу права на подстицајне мере, али не могу да их остваре до доношења нове уредбе.

Наведено не важи за лица која стекну статус повлашћеног произвођача електричне енергије по основу захтева поднетог после 31. децембра 2019. године, ако су претходно стекли статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије, као ни за лица која стекну статус привременог повлашћеног произвођача и/или повлашћеног произвођача електричне енергије после 31. децембра 2019. године, а по основу захтева који су поднети пре 31. децембра 2019. године.

25.12.2019.

ВЛАДА ДОНЕЛА ПАКЕТ УРЕДБИ ЗА БИОГОРИВА

Влада је доношењем  Уредбе о критеријумима одрживости биогорива („Службени гласник“ број 89/19) и Уредбе о уделу биогорива на тржишту („Службени гласник“ број 71/19) комплентирала правни оквир за биогорива, чиме су створени услови да се биогорива појаве на српском тржишту. Уредбе су у потпуности усаглашене са прописима ЕУ, нарочито у делу критеријума одрживости. Њихова примена одложена је до 1. јануара 2021. године да би регулисани субјекти и институције имали довољно времена да се материјално-технички припреме за извршавање својих обавеза. Уредбу о критеријумима одрживости биогорива са пратећим прилозима можете прочитати и преузети ОВДЕ, а Уредбу о уделу биогорива на тржишту са пратећим прилозима ОВДЕ.

08.11.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ФОНДА ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

Фонд за иновациону делатност спроводи Програм раног развоја намењен младим предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Програм је осмишљен са намером да подржи опстанак предузећа током критичне фазе истраживања и развоја и омогући развијање пословних капацитета помоћу којих ће своје иновације пласирати на тржиште.

Пројекат може бити из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектора. Обавештавамо заинтересована лица која развијају иновативне пројекте да више информација у вези са овим програмом, висином износа финансирања, условима за конкурисање и роковима и могу пронаћи на интернет страници:

http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja

30.07.2019.

ДОНЕТА УРЕДБА О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА СТАТУСА ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ПРИВРЕМЕНОГ ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА („ Службени гласник“, број 54/19)

Влада је на седници 25. јула 2019. године донела Уредбу о изменама уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („ Службени гласник“, број 54/19). Уредба ступа на снагу 03. августа 2019.године

11.02.2019.

ДОНЕТЕ УРЕДБЕ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ФИНАНСИРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ МЕРА У 2019.ГОДИНИ

Обавештавамо да је Влада на седници 7. фебруара 2019.године донела Уредбу о висини посебне накнаде за подстицај у 2019.години („Службени гласник“ број 8/19) и Уредбу о накнади за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије („Службени гласник“ број 8/19).

26.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОЈ УРЕДБИ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА

Уредбом о измени Уредбе o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије (Службени гласник РС 091/2018 од 23.11.2018.) продужено је важење подстицајних мера до 31.12.2019.

23.01.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ПОДРШКУ ИНОВАТИВНИМ РЕШЕЊИМА
У БОРБИ ПРОТИВ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

Министарство заштите животне средине и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ), спроводе пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене“. У оквиру пројекта објављен је јавни позив за достављање пројектних идеја за два изазова:

 1. Изазов отворених података и
 2. Изазов за иновативна решења

Имајући у виду да пројекти коришћења обновљивих извора енергије доприносе смањењу климатских промена, обавештавамо заинтересована лица која развијају иновативне пројекте у овој области да више информација у вези са овим позивом, роковима и додели средстава за иновативна решења могу пронаћи на интернет страници:

http://inovacije.klimatskepromene.rs

21.09.2017.

Модели извештаја за повлашћене произвођаче

У циљу лакшег извештавања Министарства од стране повлашћених произвођача, у складу са чланом 27. Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије („Службени гласник РС“, број. 56/2016), Министарство је припремило модел извештаја који се може преузети са линка. Пример попуњеног извештаја налази се на линку.

Припрема модела извештаја је урађена у сарадњи са UNDP кроз реализацију пројекта Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији.

20.07.2017.

Обавештење за повлашћене произвођаче и привремене повлашћене
произвођаче електричне енергије

Повлашћени произвођачи и привремени повлашћени произвођачи електричне енергије од 1. јуна 2017. године на основу члана 156. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, број 18/16) имају право, преко заступника или лица које заступник овласти, да се одрекну права на жалбу од дана пријема решења. Одрицањем права на жалбу решења постаје коначно и правноснажно, па повлашћени и привремени повлашћени произвођачи не морају више да чекају истека рок од 15 дана за жалбу, ради прибављања клаузуле коначности или правноснажности решења.

14.03.2017.

Обавештење за странке које су обавези да доставе
техничку документацију

Обавештавамо странке које су у обавези или им се затражи да доставе техничку документацију за потреба добијања енергетске дозволе, статуса привременог повлашћеног произвођача и статуса повлашћеног произвођача да је прихватљиво да доставе у дигиталном облику у pdf. формату потписан квалификованим електронским потписом и печатиран дигитализованим печатом лиценце одговорног пројектанта у складу са прописима о планирању и изградњи. Више информација о дигитализованом печату и „наношењу“ може се пронаћи на страници http://gradjevinskedozvole.rs/PDF/oblast-1543 .

Ово обавештење нема обавезујући карактер, већ је у функцији да олакша странкама и поступајућем органу општење у управном поступку и делотворнији рад.

15.11.2016.

НОВИ ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Министарство рударства и енергетике и Програм Уједињених нација за развој (UNDP), у намери да омогуће инвеститорима да лакше сагледају све неопходне кораке на путу од идеје до реализације електране која производи електричну енергију по повлашћеним условима, припремили су Водич за инвеститоре за пројекте у области ОИЕ (Водич). Водич је конципиран као презентација која приказује редослед неопходних корака које инвеститор треба да предузме, односно фазе процеса кроз које инвеститор обавезно мора проћи током изградње постројења на ОИЕ.

Имајући у виду различите процедуралне захтеве који се односе на пројекте из различитих ОИЕ, а зависно од примењене технологије, Водич се превасходно односи на пројекте за које влада највеће интересовање међу инвеститорима, а то су постројења мање снаге, пре свега хидроелектране, соларне електране и биогасне електране.

Сваки слајд, осим првог и последњег, конципиран је као опис једног корака који инвеститор треба да предузме у процесу изградње постројења. Другим речима, сваки слајд представља један одређен документ односно акт који инвеститор исходује као резултат успешно обављеног појединог корака у реализацији пројекта, а сложени су хронолошким редоследом у процесу исходовања аката, односно прогресивним редом који омогућава реализацију пројекта без позивања на документа која претходно већ нису прибављена, што инвеститору указује на једносмерну путању у процесу исходовања докумената. Кроз презентацију се може кретати избором назначених линкова. Водич можете преузети овде и енглеску верзију овде.

15.11.2016.

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА УТВРДИО ДА НИЈЕ БИЛО НЕПРАВИЛНОСТИ У РАДУ
МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ У ПОСТУПКУ РАСПОДЕЛЕ
СЛОБОДНИХ КАПАЦИТЕТА 14.03.2015.ГОДИНЕ

Обавештавамо странке да је Заштитник грађана у поступку контроле правилности и законитости рада Министарства рударства и енергетике, по притужби, утврдио да није било неправилности у раду Министарства рударства и енергетике у поступку расподеле слободног капацитета од 14.3.2015.г. у коме су одбијени сви захтеви због истовременог завођења захтева странака на две писарнице Управе за заједничке послове републичких органа. Одлуку Заштитника грађана, можете погледати ОВДЕ .

16.06.2016.

Обавештење о усвајању Уредби којима се у производњи
електричне енергије подстиче коришћење обновљивих извора енергије
и високоефикасна когенерација

На седници Владе одржаној 13. јуна 2016. године усвојене су следеће уредбе којима се у производњи електричне енергије подстиче коришћење обновљивих извора енергије, као и високоефикасна когенерација:

 1. Уредба о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије
 2. Уредба o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
 3. Уредбa o уговору о откупу електричне енергије.

Уредбама су отклоњени бројни ризици и недостаци претходне регулативе чиме је додатно унапређен правни оквир у области обновљивих извора енергије. Уредбе су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 56/16 од 15. јуна 2016. године и могу се преузети ОВДЕ.

Због гласина које су се појавиле о повећању „квота“ за соларне електране, обавештавамо заинтересована лица да је чланом 34. Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије предвиђено да се даном ступања на снагу ове уредбе важећи статуси повлашћених произвођача и привремених повлашћених произвођача за електране на ветар и соларне електране урачунавају у заузети капацитет са инсталисаном снагом електране, односно дела електране за коју су стекли статус привременог, односно повлашћеног произвођача.

То значи да није повећан слободни капацитет за соларне електране. Кад је реч о ослобођеном капацитету на име електрана које нису у року стекле статус повлашћеног произвођача, он се расподељује само у случају повећања максималног капацитета, како је прописано у члану 11. Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача, привременог повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора енергије. Пошто максимални капацитет није повећан, већ је остао исти, ослобођени капацитет се не расподељује.

16.03.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАХТЕВИМА ЗА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Обавештавамо странке које су на дан 9. септембра 2015. године и касније поднеле захтеве за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача, односно статуса повлашћеног произвођача за соларне електране инсталисане снаге до 30 kW на објекту, да су у току поступци по жалбама које су странке изјавиле на решење Министарства бр. 021-01-65/2015-06 од 13.11.2015. године којим су одбијени сви захтеви поднети од 16. марта до 9. септембра 2015. године.

Док се жалбени поступци не окончају није могуће решити касније захтеве, јер решење Министарства бр. 021-01-65/2015-06 од 13.11.2015. године према правилима управног поступка постаје извршно тек по доношењу другостепеног решења у случају изјављивања жалбе. Када наведено решење постане коначно и извршно приступиће се решавању захтева по редоследу њиховог подношења.

Заинтересована лица које желе статус привременог повлашћеног произвођача, односно статуса повлашћеног произвођача за соларне електране инсталисане снаге од 30-500 kW и на земљи, треба да имају у виду да се ослобођени капацитет на име електрана за које у року нису стечени статуси повлашћеног произвођача, расподељује једино у случају доношења посебног правилника на основу члана 7а Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије.

Како такав правилник још није донет, сви захтеви који се поднесу представљају само административно оптерећење и за Министарство и за странке, јер се аутоматски одбијају као неосновани због непостојања слободног капацитета. Заинтересованим лицима се препоручује да прате сајт Министарства где се може пронаћи информација о томе да ли ће бити објављен правилник којим се утврђује слободни капацитет за соларне електране инсталисане снаге од 30-500 kW и соларне електране на земљи и „Службени гласник Републике Србије” у коме се правилник објављује.

25.10.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНОГ ПОЗИВА - БИОМАСА

Обавештавају се заинтересоване странке да је у оквиру Јавног позива за доделу бесповратних средстава за изградњу постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије из биомасе/биогаса (у даљем тексту: Јавни позив), обављен преглед и рангирање пристиглих пријава.

Извештај Комисије за оцену пројеката можете преузети овде .

Решење министра рударства и енергетике о признању права на доделу бесповратних средстава по Јавном позиву можете преузети овде.

Позивају се подносиоци пријава који су добили подстицајна средства по решењу министра да у уторак 3. новембра 2015. године у 13 часова дођу у Министарство рударства и енергетике, у салу на 1. спрату, како би потписали уговор о додели бесповратних средстава. На потписивање треба да дође овлашћени представник уговарача и обавезно треба да понесе:

 • оверено овлашћење законског заступника потписника, ако не потписује законски заступник уговор;
 • документ за личну идентификацију потписника;
 • печат уговарача;
 • заводни печат уговарача (и заводни број који треба уписати приликом потписивања уговора).

Одсек за обновљиве изворе енергије

16.10.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНОГ ПОЗИВА - БИОМАСА

Обавештавају се заинтересоване странке да је у оквиру Јавног позива за доделу бесповратних средстава за изградњу постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије из биомасе/биогаса (у даљем тексту: Јавни позив), обављено отварање пристиглих пријава у Министарству рударства и енергетике дана 15.10.2015. године са почетком у 13 часова. Цело обавештење

12.10.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ПРЕДЛАГАЊА ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Министарство рударства и енергетике је у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина уредило део информационе базе података (СЛАП база) у коју могу бити унети предлози пројеката који се односе на повећање енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије (ОИЕ) у објектима који су у надлежности локалних самоуправа. Намера Министарства је да овим обавештењем иницира управљачке структуре, али и све запослене у јавном сектору да предложе пројекте који се односе на њихове објекте, а могли би да допринесу већој употреби ОИЕ.

Предложени пројекти ће служити Министарству да стекне увид у обим и природу могућих инвестиција у наредном периоду. Такође, прикупљене информације ће омогућити да се потенцијалним донаторима и финансијерима предложе пројекти за даље унапређење и реализацију. Цело обавештење

18.09.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Пројектним документом потписаним између Министарства рударства и енергетике, Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Програмом Уједињених нација за развоја (UNDP), Писмом о сарадњи између Министарства рударства и енергетике и Програма Уједињених нација за развој (UNDP), UNDP је расписало конкурс за израду модела уговора за догорочно снабдевање биомасом. Текст позива можете преузети са линка НRFP 395/15 (310KB), 16/09/2015

09.09.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНОГ ПОЗИВА - БИОМАСА

Обавештавају се заинтересоване странке да је у оквиру Јавног позива за доделу бесповратних средстава за изградњу постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије из биомасе/биогаса (у даљем тексту: Јавни позив), како је раније најављено, припремљено Техничко упутство за попуњавање обрасца пријаве.

Такође, у складу са правилима Јавног позива, извршене су извесне корекције текста Обрасца пријаве и модела Уговора о додели бесповратних средстава, а које се односе на следеће:

 • У Обрасцу пријаве, измењен је назив поглавља 4. „Приложена документација“ и сада гласи: „Значајни датуми“;
 • У Уговору о додели бесповратних средстава, на првој страни текст који је гласио: „(Б) је Министарство на основу јавног позива објављеног __.априла 2015. године“ је промењен и сада гласи: „(Б) је Министарство на основу јавног позива објављеног 8. маја 2015. године“;

Сва документација и детаљне информације у вези Јавног позива могу се преузети на интернет страници: ЈАВНИ ПОЗИВ - БИОМАСА.

Одсек за обновљиве изворе енергије

13.08.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ СТРАНКАМА О СПРОВОЂЕЊУ НОВОГ ПОСТУПКА РАСПОДЕЛЕ СЛОБОДНОГ
КАПАЦИТЕТА УТВРЂЕНОГ НА ОСНОВУ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ СЛОБОДНОГ
КАПАЦИТЕТА УВЕЋАНОГ ЗА ВРЕДНОСТ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ЕЛЕКТРАНА ЗА КОЈЕ ЈЕ
ПРЕСТАО ПРИВРЕМЕНИ СТАТУС ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА
ОД 6. МАРТА 2015. ГОДИНЕ

Министарство рударства и енергетике, поступајући по службеној дужности, утврдило је да је престала важност привременог статуса повлашћеног произвођача за два правна субјекта.

У „Службеном гласнику РС“, број 24/15 од 6.3.2015. је објављен Правилник о утврђивању слободног капацитета увећаног за вредност инсталисане снаге електрана за које је престао привремени статус повлашћеног произвођача (у даљем тексту: Правилник) којим је утврђено да слободни капацитет износи 50,5 kW за електране на енергију сунчевог зрачења на објектима појединачне снаге до 30 kW. Овај Правилник ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ односно 14.03.2015. године. Одредбом члана 7а. став 3. Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије („Службени гласник РС“, број 8/13 и 70/14) слободни капацитет се расподељује према временском редоследу подношења захтева за стицање привременог статуса повлашћеног произвођача, односно статуса повлашћеног произвођача.

Увидом у захтеве поднете 16. марта није се могао утврдити тачан временски редослед подношења захтева због подношења захтева великог броја странка на више локација који су заведени истог часа и минута, као и због различитог времена пуштања странака у просторије писарнице у ул. Краља Милана бр. 36 и ул. Немањиној бр. 22-26 од стране обезбеђења.

Узимајући у обзир наведену околност, Министарство је одлучило да у сарадњи са Управом за заједничке послове републичких органа спроведе нови поступак пријављивања на једном шалтеру писарнице, да би се отклонили недостаци из претходног поступка.

С тим у вези, обавештавају се заинтересована лица да ће Министарство рударства и енергетике слободни капацитет за соларне електране из Правилника расподелити почев од 9. септембра 2015. године на основу захтева поднетих искључиво на једном шалтеру писарнице у ул. Краља Милана 36. од 7:30 до 15:30 часова. Напомињемо, да ће правило о пријему захтева на једном шалтеру за статус привременог, односно повлашћеног произвођача за електране на ветар и соларне електране важити и за убудуће.

Сви захтеви који буду поднети до 9. септембра 2015. године биће одбијени.

Одсек за обновљиве изворе енергије

06.07.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ради отклањања евентуалног неспоразума, Министарство рударства и енергетике обавештава странке, да још увек није покренут нови поступак за расподелу слободног капацитета за соларне електране, а који се утврђује на основу Правилника о утврђивању слободног капацитета увећаног за вредност инсталисане снаге електрана за које је престао привремени статус повлашћеног произвођача од 6. марта 2015.године.

Обавештење Министарства од 03. јула 2015. у коме се наводи да ће се убудуће сви захтеви за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача, односно статуса повлашћеног произвођача за соларне електране и ветроелектране предавати искључиво на писарници у ул. Краља Милана 36, Београд, има за циљ да се убудуће избегну ситуације из претходног поступака када се због подношења захтева на више шалтера није могао утврдити тачан временски редослед подношења захтева.

О тачном датум новог поступка за доделу слободног капацитета за соларне електране, Министарство ће благовремено обавестити странке.

Одсек за обновљиве изворе енергије

03.07.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се странке да се захтеви за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача, односно статуса повлашћеног произвођача за соларне електране и ветроелектране предају искључиво на писарницу у ул. Краља Милана 36, Београд у периоду од 7:30 до 15:30 сати.

Одсек за обновљиве изворе енергије

05.06.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕЗЕНТАЦИЈАМА ЈАВНОГ ПОЗИВА

за доделу бесповратних средстава за изградњу постројења за комбиновану производњу
електричне и топлотне енергије из биомасе/биогаса

Министарство рударства и енергетике у сарадњи са Програмом уједињених нација за развој (УНДП), Привредном комором Србије организује серију презентација по градовима Србије о Јавном позиву.

Позивају се све заинтересоване стране да присуствују овим скуповима и кроз излагања учесника, као и директну дискусију са представницима Министарства и УНДП-а сазнају више информација о Јавном позиву. Презентације ће се одржати по следећем распореду:

 1. Нови Сад, 10. јун 2015. у 10:30
  Привредна комора Војводине, ул. Хајдук Вељкова 11, Мастер центар
 2. Крушевац, 11. јун 2015. у 11:00
  Регионална привредна комора Крушевац, ул. Балканска 63
 3. Ниш, 18. јун 2015. у 11:00
  Регионална привредна комора Ниш, ул. Добричка 2

Одсек за обновљиве изворе енергије

26.05.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ СТРАНКАМА О ПОСТУПКУ РАСПОДЕЛЕ СЛОБОДНОГ КАПАЦИТЕТА УТВРЂЕНОГ
НА ОСНОВУ ОБЈАВЉЕНОГ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ СЛОБОДНОГ КАПАЦИТЕТА
УВЕЋАНОГ ЗА ВРЕДНОСТ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ЕЛЕКТРАНА ЗА КОЈЕ ЈЕ
ПРЕСТАО ПРИВРЕМЕНИ СТАТУС ПОВЛАШЋЕНОГ ПРОИЗВОЂАЧА
ОД 6. МАРТА 2015. ГОДИНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРАВИЛНИК)

Министарство рударства и енергетике обавештава странке да је 16. марта 2015. године примило 21 захтев за стицање статуса привременог повлашћеног произвођача, односно статуса повлашћеног произвођача за доделу 50 kW ослобођеног капацитета на објектима за соларне електране инсталисане снаге до 30 kW.

Увидом у поднете захтеве није се могао утврдити тачан временски редослед подношења захтева. Министарство је дописом бр. 312-01-00419/2015-06 од 06.04.2015. године затражило од Управе за заједничке послове републичких органа да се изјасни да ли заводни бројеви захтева верно одражавају временски редослед подношења захтева. У одговору Управе за заједничке послове републичких органа бр. 031-01-72/2015-04 од 04.05.2015.године, наводи се да је због подношења захтева великог броја странка на више локација који су заведени истог часа и минута, као и због различитог времена пуштања странака у просторије писарнице у ул. Краља Милана бр. 36 и ул. Немањиној бр. 22-26 од стране обезбеђења, дошло до тога да су странке у ул. Краља Милана бр. 36 касније приступиле шалтеру писарнице у односу на странке у Немањиној, Управа за заједничке послове сматра да редослед заводних бројева не одражава временски редослед подношења захтева.

Узимајући у обзир наведену околност, затим чињеницу да је Министарство примило велики број примедби странака на објављени редослед захтева на интернет страници Министарства и да није могуће утврди тачан временски редослед поднетих захтева, Министарство је одлучило да понови поступак, а све захтеве до дана понављања поступка одбије.

Напомињемо, да ће Министарство у сарадњи са Управом за заједничке послове републичких органа, организовати пријем захтева на једном шалтеру писарнице да би се отклонили недостаци из претходног поступка.

О тачном датуму поновљеног поступка Министарство ће објавити благовремено на својој интернет страници.

Одсек за обновљиве изворе енергије

8.05.2015.

На основу Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Програма Уједињених нација за развој (Службени лист СФРЈ-Међународни уговори број 11/88), Пројектног документа потписаног између Министарства рударства и енергетике, Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Програма Уједињених нација за развој (у даљем тексту: UNDP), као и Писма о сарадњи између Министарства рударства и енергетике и Програма Уједињених нација за развој (UNDP),Mинистарство рударства и енергетике дана 8. маја 2015. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОМБИНОВАНУ ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОМАСЕ/БИОГАСА

I УВОД И ПРЕДМЕТ

 1. У оквиру међународне сарадње Републике Србије и Програма Уједињених нација за развој, Министарство рударства и енергетике, Министарство пољопривреде и заштите животне средине и UNDP спроводе пројекат: „Смањење баријера за убрзани развој тржишта биомасе у Србији”.

Детаљније


Ускоро Правилник о утврђивању слободног капацитета

29.12.2014.

Министарство рударства и енергетике, поступајући по службеној дужности, утврдило је да је престала важност привременог статуса повлашћеног произвођача за два правна субјекта, истеком правноснажности решења којима је тај статус утврђен.

Одредбом члана 7а. став 1. Уредбе о условима и поступку стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије („Службени гласник РС”, број 8/13 и 70/14), прописано је да ако имаоци привременог статуса повлашћеног произвођача из члана 3. став 1. тач. 7) и 8) ове уредбе, нису у року из члана 56. ст. 5. и 6. Закона о енергетици, стекли статус повлашћеног произвођача, слободни капацитет се увећава за вредност инсталисане снаге електрана за које је престао привремени статус повлашћеног произвођача.

Правилник о утврђивању слободног капацитета увећаног за вредност инсталисане снаге електрана за које је престао привремени статус повлашћеног произвођача je у процедури усвајања, и биће објављен на сајту  Министарства рударства и енергетике одмах по усвајању.

Одсек за обновљиве изворе енергије


Регистар повлашћених произвођача електричне енергије

У складу са законским обавезама, на свака три месеца Министарство рударства и енергетике врши ажурирање Регистра повлашћених произвођача енергије. До сада је изграђено укупно 100 електрана за које је стечен статус повлашћеног произвођача, укупно инсталисане снаге 53,2 MW.

На основу овог регистра, до сада је издато 44 решења о статусу повлашћеног произвођача у области малих хидроелектрана, укупне снаге 33,2 MW, такође је издато  96  решења о стицању статуса повлашћених произвођача који користе енергију Сунца укупне инсталисане снаге 9.8 MW, као и 96 решења о привременом статусу повлашћеног произвођача који ће користити соларну енергију, укупне снаге 9,7 MW, издато је 5 решења о статусу повлашћеног произвођача који користе биогас, укупне снаге 4,9 MW, као и једно решење о статусу повлашћеног произвођача инсталисане снаге 0,5 MW који користи енергију ветра и 6 решења за привремени статус повлашћеног произвођача који тренутно заузимају 35,450 MW слободног капацитета предвиђених за ветроелектране.

Одсек за обновљиве изворе енергије


Завршен Атлас ветрова Балкана

Министарству рударства и енергетике је уручен Атлас ветрова Балкана, који је финансирала Немачка развојна банка (KfW). На презентацији одржаној 21.10.2014. године у просторијама Електропривреде Србије у Београду, укратко је представљен нови атлас и одржана краћа обука заинтересованих страна.

Атлас је базиран на доступним географским подацима, вишегодишњим метеоролошким мерењима, локалним подацима о енергетским параметрима ветра, као и на другим значајним информацијама потребним за што прецизнију процену потенцијала овог обновљивог извора енергије. Атлас представља сложену софтверску структуру која даје различите могућности анализе квалитета ветра за енергетске потребе. Његовом употребом знатно се може скратити време избора повољних локација за изградњу ветропаркова и олакшати процена ветропотенцијала одређених области наше земље.

Одсек за обновљиве изворе енергије


Нови упитници у СЛАП бази за област енергетике

Стална конференција градова и општина је у сарадњи са Министарством рударства и енергетике завршила 4 нова упитника за објављивање пројеката који се односе на област енергетике у саставу СЛАП информационе базе података. Презентација нове области је била одржана у оквиру 6. састанка СЛАП координатора у Крагујевцу, 8. и 9. октобра 2014. године.

Око 60 пријављених СЛАП координатора могло је да се детаљније упозна са 4 нова упитника који се односе на област енергетске ефикасности и примене обновљивих извора енергије у зградарству, даљинском грејању, водоснабдевању и јавном осветљењу. Присутнима су приказани и разни модели финансирања пројеката у јавном сектору и дата детаљна разјашњења везана за унос података у базу везано за област енергетике.

Сектор за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије