Насловна » Сектори » Нафта и гас » Одсек за техничко-технолошке послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса

Сектори

Сектор за нафту и гас

Одсек за техничко-технолошке послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса

У Одсеку за техничко - технолошке послове у области нафте, деривата нафте и природног гаса обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из ове области и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; техничко - технолошке послове од значаја за развој и унапређење развоја нафтне и гасне привреде; оцену испуњености техничких услова у поступку издавања енергетских дозвола; припрему стручних подлога за покретање и спровођење поступка за давање концесије; разматрање техничко - технолошких аспеката међународних уговора у области нафте, нафтних деривата и природног гаса; праћење развоја система природног гаса, нафте или деривата нафте у земљи и њихова веза с европским системима; предлагање мера када је због неодговарајућег квалитета нафте и деривата нафте или опште несташице природног гаса угрожена сигурност снабдевања купаца или функционисање енергетског тржишта; спровођење поступка за избор јавног и резервног снабдевача природног гаса; именовање тела за оцењивање усаглашености у области нафте, деривата нафте, природног гаса и опреме под притиском; припрему извештаја, информација, анализа и других материјала у области нафте, деривата нафте и природног гаса ради праћења техничко - технолошког стања у овој области и предузимања одговарајућих мера; праћење реализације Енергетског биланса Републике Србије у области нафте, деривата нафте и природног гаса, као и други послови из делокруга Одсека.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19