Насловна » Документа » Сектор за нафту и гас

Документа

Сектор за нафту и гас

Закони

 1. Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014),
  a) Закон о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014) на енглеском језику – Energy law (Official Gazette of the RS, No. 145/2014).
 2. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника  („Службени гласник РС”, број 104/09)

Уредбе

 1. Уредба о условима за испоруку природног гаса („Службени гласник РС”, бр. 47/06, 3/10 и 48/10);
 2. Уредба о утврђивању превентивног акционог плана ради обезбеђивања сигурности снабдевања природним гасом („Службени гласник РС”, број 102/18);
 3. Уредба о утврђивању кризног плана ради обезбеђења сигурности снабдевања природним гасом („Службени гласник РС”, број 102/18);
 4. Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте ("Службени гласник РС", бр. 51/2015 и 5/17);
 5. Уредба о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива ("Службени гласник РС", бр. 97/15, 5/17, 8/17 – исправка, 119/17 и 102/18);
 6. Уредба о висини, начину обрачуна, плаћања и располагања накнадом за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте ("Службени гласник РС", бр. 108/2014);
 7. Уредба о методологији прикупљања и обраде података и обрачуну просечног дневног нето увоза, просечне дневне потрошње и количина обавезних резерви нафте и деривата нафте ("Службени гласник РС", бр. 108/2014);

Правилници

 1. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији ("Службени гласник РС", број 87/15);
 2. Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса ("Службени гласник РС", бр. 10/16);
 3. Правилник о енергетској дозволи ("Службени гласник РС", број 15/2015)
 4. Правилник о роковима, садржају и начину достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и компримованог природног гаса ("Службени гласник РС", број 35/19);
 5. Правилник о подацима који се достављају министарству надлежном за послове енергетике у вези са развојем и инвестицијама, ремонтима и прекидом рада постројења ("Службени гласник РС", бр. 88/17);
 6. Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар ("Службени гласник РС", бр. 37/13 и 87/15);
 7. Правилник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима ("Службени гласник РС", бр. 37/13);
 8. Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС", број 86/15);
 9. Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Службени лист СРЈ", бр. 20/92 и 33/92);
 10. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском ("Службени гласник РС", број 87/11);
 11. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском ("Службени гласник РС", број 87/11);
 12. Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе ("Службени гласник РС", бр. 87/11 и 75/13);
 13. Правилник о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата ("Службени гласник РС", бр. 41/2015);
 14. Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 150/20);
 15. Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас ("Службени гласник РС", бр. 97/2010, 123/2012, 63/2013);
 16. Правилник о техничким и другим захтевима за биогорива и биотечности („Службени гласник РС”, бр.73/19);
 17. Правилник о садржини и начину спровођења годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2019. годину ("Службени гласник РС", бр. 23/19);
 18. Правилник о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе ("Службени гласник РС", бр. 12/16);
 19. Правилник o вођењу регистра обавезних резерви нафте и деривата нафте и састављању месечних статистичких извештаја о количини, квалитету, структури и размештају обавезних и других резерви нафте и деривата нафте
 20. Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области опреме под притиском, ("Службени гласник РС", број 85/2018) ;

 

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19