Насловна » Документа » Сектор за геологију и рударство

Документа

Сектор за геологију и рударство

Закони

 1. Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 101/2015)
 2. Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине
 3. Закон о републичким административним таксама 2020-04.12.2020.
 4. Закон о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. гласник РС бр. 95/18)
 5. Усклађени динарски износи накнада прописани Законом о накнадама за коришћење јавних добара који су објављени у "Службеном гласнику РС", бр. 86/2019 од 6.12.2019. године
 6. Усклађени динарски износи накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење јавних добара "Службени гласник РС", бр. 156/2020

Уредбе

 1. Уредба o висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2016 годину 97 2015
 2. Уредба о висини и начину плаћања накнаде за прим гео истр и накнаде за задржавање истражног простора 10 2016
 3. Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2016 годину 97 2015
 4. Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење мин. сир и геот. ресурса Сл гласник РС 16 2
 5. Уредба o висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2017 годину 98/16
 6. Уредба о начину плаћања накнаде и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса (Cлужбени гласник РС бр. 16/16 и 8/17)
 7. Уредбу о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду (Службени Гласник РС, број 53/17)
 8. Уредба о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2018 годину (Службени гласник РС 119/2017)

Правилници

 1. Правилник о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима
 2. Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у погледу проналажења минералних сировина
 3. Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад
 4. Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања
 5. Правилник о садржини рударских пројеката
 6. Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних сировина
 7. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна
 8. Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина
 9. Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања
 10. Правилник о висини и начину плаћања накнаде за коришћење података и документације основних геолошких истраживања која се као послови од јавног интереса финансирају из буџета Републике Србије, као и за коришћење података и документације геолошких истраживања који су постали јавна својина – државна својина по основу концесионих уговора (Службени Гласник РС, број 54/17)
 11. Правилник о начину вршења рударских мерења
 12. Правилник о садржини дугорочног програма експлоатације лежишта минералних сировина и годишњих планова извођења рударских радова
 13. Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката
 14. Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији минералних сировина
 15. Правилник о обрасцу службене легитимације, изгледу и садржини ознаке и врсти опреме геолошких и рударских инспектора
 16. Правилник о потребном степену изучености инжењерскогеолошких својстава терена за потребе планирања, пројектовања и грађења
 17. Правилник о условима и начину преноса одобрења за примењена геолошка истраживања и одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса
 18. Правилник о садржини документације која се односи на хидрогеолошке и инжењерско - геолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре
 19. Правилник о условима и критеријумима за уступање извођења геолошких истражних радова и доделу средстава за извођење тих радова
 20. Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и вођењу евиденције о њима
 21. Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних гасова и вођењу евиденције о њима
 22. Правилник о условима, критеријумима, садржају и начину разврставања петрогеотермалних ресурса и начину приказивања у елаборату („Службени гласник РС” број 7/18)
 23. Правилникa o садржини елабората о условима експлоатације подземних вода или хидрогеотермалних ресурса, односно петрогеотермалних ресурса и условима и начину вршења техничке контроле елабората („Службени гласник Републике Србије”, број 7/18)
 24. Правилник о садржини, облику и начину достављања годишњег оперативног плана и годишњег извештаја о пословању са прилозима
 25. Правилник о посебним елементима процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области геологије и рударства
 26. Правилник о садржини обрасца за примењена геолошка истраживања (Службени гласник РС бр 20 2019)
 27. Правилник о садржини образаца за накнаду за задржавање права на истражни простор (Службени гласник РС бр 20 2019)
 28. Правилник о садржини и начину достављања образаца за накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина ("Службени гласник РС", бр. 20/2019 од 22.3.2019. године)
 29. Правилник о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања
 30. Правилник о условима и начину вршења техничке контроле пројеката геолошких истраживања
 31. Правилник о садржини Завршног извештаја и Годишњег извештаја о резултатима геолошких истраживања_ 88_2019-49

Обрасци

 1. Захтев за добијање одобрења за геолошка истраживања минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала
 2. Захтев за добијање одобрења за примењена геолошка истраживања минералних и других ресурса
 3. Захтев за продузење истражног рока
 4. Захтев за задржавање права на истражни простор
 5. Захтев за оверу резерви минералних сировина и подземних вода
 6. Захтев за издавање одобрења којим се одобрава (проширује) ЕП
 7. Захтев за продужење рока за почетак изградње рударских објеката или извођења рударских радова из одобрења за ЕП
 8. Захтев за смањење одобреног ЕП
 9. Захтев за одобрење за експлоатацију НМС за добијање ГМ и измену границе одобреног ЕП
 10. Захтев за продужење рока важења одобрења за експлоатацију НМС за добијање ГМ
 11. Захтев за смањење одобреног ЕП из одобрење за експлоатацију НМС за добијање ГМ
 12. Захтев за одобрење за експлоатацију МР за добијање ПГМ
 13. Захтев за издавање одобрења за ручно испирање племенитих метала или сакупљање минерала са површине земље
 14. Захтев за одобрење за изградњу рударских објеката и-или извођење рударских радова
 15. Захтев за продужење рока важења решења којим се одобрава изградња рударских објеката и-или извођење рударских радова
 16. Захтев за издавање одобрења за пуштање у пробни рад рударских објеката
 17. Захтев за издавање сагласности за употребу рударских објеката - употребна дозвола
 18. Захтев за пренос одобрења за експлоатацију експлоатационо поље
 19. Захтев за одобрење за извођење рударских радова на истраживању чврстих минералних сировина
 20. Захтев за увид у катастар истражних и експлоатационих поља
 21. Захтев за коришћење геолошке документације
 22. Захтев за коришћење геолошких карата
 23. Захтев за добијање потврде о гаранцији порекла
 24. Биланс подземних вода Упитник Бушотине
 25. Биланс подземних вода Упитник општи подаци
 26. Биланс Подземних вода Упитник Водоводи
 27. Биланс Резерви Минералне Термалне Воде
 28. Биланс Резерви Обичне Питке Воде
 29. Образац књиге резерви за чврсте минералне сировине
 30. ИЗЈАВА И МОДЕЛИ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА по основу члана 77 и 103 Закона о рударству и геолошким истраживањима
 31. ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА
 32. ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА ПРИМЕЊЕНА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И ДРУГИХ ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА
 33. Упутство за попуњавање образаца НМСТП И НМСКГ
 34. Образац НМСТП 1 - Обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина ресурса за тромесечни период
 35. Образац НМСТП 2 - Обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних сировина за добијање грађевинског материјала и за магнезит за тромесечни период
 36. Образац НМСТП 3 - Обрачун накнаде за коришћење металичних минералних сировина за тромесечни период
 37. Образац НМСКГ 1 - Обрачун накнаде за коришћење осталих минералних сировина ресурса за календарску годину
 38. Образац НМСКГ 2 - Обрачун накнаде за коришћење неметаличних минералних сировина за добијање грађевинског материјала и за магнезит за календарску годину
 39. Образац НМСКГ 3 - Обрачун накнаде за коришћење металичних минералних сировина за календарску годину
 40. Образац NMSTP 1
 41. Образац NMSTP 2
 42. Образац NMSTP 3
 43. Годишњи оперативни план носиоца експлоатације који обављају експлоатацију нафте
 44. Годишњи оперативни план носиоца експлоатације који обављају експлоатацију свих врста чврстих минералних сировина
 45. Образац гип број 1.- годишњи извештај о пословању носиоца експлоатације који обављају експлоатацију свих врста чврстих минералних сировина
 46. Образац гип број 2. - годишњи извештај о пословању носиоца експлоатације који обављају експлоатацију нафте, гаса и подземне воде
 47. Образац гип број 3. - подаци о околностима сваке веће подморске несреће изван територија европске уније, у којој су укључени носиоци експлоатације који обављају експлоата

 

 WEBGIS Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС Обновљиви извори енергије Регистар енергетских дозвола Регистар повлашћених произвођача Систем енергетског менаџмента Отворени подаци Covid-19 Covid-19