Насловна » Сектори » Геологија и рударство » Одсек за геолошка истраживања

Сектори

Сектор за геологију и рударство

Одсек за геолошка истраживања

У одсеку за геолошка истраживања обављају се послови који се односе на :

 • израду годишњих програма истражних радова у области основних геолошких и геоеколошких истраживања;
 • израду извештаја и биланса о стању резерви минералних сировина Републике Србије,
 • израду стратешких докумената, планова и програма истраживања у области одрживог коришћења природних ресурса;
 • израду норматива и стандарда за геолошке карте;
 • обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма;
 • као и праћење реализације пројеката основних, као и примењених геолошких истраживања;
 • израда извештаја након завршетка програмских геолошких истраживања за текућу годину;
 • ажурирање, развој и имплементацију Централног информационoг система за геологију и рударство (ЦИС ГИР);
 • ажурирање, развој и имплементацију WEB GIS апликације
  http://gis.mre.gov.rs/Srbija/ 
 • израду и вођење катастра истражних простора и експлоатационих простора поља минералних сировина;
 • издавање решења за детаљна примењена геолошка истраживања минералних сировина;
 • издавање решења о разврстаним и овереним резервама минералних сировина;
 • уступање на коришћење података и документације основних геолошких истраживања.

 

 WEBGIS GEOLISS