Насловна » Сектори » Геологија и рударство » Одсек за рударство

Сектори

Сектор за геологију и рударство

Одсек за рударство

У одсеку за рударство обављају се послови који се односе на:

 • припрему стручних основа за израду закона, подзаконских аката и техничких прописа из области рударства, давање мишљења и појашњења о примени истих, учествује у усклађивању прописа са прописима Европске уније;
 • издавање одобрења за експлоатационо поље и сагласности за пренос истих;
 • издавање одобрења за извођење радова по рударским пројектима за површинску, подземну и подводну експлоатацију минералних сировина, експлоатацију геотермалне енергије и течних и гасовитих енергетских сировина;
 • издавање одобрења за управљање рударским отпадом;
 • издавање одобрења за ручно испирање злата;
 • издавање одобрења за употребу рударских објеката и одобрења за пуштање истих у пробни рад;
 • утврђивање разлога трајне обуставе радова у рудницима и евентуалних штетних последица;
 • праћење поштовања одредби о штрајку у случају штрајка у рудницима;
 • праћење рада рударских објеката у домену примене техничко-технолошких решења;
 • учествује у припреми и реализацији пројеката који се финансирају из међународних и других донација и кредита;
 • учествује у поступку давања концесија у области рударства;
 • праћење рада рудника кроз обраду података о реализацији дугорочних програма експлоатације, годишњих оперативних планова и годишњих извештаја о производњи рудника;
 • друге послове из делокруга рада Одсека.

 

 WEBGIS GEOLISS