Насловна » Сектори » Геологија и рударство » Одсек геолошке инспекције

Сектори

Сектор за геологију и рударство

Одсек геолошке инспекције

У Одсеку за геолошку инспекцију обављају се послови који се односе на:

 • инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој области у погледу испуњености услова за обављање геолошких истраживања минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса ;
 • инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа у овој области у погледу испуњености услова за обављање инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања;
 • инспекцијски надзор над извођењем геолошких истраживања;
 • инспекцијски надзор над применом мера заштите безбедности и здравља на раду у вршењу геолошких истраживања;
 • вршење увиђаја на лицу места ако се догоди смртни или групни несрећни случај;
 • израду извештаја са мишљењем о узроцима несрећа и подношење истог надлежним органима;
 • подношење пријава за привредни преступ, прекршајних и кривични пријава;
 • правилну примени прописа из делокруга рада инспекције ;
 • усмене и писане инструкције и обавештења у вези са радом геолошке инспекције по захтеву заинтересованих субјеката;
 • непосредан надзор над инспекцијским пословима повереним Аутономној Покрајини;
 • обавља и друге послове из  делокруга Одсека.

 

 WEBGIS GEOLISS