Насловна » Министарство

Министарство рударства и енергетике

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: рударство; стратегију и политику развоја рударства; израду биланса минералних сировина; геолошка истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина; израду програма истражних радова у области основних геолошких истраживања која се односе на одрживо коришћење ресурса; израду годишњих и средњорочних програма детаљних истражних радова у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; експлоатацију свих врста минералних сировина и геолошких ресурса; инспекцијски надзор у области рударства, као и друге послове одређене законом.

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: енергетику; енергетску политику и планирање развоја енергетике у области електричне енергије, природног гаса, нафте и деривата нафте; енергетски биланс Републике Србије; нафтну и гасну привреду; стратегију и политику енергетске безбедности, израду годишњих и средњорочних програма енергетске безбедности и обезбеђивања материјалних и других услова за реализацију тих програма; обавезне и друге резерве енергената; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних угљоводоника; производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом; нуклеарна енергетска постројења чија је намена производња електричне, односно топлотне енергије, производња, коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима; рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност; обновљиве изворе енергије; заштиту животне средине и климатске промене у области енергетике; координацију послова у вези са инвестицијама у енергетику; инспекцијски надзор у области енергетике, као и друге послове одређене законом.

Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја природних ресурса; истраживања која се односе на експлоатацију природних ресурса; израду програма истражних радова у области природних ресурса и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; израду биланса резерви подземних вода, норматива и стандарда за израду геолошких карата, као и друге послове одређене законом.

 

 WEBGIS  Геолошки информациони систем Србије – ГеолИСС  Обновљиви извори енергије  Регистар енергетских дозвола  Регистар повлашћених произвођача  Систем енергетског менаџмента  Отворени подаци  Covid-19  Covid-19